การสอบแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2560

  รหัสสมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน คะแนน(60) คะแนน(20) คะแนน(80) ลำดับที่ รางวัล เกียรติบัตร
0390 นางสาวกชพร ศรีทอง กุฉินารายณ์ 21 0 21 181 เข้าร่วม
0458 นางสาวกติกา ประกอบคำ วาปีปทุม 17 0 17 315 เข้าร่วม
0424 นางสาวกนกวรรณ ดงกาวัน วาปีปทุม 20 2 22 153 เข้าร่วม
0364 นางสาวกนกวรรณ เมืองศรี วาปีปทุม 11 0 11 484 เข้าร่วม
0705 นางสาวกนกอร บัวศรีภูมิ นาดูนประชาสรรพ์ 24 2 26 73 เข้าร่วม
0390 นางสาวกนกอร ชัยมงคล กุฉินารายณ์ 11 4 15 398 เข้าร่วม
0457 นายกนนท์ เพชรมีแก้ว วาปีปทุม 34 5 39 19 เข้าร่วม
0390 นางสาวกมลทิพย์ พันพิพิธ กุฉินารายณ์ 22 1 23 123 เข้าร่วม
0360 นางสาวกมลธิรา คำสะไมล์ วาปีปทุม 16 0 16 362 เข้าร่วม
0424 นางสาวกมลวรรณ พรั่งพร้อมกุล วาปีปทุม 13 0 13 445 เข้าร่วม
0706 นางสาวกมลวรรณ เทียงดาห์ นาดูนประชาสรรพ์ 22 0 22 153 เข้าร่วม
0424 นางสาวกมลเนตร โพบุญเรือง วาปีปทุม 17 0 17 315 เข้าร่วม
0450 นางสาวกรรทิวา ศรีวรรณะ วาปีปทุม 24 0 24 106 เข้าร่วม
0400 นางสาวกรวรรณ คำศรี ผดุงนารี 0 0 0 499 ขาดสอบ
0707 นางสาวกรวิภา ชารีอัน นาดูนประชาสรรพ์ 16 0 16 362 เข้าร่วม
0458 นายกฤษฎาวุฒิ สุดใจประเสริฐกูร วาปีปทุม 17 0 17 315 เข้าร่วม
0451 นางสาวกฤษณา สุขเจริญ วาปีปทุม 19 0 19 234 เข้าร่วม
0425 นายกฤษดา สุจจชารี วาปีปทุม 22 0 22 153 เข้าร่วม
0425 นายกฤษดา หม่อมกระโทก วาปีปทุม 16 0 16 362 เข้าร่วม
0360 นายกฤษดา ปะกิระนา วาปีปทุม 19 0 19 234 เข้าร่วม
0390 นางสาวกังสดาล แก้วทัด กุฉินารายณ์ 17 0 17 315 เข้าร่วม
0708 นางสาวกัญญาภัค อันทโคตร นาดูนประชาสรรพ์ 16 3 19 234 เข้าร่วม
0709 นางสาวกัญญาภัทร ปัดตาเนย์ นาดูนประชาสรรพ์ 24 1 25 88 เข้าร่วม
0452 นางสาวกัญญารัตน์ ปาสาบุตร วาปีปทุม 17 0 17 315 เข้าร่วม
0457 นางสาวกัญฐณา ปาปะขัง วาปีปทุม 16 1 17 315 เข้าร่วม
0754 นายกัมปนาท ศรีกาดเกา วาปีปทุม 12 0 12 467 เข้าร่วม
0710 นางสาวกัลยรัตน์ ปุเลทะตัง นาดูนประชาสรรพ์ 28 2 30 50 เข้าร่วม
0364 นางสาวกัลย์ญารัตน์ มะลิกัน วาปีปทุม 26 1 27 65 เข้าร่วม
0381 นางสาวกาญจนา ดวงแก้ว วาปีปทุม 0 0 0 499 ขาดสอบ
0458 นายกานต์ เอกวิบูลย์ วาปีปทุม 21 0 21 181 เข้าร่วม
0457 นายกิจการ ประสพบัว วาปีปทุม 32 5 37 22 เข้าร่วม
0425 นายกิตติคุณ ศรีสังข์ วาปีปทุม 15 1 16 362 เข้าร่วม
0216 นายกิตติพศ กิตติสมสกุล ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 39 7 46 9 เข้าร่วม
0425 นายกิตติศักดิ์ ลีนาค วาปีปทุม 18 1 19 234 เข้าร่วม
0423 นายกิตติศักดิ์ อุปเสน วาปีปทุม 12 0 12 467 เข้าร่วม
0711 นายกิตติศักดิ์ สุนทะวงค์ นาดูนประชาสรรพ์ 17 1 18 280 เข้าร่วม
0359 นายกิรติ แหวนหล่อ วาปีปทุม 19 0 19 234 เข้าร่วม
0456 นางสาวกุลธิดา นันชาดี วาปีปทุม 0 0 0 499 ขาดสอบ
0476 นางสาวกุลธิดา วงภูธร วาปีปทุม 14 0 14 428 เข้าร่วม
0359 นางสาวกุลสตรี สระแก้ว วาปีปทุม 18 1 19 234 เข้าร่วม
0390 นางสาวกุสุมา แย้มเรณู กุฉินารายณ์ 15 0 15 398 เข้าร่วม
0360 นางสาวกุสุมาลย์ สืบสุนทร วาปีปทุม 0 0 0 499 ขาดสอบ
0457 นายขจรยศ วานิชชัง วาปีปทุม 20 1 21 181 เข้าร่วม
0457 นางสาวขนิษฐา โพธิ์วิเศษ วาปีปทุม 31 2 33 34 เข้าร่วม
0425 นางสาวขวัญฤทัย เเท่นหิน วาปีปทุม 22 0 22 153 เข้าร่วม
0457 นางสาวขวัญลิสา ศรีจันทร์ วาปีปทุม 31 0 31 43 เข้าร่วม
0749 นายคุณากร นาใจ หัวเรือวิทยาคม 13 0 13 445 เข้าร่วม
0360 นายจตุพล แจ่มเรือน วาปีปทุม 21 3 24 106 เข้าร่วม
0424 นางสาวจรัญญา พลแสง วาปีปทุม 17 0 17 315 เข้าร่วม
0390 นายจรูญวิทย์ ชินคำ กุฉินารายณ์ 13 0 13 445 เข้าร่วม
0359 นายจักรกฤษณ์ ประภูชะเนย์ วาปีปทุม 25 1 26 73 เข้าร่วม
0381 นางสาวจันทร์นิภา พิมูลมี วาปีปทุม 13 0 13 445 เข้าร่วม
0390 นางสาวจันทิมา พวงพันธ์ กุฉินารายณ์ 11 0 11 484 เข้าร่วม
0390 นายจารุกตติ์ ปากแข็ง กุฉินารายณ์ 17 0 17 315 เข้าร่วม
0712 นางสาวจิดาภา ภูคะฮาด วาปีปทุม 0 0 0 499 ขาดสอบ
0457 นางสาวจิตติมา ปะนันโต วาปีปทุม 21 1 22 153 เข้าร่วม
0457 นางสาวจิตประภัส พ้องเสียง วาปีปทุม 33 1 34 29 เข้าร่วม
0359 นางสาวจิตรเลขา อะเวลา วาปีปทุม 22 1 23 123 เข้าร่วม
0449 นางสาวจิตอารีย์ คงทน วาปีปทุม 29 3 32 40 เข้าร่วม
0360 นายจิรทีปต์ กองบุตร วาปีปทุม 18 0 18 280 เข้าร่วม
0360 นางสาวจิรนุช ราชบุรี วาปีปทุม 19 3 22 153 เข้าร่วม
0364 นายจิรภัทร มะปะโม วาปีปทุม 14 0 14 428 เข้าร่วม
0425 นายจิระพัฒน์ ชาลาด วาปีปทุม 21 0 21 181 เข้าร่วม
0449 นางสาวจิรัญญา สืบสุนทร วาปีปทุม 25 1 26 73 เข้าร่วม
0457 นางสาวจิรัฐติกาล ปทุมเพชร วาปีปทุม 0 0 0 499 ขาดสอบ
0412 นายจิราณุวัฒน์ ฉายรื่น สารคามพิทยาคม 29 6 35 27 เข้าร่วม
0364 นางสาวจิราพร สิทธิภา วาปีปทุม 15 0 15 398 เข้าร่วม
0423 นางสาวจิราภรณ์ ประกอบกุล วาปีปทุม 16 0 16 362 เข้าร่วม
0458 นางสาวจิราภรณ์ อัสดง วาปีปทุม 22 0 22 153 เข้าร่วม
