การสอบแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2560

  รหัสสมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน คะแนน(60) คะแนน(20) คะแนน(80) ลำดับที่ รางวัล เกียรติบัตร
0383 นางสาวกชกร พันธ์น้อยนนท์ วาปีปทุม 14 0 14 280 เข้าร่วม
0402 นางสาวกชกร ศรีโยวงค์ ผดุงนารี 0 0 0 403 เข้าร่วม
0477 นางสาวกนกกร ชาวสน วาปีปทุม 26 0 26 41 เข้าร่วม
0460 นางสาวกนกกาญจน์ ไปแดน วาปีปทุม 15 0 15 242 เข้าร่วม
0402 นางสาวกนกรัตน์ พาผล ผดุงนารี 18 0 18 146 เข้าร่วม
0461 นางสาวกรกนก ส่องรส วาปีปทุม 13 0 13 315 เข้าร่วม
0363 นายกรทอง ประพฤติดี วาปีปทุม 15 0 15 242 เข้าร่วม
0461 นางสาวกรรณิกา นานอก วาปีปทุม 16 0 16 204 เข้าร่วม
0461 นายกรวิวัฒน์ บัวรัตน์ วาปีปทุม 17 0 17 183 เข้าร่วม
0382 นายกฤษฎากร นินทราช วาปีปทุม 15 0 15 242 เข้าร่วม
0402 นางสาวกฤษณภรณ์ วงษ์โพธิสาร ผดุงนารี 12 0 12 339 เข้าร่วม
0384 นายกฤษณัส มาตรามูล วาปีปทุม 17 0 17 183 เข้าร่วม
0363 นางสาวกฤษณา สีโท วาปีปทุม 12 0 12 339 เข้าร่วม
0223 นางสาวกัญญาภัทร โปร่งจิตร ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 31 4.5 35.5 10 เข้าร่วม
0383 นางสาวกัญญารัตน์ คำหวาย วาปีปทุม 16 0 16 204 เข้าร่วม
0350 นางสาวกัญญารัตน์ วงศ์วิศิษฐ์ วาปีปทุม 17 0 17 183 เข้าร่วม
0349 นางสาวกัญญาวีร์ มีวิธี วาปีปทุม 24 0 24 53 เข้าร่วม
0462 นางสาวกัณญารัตน์ สังออน วาปีปทุม 16 3 19 120 เข้าร่วม
0464 นางสาวกาญจนา คะมาปะเต วาปีปทุม 24 0 24 53 เข้าร่วม
0460 นางสาวกาญจนา พัดพันเพชร วาปีปทุม 0 0 0 403 เข้าร่วม
0477 นางสาวกานต์ทิตา แก่นคำ วาปีปทุม 19 0 19 120 เข้าร่วม
0756 นายกิตติศักดิ์ ไวยมงคุณ วาปีปทุม 14 0 14 280 เข้าร่วม
0392 นางสาวกิติยา มาตจุฬา กุฉินารายณ์ 0 0 0 403 เข้าร่วม
0460 นางสาวกุลธิดา จัตวี วาปีปทุม 15 2.5 17.5 175 เข้าร่วม
0403 นางสาวกุลนภา ชาไชย ผดุงนารี 17 1.5 18.5 142 เข้าร่วม
0350 นางสาวขวัญจิรา หันทยุง วาปีปทุม 20 0 20 105 เข้าร่วม
0350 นายขวัญณรงค์พล ศรีโยวงค์ วาปีปทุม 31 5 36 9 เข้าร่วม
0460 นายขัตติยะ ประภาวิชา วาปีปทุม 12 0 12 339 เข้าร่วม
0349 นายขุนพล โพธิ์พยัคฆ์ วาปีปทุม 11 0 11 364 เข้าร่วม
0363 นายคฑาวุธ มูลเหล็ก วาปีปทุม 19 0 19 120 เข้าร่วม
0382 นายคณาธิป แสงแสน วาปีปทุม 12 0 12 339 เข้าร่วม
0350 นางสาวคณิศรา บุปะเท วาปีปทุม 18 0 18 146 เข้าร่วม
0460 นางสาวคัทลียา สัตตะโส วาปีปทุม 16 2 18 146 เข้าร่วม
0464 นางสาวคาวิต้า ซุคคาน วาปีปทุม 16 0.5 16.5 202 เข้าร่วม
0757 นายคุณากร ทานะสี นาดูนประชาสรรพ์ 22 0 22 73 เข้าร่วม
0461 นายจตุพล วรรณศิลป์ วาปีปทุม 19 0.5 19.5 119 เข้าร่วม
0349 นางสาวจรรยพร บุตะกะ วาปีปทุม 0 0 0 403 เข้าร่วม
0477 นางสาวจริญญา วงษ์สหัสวรรษ วาปีปทุม 19 2.5 21.5 81 เข้าร่วม
0776 นางสาวจริยา ยอดประทุม นาดูนประชาสรรพ์ 26 0 26 41 เข้าร่วม
0462 นางสาวจันทร์สุดา บุญสิทธิ์ วาปีปทุม 21 0 21 86 เข้าร่วม
0363 นางสาวจันทิมา รามศรีดา วาปีปทุม 16 0 16 204 เข้าร่วม
0460 นางสาวจารุมน นามหาพิสม์ วาปีปทุม 17 0 17 183 เข้าร่วม
0404 นางสาวจิตธาดาภิมุข รัฐการวิวัฒ์ ผดุงนารี 0 0 0 403 เข้าร่วม
0363 นายจิตรกร เพียพยัคฆ์ วาปีปทุม 14 0 14 280 เข้าร่วม
0463 นางสาวจิตราภรณ์ เสือกลิ่น วาปีปทุม 0 0 0 403 เข้าร่วม
0477 นายจิตริน โคตรุฉิน วาปีปทุม 21 1 22 73 เข้าร่วม
0383 นางสาวจินตนา ปะภาษา วาปีปทุม 16 0 16 204 เข้าร่วม
0363 นางสาวจิรกัญญา แก้ววรรณศิลป์ วาปีปทุม 13 0.5 13.5 312 เข้าร่วม
0477 นายจิรพัฒน์ พิจุลย์ วาปีปทุม 20 1.5 21.5 81 เข้าร่วม
0477 นายจิรสิน ติ๊บนวล วาปีปทุม 0 0 0 403 เข้าร่วม
0367 นางสาวจิรัชญา อังเรขพาณิชย์ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 27 7 34 12 เข้าร่วม
0460 นางสาวจิรัชยา อรัญนารถ วาปีปทุม 18 0 18 146 เข้าร่วม
0349 นายจิรัฎฐ์ ชูภู่ วาปีปทุม 0 0 0 403 เข้าร่วม
0462 นายจิรัฏฐ์ บุญเรือ วาปีปทุม 18 0 18 146 เข้าร่วม
