การสอบแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2560

  รหัสสมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน คะแนน(60) คะแนน(20) คะแนน(80) ลำดับที่ รางวัล เกียรติบัตร
0455 เด็กหญิงกนกพร สุคันธรังษี วาปีปทุม 0 0 0 366 ขาดสอบ
0454 นางสาวกมลา คุณโน วาปีปทุม 21 0 21 262 เข้าร่วม
0393 นายกรวิชญ์ ค้อชากุล ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 34 6 40 20 เข้าร่วม
0455 นายกฤตภพ ศรีประย่า วาปีปทุม 23 0 23 217 เข้าร่วม
0421 นายกฤษฎา ดาแสง วาปีปทุม 20 0 20 280 เข้าร่วม
0380 เด็กชายกฤษดินทร์ นินทะราช วาปีปทุม 14 2 16 341 เข้าร่วม
0265 นายกวิน ศักดิ์สกุลวัฒนา สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 0 0 0 366 ขาดสอบ
0454 เด็กหญิงกัญญาณัฐ คำโต วาปีปทุม 25 0 25 170 เข้าร่วม
0362 นางสาวกัญญาณัฐ ปัตตานัง วาปีปทุม 36 6 42 15 เข้าร่วม
0380 นางสาวกัญญารัตน์ บุญสิทธิ์ วาปีปทุม 21 0 21 262 เข้าร่วม
0378 เด็กหญิงกัญญารัตน์ แสงจันทร์ วาปีปทุม 34 8 42 15 เข้าร่วม
0447 เด็กหญิงกัญญารัตน์ โม้ทองศรี วาปีปทุม 17 0 17 328 เข้าร่วม
0421 นางสาวกัญญารัตน์ โสมนัส วาปีปทุม 30 2 32 86 เข้าร่วม
0378 เด็กหญิงกัลยพัชร ปะวะโข วาปีปทุม 22 4 26 161 เข้าร่วม
0455 เด็กชายกิตติศักดิ์ ภารตุ้มเหลา วาปีปทุม 22 4 26 161 เข้าร่วม
0681 เด็กชายกิตติ์พิพัฒน์ เรืองสมบัติ วาปีปทุม 35 10 45 11 เข้าร่วม
0366 เด็กหญิงกิติญาดา ลิมเรืองรอง ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 0 0 0 366 ขาดสอบ
0454 เด็กหญิงกิ่งกาญจน์ มูลสมบัติ วาปีปทุม 20 0 20 280 เข้าร่วม
0421 เด็กหญิงกีรติกานต์ วัฒนบุตร วาปีปทุม 34 10 44 13 เข้าร่วม
0380 นางสาวกุลณัฐ ปะมาระตา วาปีปทุม 16 2 18 314 เข้าร่วม
0421 เด็กหญิงกุลธิดา จันชา วาปีปทุม 27 2 29 127 เข้าร่วม
0378 นางสาวกุลธิดา จำเริญโชค วาปีปทุม 27 8 35 55 เข้าร่วม
0421 นางสาวกุลนรี ครองศรี วาปีปทุม 28 4 32 86 เข้าร่วม
0380 เด็กชายขจรศักดิ์ ประธาน วาปีปทุม 12 2 14 355 เข้าร่วม
0454 นางสาวขวัญชีวา ดาแพง วาปีปทุม 22 0 22 236 เข้าร่วม
0362 นายคงคา สุคุณา วาปีปทุม 35 6 41 18 เข้าร่วม
0378 เด็กชายคชา คำดำ วาปีปทุม 28 4 32 86 เข้าร่วม
0380 เด็กชายคณาทิป ภวภูตานนท์ วาปีปทุม 20 0 20 280 เข้าร่วม
0468 เด็กหญิงคณิศร ทมานนท์ วาปีปทุม 16 0 16 341 เข้าร่วม
