การสอบแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2560

  รหัสสมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน คะแนน(60) คะแนน(20) คะแนน(80) ลำดับที่ รางวัล เกียรติบัตร
0898 นางสาวกชกรณ์ ดอกแขมกลาง วาปีปทุม 24 0 24 108 เข้าร่วม
0793 นางสาวกนกขวัญ จำปาทอง วาปีปทุม 22 0 22 157 เข้าร่วม
0426 นางสาวกนกวรรณ คล้ายมาลา วาปีปทุม 19 0.5 19.5 228 เข้าร่วม
0465 นางสาวกนกวรรณ มะโนราช วาปีปทุม 44 9.5 53.5 4 ชมเชย
0792 นางสาวกนกแก้ว จำปาทอง วาปีปทุม 26 0 26 78 เข้าร่วม
0475 นางสาวกมลรัตน์ มณีโชติ วาปีปทุม 19 0 19 230 เข้าร่วม
0426 นางสาวกมลลักษณ์ ปะวะภูชะโก วาปีปทุม 17 0 17 285 เข้าร่วม
0426 นางสาวกรกนก นาวาอนุรักษ์ วาปีปทุม 21 2 23 129 เข้าร่วม
0467 นายกรรชัย คำพันธ์ วาปีปทุม 0 0 0 355 ขาดสอบ
0794 นางสาวกรรณิกา ฉัตรศรี วาปีปทุม 23 0 23 129 เข้าร่วม
0475 นางสาวกรรณิการ์ สุหา วาปีปทุม 17 0 17 285 เข้าร่วม
0795 นางสาวกรวรรณ บัวลอย วาปีปทุม 23 0 23 129 เข้าร่วม
0896 นายกฤติพงษ์ ปทุมชาติพัฒน์ วาปีปทุม 20 0 20 205 เข้าร่วม
0466 นายกฤษฎา ทุมดี วาปีปทุม 15 2 17 285 เข้าร่วม
0796 นายกฤษฎา อะมรณ์ วาปีปทุม 18 0 18 259 เข้าร่วม
0475 นางสาวกฤษณา มะปะเขา วาปีปทุม 25 0 25 89 เข้าร่วม
0475 นางสาวกฤษดาพร ปะกิระเค วาปีปทุม 22 0 22 157 เข้าร่วม
0797 นายกลวัชร ปัดโตยันทัง วาปีปทุม 21 3 24 108 เข้าร่วม
0465 นางสาวกษมา จันทะปะทัง วาปีปทุม 28 3 31 38 เข้าร่วม
0428 นางสาวกัญญาณัฐ อัปมระกา วาปีปทุม 21 0 21 182 เข้าร่วม
0475 นางสาวกันยารัตน์ พัฒนะแสง วาปีปทุม 31 0 31 38 เข้าร่วม
0798 นายกัมธรณ์ สมกล้า วาปีปทุม 25 0 25 89 เข้าร่วม
0428 นางสาวกัลยารัตน์ ขอสูงเนิน วาปีปทุม 26 1 27 67 เข้าร่วม
0467 นางสาวกาญจนา นิมะลา วาปีปทุม 0 0 0 355 ขาดสอบ
0428 นางสาวกิตติภรณ์ อุบลโพธิ์ วาปีปทุม 20 0 20 205 เข้าร่วม
0465 นางสาวกิตติยาภรณ์ ปะกาเวสา วาปีปทุม 26 3 29 51 เข้าร่วม
0466 นายกิตติศักดิ์ ทิพย์แสง วาปีปทุม 24 0 24 108 เข้าร่วม
0799 นางสาวกิติภา ไปใกล้ วาปีปทุม 17 2 19 230 เข้าร่วม
0465 นายกุลธนิต ปามุทา วาปีปทุม 36 2.5 38.5 20 เข้าร่วม
0475 นางสาวกุลนิตา พานทอง วาปีปทุม 0 0 0 355 ขาดสอบ
0466 นายก่อเกียรติ ทรัพย์คำจันทร์ วาปีปทุม 0 0 0 355 ขาดสอบ
0475 นางสาวขนิษฐา คำจันดี วาปีปทุม 21 0 21 182 เข้าร่วม
0426 นางสาวขนิษฐา ชมชา วาปีปทุม 22 2 24 108 เข้าร่วม
0801 นางสาวขนิษฐา อรัญนารถ วาปีปทุม 16 0 16 308 เข้าร่วม
0426 นางสาวขวัญฤทัย คุณหงษ์ วาปีปทุม 18 0 18 259 เข้าร่วม
0802 นางสาวขวัญใจ ประนัดโส วาปีปทุม 17 0 17 285 เข้าร่วม
0803 นายคมสันต์ สายบัว วาปีปทุม 20 0 20 205 เข้าร่วม
0465 นายครรชิต ระแหง วาปีปทุม 36 3 39 19 เข้าร่วม
0428 นางสาวคัทลียา ประวิเศษ วาปีปทุม 27 2 29 51 เข้าร่วม
0889 นางสาวจณิสตา จุลโพธิ์ วาปีปทุม 0 0 0 355 ขาดสอบ
0467 นายจตุภัทร แผ่นทอง วาปีปทุม 18 0 18 259 เข้าร่วม
0426 นางสาวจตุรพรรณ มุขะกัง วาปีปทุม 23 0 23 129 เข้าร่วม
0465 นางสาวจริญญา ป้องขวาเลา วาปีปทุม 36 3.5 39.5 18 เข้าร่วม
0426 นางสาวจริยา จำปาหอม วาปีปทุม 26 1 27 67 เข้าร่วม
0466 นายจักรกฤษ ปะเสระกัง วาปีปทุม 21 2 23 129 เข้าร่วม
0466 นายจักรพงษ์ สุขใส วาปีปทุม 20 0 20 205 เข้าร่วม
0426 นางสาวจารุภา นามจุมจัง วาปีปทุม 15 0 15 327 เข้าร่วม
0426 นางสาวจารุวรรณ มะปะโพธิ์ วาปีปทุม 27 0.5 27.5 66 เข้าร่วม