0363 นายจิราพงษ์ เมืองเดช วาปีปทุม 25 1 26 41 เข้าร่วม
0384 นายจิรายุส ดงสงคราม วาปีปทุม 15 0 15 242 เข้าร่วม
0350 นางสาวจิรารัตน์ คงสัตย์ วาปีปทุม 25 0.5 25.5 47 เข้าร่วม
0781 นางสาวจุฑามาศ บาริศรี วาปีปทุม 16 0 16 204 เข้าร่วม
0363 นางสาวจุฑารัตน์ ปะระทัง วาปีปทุม 17 2 19 120 เข้าร่วม
0758 นายฉันทพล อาจพลไชย นาดูนประชาสรรพ์ 17 0 17 183 เข้าร่วม
0461 นายชนะชัย พิมสาร วาปีปทุม 13 0 13 315 เข้าร่วม
0363 นางสาวชนาภา ปะกิระคะ วาปีปทุม 9 0 9 388 เข้าร่วม
0363 นายชนาเมธ บุตรวิชา วาปีปทุม 18 0 18 146 เข้าร่วม
0363 นางสาวชนิกา ติดวงษา วาปีปทุม 9 0 9 388 เข้าร่วม
0461 นางสาวชยุดา นันแก้ว วาปีปทุม 20 0 20 105 เข้าร่วม
0383 นางสาวชลดา รจนาสม วาปีปทุม 16 0 16 204 เข้าร่วม
0462 นางสาวชลดา แก้วคูนอก วาปีปทุม 14 0 14 280 เข้าร่วม
0363 นายชลทิศ ป้องขวาเลา วาปีปทุม 0 0 0 403 เข้าร่วม
0460 นางสาวชลธิชา ป้องแดง วาปีปทุม 0 0 0 403 เข้าร่วม
0462 นางสาวชลธิชา ยังจันทร์ วาปีปทุม 24 0 24 53 เข้าร่วม
0363 นางสาวชลธิชา เหง่าง่า วาปีปทุม 26 0 26 41 เข้าร่วม
0460 นางสาวชลธิชา แพรนาพันธุ์ วาปีปทุม 18 0 18 146 เข้าร่วม
0349 นางสาวชลลธิดา ปนันโต วาปีปทุม 13 0 13 315 เข้าร่วม
0477 นางสาวชลิดา ปะละมัดทาโส วาปีปทุม 28 0 28 31 เข้าร่วม
0349 นางสาวชลิดา ไชยเกตุ วาปีปทุม 0 0 0 403 เข้าร่วม
0363 นางสาวชลิตา มนตรี วาปีปทุม 6 0 6 401 เข้าร่วม
0759 นางสาวชลิตา โกพา นาดูนประชาสรรพ์ 0 0 0 403 เข้าร่วม
0337 นายชวพล เครือแตง ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 0 0 0 403 เข้าร่วม
0350 นายชัสมา สิทธิสาร วาปีปทุม 26 0 26 41 เข้าร่วม
0779 นายชานนท์ ปาสะนะโก วาปีปทุม 12 0 12 339 เข้าร่วม
0350 นางสาวญาณิศา มะปะเท วาปีปทุม 38 3 41 6 ชมเชย
0404 นางสาวฐานิกา ไชยแสน ผดุงนารี 0 0 0 403 เข้าร่วม
0477 นายฐิติกูร สุ่มทอง วาปีปทุม 13 0.5 13.5 312 เข้าร่วม
0350 นางสาวฐิตินันท์ ทุมทุมา วาปีปทุม 26 2.5 28.5 30 เข้าร่วม
0462 นางสาวฐิติมา ศิลาลัย วาปีปทุม 10 0 10 379 เข้าร่วม
0402 นางสาวฐินิดา เรืองฤทธิ์ ผดุงนารี 12 0 12 339 เข้าร่วม
0363 นายณภัทร ภวภูตานนท์ วาปีปทุม 12 0 12 339 เข้าร่วม
0403 นางสาวณัชชา อุทาทิพย์ ผดุงนารี 0 0 0 403 เข้าร่วม
0760 นางสาวณัฎฐณิชา ทองลือ นาดูนประชาสรรพ์ 28 4.5 32.5 14 เข้าร่วม
0460 นางสาวณัฏฐธิดา ปะนัดตะนัง วาปีปทุม 15 1 16 204 เข้าร่วม
0461 นายณัฐกิตติ์ อาจอารี วาปีปทุม 15 0 15 242 เข้าร่วม
0382 นางสาวณัฐชญามล ทอนโพธิ์แก้ว วาปีปทุม 9 0 9 388 เข้าร่วม
0350 นายณัฐดนัย ตันติกุลวัฒนกิจ วาปีปทุม 25 0 25 48 เข้าร่วม
0349 นายณัฐดนัย วิระกา วาปีปทุม 13 1 14 280 เข้าร่วม
0392 นางสาวณัฐธิชา ฐิติทนานนท์ กุฉินารายณ์ 23 0 23 62 เข้าร่วม
0460 นางสาวณัฐธิดา ดาวุธ วาปีปทุม 19 0 19 120 เข้าร่วม
0761 นางสาวณัฐธิดา หม่อยปู้ นาดูนประชาสรรพ์ 21 1 22 73 เข้าร่วม
0363 นายณัฐนนท์ ชัยธานี วาปีปทุม 11 0 11 364 เข้าร่วม
0462 นายณัฐพงศ์ ศรีวรขันธุ์ วาปีปทุม 0 0 0 403 เข้าร่วม
0363 นายณัฐพงศ์ สีกงพลี วาปีปทุม 0 0 0 403 เข้าร่วม
0462 นายณัฐพล นุตะไวย์ วาปีปทุม 21 2 23 62 เข้าร่วม
0462 นายณัฐพล ใจเที่ยง วาปีปทุม 17 2 19 120 เข้าร่วม
0460 นายณัฐภูมิ ปะโสทานัง วาปีปทุม 12 1 13 315 เข้าร่วม
0477 นางสาวณัฐรีญา วันไชย วาปีปทุม 20 2.5 22.5 69 เข้าร่วม
0460 นายณัฐวุฒิ ปะกิลาพัง วาปีปทุม 20 0.5 20.5 100 เข้าร่วม
0392 นายณัฐสิทธิ์ บุษบงค์ กุฉินารายณ์ 16 0 16 204 เข้าร่วม
0363 นางสาวณัฐสุดา สายทองทวี วาปีปทุม 21 2.5 23.5 61 เข้าร่วม
0383 นางสาวณิชกานต์ โพโสภา วาปีปทุม 12 0 12 339 เข้าร่วม
0787 นางสาวดลฤพร คิดดีจริง วาปีปทุม 24 0 24 53 เข้าร่วม
0464 นายถิรวุฒิ นวลงาม วาปีปทุม 22 0 22 73 เข้าร่วม
0363 นายทศพล กางมาเทศ วาปีปทุม 0 0 0 403 เข้าร่วม
0462 นางสาวทิชา สงวนรัมย์ วาปีปทุม 9 0 9 388 เข้าร่วม
0383 นายทิชานนท์ ปะมังคะสัง วาปีปทุม 17 0 17 183 เข้าร่วม
0350 นางสาวทิพย์รัตน์ แปนบ้าน วาปีปทุม 25 0 25 48 เข้าร่วม