0378 นายคณิศร อาจอารี วาปีปทุม 27 6 33 73 เข้าร่วม
0380 นายคีตภัทร สกุลแก้ว วาปีปทุม 12 2 14 355 เข้าร่วม
0380 นายคุณากร แตงอ่อน วาปีปทุม 0 0 0 366 ขาดสอบ
0421 นายจตุรวิทย์ ปักเขตานัง วาปีปทุม 25 0 25 170 เข้าร่วม
0455 เด็กหญิงจรัญญา ประจะเนย์ วาปีปทุม 20 4 24 191 เข้าร่วม
0422 เด็กชายจักรพงษ์ ปัจจัย วาปีปทุม 27 0 27 153 เข้าร่วม
0380 เด็กชายจักรพงษ์ เกิดสีทอง วาปีปทุม 16 4 20 280 เข้าร่วม
0378 เด็กชายจักรพันธ์ อินธิแสง วาปีปทุม 28 2 30 107 เข้าร่วม
0454 เด็กหญิงจันทร์จิรา ปะวะขัง วาปีปทุม 17 2 19 301 เข้าร่วม
0421 นางสาวจิดาภา สุ่มมาตย์ วาปีปทุม 24 0 24 191 เข้าร่วม
0406 เด็กหญิงจิดาภา ศรีชะตา สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 0 0 0 366 ขาดสอบ
0704 นางสาวจิตาดา สุรดาวงศ์ วาปีปทุม 21 4 25 170 เข้าร่วม
0455 เด็กหญิงจิรฐา ธราวุธ วาปีปทุม 27 4 31 94 เข้าร่วม
0421 เด็กหญิงจิรนันท์ พลยุง วาปีปทุม 28 2 30 107 เข้าร่วม
0455 เด็กหญิงจิรนันท์ สายแก้วดี วาปีปทุม 21 0 21 262 เข้าร่วม
0378 นางสาวจิรวดี ปิยวัฒนปรีชา วาปีปทุม 29 6 35 55 เข้าร่วม
0455 นางสาวจิระนันท์ จูมเกตุ วาปีปทุม 27 2 29 127 เข้าร่วม
0421 เด็กหญิงจิรัชญา โปสันเทียะ วาปีปทุม 19 0 19 301 เข้าร่วม
0380 เด็กหญิงจิราภา เนตะชาติ วาปีปทุม 20 2 22 236 เข้าร่วม
0455 เด็กหญิงจีรนันท์ อัยยะโก วาปีปทุม 22 0 22 236 เข้าร่วม
0378 เด็กหญิงจุฑาภรณ์ คุณหงษ์ วาปีปทุม 25 6 31 94 เข้าร่วม
0455 นางสาวจุฑามาศ อ่อนอุทัย วาปีปทุม 19 0 19 301 เข้าร่วม
0454 เด็กชายจุลจักร ปองตี วาปีปทุม 24 0 24 191 เข้าร่วม
0447 เด็กหญิงจุฬารัตน์ ปักการะนัง วาปีปทุม 16 2 18 314 เข้าร่วม
0421 นายฉลองชัย ปะกิเนทัง วาปีปทุม 0 0 0 366 ขาดสอบ
0380 เด็กชายฉัตรเพชร ปฏินัดตัง วาปีปทุม 28 2 30 107 เข้าร่วม
0421 เด็กหญิงชญาดา นงนวล วาปีปทุม 31 6 37 39 เข้าร่วม
0391 เด็กหญิงชญานี ศรีสมพร กุฉินารายณ์ 0 0 0 366 ขาดสอบ
0454 เด็กหญิงชฎาพร ปะกิระนำ วาปีปทุม 13 4 17 328 เข้าร่วม
0380 นางสาวชณัญชิดา เพ็ชรแสง วาปีปทุม 0 0 0 366 ขาดสอบ
0454 เด็กชายชนสรณ์ วรรณศรี วาปีปทุม 22 0 22 236 เข้าร่วม
0386 เด็กหญิงชรัญธร ประธรรมสาร วาปีปทุม 0 0 0 366 ไม่มี
0380 เด็กหญิงชรินรัตน์ ชาวไพร วาปีปทุม 22 4 26 161 เข้าร่วม
0421 เด็กหญิงชรินรัตน์ พิเมย วาปีปทุม 31 2 33 73 เข้าร่วม