0804 นางสาวจิตรลดา สุขเกษม วาปีปทุม 25 0 25 89 เข้าร่วม
0805 นางสาวจินดาหรา จันทวฤทธิ์ วาปีปทุม 23 0 23 129 เข้าร่วม
0806 นางสาวจิรนันท์ ทิพย์ศรีราช วาปีปทุม 13 0 13 341 เข้าร่วม
0897 นายจิรภัทร พงษ์ทวี วาปีปทุม 23 2 25 89 เข้าร่วม
0807 นางสาวจิรัญญา ศรีสุธรรม วาปีปทุม 23 0 23 129 เข้าร่วม
0475 นางสาวจิราพร ฤทธิสาร วาปีปทุม 20 0 20 205 เข้าร่วม
0808 นางสาวจิราพร อนุสา วาปีปทุม 16 0 16 308 เข้าร่วม
0428 นางสาวจิราภรณ์ ปธิรูปัง วาปีปทุม 23 0 23 129 เข้าร่วม
0426 นางสาวจิราภา ปะมา วาปีปทุม 23 0 23 129 เข้าร่วม
0809 นางสาวจิราวรรณ ปะกิระโส วาปีปทุม 19 0 19 230 เข้าร่วม
0810 นายจีระศักดิ์ ของดี วาปีปทุม 0 0 0 355 ขาดสอบ
0466 นางสาวจุฑาทิพย์ แพงคำ วาปีปทุม 17 0 17 285 เข้าร่วม
0467 นางสาวจุฑาภรณ์ นครไพร วาปีปทุม 14 0 14 335 เข้าร่วม
0426 นางสาวจุฑารัตน์ จอมพลเมือง วาปีปทุม 24 0 24 108 เข้าร่วม
0467 นางสาวจุฬารัตน์ ครองสี วาปีปทุม 17 0 17 285 เข้าร่วม
0428 นางสาวจุฬาลักษณ์ ฝาปาฝา วาปีปทุม 13 0 13 341 เข้าร่วม
0475 นางสาวฉัตรกมล หงษ์หา วาปีปทุม 19 0 19 230 เข้าร่วม
0475 นายฉัตริน ปฎินัดตัง วาปีปทุม 14 2 16 308 เข้าร่วม
0465 นางสาวชญาดา สง่าศรี วาปีปทุม 26 2 28 59 เข้าร่วม
0466 นางสาวชญาน์รัตน์ ศรีตระการ วาปีปทุม 18 0 18 259 เข้าร่วม
0466 นายชนินทร์ เกี้ยวไธสง วาปีปทุม 14 2 16 308 เข้าร่วม
0466 นางสาวชยากร ก้อนคำใหญ่ วาปีปทุม 18 0 18 259 เข้าร่วม
0466 นางสาวชลดา แสงโทโพ วาปีปทุม 22 0 22 157 เข้าร่วม
0475 นางสาวชลธิชา บรรเทา วาปีปทุม 25 0 25 89 เข้าร่วม
0428 นางสาวชลธิชา บัวรัตน์ วาปีปทุม 0 0 0 355 ขาดสอบ
0428 นางสาวชลธิชา มัชปะโต วาปีปทุม 28 3 31 38 เข้าร่วม
0812 นางสาวชลธิชา บาริศรี วาปีปทุม 19 0 19 230 เข้าร่วม
0428 นางสาวชลลดา ประวันเตา วาปีปทุม 16 3 19 230 เข้าร่วม
0467 นางสาวชลลดา ประโปตินัง วาปีปทุม 18 0 18 259 เข้าร่วม
0428 นางสาวชลัญญา เชื้อนิตย์ วาปีปทุม 23 3 26 78 เข้าร่วม
0426 นางสาวชัชนิทรา ปะจุดทะโก วาปีปทุม 22 3 25 89 เข้าร่วม
0813 นางสาวชัญญานุช ประพาศพงษ์ วาปีปทุม 19 2 21 182 เข้าร่วม
0467 นายชัยชาติ แผงบุดดา วาปีปทุม 22 0 22 157 เข้าร่วม
0475 นายชาตรี ชัยลิ้นฟ้า วาปีปทุม 15 0 15 327 เข้าร่วม
0467 นางสาวชุติมา คุ้มขลิบ วาปีปทุม 19 0 19 230 เข้าร่วม
0426 นางสาวชุติมา จันทะราคา วาปีปทุม 18 0 18 259 เข้าร่วม
0426 นางสาวญาฎารัตน์ ปาปะสา วาปีปทุม 0 0 0 355 ขาดสอบ
0428 นางสาวญาตาวี ผึ่งบรรหาร วาปีปทุม 22 1 23 129 เข้าร่วม
0814 นางสาวญานิกา จันทศิลป์ วาปีปทุม 19 0 19 230 เข้าร่วม
0475 นางสาวฐิติมา ภูมิประเสริฐ วาปีปทุม 0 0 0 355 ขาดสอบ
0428 นางสาวณภัสสรณ์ จูมแพงจารุพงศ์ วาปีปทุม 22 2 24 108 เข้าร่วม
0885 นายณัชพล กาบทุบ นาดูนประชาสรรณ์ 27 1.5 28.5 57 เข้าร่วม
0426 นางสาวณัฐกานต์ ประทุมแสง วาปีปทุม 18 0 18 259 เข้าร่วม
0475 นางสาวณัฐชยา มัชปะโม วาปีปทุม 17 0 17 285 เข้าร่วม
0815 นางสาวณัฐชา มูลพงษ์ วาปีปทุม 0 0 0 355 ขาดสอบ
0475 นางสาวณัฐฐาพร แสนรัง วาปีปทุม 22 0 22 157 เข้าร่วม
0816 นางสาวณัฐณิชา หนองสูง วาปีปทุม 0 0 0 355 ขาดสอบ
0817 นายณัฐพงศ์ สมควรการ วาปีปทุม 23 0 23 129 เข้าร่วม
0465 นางสาวณัฐพร ปะนัดถา วาปีปทุม 24 4 28 59 เข้าร่วม
0890 นางสาวณัฐภรณ์ บุตตะกะ วาปีปทุม 26 0 26 78 เข้าร่วม