0382 นางสาวทิพวรรณ โนแก้ว วาปีปทุม 15 0 15 242 เข้าร่วม
0461 นางสาวธณัฐชา พุทธไทย วาปีปทุม 15 0 15 242 เข้าร่วม
0382 นายธนชาติ ทาหาญ วาปีปทุม 17 0 17 183 เข้าร่วม
0403 นายธนดล คันยุไร ผดุงนารี 0 0 0 403 เข้าร่วม
0363 นายธนบดี พรมมาแข้ วาปีปทุม 14 0 14 280 เข้าร่วม
0477 นายธนพรรธน์ ดอมไธสงค์ วาปีปทุม 12 0 12 339 เข้าร่วม
0461 นายธนพล โม่งเครือ วาปีปทุม 16 0 16 204 เข้าร่วม
0477 นายธนวัฒน์ ปองไป วาปีปทุม 15 0.5 15.5 240 เข้าร่วม
0211 นายธนวัฒน์ ขำสุทัศน์ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 0 0 0 403 เข้าร่วม
0376 นายธนวัฒน์ ธรรมโหร วาปีปทุม 0 0 0 403 เข้าร่วม
0460 นายธนันชัย รัดอ้อ วาปีปทุม 14 0 14 280 เข้าร่วม
0782 นางสาวธนัยพร หาชื่อ วาปีปทุม 25 0 25 48 เข้าร่วม
0350 นายธนากร ทุไทสง วาปีปทุม 32 1.5 33.5 13 เข้าร่วม
0384 นายธนากร ชารีเพ็ง วาปีปทุม 0 0 0 403 เข้าร่วม
0350 นายธนานนท์ ปธิรูโป วาปีปทุม 17 0.5 17.5 175 เข้าร่วม
0363 นายธนาวิสุทธิ์ พลอาษา วาปีปทุม 0 0 0 403 เข้าร่วม
0363 นางสาวธมลวรรณ สีหาบุญลี วาปีปทุม 16 0 16 204 เข้าร่วม
0464 นางสาวธัญญรัตน์ ปาปะกี วาปีปทุม 15 0 15 242 เข้าร่วม
0383 นางสาวธารทิพย์ สุปะมา วาปีปทุม 17 0 17 183 เข้าร่วม
0349 นางสาวธิดามาศ พงศธร วาปีปทุม 16 0 16 204 เข้าร่วม
0363 นางสาวธิดารัตน์ สิทธิสำราญ วาปีปทุม 19 0 19 120 เข้าร่วม
0403 นางสาวธิดารัตน์ บุญรุ่ง ผดุงนารี 0 0 0 403 เข้าร่วม
0460 นางสาวธิดาวรรณ ไชยชนะ วาปีปทุม 26 1 27 36 เข้าร่วม
0762 นายธิติวุฒิ ทนษา วาปีปทุม 15 0 15 242 เข้าร่วม
0349 นายธีรพงศ์ เตชะจันทร์ วาปีปทุม 13 0 13 315 เข้าร่วม
0463 นายธีรพงษ์ พิลาโท วาปีปทุม 0 0 0 403 เข้าร่วม
0363 นายธีรยุทธ ศัทธาคลัง วาปีปทุม 11 1 12 339 เข้าร่วม
0363 นายธีรศักดิ์ กำมะหาวงษ์ วาปีปทุม 14 0.5 14.5 277 เข้าร่วม
0349 นายธีรศักดิ์ ยางนอก วาปีปทุม 15 0 15 242 เข้าร่วม
0460 นางสาวนงลักษณ์ กะการดี วาปีปทุม 23 0 23 62 เข้าร่วม
0459 นายนนทวัฒน์ อันตระกูล วาปีปทุม 16 0 16 204 เข้าร่วม
0363 นายนนท์ธเนศ พีระ วาปีปทุม 13 0 13 315 เข้าร่วม
0350 นางสาวนภัสสร สัณฐิติบวร วาปีปทุม 25 0 25 48 เข้าร่วม
0461 นายนรากร ปาติสัตย์ วาปีปทุม 9 0 9 388 เข้าร่วม
0363 นางสาวนริชสรา สีบุดสี วาปีปทุม 18 4.5 22.5 69 เข้าร่วม
0350 นายนรินทร์ บุญทา วาปีปทุม 27 3.5 30.5 19 เข้าร่วม
0464 นางสาวนริศรา มาตแท่น วาปีปทุม 14 0 14 280 เข้าร่วม
0363 นางสาวนริศรา อันทะริน วาปีปทุม 19 0 19 120 เข้าร่วม
0363 นางสาวนริศรา อาสาเสนา วาปีปทุม 0 0 0 403 เข้าร่วม
0350 นางสาวนฤมล ผิวทอง วาปีปทุม 29 1 30 21 เข้าร่วม
0464 นางสาวนลินี บุดดีคง วาปีปทุม 16 1 17 183 เข้าร่วม
0392 นางสาวนวรัตน์ สว่างดี กุฉินารายณ์ 17 3.5 20.5 100 เข้าร่วม
0404 นางสาวนัฐยาภรณ์ ไชยคำภา ผดุงนารี 0 0 0 403 เข้าร่วม
0464 นายนัฐวุฒิ ศรีบุรินทร์ วาปีปทุม 13 1 14 280 เข้าร่วม
0383 นางสาวนัฐสิมา พลตรี วาปีปทุม 14 0 14 280 เข้าร่วม
0477 นางสาวนันทปภาทิพย์ ปะระทัง วาปีปทุม 21 0 21 86 เข้าร่วม
0363 นางสาวนันทิดา บรรณศรี วาปีปทุม 18 3.5 21.5 81 เข้าร่วม
0363 นางสาวนิดานุช กะตุดทอง วาปีปทุม 17 1.5 18.5 142 เข้าร่วม
0363 นางสาวนิภาวรรณ ชาวบ้านใน วาปีปทุม 12 0 12 339 เข้าร่วม
0363 นางสาวนิภาวัลย์ คองสี วาปีปทุม 15 1 16 204 เข้าร่วม
0363 นางสาวนิศารัตน์ ลุนศรี วาปีปทุม 16 0 16 204 เข้าร่วม
0763 นายบรรณวัฒน์ แสนเจ๊ก นาดูนประชาสรรพ์ 0 0 0 403 เข้าร่วม
0477 นายบริภัทร ไสยลักษณ์ วาปีปทุม 20 0 20 105 เข้าร่วม
0477 นายปกรณ์ ปะติตังโข วาปีปทุม 26 2 28 31 เข้าร่วม
0363 นางสาวปฏิมากร ประภาวิชา วาปีปทุม 26 0.5 26.5 40 เข้าร่วม
0433 นางสาวปฐมภรณ์ อาจชมพู สารคามพิทยาคม 35 6.5 41.5 5 ชมเชย
0350 นางสาวปณาลี กึกก้อง วาปีปทุม 22 1 23 62 เข้าร่วม
0383 นางสาวปณิดา คำแสนกุล วาปีปทุม 12 0 12 339 เข้าร่วม
0460 นางสาวปณิดา ปะภูชะกัง วาปีปทุม 17 0 17 183 เข้าร่วม
0461 นายปนิธิ มุกดา วาปีปทุม 11 0 11 364 เข้าร่วม