0421 เด็กชายชลธาร อุดร วาปีปทุม 16 0 16 341 เข้าร่วม
0421 เด็กหญิงชลธิชา สุขประทัง วาปีปทุม 17 0 17 328 เข้าร่วม
0687 เด็กชายชลิต ไชยธงรัตน์ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 37 12 49 3 รองชนะเลิศอันดับที่ 2
0455 นางสาวชัญญานุช ศรีภูวงษ์ วาปีปทุม 26 2 28 138 เข้าร่วม
0447 นายชัยพล เดชรักษา วาปีปทุม 0 0 0 366 ขาดสอบ
0673 นางสาวชาริณี พลฤทธิ์ วาปีปทุม 13 0 13 358 เข้าร่วม
0380 เด็กชายชินวัตร บุญโลก วาปีปทุม 25 0 25 170 เข้าร่วม
0362 นางสาวชุติกาญจน์ วันละ วาปีปทุม 26 6 32 86 เข้าร่วม
0380 เด็กหญิงชุติตา คงคำสี วาปีปทุม 27 4 31 94 เข้าร่วม
0391 เด็กหญิงชุติมน ฉายแม้น กุฉินารายณ์ 22 0 22 236 เข้าร่วม
0421 นางสาวชุติมา แคนวงษ์ วาปีปทุม 23 2 25 170 เข้าร่วม
0391 เด็กหญิงชุติรส รัตนนท์ กุฉินารายณ์ 21 0 21 262 เข้าร่วม
0421 เด็กหญิงญาณิศา ชุบสุวรรณ วาปีปทุม 22 2 24 191 เข้าร่วม
0455 เด็กหญิงญาลินดา ปาละโค วาปีปทุม 24 0 24 191 เข้าร่วม
0391 เด็กหญิงฐิตาภรณ์ โพธิ์เสือ กุฉินารายณ์ 19 4 23 217 เข้าร่วม
0421 นางสาวฐิติพร โพธิ์จักร์ วาปีปทุม 16 0 16 341 เข้าร่วม
0684 นางสาวฐิติพร ไชยรถ บ้านหนองหว้า 33 4 37 39 เข้าร่วม
0421 เด็กหญิงฐิติภา จันทศร วาปีปทุม 30 0 30 107 เข้าร่วม
0421 เด็กหญิงฑิตฐิตา คำนา วาปีปทุม 25 2 27 153 เข้าร่วม
0421 เด็กหญิงณภัทรชนก บุตคาม วาปีปทุม 28 4 32 86 เข้าร่วม
0455 นางสาวณัชชานันท์ ปทุมรุ่ง วาปีปทุม 22 0 22 236 เข้าร่วม
0421 นางสาวณัชดาภ์ นนยะโส วาปีปทุม 23 2 25 170 เข้าร่วม
0691 นายณัฎฐ์ธนกฤต แฝงสะโด ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 29 10 39 25 เข้าร่วม
0380 นางสาวณัฐธิดา สมเด็จ วาปีปทุม 16 0 16 341 เข้าร่วม
0386 เด็กชายณัฐนันท์ ปลาปัง วาปีปทุม 0 0 0 366 ไม่มี
0378 เด็กหญิงณัฐนันท์ ปามุทา วาปีปทุม 28 6 34 63 เข้าร่วม
0454 เด็กหญิงณัฐนิชา กลิ่นสุคนธ์ วาปีปทุม 20 0 20 280 เข้าร่วม
0386 เด็กชายณัฐพงษ์ โยธะมาตย์ วาปีปทุม 0 0 0 366 ไม่มี
0421 นางสาวณัฐริกา ชาชำนาญ วาปีปทุม 19 0 19 301 เข้าร่วม
0468 นางสาวณัฐริกา ยะถา วาปีปทุม 22 0 22 236 เข้าร่วม
0454 เด็กหญิงณีรนุช ยามดี วาปีปทุม 20 4 24 191 เข้าร่วม
0438 เด็กหญิงดลชนก ละมะให สารคามพิทยาคม 0 0 0 366 ขาดสอบ
0421 นางสาวดลยา นินทราช วาปีปทุม 23 0 23 217 เข้าร่วม
0391 เด็กหญิงดวงหทัย ศรีสัมฤทธิ์ กุฉินารายณ์ 29 0 29 127 เข้าร่วม