0818 นางสาวณัฐริกา ซินโซ วาปีปทุม 24 0 24 108 เข้าร่วม
0475 นางสาวณัฐวรรณ แดนไธสง วาปีปทุม 0 0 0 355 ขาดสอบ
0426 นายณัฐวัฒน์ ปะนะภูเต วาปีปทุม 15 0 15 327 เข้าร่วม
0466 นางสาวณัฐสุดา พลสุวรรณ วาปีปทุม 19 0 19 230 เข้าร่วม
0886 นางสาวณิชาภัทร ตั้งกิจเจริญพงธ์ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 0 0 0 355 ขาดสอบ
0475 นางสาวดรุณี โยธามาศ วาปีปทุม 18 2 20 205 เข้าร่วม
0894 นายดลยธร โยธะมาตย์ วาปีปทุม 18 0 18 259 เข้าร่วม
0819 นางสาวดาปนีย์ อัปมะโน วาปีปทุม 19 0 19 230 เข้าร่วม
0820 นายดุลยฤทธิ์ อำพินธ์ วาปีปทุม 20 0 20 205 เข้าร่วม
0465 นายตรีเพชร ศรีสุยิ่ง วาปีปทุม 30 4 34 29 เข้าร่วม
0426 นายถิรวัฒน์ รุ่งเรือง วาปีปทุม 32 1.5 33.5 32 เข้าร่วม
0466 นายทวีสิน เดชาโชติช่วง วาปีปทุม 16 0 16 308 เข้าร่วม
0466 นายธนพล ชูขุนทด วาปีปทุม 26 2 28 59 เข้าร่วม
0821 นางสาวธนภร ศรีสันติสุข วาปีปทุม 17 2 19 230 เข้าร่วม
0211 นายธนวัฒน์ ขำสุทัศน์ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 0 0 0 355 ขาดสอบ
0475 นายธนากร สีละออ วาปีปทุม 14 0 14 335 เข้าร่วม
0822 นายธนากร บึงจันทร์ วาปีปทุม 21 0 21 182 เข้าร่วม
0467 นางสาวธนาภรณ์ แสนสิน วาปีปทุม 23 0 23 129 เข้าร่วม
0465 นางสาวธนาวรรณ ปาปะโข วาปีปทุม 31 7 38 21 เข้าร่วม
0428 นางสาวธนิตา ศรีทองสา วาปีปทุม 25 0 25 89 เข้าร่วม
0823 นายธราดล ศรีสุมัง วาปีปทุม 21 0 21 182 เข้าร่วม
0466 นายธวัชชัย บุตรโชติ วาปีปทุม 19 0 19 230 เข้าร่วม
0475 นางสาวธวัลรัตน์ กองพิธี วาปีปทุม 26 0 26 78 เข้าร่วม
0316 นางสาวธัญญ์พิศุทธิ์. พลสะทอน ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 35 1 36 24 เข้าร่วม
0426 นางสาวธัญรดา ไชยบุดดี วาปีปทุม 0 0 0 355 ขาดสอบ
0466 นางสาวธัญลักษณ์ ภูทองเป้ง วาปีปทุม 20 0 20 205 เข้าร่วม
0428 นางสาวธิดารัตน์ ช่อรักษ์ วาปีปทุม 26 2 28 59 เข้าร่วม
0475 นางสาวธิดารัตน์ ปะนามะ วาปีปทุม 22 0 22 157 เข้าร่วม
0824 นางสาวธิดารัตน์ ประสีระวิเส วาปีปทุม 19 0 19 230 เข้าร่วม
0825 นางสาวธิติยา ฤทธิหาญ วาปีปทุม 20 0 20 205 เข้าร่วม
0428 นายธิรพงษ์ วงษ์ทอง วาปีปทุม 31 3 34 29 เข้าร่วม
0465 นายธีรพล สิงห์ฉลาด วาปีปทุม 39 7 46 9 เข้าร่วม
0467 นายธีรภัทร์ วัชรานุสรณ์ วาปีปทุม 20 0.5 20.5 204 เข้าร่วม
0891 นายธีระรัฒน์ คุณแก้ว วาปีปทุม 15 1 16 308 เข้าร่วม
0466 นายนนทนันท์ เดชสุภา วาปีปทุม 21 0 21 182 เข้าร่วม
0826 นายนพรัตน์ ปะมาคะตัง วาปีปทุม 12 0 12 346 เข้าร่วม
0467 นางสาวนภัสรภี นางิ้ว วาปีปทุม 26 1 27 67 เข้าร่วม
0426 นางสาวนภัสวรรณ ปาปะไพ วาปีปทุม 26 0 26 78 เข้าร่วม
0827 นางสาวนภัสสร กิตติธราสัณห์ วาปีปทุม 16 2 18 259 เข้าร่วม
0426 นางสาวนัฐณชา ยุสิ วาปีปทุม 17 0 17 285 เข้าร่วม
0828 นายนัฐพงษ์ อาศูรย์ วาปีปทุม 21 0 21 182 เข้าร่วม
0829 นายนันทภพ ชัยธานี วาปีปทุม 26 3 29 51 เข้าร่วม
0465 นายนันทวัฒน์ โทอะรัญ วาปีปทุม 34 6.5 40.5 14 เข้าร่วม
0466 นางสาวนันทิชา นามปัสสา วาปีปทุม 0 0 0 355 ขาดสอบ
0426 นางสาวนันท์นภัส นียากร วาปีปทุม 26 3 29 51 เข้าร่วม
0467 นางสาวนาถฤดี สุขวงค์ วาปีปทุม 18 0 18 259 เข้าร่วม
0830 นางสาวนิชา มัดถาปะตัง วาปีปทุม 21 0 21 182 เข้าร่วม
0467 นางสาวนิตยา ขุลีรัง วาปีปทุม 18 0 18 259 เข้าร่วม
0428 นางสาวนิตยา ปริเตสัง วาปีปทุม 0 0 0 355 ขาดสอบ