0462 นายปภังกร เชื้อนิตย์ วาปีปทุม 16 0 16 204 เข้าร่วม
0363 นางสาวปภาวรินท์ สินตรา วาปีปทุม 12 0 12 339 เข้าร่วม
0382 นางสาวปภิชญา เหมือดนอก วาปีปทุม 18 0 18 146 เข้าร่วม
0349 นายประสพโชค ปักกะสีลัง วาปีปทุม 15 0 15 242 เข้าร่วม
0363 นางสาวประไพรพักต์ สูหา วาปีปทุม 16 1 17 183 เข้าร่วม
0349 นายปริญญา กันหาชัย วาปีปทุม 0 0 0 403 เข้าร่วม
0461 นางสาวปริญญาภรณ์ อ่อนสวาท วาปีปทุม 14 0 14 280 เข้าร่วม
0349 นายปรินทร์ อันทะถา วาปีปทุม 13 0 13 315 เข้าร่วม
0350 นายปัณณวิชญ์ ติดวงษา วาปีปทุม 0 0 0 403 เข้าร่วม
0477 นางสาวปัทมาวรรณ ชมภูวิเศษ วาปีปทุม 19 0 19 120 เข้าร่วม
0349 นางสาวปัทมาวรรณ เสตสิทธิ์ วาปีปทุม 15 0 15 242 เข้าร่วม
0404 นายปาณวิชฌ์ โสดถานา ผดุงนารี 11 0 11 364 เข้าร่วม
0350 นางสาวปานตะวัน ชัยยุทธ วาปีปทุม 24 3.5 27.5 34 เข้าร่วม
0477 นางสาวปิยฉัตร จันปัสสา วาปีปทุม 20 3 23 62 เข้าร่วม
0312 นายปิยวัฒน์ เสริมเหลา ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 25 4.5 29.5 24 เข้าร่วม
0764 นายปิยะ โนราช วาปีปทุม 0 0 0 403 เข้าร่วม
0363 นางสาวปิยะธิดา ดงจารย์ วาปีปทุม 15 0 15 242 เข้าร่วม
0363 นางสาวปิยะพร ประทุมสังข์ วาปีปทุม 21 0 21 86 เข้าร่วม
0383 นางสาวปิยาพัชร หิตะยะโส วาปีปทุม 20 0 20 105 เข้าร่วม
0464 นางสาวปิ่นมณี หมั่นบ้านต้อน วาปีปทุม 17 0 17 183 เข้าร่วม
0363 นางสาวผกามาศ หงษ์หา วาปีปทุม 15 0 15 242 เข้าร่วม
0780 นายพงศกร กุณโอง วาปีปทุม 11 0.5 11.5 363 เข้าร่วม
0462 นายพงษ์ศิริ ปะกิพอ วาปีปทุม 17 0.5 17.5 175 เข้าร่วม
0350 นางสาวพรชิตา ปะวะเสนัง วาปีปทุม 21 0 21 86 เข้าร่วม
0363 นางสาวพรประสพ ไชยกิจ วาปีปทุม 0 0 0 403 เข้าร่วม
0765 นางสาวพรประไพร คณะมูล นาดูนประชาสรรพ์ 12 4.5 16.5 202 เข้าร่วม
0349 นางสาวพรพิมล นะโส วาปีปทุม 18 0 18 146 เข้าร่วม
0350 นางสาวพรรณวดี มะลาศรี วาปีปทุม 0 0 0 403 เข้าร่วม
0462 นางสาวพรไพลิน พรหล่อ วาปีปทุม 14 0.5 14.5 277 เข้าร่วม
0439 นายพลรัตน์ ไชยศิริ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 39 6.5 45.5 4 ชมเชย
0464 นางสาวพอฤทัย ปาปะเถ วาปีปทุม 13 0 13 315 เข้าร่วม
0350 นางสาวพักตร์พิไล สุปฏิ วาปีปทุม 27 2.5 29.5 24 เข้าร่วม
0460 นางสาวพัชรมัย สุวิสัย วาปีปทุม 19 2 21 86 เข้าร่วม
0460 นางสาวพัชรา แจ่มสงค์ วาปีปทุม 9 0 9 388 เข้าร่วม
0460 นางสาวพัชราพรรณ ปินะทาใน วาปีปทุม 10 0 10 379 เข้าร่วม
0477 นางสาวพัชราพรรณ ไขศรี วาปีปทุม 18 0 18 146 เข้าร่วม
0461 นางสาวพัชรียา ปาปะไพ วาปีปทุม 11 0 11 364 เข้าร่วม
0477 นางสาวพัณณิตา ไชยรินทร์ วาปีปทุม 0 0 0 403 เข้าร่วม
0403 นางสาวพัทธ์ธีรา วงศ์ผาบุตร ผดุงนารี 17 1 18 146 เข้าร่วม
0461 นางสาวพัทริยา ชำนาญกลาง วาปีปทุม 11 0 11 364 เข้าร่วม
0772 นายพันกร ปทุมเพชร วาปีปทุม 0 0 0 403 เข้าร่วม
0461 นายพันธวัสส์ ต่อโชติ วาปีปทุม 14 1 15 242 เข้าร่วม
0382 นายพายุ นนทะชัย วาปีปทุม 17 0 17 183 เข้าร่วม
0460 นางสาวพิทยารัตน์ ชาวพงษ์ วาปีปทุม 8 0 8 396 เข้าร่วม
0461 นายพิธาน จันอากาศ วาปีปทุม 9 0 9 388 เข้าร่วม
0403 นางสาวพิธิวา สุพร ผดุงนารี 19 2 21 86 เข้าร่วม
0363 นายพิพัฒน์ เตจา วาปีปทุม 17 0.5 17.5 175 เข้าร่วม
0477 นางสาวพิมพิชชา สีหาบุดโต วาปีปทุม 27 0 27 36 เข้าร่วม
0363 นางสาวพิมพ์กมล มงคล วาปีปทุม 14 0 14 280 เข้าร่วม
0402 นางสาวพิมพ์ทอง ภูชมพู ผดุงนารี 0 0 0 403 เข้าร่วม
0462 นางสาวพิมพ์รัตน์ หอมคำผัด วาปีปทุม 16 3 19 120 เข้าร่วม
0462 นางสาวพิไลพร สร้อยจิตร วาปีปทุม 16 0 16 204 เข้าร่วม
0349 นางสาวพีรดา ประเสริฐแก้ว วาปีปทุม 15 0 15 242 เข้าร่วม
0477 นางสาวพีรดา พิศงาม วาปีปทุม 18 0 18 146 เข้าร่วม
0461 นายพีรวิชญ์ คำพันธ์ วาปีปทุม 15 0 15 242 เข้าร่วม
0363 นางสาวพุธิตา บัวรัตน์ วาปีปทุม 11 2.5 13.5 312 เข้าร่วม
0349 นางสาวภคนันท์ สีสงนาง วาปีปทุม 0 0 0 403 เข้าร่วม
0258 นางสาวภคพร มัชปะโม ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 0 0 0 403 เข้าร่วม