0364 นางสาวจิราภรณ์ แสงโทโพ วาปีปทุม 14 0 14 428 เข้าร่วม
0456 นายจิรายุส มาศมุททิก วาปีปทุม 15 0 15 398 เข้าร่วม
0364 นางสาวจิราวรรณ โคจันดี วาปีปทุม 15 0 15 398 เข้าร่วม
0360 นางสาวจีรวรรณ สัตะโส วาปีปทุม 23 0 23 123 เข้าร่วม
0390 นางสาวจุฑามาศ ภูทองโปร่ง กุฉินารายณ์ 21 1 22 153 เข้าร่วม
0449 นางสาวจุฑามาส นักทำนา วาปีปทุม 19 1 20 213 เข้าร่วม
0359 นางสาวจุฑารัตน์ ม่วงวันดี วาปีปทุม 13 0 13 445 เข้าร่วม
0458 นางสาวจุทาทิพย์ ดาบุตรดี วาปีปทุม 13 0 13 445 เข้าร่วม
0457 นางสาวจุฬาลักษณ์ บัวรัตน์ วาปีปทุม 30 1 31 43 เข้าร่วม
0360 นางสาวชญานิษฐ์ สุมาสา วาปีปทุม 15 2 17 315 เข้าร่วม
0713 นางสาวชนม์นิภา อุณาธิเนย์ นาดูนประชาสรรพ์ 15 2 17 315 เข้าร่วม
0457 นายชนาธิป มณีทัพ วาปีปทุม 33 3 36 25 เข้าร่วม
0192 นายชนาธิป จันสำโรง ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 0 0 0 499 ขาดสอบ
0450 นางสาวชนาภรณ์ เปการี วาปีปทุม 23 0 23 123 เข้าร่วม
0714 นางสาวชนิกานต์ อ้วนวงษ์ นาดูนประชาสรรพ์ 28 5 33 34 เข้าร่วม
0400 นางสาวชนินาถ เทียงดีฤทธิ์ ผดุงนารี 0 0 0 499 ขาดสอบ
0715 นางสาวชมพูนุช ทวยไธสง นาดูนประชาสรรพ์ 27 0 27 65 เข้าร่วม
0207 นายชยกฤต ไชยสงคราม สารคามพิทยาคม 15 0 15 398 เข้าร่วม
0425 นายชยธร ตะโพธิ์ วาปีปทุม 15 0 15 398 เข้าร่วม
0381 นายชยากร ลามะให วาปีปทุม 19 1 20 213 เข้าร่วม
0423 นางสาวชรัญญา ทบแก้ว วาปีปทุม 19 0 19 234 เข้าร่วม
0457 นางสาวชรามารตี จันทร์สด วาปีปทุม 29 2 31 43 เข้าร่วม
0364 นางสาวชลดา พิมลมาศ วาปีปทุม 18 0 18 280 เข้าร่วม
0457 นางสาวชลธิชา จูมพลา วาปีปทุม 20 1 21 181 เข้าร่วม
0364 นางสาวชลธิชา ประธรรมโย วาปีปทุม 17 0 17 315 เข้าร่วม
0364 นางสาวชลธิชา ประวันนา วาปีปทุม 24 0 24 106 เข้าร่วม
0425 นางสาวชลธิชา วานิช วาปีปทุม 20 0 20 213 เข้าร่วม
0360 นางสาวชลธิชา บัวศรีภูมิ วาปีปทุม 23 0 23 123 เข้าร่วม
0449 นายชลสิทธิ์ สีบุญ วาปีปทุม 25 2 27 65 เข้าร่วม
0359 นางสาวชลิดาภรณ์ สุริยะ วาปีปทุม 21 2 23 123 เข้าร่วม
0359 นางสาวชลิตา สืบสิงห์ วาปีปทุม 24 1 25 88 เข้าร่วม
0751 นายชวกร ชูติทพง ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 30 3 33 34 เข้าร่วม
0337 นายชวพล เครือแตง ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 0 0 0 499 ขาดสอบ
0381 นายชัชนันท์ อุปจันทร์ วาปีปทุม 10 0 10 492 เข้าร่วม
0413 นางสาวชัญญา อุดชุม สารคามพิทยาคม 35 9 44 12 เข้าร่วม
0423 นายชัยณรงค์ สุวรรณพันธ์ วาปีปทุม 22 0 22 153 เข้าร่วม
0716 นายชัยธนวัฒน์ เจริญภิรัตน์ นาดูนประชาสรรพ์ 19 0 19 234 เข้าร่วม
0390 นางสาวชาลิสา จำพล กุฉินารายณ์ 13 0 13 445 เข้าร่วม
0364 นายชุติชัย ปะกิระคะ วาปีปทุม 0 0 0 499 ขาดสอบ
0364 นางสาวชุตินันท์ จันทิมาศ วาปีปทุม 22 2 24 106 เข้าร่วม
0423 นางสาวชไมพร สุริยา วาปีปทุม 14 0 14 428 เข้าร่วม
0449 นางสาวญาสุมินทร์ ทองรอด วาปีปทุม 21 3 24 106 เข้าร่วม
0425 นางสาวฐาปณีกรณ์ ทอนโพธิ์แก้ว วาปีปทุม 0 0 0 499 ขาดสอบ
0359 นายฐาปนพงศ์ ส้มเอม วาปีปทุม 0 0 0 499 ขาดสอบ
0359 นายฐิติพงศ์ กาญจนดำรงนันท์ วาปีปทุม 24 1 25 88 เข้าร่วม
0452 นายฐิติพงศ์ นาเมืองรักษ์ วาปีปทุม 19 0 19 234 เข้าร่วม
0423 นางสาวฐิติพร อุปโก วาปีปทุม 12 0 12 467 เข้าร่วม
0360 นายฐิติพันธ์ กาญจนดำรงนันท์ วาปีปทุม 12 3 15 398 เข้าร่วม
0425 นางสาวฐิติมา ทับสุขา วาปีปทุม 21 0 21 181 เข้าร่วม
0359 นางสาวฐิติยา เราป้อมวาปี วาปีปทุม 23 0 23 123 เข้าร่วม
0360 นางสาวณภัทร จงจิตร วาปีปทุม 20 0 20 213 เข้าร่วม
0381 นางสาวณวรา บางวิเศษ วาปีปทุม 0 0 0 499 ขาดสอบ
0381 นางสาวณัฏฐณิชา จันทิชัย วาปีปทุม 21 0 21 181 เข้าร่วม
0381 นางสาวณัฏฐณิชา ไชยธิสาร วาปีปทุม 16 0 16 362 เข้าร่วม
0360 นางสาวณัฏฐาพร อัปมะเย วาปีปทุม 19 0 19 234 เข้าร่วม
0424 นางสาวณัฐกาล แดงสีดา วาปีปทุม 14 1 15 398 เข้าร่วม
0360 นางสาวณัฐฐาพร นาเมือง วาปีปทุม 0 0 0 499 ขาดสอบ
0381 นายณัฐดนัย มะธิปิไข วาปีปทุม 15 1 16 362 เข้าร่วม
0364 นางสาวณัฐธิดา วงศ์โพธิสาร วาปีปทุม 11 0 11 484 เข้าร่วม
0381 นางสาวณัฐธิดา วันวาน วาปีปทุม 19 0 19 234 เข้าร่วม
0401 นางสาวณัฐริกา ซุมกว้าง ผดุงนารี 0 0 0 499 ขาดสอบ
0457 นางสาวณัฐวดี ภูมิกระจ่าง วาปีปทุม 25 1 26 73 เข้าร่วม
0381 นางสาวณัฐวดี อุตนะ วาปีปทุม 0 0 0 499 ขาดสอบ
0406 นายณัฐวิทย์ วงศ์กระบากถาวร สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 45 11 56 4 ชมเชย
0458 นายณัฐวุฒิ ทุดปอ วาปีปทุม 23 0 23 123 เข้าร่วม
0458 นายณัฐวุฒิ วรรณสินธ์ วาปีปทุม 13 0 13 445 เข้าร่วม
0717 นายณัฐวุฒิ สุรินทร์ วาปีปทุม 12 0 12 467 เข้าร่วม
0390 นายณัฐวุฒิ คำโฮง กุฉินารายณ์ 17 0 17 315 เข้าร่วม
0359 นายณัฐวุฒิ ปุรำพะกา วาปีปทุม 16 0 16 362 เข้าร่วม
0359 นางสาวณัฐสุดา บัวเงิน วาปีปทุม 19 0 19 234 เข้าร่วม
0359 นางสาวณัฐสุดา แสนแก้ว วาปีปทุม 23 0 23 123 เข้าร่วม
0436 นางสาวณิชาพัชร์ มีสวัสดิ์ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 0 0 0 499 ขาดสอบ