0466 นางสาวนิตยา ปะกิสังข์ วาปีปทุม 23 0 23 129 เข้าร่วม
0426 นางสาวนิตยา อุตราวัน วาปีปทุม 21 1 22 157 เข้าร่วม
0831 นายนิพนธ์ เททะสังข์ วาปีปทุม 17 0 17 285 เข้าร่วม
0428 นางสาวนิภาพร แฝงสูงเนิน วาปีปทุม 25 0 25 89 เข้าร่วม
0426 นางสาวนิราวรรณ พัวสกุล วาปีปทุม 0 0 0 355 ขาดสอบ
0426 นางสาวนิศาชล พันธ์ภักดี วาปีปทุม 25 0 25 89 เข้าร่วม
0832 นางสาวนิศาชล จันวิเศษ วาปีปทุม 20 0 20 205 เข้าร่วม
0475 นางสาวนุชนาถ บุตรมาตร วาปีปทุม 18 0 18 259 เข้าร่วม
0465 นางสาวน้องนุช มะปะเข วาปีปทุม 27 0 27 67 เข้าร่วม
0467 นางสาวน้ำฝน แหวนหล่อ วาปีปทุม 15 2.5 17.5 284 เข้าร่วม
0466 นายบัณฑิต พิมศรี วาปีปทุม 13 0 13 341 เข้าร่วม
0428 นายบุญฤทธิ์ หลินภู วาปีปทุม 28 0.5 28.5 57 เข้าร่วม
0834 นายบุญเดช พุทธาหอม วาปีปทุม 22 0 22 157 เข้าร่วม
0466 นางสาวบุณฑริกา บุญศรี วาปีปทุม 20 0 20 205 เข้าร่วม
0428 นางสาวบุษยาภิเษก บุตตะคาม วาปีปทุม 25 3 28 59 เข้าร่วม
0316 นายปฏิพงษ์ ศรีวิบูลย์ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 42 9 51 5 ชมเชย
0467 นางสาวปฏิพัทธ์ เภตรา วาปีปทุม 20 0 20 205 เข้าร่วม
0428 นางสาวปณิดา รวมสุข วาปีปทุม 22 0 22 157 เข้าร่วม
0467 นางสาวปนัดชา ปะสังคะเต วาปีปทุม 23 0 23 129 เข้าร่วม
0467 นางสาวปนัดดา ปาสานำ วาปีปทุม 19 0 19 230 เข้าร่วม
0835 นางสาวปภัสสร ประทุมแสง วาปีปทุม 19 0 19 230 เข้าร่วม
0465 นางสาวประกายดาว ประทุมเนตร วาปีปทุม 36 4 40 15 เข้าร่วม
0467 นางสาวประทุมรัตน์ บัวเผื่อน วาปีปทุม 16 0 16 308 เข้าร่วม
0467 นางสาวประภัสรา ปะริเตนัง วาปีปทุม 22 0 22 157 เข้าร่วม
0466 นายปรีชา อินเป้ง วาปีปทุม 15 0 15 327 เข้าร่วม
0466 นายปรีชา เรียนไธสง วาปีปทุม 14 0 14 335 เข้าร่วม
0428 นางสาวปลายฟ้า ทาอามาตย์ วาปีปทุม 0 0 0 355 ขาดสอบ
0475 นางสาวปวิตรา แสนเย็น วาปีปทุม 18 0 18 259 เข้าร่วม
0426 นางสาวปิยธิดา ปะระทัง วาปีปทุม 23 0 23 129 เข้าร่วม
0417 นายปิยวัฒน์ เสริมเหลา ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 32 3 35 26 เข้าร่วม
0467 นางสาวปิยะฉัตร เปรมปรี วาปีปทุม 17 1 18 259 เข้าร่วม
0466 นางสาวปิยะธิดา ไปด้วย วาปีปทุม 0 0 0 355 ขาดสอบ
0428 นายปิยะวัฒน์ เมฆขาว วาปีปทุม 19 0.5 19.5 228 เข้าร่วม
0467 นายพงศกร โทอะรัญ วาปีปทุม 21 0 21 182 เข้าร่วม
0466 นายพงศธร แข็งแรง วาปีปทุม 13 0 13 341 เข้าร่วม
0466 นายพงษ์พัฒน์ พงษ์พันนา วาปีปทุม 11 0 11 350 เข้าร่วม
0465 นางสาวพรชิตา แก้วอมร วาปีปทุม 28 2 30 48 เข้าร่วม
0836 นางสาวพรชิตา มั่นประสงค์ วาปีปทุม 18 2 20 205 เข้าร่วม
0467 นางสาวพรธิตา ชัยธานี วาปีปทุม 11 0 11 350 เข้าร่วม
0467 นางสาวพรพิมล ผลผาด วาปีปทุม 22 1 23 129 เข้าร่วม
0837 นางสาวพรรณทิพย์ ยางเครือ วาปีปทุม 23 1 24 108 เข้าร่วม
0426 นางสาวพรรณภิญญา โสภา วาปีปทุม 23 2 25 89 เข้าร่วม
0838 นางสาวพรรณวดี เสนาฮาด วาปีปทุม 16 2 18 259 เข้าร่วม
0465 นางสาวพรรษศิริ สุวรรณปะกา วาปีปทุม 25 2 27 67 เข้าร่วม
0428 นางสาวพลอย ภมะราภา วาปีปทุม 18 0 18 259 เข้าร่วม
0839 นางสาวพัชชริกา ปักกะทานัง วาปีปทุม 27 0 27 67 เข้าร่วม
0840 นางสาวพัชรา แสนบุญมา วาปีปทุม 17 0 17 285 เข้าร่วม
0426 นางสาวพัชรียา จุลศรี วาปีปทุม 20 0 20 205 เข้าร่วม
0428 นางสาวพัณณิตา โพธิมาตย์ วาปีปทุม 22 0 22 157 เข้าร่วม
0467 นางสาวพัณณ์ชิตา ปะวะขัง วาปีปทุม 20 0 20 205 เข้าร่วม