0380 นางสาวดาราพรรณ หนูแก้ว วาปีปทุม 33 4 37 39 เข้าร่วม
0455 เด็กหญิงตุลยาณีย์ บุญศิริ วาปีปทุม 16 0 16 341 เข้าร่วม
0378 เด็กชายทวีวัฒน์ คำโคกกลาง วาปีปทุม 22 2 24 191 เข้าร่วม
0380 เด็กหญิงทัตพิชา ลาดนอก วาปีปทุม 19 2 21 262 เข้าร่วม
0380 เด็กหญิงทับทิม พึ่งกุล วาปีปทุม 20 0 20 280 เข้าร่วม
0422 นางสาวทัศนีย์ สังออน วาปีปทุม 17 0 17 328 เข้าร่วม
0391 เด็กหญิงทิพทิวา โถทอง กุฉินารายณ์ 23 4 27 153 เข้าร่วม
0421 เด็กชายธนกร นามพุทธา วาปีปทุม 30 0 30 107 เข้าร่วม
0421 นายธนธัช สืบพันธ์ วาปีปทุม 36 2 38 29 เข้าร่วม
0421 เด็กชายธนบดี มีชัย วาปีปทุม 23 2 25 170 เข้าร่วม
0421 เด็กหญิงธนพร ชาวแขก วาปีปทุม 37 2 39 25 เข้าร่วม
0455 เด็กหญิงธนพร สมออ่อน วาปีปทุม 19 0 19 301 เข้าร่วม
0421 นายธนพล นะทะศิริ วาปีปทุม 26 4 30 107 เข้าร่วม
0362 เด็กชายธนพัทธ์ วันไชย วาปีปทุม 0 0 0 366 ขาดสอบ
0468 นางสาวธนวรรณ เฮียงเฮี่ย วาปีปทุม 19 2 21 262 เข้าร่วม
0680 นายธนันชัย ไปมา วาปีปทุม 18 2 20 280 เข้าร่วม
0380 เด็กหญิงธนันญพัช บุ้งทอง วาปีปทุม 12 0 12 363 เข้าร่วม
0380 เด็กชายธนาธิป กกฝ้าย วาปีปทุม 25 0 25 170 เข้าร่วม
0362 เด็กหญิงธวัลรัตน์ จันปุ่ม วาปีปทุม 33 4 37 39 เข้าร่วม
0692 นางสาวธัญชนก นามวงษา บ้านน้ำสร้างหนองบะ 26 0 26 161 เข้าร่วม
0421 เด็กหญิงธารทิพย์ กมุทรัตน์ วาปีปทุม 35 0 35 55 เข้าร่วม
0674 เด็กหญิงธารารินทร์ ปัตตาเนย์ นาดูนประชาสรรพ์ 28 2 30 107 เข้าร่วม
0391 เด็กหญิงธิดาพร วรรณทอง กุฉินารายณ์ 26 0 26 161 เข้าร่วม
0391 เด็กหญิงธิดามาศ หนวดคำ กุฉินารายณ์ 25 4 29 127 เข้าร่วม
0421 นางสาวธิดารัตน์ เข็มเอี่ยม วาปีปทุม 15 0 15 350 เข้าร่วม
0686 นางสาวธิดารัตน์ นามไห วาปีปทุม 26 4 30 107 เข้าร่วม
0454 นางสาวธิติมา ขุนพินี วาปีปทุม 26 2 28 138 เข้าร่วม
0386 เด็กหญิงธิติมา พลอ่อนสา วาปีปทุม 0 0 0 366 ไม่มี
0421 เด็กชายธีรพัทร์ มณีทัพ วาปีปทุม 26 0 26 161 เข้าร่วม
0454 นายธีรภัทร บุญเสนา วาปีปทุม 13 2 15 350 เข้าร่วม
0380 เด็กชายธีรภัทร วงค์คำจันทร์ วาปีปทุม 21 2 23 217 เข้าร่วม
0380 เด็กชายธีรภัทร อุดมเมฆ วาปีปทุม 17 2 19 301 เข้าร่วม
0380 เด็กชายธีรภัทร์ พลยางนอก วาปีปทุม 23 2 25 170 เข้าร่วม
0696 นายธีระพงษ์ วงศ์วัฒนวิบูลย์ วาปีปทุม 15 2 17 328 เข้าร่วม