0444 นางสาวดวงกมล โกกระโทก วาปีปทุม 19 0 19 234 เข้าร่วม
0424 นายตะวัน พันธ์คลอง วาปีปทุม 15 1 16 362 เข้าร่วม
0458 นางสาวทวิกา ชัยสิงห์ วาปีปทุม 18 1 19 234 เข้าร่วม
0456 นายทัตพงศ์ วรรณศรี วาปีปทุม 0 0 0 499 ขาดสอบ
0360 นางสาวทัศนวรรณ รามมะมะ วาปีปทุม 22 0 22 153 เข้าร่วม
0364 นางสาวทัศนีย์ ประวันเนา วาปีปทุม 13 0 13 445 เข้าร่วม
0449 นางสาวทินมณี ตั้งตระกูล วาปีปทุม 27 2 29 53 เข้าร่วม
0451 นางสาวทิพย์สุดา ประกอบกิจ วาปีปทุม 16 0 16 362 เข้าร่วม
0381 นางสาวทิพย์อาภา แป้นไทย วาปีปทุม 17 0 17 315 เข้าร่วม
0364 นางสาวทิพวรรณ ชนะทะเล วาปีปทุม 22 0 22 153 เข้าร่วม
0450 นายทิวาพร กระแสวาส วาปีปทุม 15 0 15 398 เข้าร่วม
0425 นายธนดล ยางงาม วาปีปทุม 17 0 17 315 เข้าร่วม
0381 นางสาวธนพร จันทร์พล วาปีปทุม 20 0 20 213 เข้าร่วม
0718 นายธนพล จันทร์แดง วาปีปทุม 0 0 0 499 ขาดสอบ
0359 นายธนพัฒน์ แก้ววิเศษ วาปีปทุม 18 1 19 234 เข้าร่วม
0423 นางสาวธนภรณ์ พิมพ์บูลย์ วาปีปทุม 13 0 13 445 เข้าร่วม
0390 นายธนภัทร เรียงสลับ กุฉินารายณ์ 19 0 19 234 เข้าร่วม
0359 นายธนวัฒน์ เพียงแก้ว วาปีปทุม 16 1 17 315 เข้าร่วม
0425 นายธนากร ปะวันเณย์ วาปีปทุม 15 0 15 398 เข้าร่วม
0449 นายธนาดล ปินะโต วาปีปทุม 24 1 25 88 เข้าร่วม
0457 นายธนารัชจ์กร ประโคทัง วาปีปทุม 0 0 0 499 ขาดสอบ
0390 นางสาวธนิดา มองเพชร กุฉินารายณ์ 20 0 20 213 เข้าร่วม
0458 นายธรรมรัตน์ หอมกลาง วาปีปทุม 9 0 9 497 เข้าร่วม
0381 นายธราดล มะลาศรี วาปีปทุม 24 1 25 88 เข้าร่วม
0449 นางสาวธัญวราภรณ์ จูมแพงจารุพงศ์ วาปีปทุม 19 0 19 234 เข้าร่วม
0400 นางสาวธารวลี ดีพรม ผดุงนารี 0 0 0 499 ขาดสอบ
0424 นางสาวธิดารัตน์ บิลโภชน์ วาปีปทุม 17 0 17 315 เข้าร่วม
0389 นางสาวธิติวรรณ วัณฏ์สุรกานต์ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 43 12 55 5 ชมเชย
0390 นางสาวธีนิดา ศรีกำพล กุฉินารายณ์ 16 0 16 362 เข้าร่วม
0364 นายธีรนัย แน่นชารี วาปีปทุม 19 0 19 234 เข้าร่วม
0364 นางสาวธีรพร ทับทีศรี วาปีปทุม 13 0 13 445 เข้าร่วม
0452 นายธีรพล บุปผา วาปีปทุม 17 0 17 315 เข้าร่วม
0364 นายธีรภัทร วิเศษศรี วาปีปทุม 0 0 0 499 ขาดสอบ
0456 นายธีรวัฒน์ โสภาประทุม วาปีปทุม 14 1 15 398 เข้าร่วม
0450 นายธีรศักดิ์ ประนิล วาปีปทุม 17 0 17 315 เข้าร่วม
0360 นายธีรัศมิ์เทพ สิทธิเสรี วาปีปทุม 19 0 19 234 เข้าร่วม
0381 นายนนทิวากร ครองสม วาปีปทุม 18 0 18 280 เข้าร่วม
0390 นายนนท์นะที กอธวัช กุฉินารายณ์ 20 0 20 213 เข้าร่วม
0359 นายนพณัฐ พงษ์วิจิตร วาปีปทุม 0 0 0 499 ขาดสอบ
0412 นายนภกิตติ์ ดวงท้าวเศรษฐ สารคามพิทยาคม 36 6 42 15 เข้าร่วม
0381 นางสาวนภัสสร บุพตา วาปีปทุม 15 0 15 398 เข้าร่วม
0425 นางสาวนภัสสร ปักกาโล วาปีปทุม 14 0 14 428 เข้าร่วม
0719 นางสาวนภารัตน์ ยางนอก นาดูนประชาสรรพ์ 23 1 24 106 เข้าร่วม
0424 นางสาวนรินทร ประจุดทะเนย์ วาปีปทุม 14 0 14 428 เข้าร่วม
0720 นางสาวนรินทร์ วัตวิเศษ นาดูนประชาสรรพ์ 28 2 30 50 เข้าร่วม
0424 นางสาวนริศรา อนุสุเรนทร์ วาปีปทุม 18 0 18 280 เข้าร่วม
0452 นางสาวนริศรา วันดี วาปีปทุม 0 0 0 499 ขาดสอบ
0423 นางสาวนฤมล คมจิตร วาปีปทุม 16 0 16 362 เข้าร่วม
0423 นางสาวนฤมล นามบุรี วาปีปทุม 16 0 16 362 เข้าร่วม
0423 นางสาวนฤมล อำพินธ์ วาปีปทุม 16 0 16 362 เข้าร่วม
0359 นางสาวนวมน ดาทุมมา วาปีปทุม 17 0 17 315 เข้าร่วม
0364 นางสาวนัดสุดา สีชนะ วาปีปทุม 12 0 12 467 เข้าร่วม
0476 นางสาวนันทนา เอื้อประสพผล วาปีปทุม 18 1 19 234 เข้าร่วม
0381 นางสาวนันทิยา ประวิสุทธิ์ วาปีปทุม 15 0 15 398 เข้าร่วม
0423 นางสาวนันท์ชพร ทาเภา วาปีปทุม 11 1 12 467 เข้าร่วม
0458 นายนิกร กอดทอง วาปีปทุม 19 1 20 213 เข้าร่วม
0748 นางสาวนิต ศรีสุวรรณ พยัคฆภูมิวิทยาคาร 37 1 38 20 เข้าร่วม
0360 นางสาวนิตยา ปะติเส วาปีปทุม 17 0 17 315 เข้าร่วม
0390 นายนิติชัย สอนทุ่ง กุฉินารายณ์ 18 0 18 280 เข้าร่วม
0452 นายนิติธร เกิดบุญมี วาปีปทุม 19 0 19 234 เข้าร่วม
0424 นางสาวนิลพัฒน์ ดีบริสุทธิ์ วาปีปทุม 16 0 16 362 เข้าร่วม
0450 นางสาวนุชจรีย์ บังทอง วาปีปทุม 21 0 21 181 เข้าร่วม
0359 นางสาวนุชวรา หิตายะโส วาปีปทุม 0 0 0 499 ขาดสอบ
0458 นางสาวบังอร ศรีบุญเรือง วาปีปทุม 0 0 0 499 ขาดสอบ
0439 นางสาวบัณฑิตา ทาหาวงษ์ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 0 0 0 499 ขาดสอบ
0755 นางสาวบัณทตา เพชรโต ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 31 3 34 29 เข้าร่วม
0381 นางสาวบุณฑริกา นนท์ตา วาปีปทุม 25 0 25 88 เข้าร่วม
0381 นายบุเรงนอง อุทปา วาปีปทุม 12 1 13 445 เข้าร่วม
0424 นางสาวปกิตตา โคตรแก้ว วาปีปทุม 19 0 19 234 เข้าร่วม
0359 นายปฏิพัทธ์ พันชาด วาปีปทุม 22 0 22 153 เข้าร่วม
0721 นายปฏิภาณ ธีระกรกนกกุล วาปีปทุม 12 0 12 467 เข้าร่วม
0423 นายปฐมพงศ์ มูลศรี วาปีปทุม 0 0 0 499 ขาดสอบ
0390 นายปฐมพร พาพิมล กุฉินารายณ์ 12 0 12 467 เข้าร่วม