0363 นางสาวภควดี สัตะโส วาปีปทุม 22 2 24 53 เข้าร่วม
0363 นายภควัต นาเจิมพลอย วาปีปทุม 14 0 14 280 เข้าร่วม
0382 นางสาวภัคจิรา ธนูคำ วาปีปทุม 15 0 15 242 เข้าร่วม
0349 นางสาวภัคจิรา บุญช้อน วาปีปทุม 12 0 12 339 เข้าร่วม
0766 นางสาวภัททิยา บุสดี นาดูนประชาสรรพ์ 25 2 27 36 เข้าร่วม
0461 นายภัทร ปาปะเก วาปีปทุม 20 0 20 105 เข้าร่วม
0383 นายภัทรภูมิ ทอนเสาร์ วาปีปทุม 23 0 23 62 เข้าร่วม
0382 นางสาวภัทรวดี อ่อนทุม วาปีปทุม 13 0 13 315 เข้าร่วม
0464 นางสาวภัทรวรินทร์ ศรีวงค์แก้ว วาปีปทุม 16 0 16 204 เข้าร่วม
0477 นายภัทรศักดิ์ วันละ วาปีปทุม 19 0 19 120 เข้าร่วม
0382 นางสาวภัทรา พั่วคุณมี วาปีปทุม 10 0 10 379 เข้าร่วม
0363 นางสาวภัทราภรณ์ หลักคำพันธ์ วาปีปทุม 15 0 15 242 เข้าร่วม
0462 นายภาณุพงศ์ วงษ์ทอง วาปีปทุม 21 0 21 86 เข้าร่วม
0382 นายภานุกร แก้วธานี วาปีปทุม 0 0 0 403 เข้าร่วม
0464 นายภานุพงศ์ มะลาศรี วาปีปทุม 22 0 22 73 เข้าร่วม
0382 นางสาวภาวินี ประสมสี วาปีปทุม 17 0 17 183 เข้าร่วม
0363 นายภีรดล มุริจันทร์ วาปีปทุม 0 0 0 403 เข้าร่วม
0363 นายภูบดินทร์ พวงศรี วาปีปทุม 18 0 18 146 เข้าร่วม
0461 นายภูพิชญ์ คำจันดี วาปีปทุม 16 0 16 204 เข้าร่วม
0477 นางสาวภูริชญา จงเกษกรณ์ วาปีปทุม 26 2 28 31 เข้าร่วม
0279 นางสาวภูริชญา ประทุมขันธ์ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 32 6.5 38.5 7 เข้าร่วม
0461 นายภูวดล ปาปะเพ วาปีปทุม 19 0 19 120 เข้าร่วม
0460 นายมกุฎพิชญ ธารายศ วาปีปทุม 14 0 14 280 เข้าร่วม
0461 นางสาวมาริษา ใหมทอง วาปีปทุม 12 0 12 339 เข้าร่วม
0460 นางสาวมุฑิตา เสริมแสง วาปีปทุม 13 0 13 315 เข้าร่วม
0402 นางสาวยลดา นนทะนำ ผดุงนารี 0 0 0 403 เข้าร่วม
0350 นายยศพนธ์ สุนทรพสิษฐ์ วาปีปทุม 22 0 22 73 เข้าร่วม
0462 นายรชต หิตายะโส วาปีปทุม 13 0 13 315 เข้าร่วม
0363 นายรณภพ ชารีอัน วาปีปทุม 14 0 14 280 เข้าร่วม
0383 นางสาวรดาวรรณ แสนคำ วาปีปทุม 11 0 11 364 เข้าร่วม
0789 นายรนันทวัฒน์ โพธิ์จักร วาปีปทุม 16 0 16 204 เข้าร่วม
0767 นางสาวรวิสรา ผิวเฮ้าขา นาดูนประชาสรรพ์ 13 0 13 315 เข้าร่วม
0382 นางสาวรสิตา โสภาไฮ วาปีปทุม 10 0 10 379 เข้าร่วม
0349 นางสาวรัชนีกร โทนหงษา วาปีปทุม 16 0 16 204 เข้าร่วม
0382 นายรัฐธีร์ ศิรประจักษ์ชัย วาปีปทุม 14 0 14 280 เข้าร่วม
0768 นายรัฐนาท ปะติเพนัง วาปีปทุม 13 0 13 315 เข้าร่วม
0477 นายรัฐภูมิ ทิพศรีราช วาปีปทุม 15 0 15 242 เข้าร่วม
0349 นางสาวรัตนา ฤทธาโย วาปีปทุม 19 0 19 120 เข้าร่วม
0383 นางสาวรัตนาวลี ปลายขอก วาปีปทุม 8 0 8 396 เข้าร่วม
0363 นางสาวรามาวดี ม่วงพาที วาปีปทุม 12 0 12 339 เข้าร่วม
0460 นางสาวรินรดา เหลา วาปีปทุม 16 0 16 204 เข้าร่วม
0289 นายรุจนโรจน์ ซองศิริ สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น 43 10 53 1 ชนะเลิศ
0383 นางสาวฤทัยรัตน์ สืบเสระ วาปีปทุม 18 0 18 146 เข้าร่วม
0790 นางสาวฤทัยรัตน์ พลภูเมือง วาปีปทุม 10 0 10 379 เข้าร่วม
0769 นางสาวลลิตา ไพรสาละ นาดูนประชาสรรพ์ 13 0 13 315 เข้าร่วม
0382 นางสาวลักขณา พิมพ์พันธ์ วาปีปทุม 15 0 15 242 เข้าร่วม
0477 นายลัญจกร กระจายศรี วาปีปทุม 19 0 19 120 เข้าร่วม
0402 นางสาววธิดา ศรีภูทอง ผดุงนารี 0 0 0 403 เข้าร่วม
0382 นายวรพงษ์ ประพาศพงษ์ วาปีปทุม 15 0 15 242 เข้าร่วม
0363 นายวรพจน์ สีแวงเขตร์ วาปีปทุม 14 0 14 280 เข้าร่วม
0460 นายวรรณพงษ์ ปาปะทา วาปีปทุม 22 1 23 62 เข้าร่วม
0462 นางสาววรรณวิสา ใยเมือง วาปีปทุม 21 0 21 86 เข้าร่วม
0477 นางสาววรรณิษา เลิศสีดา วาปีปทุม 20 0.5 20.5 100 เข้าร่วม
0460 นางสาววรัญญา สังฆมณี วาปีปทุม 12 0 12 339 เข้าร่วม
0363 นางสาววราภรณ์ กัตโร วาปีปทุม 13 0 13 315 เข้าร่วม
0462 นางสาววราภรณ์ ตีเงิน วาปีปทุม 14 0 14 280 เข้าร่วม
0363 นางสาววราภรณ์ เพ็ชร์เทา วาปีปทุม 11 0 11 364 เข้าร่วม
0788 นางสาววราภรณ์ อำพันธ์ วาปีปทุม 13 2 15 242 เข้าร่วม