0466 นางสาวพัตราภรณ์ บ่อหน่าย วาปีปทุม 17 0 17 285 เข้าร่วม
0887 นายพันนิตย์ อรัญญวาส ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 37 5 42 11 เข้าร่วม
0426 นางสาวพัสตราภรณ์ ภูสำรอง วาปีปทุม 24 0 24 108 เข้าร่วม
0466 นายพัสสน ทิพย์ศรีราช วาปีปทุม 20 0 20 205 เข้าร่วม
0426 นางสาวพิกุล ธรรมิภักดิ์ วาปีปทุม 20 1 21 182 เข้าร่วม
0426 นางสาวพิชญาภา ดาวศรี วาปีปทุม 18 2 20 205 เข้าร่วม
0465 นางสาวพิชญ์ธิดา รัตนติสร้อย วาปีปทุม 29 4 33 34 เข้าร่วม
0465 นายพิชัย เรืองบุญ วาปีปทุม 38 11 49 6 ชมเชย
0428 นายพิทักษ์ ปะภูชะเน วาปีปทุม 25 0 25 89 เข้าร่วม
0475 นายพิพัฒน์พงศ์ โพธิ์ไพร วาปีปทุม 0 0 0 355 ขาดสอบ
0426 นายพิสิษฐ์ อินทมาตย์ วาปีปทุม 22 0 22 157 เข้าร่วม
0841 นายพิเชษฐ์ มาแก้ว วาปีปทุม 21 2 23 129 เข้าร่วม
0466 นายพีรพัฒน์ โชคสวัสดิ์ วาปีปทุม 15 0 15 327 เข้าร่วม
0316 นายพีรพัฒน์ กันยารัตน์ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 33 4 37 22 เข้าร่วม
0842 นายพีระพัฒน์ ฮาดภักดี วาปีปทุม 25 0 25 89 เข้าร่วม
0892 นายพุดลนันท์ พิมพ์วัน วาปีปทุม 21 0 21 182 เข้าร่วม
0426 นายภควัต สืบสุนทร วาปีปทุม 19 0 19 230 เข้าร่วม
0465 นางสาวภทรกมล ชาวพงษ์ วาปีปทุม 32 1.5 33.5 32 เข้าร่วม
0888 นางสาวภัคจีรา เสียงใส วาปีปทุม 22 2 24 108 เข้าร่วม
0465 นางสาวภัณฑิรา หิตายะโส วาปีปทุม 42 5 47 8 เข้าร่วม
0467 นายภัทณพงษ์ คำเสียง วาปีปทุม 21 0 21 182 เข้าร่วม
0426 นางสาวภัทรวดี ประพาศพงษ์ วาปีปทุม 19 0 19 230 เข้าร่วม
0467 นางสาวภัทราวดี มาตย์คำมี วาปีปทุม 0 0 0 355 ขาดสอบ
0893 นายภากร ปะนัดโส วาปีปทุม 22 0 22 157 เข้าร่วม
0465 นายภูริณัฐ ทองมี วาปีปทุม 29 2 31 38 เข้าร่วม
0426 นางสาวมณธิรา ชาวบ้านใน วาปีปทุม 22 0 22 157 เข้าร่วม
0843 นางสาวมณีรัตน์ ศรีนนทร์ วาปีปทุม 17 0 17 285 เข้าร่วม
0844 นางสาวมณีวรรณ หันบุดดี วาปีปทุม 19 0 19 230 เข้าร่วม
0428 นางสาวมัลลิกา คุณโน วาปีปทุม 0 0 0 355 ขาดสอบ
0426 นางสาวมุทิตา จันทะค้อม วาปีปทุม 18 0 18 259 เข้าร่วม
0426 นางสาวมุธิตา ยางแดง วาปีปทุม 15 0 15 327 เข้าร่วม
0845 นายยศพัทธ์ หนูแก้ว วาปีปทุม 17 0 17 285 เข้าร่วม
0846 นายยุทธนากร ปัญจะขัน วาปีปทุม 16 0 16 308 เข้าร่วม
0847 นางสาวรวิสรา ชาอินทร์ วาปีปทุม 21 0 21 182 เข้าร่วม
0426 นางสาวรัชฎาพร สิงห์สุพรรณ วาปีปทุม 17 0 17 285 เข้าร่วม
0895 นางสาวรัชณีย์ สุขแลน วาปีปทุม 12 0 12 346 เข้าร่วม
0467 นางสาวรัชดาพร โพธิ์ชัยเลิศ วาปีปทุม 19 0 19 230 เข้าร่วม
0848 นางสาวรัชนีกร มีบุญมาก วาปีปทุม 24 1.5 25.5 88 เข้าร่วม
0465 นายรัฐพล ศรีบุญมา วาปีปทุม 34 1 35 26 เข้าร่วม
0467 นายรัฐภูมินทร์ ศัพท์พันธุ์ วาปีปทุม 20 2 22 157 เข้าร่วม
0466 นางสาวรัตญา ทะวะลัย วาปีปทุม 0 0 0 355 ขาดสอบ
0426 นางสาวรัตติยากร วังหนองเสียว วาปีปทุม 20 2 22 157 เข้าร่วม
0849 นางสาวรัตนา เกตมาลา วาปีปทุม 19 0 19 230 เข้าร่วม
0467 นางสาวรัตนากร อัปมะโน วาปีปทุม 19 0 19 230 เข้าร่วม
0426 นางสาวรัตนาภรณ์ สิงห์จันทร์ วาปีปทุม 16 0 16 308 เข้าร่วม
0475 นางสาวรัตนาภรณ์ เพชรไพทูลย์ วาปีปทุม 14 2 16 308 เข้าร่วม
0475 นายราชวัลลภ จันทร์สด วาปีปทุม 20 0 20 205 เข้าร่วม
0290 นายรุจนโรจน์ ซองศิริ สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น 44 12 56 1 ชนะเลิศ