0421 เด็กชายธีระพล พรไชยสงค์ วาปีปทุม 26 0 26 161 เข้าร่วม
0421 เด็กชายนนทวัฒน์ วันเว วาปีปทุม 32 2 34 63 เข้าร่วม
0455 เด็กชายนพัฒน์เกียรติ ประมาคะเต วาปีปทุม 22 0 22 236 เข้าร่วม
0454 นางสาวนราวัลย์ ครองสี วาปีปทุม 24 0 24 191 เข้าร่วม
0380 นางสาวนฤมล ปาปะเพ วาปีปทุม 20 2 22 236 เข้าร่วม
0391 เด็กหญิงนฤมล เกกาฤทธิ์ กุฉินารายณ์ 23 2 25 170 เข้าร่วม
0454 เด็กหญิงนลินทิพย์ ธนะศรี วาปีปทุม 24 0 24 191 เข้าร่วม
0421 เด็กหญิงนลินี กระทุ่มขันธ์ วาปีปทุม 26 8 34 63 เข้าร่วม
0421 เด็กหญิงนลินี ชาวพงษ์ วาปีปทุม 32 0 32 86 เข้าร่วม
0380 เด็กหญิงนลินี ศรีธรณ์ วาปีปทุม 25 0 25 170 เข้าร่วม
0454 นายนาวี นนมุลตรี วาปีปทุม 15 2 17 328 เข้าร่วม
0362 เด็กหญิงนิตชิตา ชมชา วาปีปทุม 31 4 35 55 เข้าร่วม
0455 เด็กหญิงนิธยาภรณ์ ศรีวรขันธุ์ วาปีปทุม 21 2 23 217 เข้าร่วม
0362 เด็กหญิงนิรัชพร ชัยยุทธ วาปีปทุม 32 6 38 29 เข้าร่วม
0362 นางสาวนิลาวรรณ ดาวยันต์ วาปีปทุม 25 2 27 153 เข้าร่วม
0378 นางสาวนิสากร ปะติตังโข วาปีปทุม 33 0 33 73 เข้าร่วม
0455 นางสาวนุชจรี ศรีกระทุ่ม วาปีปทุม 28 2 30 107 เข้าร่วม
0380 เด็กหญิงนุศรา คำพันธ์ วาปีปทุม 19 0 19 301 เข้าร่วม
0380 เด็กหญิงน้ำผึ้ง พรมผุย วาปีปทุม 20 0 20 280 เข้าร่วม
0421 เด็กชายบริรักษ์ บุพตา วาปีปทุม 23 0 23 217 เข้าร่วม
0362 นางสาวบุญธิชา แก้วธานี วาปีปทุม 31 2 33 73 เข้าร่วม
0362 เด็กหญิงบุญษณิศา ไสยลักษณ์ วาปีปทุม 23 4 27 153 เข้าร่วม
0362 นางสาวบุณฑริกา บุตตะคาม วาปีปทุม 41 2 43 14 เข้าร่วม
0421 เด็กชายปฏิภัฒณ์ ทิมทอง วาปีปทุม 0 0 0 366 ขาดสอบ
0421 เด็กชายปฏิภาณ คำสมบัติ วาปีปทุม 19 0 19 301 เข้าร่วม
0421 เด็กชายปฏิวัติ ปาสาบุตร วาปีปทุม 32 0 32 86 เข้าร่วม
0421 เด็กหญิงปณิตรา สิทธิภา วาปีปทุม 17 2 19 301 เข้าร่วม
0378 นายปรวรรตน์ พลกุล วาปีปทุม 41 6 47 5 เข้าร่วม
0421 เด็กหญิงประภาณัท อาณารัตน์ วาปีปทุม 29 4 33 73 เข้าร่วม
0378 นายประสบโชค แสนสุภา วาปีปทุม 34 4 38 29 เข้าร่วม
0454 เด็กชายประสิทธิ์ ปาปะทา วาปีปทุม 27 4 31 94 เข้าร่วม
0393 นายปรัชญ์ สมทรัพย์ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 35 2 37 39 เข้าร่วม
0682 นางสาวปรารถนา ยศคำลือ บ้านหนองหว้า 19 0 19 301 เข้าร่วม
0378 เด็กหญิงปราริฉัตร มลาศรี วาปีปทุม 35 2 37 39 เข้าร่วม
0422 นางสาวปริยฉัตร ปักสังคะเนย์ วาปีปทุม 24 0 24 191 เข้าร่วม