0460 นายวราเทพ วังดง วาปีปทุม 16 0 16 204 เข้าร่วม
0477 นางสาววริศรา ยอดสะเทิน วาปีปทุม 18 0 18 146 เข้าร่วม
0350 นางสาววริศรา แทนหลาบ วาปีปทุม 29 0 29 28 เข้าร่วม
0404 นางสาววริศรา ชิณแสน ผดุงนารี 14 0 14 280 เข้าร่วม
0232 นายวศิน สร้อยสุข ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 44 8 52 2 รองชนะเลิศอันดับที่ 1
0791 นายวัชภนา ประทุมสังข์ วาปีปทุม 14 0 14 280 เข้าร่วม
0349 นายวัชรพงษ์ ชัยภูธร วาปีปทุม 18 0 18 146 เข้าร่วม
0363 นางสาววัชรี ขุนพินี วาปีปทุม 15 2.5 17.5 175 เข้าร่วม
0785 นางสาววันทนา คำสะไมล์ วาปีปทุม 18 0 18 146 เข้าร่วม
0349 นางสาววันวิสา สุวรรณกาจน์ วาปีปทุม 0 0 0 403 เข้าร่วม
0461 นายวาคิม นามมงคล วาปีปทุม 20 0 20 105 เข้าร่วม
0770 นางสาววาสนา ยอดสะเทิน นาดูนประชาสรรพ์ 10 0 10 379 เข้าร่วม
0464 นางสาววาเลนไทน์ ดาวุธ วาปีปทุม 10 0 10 379 เข้าร่วม
0382 นางสาววิจิตราภรณ์ ปัสสาวัน วาปีปทุม 16 0 16 204 เข้าร่วม
0402 นางสาววิชญาพร สุวอ ผดุงนารี 13 0 13 315 เข้าร่วม
0460 นางสาววิธินี จอมศรีกระยอม วาปีปทุม 16 0 16 204 เข้าร่วม
0462 นางสาววินิชา วงศ์เพชร วาปีปทุม 13 0 13 315 เข้าร่วม
0383 นางสาววินิดา สุทธิสา วาปีปทุม 10 0 10 379 เข้าร่วม
0363 นางสาววิภาวดี ปัตตายะโส วาปีปทุม 0 0 0 403 เข้าร่วม
0350 นางสาววิริยาพร สุดบอนิจ วาปีปทุม 32 0 32 16 เข้าร่วม
0384 นายวิศวกร กิจเพชรไพศาล วาปีปทุม 0 0 0 403 เข้าร่วม
0349 นางสาววิสัชนา ปาสาใน วาปีปทุม 25 4.5 29.5 24 เข้าร่วม
0383 นายวิเศษ พรมเกตุ วาปีปทุม 19 0 19 120 เข้าร่วม
0460 นางสาววีรดา ชัยภูมิ วาปีปทุม 14 0 14 280 เข้าร่วม
0773 นายวีรวุฒิ ศตรู วาปีปทุม 18 2 20 105 เข้าร่วม
0383 นายวุฒิชัย เปรมสิงห์ วาปีปทุม 20 0 20 105 เข้าร่วม
0464 นายวุฒินันท์ จันทิชัย วาปีปทุม 14 2 16 204 เข้าร่วม
0363 นางสาวศรชนก สง่าศรี วาปีปทุม 16 0 16 204 เข้าร่วม
0464 นางสาวศรัณยา คงสัตย์ วาปีปทุม 20 1 21 86 เข้าร่วม
0402 นางสาวศริญญา ญาณสิทธิ์ ผดุงนารี 0 0 0 403 เข้าร่วม
0464 นางสาวศริญา มาฤทธิ์ วาปีปทุม 12 0 12 339 เข้าร่วม
0462 นางสาวศรุตา วงสีเขา วาปีปทุม 21 0.5 21.5 81 เข้าร่วม
0461 นางสาวศศิชา สุวรรณภิญญา วาปีปทุม 18 0 18 146 เข้าร่วม
0462 นางสาวศศิธร สอนนอก วาปีปทุม 17 0 17 183 เข้าร่วม
0462 นางสาวศศิธร ไหยะโก วาปีปทุม 14 0 14 280 เข้าร่วม
0406 นางสาวศศิรา ศรีชะตา สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 0 0 0 403 เข้าร่วม
0349 นายศักดิ์ชัย นามเหลา วาปีปทุม 20 0.5 20.5 100 เข้าร่วม
0477 นายศักย์สรณ์ เรืองรัมย์ วาปีปทุม 13 0 13 315 เข้าร่วม
0363 นางสาวศิรดา ประทุมแสง วาปีปทุม 12 0 12 339 เข้าร่วม
0462 นางสาวศิรินยา ช่างทำ วาปีปทุม 21 0 21 86 เข้าร่วม
0384 นางสาวศิริปทุมพร บุตตะลุน วาปีปทุม 7 0 7 399 เข้าร่วม
0771 นางสาวศิริรักษ์ ปาสารัก นาดูนประชาสรรพ์ 15 1 16 204 เข้าร่วม
0403 นางสาวศิริรัตน์ แก้วจีน ผดุงนารี 16 2 18 146 เข้าร่วม
0350 นางสาวศิริลักษณ์ ปุริศรี วาปีปทุม 19 0 19 120 เข้าร่วม
0383 นางสาวศิริวรรณ ประธาน วาปีปทุม 21 0 21 86 เข้าร่วม
0464 นางสาวศิริวิลาศลักษณ์ โม้วงษ์ วาปีปทุม 20 0 20 105 เข้าร่วม
0363 นายศิวกร ปะกิลาพัง วาปีปทุม 16 0 16 204 เข้าร่วม
0350 นายศุภกร ขอดี วาปีปทุม 26 6.5 32.5 14 เข้าร่วม
0349 นายศุภกร ครองสี วาปีปทุม 15 3.5 18.5 142 เข้าร่วม
0460 นางสาวศุภธิดา กุมชาด วาปีปทุม 14 1 15 242 เข้าร่วม
0461 นางสาวศุภรัตน์ คำหารพล วาปีปทุม 16 0 16 204 เข้าร่วม
0363 นายศุภรัตน์ น้อยใย วาปีปทุม 16 0 16 204 เข้าร่วม
0350 นายศุภฤกษ์ คำมณี วาปีปทุม 29 1 30 21 เข้าร่วม
0363 นายศุภวัฒน์ กองเพ็ง วาปีปทุม 22 2 24 53 เข้าร่วม
0461 นางสาวศุภาลักษณ์ ปวงประชัน วาปีปทุม 18 0 18 146 เข้าร่วม
0363 นางสาวสรณ์สิริ อนุพันธ์ วาปีปทุม 19 0 19 120 เข้าร่วม
0784 นางสาวสวนันท์ สุขกร วาปีปทุม 23 1 24 53 เข้าร่วม
0384 นายสวัสดี พูลพิพัฒน์ วาปีปทุม 14 0.5 14.5 277 เข้าร่วม