0428 นางสาวรุจิรา ทอนมาตย์ วาปีปทุม 33 0 33 34 เข้าร่วม
0850 นางสาวรุ่งนภา ชัยลิ้นฟ้า วาปีปทุม 14 2 16 308 เข้าร่วม
0851 นางสาวลลิตา วิเศษวงษา วาปีปทุม 24 0 24 108 เข้าร่วม
0426 นางสาววชิราวลี ภูริพันธุ์ภิญโญ วาปีปทุม 25 0 25 89 เข้าร่วม
0426 นางสาววรรณวิภา เทพสุธรรม วาปีปทุม 19 2 21 182 เข้าร่วม
0475 นางสาววรรณิภา คูหา วาปีปทุม 15 0 15 327 เข้าร่วม
0467 นางสาววรรณิภา โยธราช วาปีปทุม 17 0 17 285 เข้าร่วม
0475 นางสาววรรณิศา นาพูล วาปีปทุม 21 0 21 182 เข้าร่วม
0475 นางสาววรรณิษา วัฒนราช วาปีปทุม 0 0 0 355 ขาดสอบ
0475 นายวรวิทย์ บุตะกะ วาปีปทุม 19 0 19 230 เข้าร่วม
0475 นายวรากร สุวรรณเหลา วาปีปทุม 13 0.5 13.5 340 เข้าร่วม
0852 นางสาววรางคณา พลพิทักษ์ วาปีปทุม 19 0 19 230 เข้าร่วม
0853 นางสาววราภรณ์ ทองมนต์ วาปีปทุม 19 0 19 230 เข้าร่วม
0466 นางสาววรินทร ประระมัดทะโก วาปีปทุม 16 0 16 308 เข้าร่วม
0475 นายวัชระไกร ปะกำแหง วาปีปทุม 16 0 16 308 เข้าร่วม
0467 นายวัชรินทร์ ชาวไพร วาปีปทุม 17 0 17 285 เข้าร่วม
0466 นางสาววันวิสา โพทุมทา วาปีปทุม 18 0 18 259 เข้าร่วม
0426 นางสาววัลลภา คำพันธ์ วาปีปทุม 28 1 29 51 เข้าร่วม
0466 นางสาววารีรัตน์ สุโพธิ์ วาปีปทุม 0 0 0 355 ขาดสอบ
0475 นางสาววาสนา พินิดดี วาปีปทุม 19 0 19 230 เข้าร่วม
0475 นางสาววาสนา ศรีวงค์ษา วาปีปทุม 11 0 11 350 เข้าร่วม
0428 นางสาววิชุดา คำสมัย วาปีปทุม 22 0 22 157 เข้าร่วม
0467 นายวิทวัส ทิพวันนา วาปีปทุม 22 1 23 129 เข้าร่วม
0475 นางสาววิพาพร ศรีคร้าม วาปีปทุม 27 0 27 67 เข้าร่วม
0465 นางสาววิภารัตน์ พรมแสง วาปีปทุม 35 5 40 15 เข้าร่วม
0854 นางสาววิภาวดี สารศรี วาปีปทุม 29 0 29 51 เข้าร่วม
0467 นางสาววิยดา สมศิริ วาปีปทุม 24 0 24 108 เข้าร่วม
0475 นางสาววิยะดา น้อยศรี วาปีปทุม 22 0 22 157 เข้าร่วม
0428 นางสาววิยะดา ปุริโสตะโย วาปีปทุม 18 0 18 259 เข้าร่วม
0855 นางสาววิรากานต์ อุปนิตย์ วาปีปทุม 23 0 23 129 เข้าร่วม
0466 นางสาววิรุณี แก้วธานี วาปีปทุม 23 0 23 129 เข้าร่วม
0467 นางสาววิสาลิณี จันดี วาปีปทุม 15 0 15 327 เข้าร่วม
0856 นางสาววีนัส ทองทวี วาปีปทุม 22 1 23 129 เข้าร่วม
0857 นางสาวศรันยา ปริสาเก วาปีปทุม 26 2 28 59 เข้าร่วม
0426 นายศรายุทธ เพ็ชร์ภูวงษ์ วาปีปทุม 17 0 17 285 เข้าร่วม
0475 นายศราวุธ นามอินทร์ วาปีปทุม 19 0 19 230 เข้าร่วม
0858 นายศราวุธ บุญสิทธิ์ วาปีปทุม 26 0 26 78 เข้าร่วม
0465 นางสาวศรุตยา สิมวิเศษ วาปีปทุม 25 4.5 29.5 50 เข้าร่วม
0426 นางสาวศลิษา พาลเหนือ วาปีปทุม 21 0 21 182 เข้าร่วม
0428 นางสาวศศินภา สุปะทัง วาปีปทุม 0 0 0 355 ขาดสอบ
0465 นางสาวศิริญญา สีหาบุดโต วาปีปทุม 38 6 44 10 เข้าร่วม
0467 นางสาวศิรินภา ปาติสัตย์ วาปีปทุม 16 0 16 308 เข้าร่วม
0428 นางสาวศิริพร ยอดภักดี วาปีปทุม 30 1 31 38 เข้าร่วม
0859 นางสาวศิริรักษ์ คำภา วาปีปทุม 16 5 21 182 เข้าร่วม
0475 นางสาวศิริรัตน์ คำจันดี วาปีปทุม 16 1 17 285 เข้าร่วม
0466 นางสาวศิริรัตน์ คำภา วาปีปทุม 10 0 10 353 เข้าร่วม
0465 นางสาวศิริรัตน์ พลคำมาก วาปีปทุม 36 5 41 12 เข้าร่วม
0466 นางสาวศิริลักษณ์ บุญเพ็ง วาปีปทุม 0 0 0 355 ขาดสอบ
0475 นางสาวศิริลักษณ์ ปะติเพนัง วาปีปทุม 12 0 12 346 เข้าร่วม
0426 นางสาวศิริวรรณ พันธ์ทอง วาปีปทุม 20 0 20 205 เข้าร่วม
0860 นางสาวศิริวรรณ คนเพียร วาปีปทุม 21 0 21 182 เข้าร่วม