0421 นายปรเมศ ปะระทัง วาปีปทุม 34 4 38 29 เข้าร่วม
0380 เด็กชายปรเมษฐ์ แสงโชติ วาปีปทุม 20 2 22 236 เข้าร่วม
0362 เด็กชายปวริศ อุบลบาล วาปีปทุม 0 0 0 366 ขาดสอบ
0694 เด็กหญิงปวริศา ภูมิภักดิ์ วาปีปทุม 32 8 40 20 เข้าร่วม
0468 เด็กหญิงปวีณา ชิณละวงศ์ วาปีปทุม 15 2 17 328 เข้าร่วม
0421 เด็กหญิงปวีณา ทานาม วาปีปทุม 33 2 35 55 เข้าร่วม
0421 นางสาวปวีณา อุปมัย วาปีปทุม 23 0 23 217 เข้าร่วม
0675 เด็กหญิงปวีณา น้อยจันวงษ์ นาดูนประชาสรรพ์ 27 6 33 73 เข้าร่วม
0200 เด็กหญิงปัณณกร สุกใส ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 40 8 48 4 ชมเชย
0362 เด็กหญิงปัทมาพร ยางจันทร์ วาปีปทุม 31 4 35 55 เข้าร่วม
0421 นางสาวปานทิพย์ รัตนฐานู วาปีปทุม 32 2 34 63 เข้าร่วม
0391 เด็กหญิงปาริชาติ วังสาไหว้ กุฉินารายณ์ 23 0 23 217 เข้าร่วม
0455 เด็กหญิงปิยดา พุดลา วาปีปทุม 31 6 37 39 เข้าร่วม
0362 นางสาวปิยพร จันทร์ดวง วาปีปทุม 27 4 31 94 เข้าร่วม
0421 นางสาวปิยพร ประมูลจะนัง วาปีปทุม 23 2 25 170 เข้าร่วม
0447 เด็กหญิงปิยมาลย์ ทะวะลัย วาปีปทุม 20 2 22 236 เข้าร่วม
0378 เด็กชายปิยวัฒน์ ดีสงคราม วาปีปทุม 27 2 29 127 เข้าร่วม
0676 นางสาวปิยะธิดา โกกิลารัตน์ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 0 0 0 366 ขาดสอบ
0421 เด็กชายพงศธร ทองพา วาปีปทุม 22 0 22 236 เข้าร่วม
0378 นายพงศภัค ยุซิ วาปีปทุม 22 2 24 191 เข้าร่วม
0239 เด็กชายพงศ์ธนากร นามทอง ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 36 10 46 8 เข้าร่วม
0378 นายพงษ์เจริญ ดอกแขมกลาง วาปีปทุม 31 6 37 39 เข้าร่วม
0362 เด็กชายพชร มัชปะโม วาปีปทุม 25 0 25 170 เข้าร่วม
0380 นางสาวพรณภา บัวรัตน์ วาปีปทุม 22 2 24 191 เข้าร่วม
0677 เด็กหญิงพรทิพา พรมจันทร์ นาดูนประชาสรรพ์ 29 2 31 94 เข้าร่วม
0421 เด็กหญิงพรนัชชา มัดถาปะตัง วาปีปทุม 29 2 31 94 เข้าร่วม
0421 นายพรพิพัฒน์ ปีติโกศล วาปีปทุม 26 2 28 138 เข้าร่วม
0378 เด็กหญิงพรรณวรินทร์ จันทะแสง วาปีปทุม 33 4 37 39 เข้าร่วม
0455 เด็กหญิงพรรภษา ประทุมแสง วาปีปทุม 20 4 24 191 เข้าร่วม
0378 เด็กหญิงพรหมพร ภุมรินทร์ วาปีปทุม 30 8 38 29 เข้าร่วม
0454 เด็กหญิงพรอุมา ประกอบแสง วาปีปทุม 26 4 30 107 เข้าร่วม
0391 เด็กหญิงพลอยไพลิน รอยรส กุฉินารายณ์ 19 2 21 262 เข้าร่วม