0424 นางสาวปณิดา โคตรเก้ว วาปีปทุม 9 1 10 492 เข้าร่วม
0390 นางสาวปภัสวรรณ์ ทองงามขำ กุฉินารายณ์ 17 0 17 315 เข้าร่วม
0425 นางสาวปภาดา กมลเลิศ วาปีปทุม 0 0 0 499 ขาดสอบ
0752 นายปรมินทร์ สมภักดิ์ วาปีปทุม 20 0 20 213 เข้าร่วม
0449 นางสาวประภัสสร ปิดตานัง วาปีปทุม 25 1 26 73 เข้าร่วม
0359 นางสาวประภัสสร ฉิมสีดา วาปีปทุม 0 0 0 499 ขาดสอบ
0360 นางสาวประวีณา กองพิมพ์ วาปีปทุม 18 0 18 280 เข้าร่วม
0449 นายปรัชญา ปะเภโส วาปีปทุม 22 1 23 123 เข้าร่วม
0452 นายปราการ เกิดเทศ วาปีปทุม 18 0 18 280 เข้าร่วม
0722 นายปราบชนะ ป้อมยาหยับ นาดูนประชาสรรพ์ 21 1 22 153 เข้าร่วม
0425 นางสาวปรารถนา แผงบุดดา วาปีปทุม 20 1 21 181 เข้าร่วม
0425 นางสาวปริญดา พรมธิราช วาปีปทุม 17 0 17 315 เข้าร่วม
0425 นางสาวปรินดา กัณหา วาปีปทุม 18 0 18 280 เข้าร่วม
0457 นางสาวปริ่มประภา ปิยะวงษ์ วาปีปทุม 24 4 28 59 เข้าร่วม
0381 นางสาวปรียาภรณ์ เฮียงเหี่ย วาปีปทุม 16 1 17 315 เข้าร่วม
0424 นางสาวปวีณา ถิระชัย วาปีปทุม 24 0 24 106 เข้าร่วม
0450 นางสาวปอรรัตน์ คูหนองแต้ วาปีปทุม 18 0 18 280 เข้าร่วม
0214 นายปัณณธร แสงเงิน ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 0 0 0 499 ขาดสอบ
0412 นายปัณณวัฒน์ เอ่นแคน สารคามพิทยาคม 32 2 34 29 เข้าร่วม
0381 นางสาวปัทมา คุณสิทธิวาณิชย์ วาปีปทุม 0 0 0 499 ขาดสอบ
0381 นางสาวปัทมา ผิวละมัย วาปีปทุม 22 1 23 123 เข้าร่วม
0286 นายปั้นทรัพย์ คลังพระศรี ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 42 13 55 5 ชมเชย
0390 นางสาวปานดวงใจ โคตรรุชัย กุฉินารายณ์ 10 2 12 467 เข้าร่วม
0449 นางสาวปานวาส สิทธิสาร วาปีปทุม 23 2 25 88 เข้าร่วม
0451 นางสาวปาริฉัตร แพงกัญญา วาปีปทุม 19 1 20 213 เข้าร่วม
0360 นางสาวปาริฉัตร จันเรืองศรี วาปีปทุม 25 2 27 65 เข้าร่วม
0423 นางสาวปิญชาน์ คังดงเค็ง วาปีปทุม 12 0 12 467 เข้าร่วม
0723 นางสาวปิยดา ปาปะไพ นาดูนประชาสรรพ์ 38 8 46 9 เข้าร่วม
0360 นางสาวปิยดา ประทุม วาปีปทุม 17 0 17 315 เข้าร่วม
0449 นางสาวปิยธิดา ปะนะพุดโต วาปีปทุม 25 2 27 65 เข้าร่วม
0457 นางสาวปิยธิดา ปักกะทานัง วาปีปทุม 27 2 29 53 เข้าร่วม
0390 นายปิยะ ศรีแนน กุฉินารายณ์ 23 0 23 123 เข้าร่วม
0450 นางสาวปิยะธิดา ตะชา วาปีปทุม 21 1 22 153 เข้าร่วม
0724 นางสาวปิยะธิดา โกกิลารัตน์ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 0 0 0 499 ขาดสอบ
0360 นางสาวปิยะนาถ จันทนุภา วาปีปทุม 22 1 23 123 เข้าร่วม
0425 นายพงศกร พม่า วาปีปทุม 12 0 12 467 เข้าร่วม
0456 นายพงศธร ค้ากำไร วาปีปทุม 14 0 14 428 เข้าร่วม
0425 นายพงศธร อันตระกูล วาปีปทุม 16 0 16 362 เข้าร่วม
0425 นายพงศ์นริศร์ ราชจันทร์ วาปีปทุม 15 0 15 398 เข้าร่วม
0379 นายพงศ์พันธุ์ สุภศร วาปีปทุม 25 0 25 88 เข้าร่วม
0413 นางสาวพชรมัย ฤทธิ์ทรงเมือง สารคามพิทยาคม 23 3 26 73 เข้าร่วม
0425 นางสาวพนมพร ชินชนะ วาปีปทุม 12 0 12 467 เข้าร่วม
0364 นางสาวพนัฐดา พันธ์มุง วาปีปทุม 14 0 14 428 เข้าร่วม
0359 นางสาวพนิตสุภา ลำเหลือ วาปีปทุม 16 1 17 315 เข้าร่วม
0449 นางสาวพรจิรา ประมูลจะนัง วาปีปทุม 27 4 31 43 เข้าร่วม
0360 นางสาวพรธีรา แสงโทโพธิ์ วาปีปทุม 24 0 24 106 เข้าร่วม
0725 นางสาวพรนภา สืบสุนทร วาปีปทุม 18 0 18 280 เข้าร่วม
0359 นางสาวพรนภา น้อยศรี วาปีปทุม 21 0 21 181 เข้าร่วม
0423 นางสาวพรปิยา ปาปะไพ วาปีปทุม 11 0 11 484 เข้าร่วม
0359 นางสาวพรพรรณ ดงพระจันทร์ วาปีปทุม 18 0 18 280 เข้าร่วม
0205 นางสาวพรพรรณวะนา สิงห์บุตรา ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 0 0 0 499 ขาดสอบ
0360 นางสาวพรพิมล อันน้อยนนท์ วาปีปทุม 0 0 0 499 ขาดสอบ
0400 นางสาวพรพิรมย์ ศรีพนามน้อย ผดุงนารี 0 0 0 499 ขาดสอบ
0449 นางสาวพรรณพษา เดชวงษา วาปีปทุม 26 2 28 59 เข้าร่วม
0449 นางสาวพรวิภา พืชสิงห์ วาปีปทุม 19 0 19 234 เข้าร่วม
0726 นายพลจิตต์ ทานะสี นาดูนประชาสรรพ์ 14 0 14 428 เข้าร่วม
0425 นายพลพล โพธิบุตร วาปีปทุม 20 1 21 181 เข้าร่วม
0450 นายพลภัทร บุตรวงศ์ วาปีปทุม 23 0 23 123 เข้าร่วม
0439 นายพลรัตน์ ไชยศิริ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 51 10 61 1 ชนะเลิศ
0449 นางสาวพลอยวรีย์ สมอคำ วาปีปทุม 16 1 17 315 เข้าร่วม
0425 นายพลาดร ประทุมเพชร วาปีปทุม 21 0 21 181 เข้าร่วม
0424 นางสาวพัชธิมา ภูตเขต วาปีปทุม 22 0 22 153 เข้าร่วม
0360 นางสาวพัชรนันท์ ประดิษฐ์ วาปีปทุม 11 1 12 467 เข้าร่วม
0423 นางสาวพัชรพร อ่อนสีพัน วาปีปทุม 18 0 18 280 เข้าร่วม
0364 นายพัชรพล ชุมสิงห์ วาปีปทุม 19 0 19 234 เข้าร่วม
0727 นางสาวพัชราภรณ์ แก้วจุมพล นาดูนประชาสรรพ์ 20 0 20 213 เข้าร่วม
0450 นางสาวพัชรินทร์ จุมพล วาปีปทุม 25 1 26 73 เข้าร่วม
0450 นางสาวพัชรินทร์ วรรณสินธ์ วาปีปทุม 13 0 13 445 เข้าร่วม
0364 นางสาวพัณณิตา ลอยศักดิ์ วาปีปทุม 23 0 23 123 เข้าร่วม
0728 นายพัทธพล ชูใส นาดูนประชาสรรพ์ 17 0 17 315 เข้าร่วม