0861 นางสาวศิวารยา เหรียญทอง วาปีปทุม 0 0 0 355 ขาดสอบ
0426 นางสาวศิวารัตน์ ใจภักดี วาปีปทุม 32 1 33 34 เข้าร่วม
0426 นางสาวศุภกานต์ ปัญญะศรี วาปีปทุม 26 0 26 78 เข้าร่วม
0862 นางสาวศุภนิดา พักตรหาญ วาปีปทุม 25 1 26 78 เข้าร่วม
0475 นางสาวศุภรัตน์ เล่งวงศ์ วาปีปทุม 21 0 21 182 เข้าร่วม
0465 นางสาวศุภสุตา นครศรี วาปีปทุม 23 3.5 26.5 76 เข้าร่วม
0467 นายสถิตย์ มูลต้น วาปีปทุม 23 0 23 129 เข้าร่วม
0426 นางสาวสมพิศ ไชยสา วาปีปทุม 17 1 18 259 เข้าร่วม
0428 นางสาวสมิตา วงษ์ไทย วาปีปทุม 32 4 36 24 เข้าร่วม
0467 นางสาวสมินนา ประกอบน้อง วาปีปทุม 24 0 24 108 เข้าร่วม
0465 นายสรจักร ชาวบ้านใน วาปีปทุม 31 6 37 22 เข้าร่วม
0287 นายสราวุฒิ ซองศิิริ บัวขาว 43 5 48 7 เข้าร่วม
0466 นางสาวสาธิดา คุทธยัง วาปีปทุม 0 0 0 355 ขาดสอบ
0475 นางสาวสายฝน จันทวะฤทธิ์ วาปีปทุม 22 0 22 157 เข้าร่วม
0863 นายสิทธิชัย ภควา วาปีปทุม 31 0 31 38 เข้าร่วม
0428 นางสาวสินรินทร์ แสนเย็น วาปีปทุม 26 0 26 78 เข้าร่วม
0864 นางสาวสิริลักษณ์ ศึกนอก วาปีปทุม 0 0 0 355 ขาดสอบ
0865 นางสาวสุกัญญา แสงโทโพธิ์ วาปีปทุม 17 0 17 285 เข้าร่วม
0866 นางสาวสุกัลยา ปาปะเถ วาปีปทุม 18 0 18 259 เข้าร่วม
0867 นางสาวสุจารี กุลไธสง วาปีปทุม 0 0 0 355 ขาดสอบ
0466 นางสาวสุจิตรา สระทองอ๊อต วาปีปทุม 8 0 8 354 เข้าร่วม
0428 นางสาวสุชาวดี ปุริสังฆเต วาปีปทุม 21 2 23 129 เข้าร่วม
0428 นางสาวสุดารัตน์ จุปะมะตัง วาปีปทุม 23 1 24 108 เข้าร่วม
0428 นางสาวสุดารัตน์ อุปเสน วาปีปทุม 23 4 27 67 เข้าร่วม
0467 นางสาวสุดารัตน์ เหลาชัย วาปีปทุม 24 0 24 108 เข้าร่วม
0230 นายสุทธิกานต์ ทวยหมื่น ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 48 6 54 3 รองชนะเลิศอันดับที่ 2
0465 นางสาวสุทธิชา ปาปะขำ วาปีปทุม 28 2.5 30.5 46 เข้าร่วม
0868 นางสาวสุธิฌา ภูชะหาร วาปีปทุม 17 0 17 285 เข้าร่วม
0869 นางสาวสุธิตา ปะกิระนา วาปีปทุม 20 0 20 205 เข้าร่วม
0426 นางสาวสุนทรี ใสโพธิ์ วาปีปทุม 29 2 31 38 เข้าร่วม
0467 นางสาวสุนันทา พุทธโค วาปีปทุม 21 0 21 182 เข้าร่วม
0870 นางสาวสุนิตา บุญละคร วาปีปทุม 16 0 16 308 เข้าร่วม
0871 นางสาวสุนิศา คำหงษา วาปีปทุม 19 0 19 230 เข้าร่วม
0466 นางสาวสุปริญญา สองศรี วาปีปทุม 18 0 18 259 เข้าร่วม
0465 นางสาวสุปรีญา ลีแวง วาปีปทุม 27 0 27 67 เข้าร่วม
0426 นางสาวสุพรรษา จันทเขต วาปีปทุม 22 0 22 157 เข้าร่วม
0466 นางสาวสุพิชชา บรรณศรี วาปีปทุม 25 0 25 89 เข้าร่วม
0428 นางสาวสุภรัตน์ เสนาจันทร์ วาปีปทุม 0 0 0 355 ขาดสอบ
0428 นางสาวสุภาพร บ่าพิมาย วาปีปทุม 20 0 20 205 เข้าร่วม
0428 นางสาวสุภาพร สดมพฤกษ์ วาปีปทุม 24 0 24 108 เข้าร่วม
0872 นางสาวสุภาพร ยางโว วาปีปทุม 17 0 17 285 เข้าร่วม
0465 นายสุรราชย์ สุชาติพงศ์ วาปีปทุม 32 8 40 15 เข้าร่วม
0428 นายสุรศักดิ์ มัชะปาโต วาปีปทุม 26 0.5 26.5 76 เข้าร่วม
0873 นายสุรศักดิ์ จูมพลา วาปีปทุม 25 0 25 89 เข้าร่วม
0466 นางสาวสุรัสวดี นิมะลา วาปีปทุม 16 0 16 308 เข้าร่วม
0467 นางสาวสุลักขณา สมสะกีสิทธิ์ วาปีปทุม 25 0 25 89 เข้าร่วม
0428 นางสาวสุวนันท์ ปะนัดตา วาปีปทุม 29 2 31 38 เข้าร่วม
0874 นางสาวหทัยชนก ป้อมยายับ วาปีปทุม 0 0 0 355 ขาดสอบ
0875 นายอชิตพล สวัสดิ์จิตต์ วาปีปทุม 18 3 21 182 เข้าร่วม
0467 นายอนันต์ จันทร์ภักดิ์ วาปีปทุม 20 2 22 157 เข้าร่วม