0460 นายสหรัฐ ชินภักดี วาปีปทุม 21 0 21 86 เข้าร่วม
0461 นายสหัสวรรษ บุพตา วาปีปทุม 18 0 18 146 เข้าร่วม
0363 นายสิทธิชัย โพธิจักร วาปีปทุม 12 0 12 339 เข้าร่วม
0477 นายสิปปกร ศรีสว่าง วาปีปทุม 14 0 14 280 เข้าร่วม
0350 นายสิรภพ เทพจั้ง วาปีปทุม 24 0.5 24.5 52 เข้าร่วม
0350 นางสาวสิราวรรณ ศรีสุข วาปีปทุม 27 4.5 31.5 17 เข้าร่วม
0363 นางสาวสิรินญา ประมังคะตา วาปีปทุม 20 0 20 105 เข้าร่วม
0382 นางสาวสิริยากร ตันสุวรรณ วาปีปทุม 0 0 0 403 เข้าร่วม
0382 นางสาวสิริยากรณ์ นนตะศรี วาปีปทุม 16 0 16 204 เข้าร่วม
0461 นายสิริวัฒน์ บุตรโชติ วาปีปทุม 16 0 16 204 เข้าร่วม
0404 นางสาวสุกฤตา ศิริมูล ผดุงนารี 7 0 7 399 เข้าร่วม
0460 นางสาวสุกัญญา คำสอนทา วาปีปทุม 24 0 24 53 เข้าร่วม
0349 นางสาวสุกัญญา คุ้มแวง วาปีปทุม 18 0 18 146 เข้าร่วม
0383 นางสาวสุกัญญา ศรีสุรักษ์ วาปีปทุม 15 0 15 242 เข้าร่วม
0461 นางสาวสุจินตนาภรณ์ ติดวงษา วาปีปทุม 22 0 22 73 เข้าร่วม
0350 นางสาวสุดารัตน์ ปทุมวัน วาปีปทุม 30 0.5 30.5 19 เข้าร่วม
0464 นางสาวสุทธิดา บุญตู้ วาปีปทุม 13 1 14 280 เข้าร่วม
0403 นางสาวสุทธิดา มีคำทอง ผดุงนารี 18 0 18 146 เข้าร่วม
0349 นายสุทธิพร จันภักดิ์ วาปีปทุม 12 0 12 339 เข้าร่วม
0230 นางสาวสุธิดา ทวยหมื่น ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 27 4 31 18 เข้าร่วม
0461 นางสาวสุนิดชา พุดบุรี วาปีปทุม 14 0 14 280 เข้าร่วม
0777 นางสาวสุปรียาภรณ์ แฝงสะโด ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 31 4.5 35.5 10 เข้าร่วม
0461 นางสาวสุพัตรา จั้นบัวลุน วาปีปทุม 10 0.5 10.5 378 เข้าร่วม
0382 นางสาวสุพิชฌาย์ โวลา วาปีปทุม 11 0 11 364 เข้าร่วม
0460 นางสาวสุภาพร นนทะชัย วาปีปทุม 21 0 21 86 เข้าร่วม
0350 นางสาวสุภาพร มุลศรีสุข วาปีปทุม 18 1 19 120 เข้าร่วม
0461 นางสาวสุภาวดี พวงใต้ วาปีปทุม 14 0 14 280 เข้าร่วม
0778 นายสุรศักดิ์ ปาปะเถ วาปีปทุม 10 1 11 364 เข้าร่วม
0363 นายสุริยา พลพิทักษ์ วาปีปทุม 17 0.5 17.5 175 เข้าร่วม
0349 นางสาวสุวนันท์ บัวบุญ วาปีปทุม 16 1.5 17.5 175 เข้าร่วม
0477 นางสาวสุวภัทร เตียรณาธร วาปีปทุม 19 0 19 120 เข้าร่วม
0230 นายสุุทธิกานต์ ทวยหมื่น ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 45 5 50 3 รองชนะเลิศอันดับที่ 2
0477 นางสาวสโรชา กระทุ่มขันธ์ วาปีปทุม 18 0 18 146 เข้าร่วม
0392 นางสาวหทัยกานต์ ใจหมั่น กุฉินารายณ์ 15 0.5 15.5 240 เข้าร่วม
0382 นางสาวหทัยรัตน์ กวนฮางฮอง วาปีปทุม 0 0 0 403 เข้าร่วม
0403 นางสาวหทัยรัตน์ ธนสารโสภิณ ผดุงนารี 17 0 17 183 เข้าร่วม
0477 นางสาวอณิฌา ปะวันนา วาปีปทุม 27 2 29 28 เข้าร่วม
0461 นายอดิศร พลศรีขาว วาปีปทุม 19 0 19 120 เข้าร่วม
0349 นายอดิเทพ คิดรอบ วาปีปทุม 10 0 10 379 เข้าร่วม
0460 นางสาวอทิตยา บุญเฮ่า วาปีปทุม 17 1 18 146 เข้าร่วม
0460 นางสาวอธิฐญา มะกา วาปีปทุม 15 0 15 242 เข้าร่วม
0363 นางสาวอธิติยา ปัจจังคะถานัง วาปีปทุม 15 0 15 242 เข้าร่วม
0460 นางสาวอนันญา คำภักดี วาปีปทุม 16 0 16 204 เข้าร่วม
0462 นางสาวอนันตญา ศรีโสภา วาปีปทุม 20 0 20 105 เข้าร่วม
0464 นายอนันต์ พะวิชา วาปีปทุม 10 1 11 364 เข้าร่วม
0460 นายอนุวัฒน์ ปะกิตานัง วาปีปทุม 18 1 19 120 เข้าร่วม
0363 นางสาวอภิญญา บรรณะศรี วาปีปทุม 19 1.5 20.5 100 เข้าร่วม
0460 นางสาวอภิญญา ปาสาจัง วาปีปทุม 15 0 15 242 เข้าร่วม
0464 นายอภิวรรธน์ นะโส วาปีปทุม 12 1 13 315 เข้าร่วม
0363 นายอภิสิทธิ์ พูนล้น วาปีปทุม 20 0 20 105 เข้าร่วม
0350 นางสาวอมรรัตน์ สัจจวาณิชย์ วาปีปทุม 26 0 26 41 เข้าร่วม
0477 นางสาวอมลวรรณ ศรีสุข วาปีปทุม 6 0 6 401 เข้าร่วม
0349 นางสาวอรณี สีชะนะ วาปีปทุม 0 0 0 403 เข้าร่วม
0404 นางสาวอรทัย สุระป้อง ผดุงนารี 0 0 0 403 เข้าร่วม
0382 นางสาวอรนุช ปักสังขาเนย์ วาปีปทุม 0 0 0 403 เข้าร่วม
0383 นางสาวอรปรียา พรพา วาปีปทุม 17 0 17 183 เข้าร่วม
0363 นายอรรคเดช พรมขาน วาปีปทุม 14 0 14 280 เข้าร่วม