0425 นายพัทสกรณ์ ปาปะเพ วาปีปทุม 19 0 19 234 เข้าร่วม
0423 นายพันธวัฒน์ ปาสานะเก วาปีปทุม 0 0 0 499 ขาดสอบ
0424 นางสาวพันพสา สิงห์ขรณ์ วาปีปทุม 18 0 18 280 เข้าร่วม
0360 นายพาดล ปัญโยชัย วาปีปทุม 0 0 0 499 ขาดสอบ
0364 นางสาวพิชญพัชร ไชยฤทธิ์ วาปีปทุม 17 0 17 315 เข้าร่วม
0449 นางสาวพิชามญชุ์ ปรีฉันท์ วาปีปทุม 22 0 22 153 เข้าร่วม
0390 นายพิชิตชัย วิเชียรเพลิด กุฉินารายณ์ 0 0 0 499 ขาดสอบ
0450 นายพิทยา ชาวแขก วาปีปทุม 0 0 0 499 ขาดสอบ
0450 นางสาวพิมพิสา ยังคุณ วาปีปทุม 0 0 0 499 ขาดสอบ
0425 นางสาวพิมพ์ลดา นามสมบูรณ์ วาปีปทุม 24 1 25 88 เข้าร่วม
0457 นางสาวพิมพ์ลภัส มิตะนุ วาปีปทุม 24 1 25 88 เข้าร่วม
0381 นางสาวพิมมพัฒน์ แสนสะท้าน วาปีปทุม 12 0 12 467 เข้าร่วม
0390 นางสาวพิมลพร แก้วกาหลง กุฉินารายณ์ 19 0 19 234 เข้าร่วม
0364 นายพีรพัฒน์ วัฒนบุตร วาปีปทุม 17 0 17 315 เข้าร่วม
0423 นายพีรภัทร มะทะปะตา วาปีปทุม 0 0 0 499 ขาดสอบ
0381 นางสาวพีรยา ปองไป วาปีปทุม 15 1 16 362 เข้าร่วม
0381 นางสาวพุทธรักษา สุทธิเจริญ วาปีปทุม 18 0 18 280 เข้าร่วม
0390 นางสาวพุทธรักษา กุลสุวรรณ กุฉินารายณ์ 23 0 23 123 เข้าร่วม
0359 นายพูนทรัพย์ พาชัย วาปีปทุม 23 0 23 123 เข้าร่วม
0457 นางสาวภทรพรรณ เกษมราษฎร์ วาปีปทุม 38 5 43 14 เข้าร่วม
0413 นางสาวภรณกนก ภูผาธรรม สารคามพิทยาคม 28 0 28 59 เข้าร่วม
0364 นางสาวภัคจิรา บุญบาล วาปีปทุม 17 2 19 234 เข้าร่วม
0730 นางสาวภัทฑิรา คุ้มไพฑูรย์ นาดูนประชาสรรพ์ 24 1 25 88 เข้าร่วม
0360 นางสาวภัทธราภรณ์ ชูสันเทียะ วาปีปทุม 0 0 0 499 ขาดสอบ
0449 นายภัทรภูมิ นครศรี วาปีปทุม 21 2 23 123 เข้าร่วม
0450 นางสาวภัทรวดี ไปวันเสาร์ วาปีปทุม 15 1 16 362 เข้าร่วม
0423 นางสาวภัทราภรณ์ สีหาพงษ์ วาปีปทุม 0 0 0 499 ขาดสอบ
0390 นางสาวภัทราวิภาวี สุวรรณหาร กุฉินารายณ์ 24 0 24 106 เข้าร่วม
0449 นายภัธนวุฒิ พรมลี วาปีปทุม 26 0 26 73 เข้าร่วม
0213 นายภาณุพงศ์ สาระโภค ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 30 1 31 43 เข้าร่วม
0360 นายภานุวัฒน์ สุวรรณพันธ์ วาปีปทุม 26 0 26 73 เข้าร่วม
0731 นายภาสกร ป้อมยาหยับ นาดูนประชาสรรพ์ 22 1 23 123 เข้าร่วม
0458 นางสาวภิญญดา ปักกังเวสัง วาปีปทุม 0 0 0 499 ขาดสอบ
0360 นายภิยวัฒน์ เมืองโคกลี วาปีปทุม 28 1 29 53 เข้าร่วม
0423 นายภิรนันท์ ศิริภักดิ์ วาปีปทุม 22 0 22 153 เข้าร่วม
0359 นายภูมินทร์ ปาปะแพ วาปีปทุม 18 0 18 280 เข้าร่วม
0732 นายภูมิวัฒน์ ชูชา วาปีปทุม 11 0 11 484 เข้าร่วม
0449 นายภูษณ ภูมิสถาน วาปีปทุม 26 0 26 73 เข้าร่วม
0450 นายมงคล บรรเลิศ วาปีปทุม 20 1 21 181 เข้าร่วม
0364 นางสาวมณทิรา ทิพมลตรี วาปีปทุม 21 0 21 181 เข้าร่วม
0424 นางสาวมณีรัตนา ทอนเสาร์ วาปีปทุม 16 0 16 362 เข้าร่วม
0450 นางสาวมลฑิรา บุญศร วาปีปทุม 18 2 20 213 เข้าร่วม
0364 นางสาวมลรักษ์ ชินชาด วาปีปทุม 16 0 16 362 เข้าร่วม
0360 นางสาวมัชฌลิตา ราชมนตรี วาปีปทุม 19 1 20 213 เข้าร่วม
0360 นางสาวมาริสา ครองสิงห์ วาปีปทุม 17 0 17 315 เข้าร่วม
0381 นางสาวยศวดี ชายทวีป วาปีปทุม 15 0 15 398 เข้าร่วม
0359 นายยุทธณา วงศิลา วาปีปทุม 19 0 19 234 เข้าร่วม
0390 นางสาวยุวดี แจ่มแสง กุฉินารายณ์ 24 0 24 106 เข้าร่วม
0323 นางสาวรชตวรรณ ทินบุตร ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 30 3 33 34 เข้าร่วม
0364 นางสาวรสสุคนธ์ พรมเทศน์ วาปีปทุม 14 0 14 428 เข้าร่วม
0360 นางสาวรังสิมา ปัจจัยดา วาปีปทุม 26 1 27 65 เข้าร่วม
0381 นายรัชชานนท์ สิงสา วาปีปทุม 24 1 25 88 เข้าร่วม
0381 นายรัชพล ประชายกา วาปีปทุม 26 0 26 73 เข้าร่วม
0423 นายรัฐกิจ ปะมาคะเต วาปีปทุม 17 0 17 315 เข้าร่วม
0450 นายรัฐศาสตร์ แกมจินดา วาปีปทุม 12 1 13 445 เข้าร่วม
0364 นางสาวรัตติกาล สะแกทอง วาปีปทุม 13 0 13 445 เข้าร่วม
0381 นางสาวรัตน์ติการณ์ แสนรัง วาปีปทุม 24 0 24 106 เข้าร่วม
0381 นายราชันย์ ปัตติลาพัง วาปีปทุม 23 1 24 106 เข้าร่วม
0457 นางสาวรุ่งนภารัตน์ ประมายะยัง วาปีปทุม 0 0 0 499 ขาดสอบ
0233 นางสาวฤติมา สิทธิสวนจิก ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 39 3 42 15 เข้าร่วม
0359 นายฤทธิพงษ์ ดงหิงษ์ วาปีปทุม 0 0 0 499 ขาดสอบ
0423 นางสาวลดารัตน์ เสนาจันทร์ วาปีปทุม 10 0 10 492 เข้าร่วม
0449 นางสาวลักษณารีย์ ไชยประโคม วาปีปทุม 19 2 21 181 เข้าร่วม
0423 นางสาวลำใย ปะนามะโกสา วาปีปทุม 18 0 18 280 เข้าร่วม
0401 นายวงศพัทธ์ ประดับวัน ผดุงนารี 0 0 0 499 ขาดสอบ
0423 นางสาววชิรดา วิเศษศรี วาปีปทุม 15 0 15 398 เข้าร่วม
0390 นายวชิรวิทย์ สืบผาง กุฉินารายณ์ 20 0 20 213 เข้าร่วม
0457 นายวชิรวุธ ตาลวงศ์ วาปีปทุม 32 1 33 34 เข้าร่วม
0381 นางสาววชิราภรณ์ ไชยสถาน วาปีปทุม 21 1 22 153 เข้าร่วม
0733 นางสาววนัสนันท์ แสนราตรี นาดูนประชาสรรพ์ 0 0 0 499 ขาดสอบ
0360 นางสาววนิดา บุตรมาตร วาปีปทุม 24 1 25 88 เข้าร่วม
0359 นางสาววนุษรา สุขมหาหลวง วาปีปทุม 17 0 17 315 เข้าร่วม