0475 นายอนิรุทธิ์ ประทุม วาปีปทุม 22 0 22 157 เข้าร่วม
0428 นายอภิราช พิลาลัย วาปีปทุม 28 2 30 48 เข้าร่วม
0428 นายอภิสิทธิ์ เนตะชาติ วาปีปทุม 30 5 35 26 เข้าร่วม
0426 นางสาวอรยา โยธาราษฎร วาปีปทุม 25 0 25 89 เข้าร่วม
0426 นายอรรคพล อุปะเก วาปีปทุม 0 0 0 355 ขาดสอบ
0876 นายอรรถสิทธิ์ สุทธวงษา วาปีปทุม 16 0 16 308 เข้าร่วม
0426 นางสาวอรวรรณ โพธิ์ชัยเลิศ วาปีปทุม 24 0 24 108 เข้าร่วม
0475 นางสาวอรสา อันทะรินทร์ วาปีปทุม 0 0 0 355 ขาดสอบ
0428 นางสาวอริยา บุญคำ วาปีปทุม 22 0 22 157 เข้าร่วม
0465 นางสาวอรุณี น้อยศรี วาปีปทุม 35 6 41 12 เข้าร่วม
0465 นางสาวออมสิน มั่งมี วาปีปทุม 26 0 26 78 เข้าร่วม
0466 นางสาวอักษรา บรรเทา วาปีปทุม 18 0 18 259 เข้าร่วม
0877 นายอัครพนธ์ ฤทธิรณ วาปีปทุม 24 0 24 108 เข้าร่วม
0878 นางสาวอัจฉรา บุบผาดี วาปีปทุม 20 0 20 205 เข้าร่วม
0879 นางสาวอัจฉรา ศรีมุกดา วาปีปทุม 20 0 20 205 เข้าร่วม
0466 นางสาวอัญจิมา เอกรักษา วาปีปทุม 14 2 16 308 เข้าร่วม
0465 นางสาวอัมพรพิมพ์ พงษ์คำ วาปีปทุม 24 4 28 59 เข้าร่วม
0880 นางสาวอัษฎาภรณ์ ม่วงทำ วาปีปทุม 25 0 25 89 เข้าร่วม
0881 นางสาวอาทิตยา ประวัดศรี วาปีปทุม 0 0 0 355 ขาดสอบ
0466 นางสาวอาภาพร ปกิระเต วาปีปทุม 18 0 18 259 เข้าร่วม
0426 นางสาวอาภารัตน์ ลามะให วาปีปทุม 23 0 23 129 เข้าร่วม
0467 นางสาวอารยา ทับทิม วาปีปทุม 23 2 25 89 เข้าร่วม
0882 นางสาวอุทุมพร พลมะศรี วาปีปทุม 0 0 0 355 ขาดสอบ
0426 นางสาวอุบลวรรณ ศรีโสภา วาปีปทุม 11 1 12 346 เข้าร่วม
0467 นางสาวอุไรวรรณ สุวรรณเก วาปีปทุม 23 0 23 129 เข้าร่วม
0465 นางสาวเกวลิน คุณพระเนตร วาปีปทุม 32 2 34 29 เข้าร่วม
0800 นางสาวเกวลิน นนทริ วาปีปทุม 17 0 17 285 เข้าร่วม
0466 นางสาวเกศราภรณ์ ประนัง วาปีปทุม 14 2 16 308 เข้าร่วม
0426 นางสาวเกศรินทร์ แก้วแผ่ว วาปีปทุม 21 2 23 129 เข้าร่วม
0467 นางสาวเกศสกร สุระพินิจ วาปีปทุม 19 0 19 230 เข้าร่วม
0475 นายเกียรติศักดิ์ อินโท่โล่ วาปีปทุม 22 0 22 157 เข้าร่วม
0811 นางสาวเจนจิรา โพธิจักร์ วาปีปทุม 19 0 19 230 เข้าร่วม
0428 นางสาวเดือนฉาย ศรีมาตย์ วาปีปทุม 18 5 23 129 เข้าร่วม
0466 นายเถลิงศักดิ์ ชัยบุรี วาปีปทุม 19 2 21 182 เข้าร่วม
0475 นางสาวเนตรทิพย์ ภูแม่นเขียน วาปีปทุม 13 0 13 341 เข้าร่วม
0833 นางสาวเนตรสกาว วรเนตร วาปีปทุม 23 0 23 129 เข้าร่วม
0475 นางสาวเปรมกมล พรมแสง วาปีปทุม 19 3 22 157 เข้าร่วม
0465 นางสาวเพ็ญพิชชา ปาปะโถ วาปีปทุม 46 9.5 55.5 2 รองชนะเลิศอันดับที่ 1
0466 นางสาวเย็นฤดี โพพิธี วาปีปทุม 0 0 0 355 ขาดสอบ
0320 นายเศรษฐ์ นิตุธร ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 0 0 0 355 ขาดสอบ
0466 นายเสน่ห์ วิชาชัย วาปีปทุม 14 0 14 335 เข้าร่วม
0426 นางสาวเสาวนีย์ ปาปะกี วาปีปทุม 15 2 17 285 เข้าร่วม
0428 นางสาวเสาวลักษณ์ สินธุประสิทธิ์ วาปีปทุม 33 0 33 34 เข้าร่วม
0883 นายเอกชัย ไตรรัตน์ วาปีปทุม 22 2 24 108 เข้าร่วม
0466 นายเอกราช สอนวงษ์ วาปีปทุม 0 0 0 355 ขาดสอบ
0475 นางสาวแสนยากร ศรีชุม วาปีปทุม 21 3 24 108 เข้าร่วม
0467 นางสาวโชติรส สุปะเท วาปีปทุม 0 0 0 355 ขาดสอบ
0428 นางสาวโศรญา จันโสภา วาปีปทุม 23 1 24 108 เข้าร่วม
0884 นายโอภาส ชะชำ วาปีปทุม 29 1.5 30.5 46 เข้าร่วม
0426 นายไทภูมิ ดีด่านค้อ วาปีปทุม 14 0 14 335 เข้าร่วม