0383 นายอรรถพร ละมุล วาปีปทุม 18 0 18 146 เข้าร่วม
0349 นางสาวอรวรรณ ปัดติลาพัง วาปีปทุม 19 0 19 120 เข้าร่วม
0461 นางสาวอรศยา ดวงมา วาปีปทุม 20 0 20 105 เข้าร่วม
0460 นางสาวอรอนงค์ แก้วมะณี วาปีปทุม 12 1 13 315 เข้าร่วม
0363 นางสาวอรอนงค์ โทอะรัญ วาปีปทุม 15 0 15 242 เข้าร่วม
0404 นางสาวอรัญญา โคทนา ผดุงนารี 13 0 13 315 เข้าร่วม
0363 นางสาวอริศรา ธุระทำ วาปีปทุม 12 0 12 339 เข้าร่วม
0382 นางสาวอริสรา วรโชติ วาปีปทุม 14 0 14 280 เข้าร่วม
0363 นางสาวอังสุดา ชัยสมบัติ วาปีปทุม 25 2.5 27.5 34 เข้าร่วม
0461 นางสาวอัจฉรา บุญเลี้ยง วาปีปทุม 14 0 14 280 เข้าร่วม
0402 นางสาวอัจฉรา อาบสุวรรณ ผดุงนารี 0 0 0 403 เข้าร่วม
0461 นางสาวอัญมณี ไชยปะปา วาปีปทุม 12 0 12 339 เข้าร่วม
0461 นายอัษฎาวุธ ชื่นสมบัติ วาปีปทุม 15 0 15 242 เข้าร่วม
0383 นางสาวอาทิตตยา ประเสริฐสังข์ วาปีปทุม 13 0 13 315 เข้าร่วม
0477 นางสาวอาทิตยา โยธะมาตย์ วาปีปทุม 26 1 27 36 เข้าร่วม
0461 นายอาทิตย์ ทองปาน วาปีปทุม 15 0 15 242 เข้าร่วม
0392 นางสาวอารีรัตน์ ประจงจิตร กุฉินารายณ์ 15 0 15 242 เข้าร่วม
0349 นายอาสา บัวรัตน์ วาปีปทุม 15 0 15 242 เข้าร่วม
0350 นายอำพล อุปมัย วาปีปทุม 26 4 30 21 เข้าร่วม
0349 นางสาวอินทร์ทิรา จันทวะฤทธิ์ วาปีปทุม 0 0 0 403 เข้าร่วม
0464 นางสาวอินทิรา กุมชาด วาปีปทุม 18 0 18 146 เข้าร่วม
0363 นางสาวอินทิราลักษณ์ อังคะคำมูล วาปีปทุม 18 4 22 73 เข้าร่วม
0461 นางสาวอุทุมพร นะตะ วาปีปทุม 20 0 20 105 เข้าร่วม
0461 นางสาวอุรารัตน์ สกุลแพง วาปีปทุม 16 0 16 204 เข้าร่วม
0363 นางสาวอุษณา บัวใหญ่รักษา วาปีปทุม 11 0 11 364 เข้าร่วม
0461 นายเกริกเกียรติ วิเศษศรี วาปีปทุม 11 0 11 364 เข้าร่วม
0461 นางสาวเกวลิน จงอาจ วาปีปทุม 16 0 16 204 เข้าร่วม
0350 นางสาวเกวลิน ลิ้มวณิชชากร วาปีปทุม 16 2.5 18.5 142 เข้าร่วม
0774 นายเกษม แสงรวม นาดูนประชาสรรพ์ 31 5.5 36.5 8 เข้าร่วม
0470 นางสาวเกษรินทร์ โคตวงศ์ สารคามพิทยาคม 27 2.5 29.5 24 เข้าร่วม
0349 นายเกียรติศักดิ์ อุ่นเจริญ วาปีปทุม 0 0 0 403 เข้าร่วม
0461 นางสาวเก็จมณี แข่งขัน วาปีปทุม 17 0 17 183 เข้าร่วม
0363 นางสาวเจนจิรา พิมพ์น้อย วาปีปทุม 0 0 0 403 เข้าร่วม
0363 นางสาวเจนจิรา แก้วหาวงษ์ วาปีปทุม 17 0.5 17.5 175 เข้าร่วม
0463 นางสาวเจษฎาภรณ์ เจริญสุข วาปีปทุม 0 0 0 403 เข้าร่วม
0460 นายเดชชนา วรรณี วาปีปทุม 0 0 0 403 เข้าร่วม
0786 นายเทพสถิตย์ ทับสีรักษ์ วาปีปทุม 14 0 14 280 เข้าร่วม
0350 นางสาวเบญจมาภรณ์ วงษ์ปัน วาปีปทุม 22 0.5 22.5 69 เข้าร่วม
0461 นางสาวเบญจมาศ พูลชัย วาปีปทุม 12 0 12 339 เข้าร่วม
0403 นางสาวเปมิกา แก้วสีขาว ผดุงนารี 0 0 0 403 เข้าร่วม
0363 นางสาวเพ็ญนภา ไปใกล้ วาปีปทุม 18 3.5 21.5 81 เข้าร่วม
0460 นายเมธาสิทธิ์ สุโพธิ์ วาปีปทุม 21 0 21 86 เข้าร่วม
0404 นายเมธิชัย เทียมจันทร์ ผดุงนารี 12 1 13 315 เข้าร่วม
0459 นางสาวเมศิญา ลาตะวงษ์ วาปีปทุม 8 0 8 396 เข้าร่วม
0363 นายเศรษฐพงษ์ สุริยะ วาปีปทุม 0 0 0 403 เข้าร่วม
0460 นายเศรษฐโชค มะกา วาปีปทุม 18 0 18 146 เข้าร่วม
0320 นายเศรษฐ์ นิตุธร ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 0 0 0 403 เข้าร่วม
0460 นายเสฏฐศักดิ์ ธรรมโส วาปีปทุม 9 0 9 388 เข้าร่วม
0349 นางสาวเสาวณีย์ เวโสวา วาปีปทุม 0 0 0 403 เข้าร่วม
0363 นางสาวเอกปวีย์ แก้วมาศ วาปีปทุม 0 0 0 403 เข้าร่วม
0363 นางสาวเอมภิกา นามภักดี วาปีปทุม 11 0 11 364 เข้าร่วม
0363 นางสาวเอื้อการต์ มาลา วาปีปทุม 15 0 15 242 เข้าร่วม
0464 นางสาวแคทรียา ตาแก้วน้อย วาปีปทุม 17 0 17 183 เข้าร่วม
0783 นางสาวโชติต บุพโชติ วาปีปทุม 13 0 13 315 เข้าร่วม
0775 นางสาวโชติรัตน์ อัปมาท นาดูนประชาสรรพ์ 16 2 18 146 เข้าร่วม
0363 นางสาวโศรยา บาริศรี วาปีปทุม 14 2 16 204 เข้าร่วม
0349 นางสาวโศรยา ปะกิโถ วาปีปทุม 0 0 0 403 เข้าร่วม
0383 นางสาวใจฟ้า สร้อยสง วาปีปทุม 22 0.5 22.5 69 เข้าร่วม
0383 นายไพโรจน์ ปะเสระกัง วาปีปทุม 14 0 14 280 เข้าร่วม