0360 นางสาววรดา สีหาพล วาปีปทุม 23 0 23 123 เข้าร่วม
0400 นางสาววรรณนิสา วงศ์คำช้าง ผดุงนารี 0 0 0 499 ขาดสอบ
0450 นางสาววรัญญา ชารีโย วาปีปทุม 0 0 0 499 ขาดสอบ
0458 นางสาววรัญญา ปะติเพนัง วาปีปทุม 20 1 21 181 เข้าร่วม
0412 นายวริศ เนตรสง่า สารคามพิทยาคม 29 0 29 53 เข้าร่วม
0364 นางสาววริศรา ปะติเส วาปีปทุม 20 1 21 181 เข้าร่วม
0390 นางสาววริสรา วิเชียรเพลิด กุฉินารายณ์ 0 0 0 499 ขาดสอบ
0753 นายวศิน เดชะธรนันท์ วาปีปทุม 16 0 16 362 เข้าร่วม
0360 นายวัชรพงศ์ โพธิ์ไพร วาปีปทุม 0 0 0 499 ขาดสอบ
0458 นายวัชรพล ปะมาคะมา วาปีปทุม 16 0 16 362 เข้าร่วม
0735 นายวัชรพล ติมุลา วาปีปทุม 17 0 17 315 เข้าร่วม
0450 นางสาววัชราภรณ์ ชินชาด วาปีปทุม 19 0 19 234 เข้าร่วม
0423 นางสาววัชราภรณ์ หิตธิเดช วาปีปทุม 16 0 16 362 เข้าร่วม
0381 นายวัชรินทร์ ศรีมาศ วาปีปทุม 17 0 17 315 เข้าร่วม
0381 นางสาววันทนีย์ ยะชมภู วาปีปทุม 23 0 23 123 เข้าร่วม
0390 นางสาววารัตดา พรหมราช กุฉินารายณ์ 11 1 12 467 เข้าร่วม
0381 นางสาววารี ศิริเลี้ยง วาปีปทุม 24 1 25 88 เข้าร่วม
0734 นางสาววาสนา สิทธิเพ็ง นาดูนประชาสรรพ์ 15 0 15 398 เข้าร่วม
0359 นางสาววาสนา สมอบ้าน วาปีปทุม 22 1 23 123 เข้าร่วม
0425 นางสาววิมลสิริ สีหาบุตโต วาปีปทุม 18 0 18 280 เข้าร่วม
0425 นางสาววิลาวรรณ สุนทะวงศ์ วาปีปทุม 21 0 21 181 เข้าร่วม
0360 นางสาววิลาวรรณ ประทุมวัง วาปีปทุม 23 0 23 123 เข้าร่วม
0450 นายวีรพล ศรีประดู่ วาปีปทุม 16 0 16 362 เข้าร่วม
0360 นายวีรภัทร เตชะ วาปีปทุม 19 0 19 234 เข้าร่วม
0390 นายวีรยุทธ นามสง่า กุฉินารายณ์ 20 0 20 213 เข้าร่วม
0425 นายวีระพงษ์ จันทรัง วาปีปทุม 17 0 17 315 เข้าร่วม
0364 นายวุฒิชัย คุ้มทรัพย์ วาปีปทุม 11 0 11 484 เข้าร่วม
0364 นายวุฒิพงค์ ปะมาถา วาปีปทุม 17 0 17 315 เข้าร่วม
0458 นายวโรดม ผ่านสะอาด วาปีปทุม 22 1 23 123 เข้าร่วม
0359 นางสาวศจี เชิดสันเทียะ วาปีปทุม 17 1 18 280 เข้าร่วม
0360 นางสาวศรสวรรค์ บุญพา วาปีปทุม 18 1 19 234 เข้าร่วม
0364 นางสาวศรัญญา ปะกินัง วาปีปทุม 17 0 17 315 เข้าร่วม
0424 นางสาวศรัญญา อัปมะโท วาปีปทุม 15 0 15 398 เข้าร่วม
0390 นางสาวศรัณยา โชติพงษ์ กุฉินารายณ์ 21 1 22 153 เข้าร่วม
0736 นางสาวศราญรัตน์ ประสานพันธ์ นาดูนประชาสรรพ์ 23 0 23 123 เข้าร่วม
0381 นางสาวศรุตา หนันดี วาปีปทุม 0 0 0 499 ขาดสอบ
0450 นางสาวศลิษา ประสีระตา วาปีปทุม 0 0 0 499 ขาดสอบ
0381 นางสาวศศิกานต์ ขุลีรัง วาปีปทุม 0 0 0 499 ขาดสอบ
0457 นางสาวศศิกานต์ มูลหนองแวง วาปีปทุม 19 0 19 234 เข้าร่วม
0423 นางสาวศศิญา จันทิชัย วาปีปทุม 18 0 18 280 เข้าร่วม
0323 นางสาวศศิญากร ยะโส ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 36 5 41 18 เข้าร่วม
0449 นางสาวศศิธร ปัทมาตร วาปีปทุม 27 6 33 34 เข้าร่วม
0449 นางสาวศศิธร หนันดี วาปีปทุม 20 2 22 153 เข้าร่วม
0359 นางสาวศศินา คะชาแก้ว วาปีปทุม 22 0 22 153 เข้าร่วม
0359 นางสาวศศินา จิตรเจริญ วาปีปทุม 0 0 0 499 ขาดสอบ
0450 นางสาวศศิมาพร ชิลวงษ์ วาปีปทุม 0 0 0 499 ขาดสอบ
0381 นางสาวศิรดา ประวัดศรี วาปีปทุม 0 0 0 499 ขาดสอบ
0390 นางสาวศิรประภา สมสวย กุฉินารายณ์ 19 0 19 234 เข้าร่วม
0450 นายศิรวิทย์ ปะวันโน วาปีปทุม 14 0 14 428 เข้าร่วม
0449 นายศิรวิทย์ โยธะมาตย์ วาปีปทุม 16 3 19 234 เข้าร่วม
0390 นางสาวศิรัญญา ชื่นชม กุฉินารายณ์ 21 0 21 181 เข้าร่วม
0364 นางสาวศิรินดา พรมมานอก วาปีปทุม 9 0 9 497 เข้าร่วม
0457 นางสาวศิริลักษณ์ ภวาระศรี วาปีปทุม 21 2 23 123 เข้าร่วม
0450 นางสาวศิริลักษณ์ วิโรจนากร วาปีปทุม 0 0 0 499 ขาดสอบ
0359 นางสาวศิริลักษณ์ วรรณปะโพธิ์ วาปีปทุม 17 0 17 315 เข้าร่วม
0449 นางสาวศิริวรรณ พลสุวรรณ วาปีปทุม 30 1 31 43 เข้าร่วม
0360 นายศิริวัฒน์ ขอสูงเนิน วาปีปทุม 25 1 26 73 เข้าร่วม
0456 นางสาวศิริเขต มะปะเม วาปีปทุม 0 0 0 499 ขาดสอบ
0381 นางสาวศิโรรส แคนสี วาปีปทุม 0 0 0 499 ขาดสอบ
0360 นายศุภกร แก้วภา วาปีปทุม 0 0 0 499 ขาดสอบ
0381 นายศุภกฤต โพธิ์ไทรย์ วาปีปทุม 22 0 22 153 เข้าร่วม
0457 นายศุภกิตติ์ ทาสีแก้ว วาปีปทุม 22 0 22 153 เข้าร่วม
0423 นายศุภณัฐ มานะดี วาปีปทุม 18 0 18 280 เข้าร่วม
0457 นางสาวศุภรินทร์ บัวลอย วาปีปทุม 39 3 42 15 เข้าร่วม
0457 นายศุภฤกษ์ ปะกาเวสา วาปีปทุม 30 6 36 25 เข้าร่วม
0229 นายศุภวิชญ์ พัสดร ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 32 5 37 22 เข้าร่วม
0425 นายศุภโชค วรรณปโพธิ์ วาปีปทุม 20 0 20 213 เข้าร่วม
0412 นางสาวสรัลชนา เทียกพา สารคามพิทยาคม 34 3 37 22 เข้าร่วม
0401 นางสาวสลิตตา อัปมาทัง ผดุงนารี 0 0 0 499 ขาดสอบ
0364 นายสหภูมิ มูลสาร วาปีปทุม 29 0 29 53 เข้าร่วม
0449 นายสหัสนัยน์ ใจดี วาปีปทุม 20 1 21 181 เข้าร่วม
0412 นายสันทนะ อุปพรรณ์ สารคามพิทยาคม 29 2 31 43 เข้าร่วม
0456 นางสาวสายชล รักษาพล วาปีปทุม 18 0 18 280 เข้าร่วม
0449 นางสาวสาลินี เกตราช วาปีปทุม 24 2 26 73 เข้าร่วม
0390 นายสิทธิกร ขวัญจันทร์ กุฉินารายณ์ 20 0 20 213 เข้าร่วม
0424 นายสิทธิชัย ชาวเกวียน วาปีปทุม 12 1 13 445 เข้าร่วม
0423 นายสิทธิศักดิ์ ไชยกิจ วาปีปทุม 19 0 19 234 เข้าร่วม
0425 นายสิทธิโชค แน่นชารี วาปีปทุม 15 0 15 398 เข้าร่วม
0390 นางสาวสินีนาถ ตรีราภี กุฉินารายณ์ 24 1 25 88 เข้าร่วม
0262 นายสิรวิชญ์ มะธิปะโน สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 0 0 0 499 ขาดสอบ
0458 นางสาวสิริกัญญา ปาติสัตย์ วาปีปทุม 17 0 17 315 เข้าร่วม
0737 นางสาวสิริกิตติยา สีสังข์ นาดูนประชาสรรพ์ 19 0 19 234 เข้าร่วม
0449 นางสาวสิรินทรา สืบเมืองซ้าย วาปีปทุม 28 0 28 59 เข้าร่วม
0364 นางสาวสิริยากร สัตนาโค วาปีปทุม 20 0 20 213 เข้าร่วม
0360 นางสาวสิริรัตน์ บุปะปา วาปีปทุม 18 0 18 280 เข้าร่วม
0390 นางสาวสิริวิมล พัฒนชัย กุฉินารายณ์ 19 1 20 213 เข้าร่วม
0359 นางสาวสิริวิมล สืบสุนทร วาปีปทุม 16 0 16 362 เข้าร่วม
0359 นางสาวสุกัญญา หอมประสิทธิ์ วาปีปทุม 18 0 18 280 เข้าร่วม
0401 นางสาวสุกัญญารัตน์ วรธิพรหมมา ผดุงนารี 0 0 0 499 ขาดสอบ
0457 นางสาวสุกุลยา ติชะรา วาปีปทุม 22 2 24 106 เข้าร่วม
0450 นางสาวสุจิตรา ค้าภูเขียว วาปีปทุม 19 0 19 234 เข้าร่วม
0364 นางสาวสุจิตรา พืชสิงห์ วาปีปทุม 15 0 15 398 เข้าร่วม
0359 นางสาวสุจิตรา ปะจุดทะโก วาปีปทุม 22 0 22 153 เข้าร่วม
0423 นายสุจินดา ปาปะเถ วาปีปทุม 19 0 19 234 เข้าร่วม
0449 นางสาวสุจิรา บุตรกาศ วาปีปทุม 14 0 14 428 เข้าร่วม
0412 นางสาวสุชาวดี พรมโคตร สารคามพิทยาคม 28 6 34 29 เข้าร่วม
0364 นางสาวสุฑาทิพย์ พันธ์คลอง วาปีปทุม 15 0 15 398 เข้าร่วม
0381 นางสาวสุดารัตน์ ชินชาด วาปีปทุม 17 0 17 315 เข้าร่วม
0423 นางสาวสุดารัตน์ ปาปะสิม วาปีปทุม 14 0 14 428 เข้าร่วม
0738 นางสาวสุดารัตน์ ลาสมบัติ นาดูนประชาสรรพ์ 25 1 26 73 เข้าร่วม
0450 นางสาวสุทธิดา ทองกำไร วาปีปทุม 20 1 21 181 เข้าร่วม
0739 นางสาวสุทธิดา หล้าสุดตา นาดูนประชาสรรพ์ 28 0 28 59 เข้าร่วม
0359 นางสาวสุทธิดา ยอดสะเทิน วาปีปทุม 18 0 18 280 เข้าร่วม
0341 นางสาวสุทธินี สุทธิประภา ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 40 6 46 9 เข้าร่วม
0458 นายสุทธิพงศ์ ไชยลังกา วาปีปทุม 17 0 17 315 เข้าร่วม
0390 นายสุทธิราช แสงนาโก กุฉินารายณ์ 23 0 23 123 เข้าร่วม
0412 นายสุทธเมธ ลิมานนท์ สารคามพิทยาคม 43 5 48 8 เข้าร่วม
0230 นางสาวสุธิดา ทวยหมื่น ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 39 5 44 12 เข้าร่วม
0424 นางสาวสุนิศา โพธิ์ดี วาปีปทุม 22 0 22 153 เข้าร่วม
0381 นางสาวสุพรรณี บุตะกะ วาปีปทุม 20 1 21 181 เข้าร่วม
0381 นางสาวสุพรรษา จรรยา วาปีปทุม 19 0 19 234 เข้าร่วม
0390 นางสาวสุพัตรา หารอาจ กุฉินารายณ์ 25 0 25 88 เข้าร่วม
0457 นางสาวสุภัทรา บัวบาน วาปีปทุม 35 3 38 20 เข้าร่วม
0359 นางสาวสุภาพร ชาววาปี วาปีปทุม 15 0 15 398 เข้าร่วม
0359 นางสาวสุภาวรรณ ด่อนแผ้ว วาปีปทุม 21 0 21 181 เข้าร่วม
0390 นางสาวสุมัญญา หน่อสีดา กุฉินารายณ์ 18 0 18 280 เข้าร่วม
0740 นายสุรบถ ผาพงษา นาดูนประชาสรรพ์ 26 1 27 65 เข้าร่วม
0423 นางสาวสุรัสวดี เจริญถนอม วาปีปทุม 14 0 14 428 เข้าร่วม
0741 นางสาวสุรีย์พร ปักกาเวสา นาดูนประชาสรรพ์ 19 1 20 213 เข้าร่วม
0424 นางสาวสุวลี เมินเทียน วาปีปทุม 23 0 23 123 เข้าร่วม
0359 นางสาวสุวิมล ภูตาเลิศ วาปีปทุม 10 0 10 492 เข้าร่วม
0450 นางสาวสุอังคนา ธิศาเวช วาปีปทุม 16 1 17 315 เข้าร่วม
0359 นางสาวสโรชา วันเลิศ วาปีปทุม 19 0 19 234 เข้าร่วม
0449 นางสาวหนึ่งฤทัย แก้วอนันต์ วาปีปทุม 21 2 23 123 เข้าร่วม
0743 นางสาวอคิราภ์ นามคำ นาดูนประชาสรรพ์ 16 1 17 315 เข้าร่วม
0359 นางสาวอชิรญา วีระพันธุ์ วาปีปทุม 22 0 22 153 เข้าร่วม
0390 นายอดิศักดิ์ นิลบาลัน กุฉินารายณ์ 19 0 19 234 เข้าร่วม
0364 นางสาวอติกาญจน์ แสนวัง วาปีปทุม 15 0 15 398 เข้าร่วม
0400 นางสาวอนรรฆอร คำชาย ผดุงนารี 0 0 0 499 ขาดสอบ
0750 นายอนวรรษ ศรีบรรเทา กุฉินารายณ์ กาฬิสินธ์ 20 0 20 213 เข้าร่วม
0450 นางสาวอนัญญา บุบผาวัน วาปีปทุม 0 0 0 499 ขาดสอบ
0449 นางสาวอนัญญา โสภากุล วาปีปทุม 17 2 19 234 เข้าร่วม
0323 นางสาวอนัญญา พุดสีเสน ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 45 13 58 3 รองชนะเลิศอันดับที่ 2
0412 นายอนันตชัย เหล่าเจริญ สารคามพิทยาคม 42 10 52 7 เข้าร่วม
0364 นายอนันทภพ ชำนาญสิงห์ วาปีปทุม 11 0 11 484 เข้าร่วม
0360 นายอนันทวัฒน์ ยางนอก วาปีปทุม 21 0 21 181 เข้าร่วม
0458 นางสาวอนันท์ญา อุดร วาปีปทุม 14 0 14 428 เข้าร่วม
0471 นายอนุกฤษณ์ จันทร์จ่าย วาปีปทุม 15 0 15 398 เข้าร่วม
0452 นางสาวอนุชรา มาแก้ว วาปีปทุม 16 0 16 362 เข้าร่วม
0249 นายอนุชิต จันทแก้ว ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 45 14 59 2 รองชนะเลิศอันดับที่ 1
0449 นายอนุวัฒน์ อรรถวรวินิจ วาปีปทุม 29 3 32 40 เข้าร่วม
0364 นายอนุศิษฐ์ ดวงสำราญ วาปีปทุม 19 0 19 234 เข้าร่วม
0390 นางสาวอนุสรา ปุณขันธ์ กุฉินารายณ์ 20 1 21 181 เข้าร่วม
0434 นางสาวอภิชญา บุพโชติ สารคามพิทยาคม 0 0 0 499 ขาดสอบ
0400 นายอภิชาต ไชยดี ผดุงนารี 30 2 32 40 เข้าร่วม
0423 นางสาวอภิญญา จุมพล วาปีปทุม 19 0 19 234 เข้าร่วม
0364 นางสาวอภิญญา เพชรอาษา วาปีปทุม 18 0 18 280 เข้าร่วม
0400 นายอภินันท์ ทองภู ผดุงนารี 24 0 24 106 เข้าร่วม
0360 นางสาวอภิภาวดี ไชยเกตุ วาปีปทุม 21 0 21 181 เข้าร่วม
0360 นายอภิรักษ์ ศรีชะนะ วาปีปทุม 23 2 25 88 เข้าร่วม
0744 นายอภิวัฒน์ ทิพย์พันโน นาดูนประชาสรรพ์ 20 3 23 123 เข้าร่วม
0364 นายอภิสิทธิ์ ลาวงษา วาปีปทุม 12 0 12 467 เข้าร่วม
0423 นายอภิสิทธิ์ แคนเภา วาปีปทุม 17 0 17 315 เข้าร่วม
0360 นายอภิสิทธิ์ ฉัตรศรี วาปีปทุม 26 2 28 59 เข้าร่วม
0381 นางสาวอรญา ทับชม วาปีปทุม 18 0 18 280 เข้าร่วม
0423 นางสาวอรณิช ปะกินำหัง วาปีปทุม 14 0 14 428 เข้าร่วม
0381 นางสาวอรทัย ทอนเสาร์ วาปีปทุม 15 0 15 398 เข้าร่วม
0745 นางสาวอรทัย เกสร นาดูนประชาสรรพ์ 10 0 10 492 เข้าร่วม
0360 นางสาวอรนภา มาแก้ว วาปีปทุม 19 2 21 181 เข้าร่วม
0359 นางสาวอรนิสา แสงเดช วาปีปทุม 25 1 26 73 เข้าร่วม
0381 นางสาวอรปรียา ผายกลาง วาปีปทุม 24 0 24 106 เข้าร่วม
0746 นางสาวอรปรียา มูลธิยะ วาปีปทุม 0 0 0 499 ขาดสอบ
0424 นายอรรถพล หอมดี วาปีปทุม 17 0 17 315 เข้าร่วม
0390 นางสาวอรวี ชินโท กุฉินารายณ์ 18 0 18 280 เข้าร่วม
0457 นางสาวอรอนงค์ ชิณศรี วาปีปทุม 27 7 34 29 เข้าร่วม
0747 นางสาวอรอนงค์ ทองพูน นาดูนประชาสรรพ์ 18 0 18 280 เข้าร่วม
0381 นางสาวอรอุมา แสนวัง วาปีปทุม 0 0 0 499 ขาดสอบ
0450 นายอริญชัย ปาสานำ วาปีปทุม 17 0 17 315 เข้าร่วม
0360 นายอลงกรณ์ สิงห์ฉลาด วาปีปทุม 24 0 24 106 เข้าร่วม
0364 นางสาวอวัสดา สังโสม วาปีปทุม 13 0 13 445 เข้าร่วม
0360 นายอัครพล นันทชาด วาปีปทุม 22 0 22 153 เข้าร่วม
0360 นางสาวอัจฉรา จันโทสุทธิ์ วาปีปทุม 28 2 30 50 เข้าร่วม
0458 นางสาวอัญชริการ์ พัตรพักตร์ วาปีปทุม 16 0 16 362 เข้าร่วม
0425 นางสาวอัญชลี เพชรอาษา วาปีปทุม 22 0 22 153 เข้าร่วม
0450 นางสาวอัญญาณี ใจซื่อ วาปีปทุม 16 0 16 362 เข้าร่วม
0439 นายอัฒมันต์ เฉลิมแสน ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 0 0 0 499 ขาดสอบ
0390 นางสาวอันทิษา ดลถวิล กุฉินารายณ์ 16 0 16 362 เข้าร่วม
0452 นางสาวอาทิญา อันทะวงษ์ วาปีปทุม 0 0 0 499 ขาดสอบ
0364 นางสาวอาทิตยา คัดทะจันทร์ วาปีปทุม 13 0 13 445 เข้าร่วม
0381 นางสาวอาทิตยา ปนัดสาโก วาปีปทุม 25 0 25 88 เข้าร่วม
0452 นางสาวอาทิติยา ปะบัวบาน วาปีปทุม 16 0 16 362 เข้าร่วม
0424 นางสาวอาภาพร สาวัตถี วาปีปทุม 15 0 15 398 เข้าร่วม
0390 นางสาวอามิตา หนวดคำ กุฉินารายณ์ 16 0 16 362 เข้าร่วม
0364 นางสาวอารยา มะธิตะนัง วาปีปทุม 16 0 16 362 เข้าร่วม
0390 นางสาวอารีญา อุดหนุน กุฉินารายณ์ 17 1 18 280 เข้าร่วม
0456 นางสาวอารียา ดงตะวัน วาปีปทุม 0 0 0 499 ขาดสอบ
0424 นางสาวอารียา บัวรัตน์ วาปีปทุม 13 0 13 445 เข้าร่วม
0381 นางสาวอารียา สุขเกษม วาปีปทุม 20 1 21 181 เข้าร่วม
0360 นางสาวอารียา วรรณวงษา วาปีปทุม 33 2 35 27 เข้าร่วม
0412 นางสาวอุณาโลม เกษมสุข สารคามพิทยาคม 20 1 21 181 เข้าร่วม
0364 นางสาวอุมา พานิชย์ วาปีปทุม 15 0 15 398 เข้าร่วม
0390 นางสาวเกตน์สิรี เลิศสงคราม กุฉินารายณ์ 16 0 16 362 เข้าร่วม
0381 นางสาวเกวลิน ประกอบกิจ วาปีปทุม 0 0 0 499 ขาดสอบ
0390 นางสาวเกศกนก เพิ่มขึ้น กุฉินารายณ์ 12 1 13 445 เข้าร่วม
0423 นางสาวเกศรา ประนัดถานัง วาปีปทุม 12 0 12 467 เข้าร่วม
0476 นางสาวเกียรติพร โชติชัยนิรันดร วาปีปทุม 18 0 18 280 เข้าร่วม
0425 นางสาวเขมิกา อัศวชัยยานันท์ วาปีปทุม 17 0 17 315 เข้าร่วม
0449 นางสาวเจนจิรา สุพะกำ วาปีปทุม 20 1 21 181 เข้าร่วม
0359 นายเจษฎา ศรีวรรณ์ วาปีปทุม 15 0 15 398 เข้าร่วม
0381 นางสาวเจษฎาภรณ์ นนทะคำจันทร์ วาปีปทุม 21 0 21 181 เข้าร่วม
0364 นายเจษฎาภรณ์ โคตธาดา วาปีปทุม 14 0 14 428 เข้าร่วม
0359 นางสาวเพชรรัตน์ เรืองวงษ์ วาปีปทุม 13 0 13 445 เข้าร่วม
0450 นางสาวเพ็ญนภา เวสา วาปีปทุม 18 0 18 280 เข้าร่วม
0424 นายเมธัส ธรรมมา วาปีปทุม 19 0 19 234 เข้าร่วม
0364 นางสาวเมธาวี บัวบุญ วาปีปทุม 16 0 16 362 เข้าร่วม
0451 นางสาวเสาวลักษณ์ โพธิ์ไพ วาปีปทุม 24 0 24 106 เข้าร่วม
0458 นายเอกรินทร์ คำชัย วาปีปทุม 18 0 18 280 เข้าร่วม
0457 นางสาวแก้วกัลยา เฮียงเหี่ย วาปีปทุม 26 1 27 65 เข้าร่วม
0425 นายโกเมน ปาปะกัง วาปีปทุม 16 0 16 362 เข้าร่วม
0390 นายโชคทวี เนตรสันเที๊ยะ กุฉินารายณ์ 10 1 11 484 เข้าร่วม
0742 นางสาวโสภารัชต์ พรมโชติ นาดูนประชาสรรพ์ 19 0 19 234 เข้าร่วม
0381 นางสาวโสภิดา ชินะรา วาปีปทุม 29 0 29 53 เข้าร่วม
0424 นางสาวไตรทิพย์สุดา ปักเคเต วาปีปทุม 21 0 21 181 เข้าร่วม
0458 นายไตรภพ รถทอง วาปีปทุม 15 0 15 398 เข้าร่วม
0729 นายไพฑูรย์ โพธิ์ผา นาดูนประชาสรรพ์ 16 0 16 362 เข้าร่วม
0364 นางสาวไพลิน ทุมพล วาปีปทุม 13 0 13 445 เข้าร่วม
0359 นางสาวไอรัตน์ดา โยธราช วาปีปทุม 18 0 18 280 เข้าร่วม