0421 เด็กหญิงพัชญาภรณ์ อนุสา วาปีปทุม 27 0 27 153 เข้าร่วม
0422 เด็กหญิงพัชราภรณ์ นามหาพิสม์ วาปีปทุม 28 2 30 107 เข้าร่วม
0455 เด็กชายพัฒนพงศ์ ปิดสายะ วาปีปทุม 0 0 0 366 ขาดสอบ
0378 เด็กชายพิชชากร แก่นคำ วาปีปทุม 30 0 30 107 เข้าร่วม
0689 เด็กหญิงพิชชาธร ถิ่นน้อย สตรีศึกษา 32 8 40 20 เข้าร่วม
0455 เด็กหญิงพิชมญชุ์ บรรณศรี วาปีปทุม 22 2 24 191 เข้าร่วม
0421 นางสาวพิมพกา อัตเนย์ วาปีปทุม 18 4 22 236 เข้าร่วม
0455 เด็กหญิงพิมพ์ชนก ศรีสังข์ วาปีปทุม 28 2 30 107 เข้าร่วม
0378 นางสาวพิมพ์นรี สุนทรสนิท วาปีปทุม 32 4 36 49 เข้าร่วม
0386 นางสาวพิมลพรรณ ปาสาจะ วาปีปทุม 0 0 0 366 ไม่มี
0386 นางสาวพิราวรรณ สิงหาราโท วาปีปทุม 0 0 0 366 ไม่มี
0362 เด็กชายภชร พวงสีเคน วาปีปทุม 30 4 34 63 เข้าร่วม
0421 เด็กหญิงภัทรวรินทร์ สุจจะชารี วาปีปทุม 32 6 38 29 เข้าร่วม
0380 เด็กหญิงภัทราพร แคนเภา วาปีปทุม 16 2 18 314 เข้าร่วม
0362 นางสาวภัทราภรณ์ ตันติโน วาปีปทุม 34 4 38 29 เข้าร่วม
0378 เด็กชายภัทรเมธี ลิลากุด วาปีปทุม 31 0 31 94 เข้าร่วม
0422 เด็กชายภาคภูมิ พืชผักหวาน วาปีปทุม 22 0 22 236 เข้าร่วม
0700 เด็กชายภาณมาศ มะลาศรี วาปีปทุม 16 2 18 314 เข้าร่วม
0455 เด็กชายภานุพงศ์ นพคุณ วาปีปทุม 26 2 28 138 เข้าร่วม
0678 เด็กหญิงภารุณีย์ ปักกาโล นาดูนประชาสรรพ์ 21 4 25 170 เข้าร่วม
0378 เด็กหญิงภิญญดา หลาบมาลา วาปีปทุม 34 2 36 49 เข้าร่วม
0378 เด็กหญิงภิราวรรณ อิศรางกูร ณ อยุธยา วาปีปทุม 29 2 31 94 เข้าร่วม
0455 เด็กชายภูริภัทร โสมทอง วาปีปทุม 19 0 19 301 เข้าร่วม
0310 เด็กชายภูริเดช พิมพ์ชัยศรี ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 0 0 0 366 ขาดสอบ
0454 นายภูวดล สาสีดา วาปีปทุม 16 0 16 341 เข้าร่วม
0386 เด็กชายมงคล อามาตร วาปีปทุม 0 0 0 366 ไม่มี
0380 นางสาวมณฑิรา สุทุม วาปีปทุม 22 0 22 236 เข้าร่วม
0454 เด็กหญิงมนต์นภา เวโสวา วาปีปทุม 15 0 15 350 เข้าร่วม
0421 นางสาวมนปริยา ขันตรี วาปีปทุม 28 0 28 138 เข้าร่วม
0455 เด็กหญิงมนัชญา จิตริต วาปีปทุม 14 0 14 355 เข้าร่วม
0362 เด็กหญิงมลชยา บุพตา วาปีปทุม 31 2 33 73 เข้าร่วม
0468 เด็กชายมังกร วิเศษศรี วาปีปทุม 19 2 21 262 เข้าร่วม
0455 เด็กหญิงมัณฑนา พานนิล วาปีปทุม 23 0 23 217 เข้าร่วม
0380 เด็กหญิงมัลลิกา บุญภักดี วาปีปทุม 25 2 27 153 เข้าร่วม
0386 เด็กหญิงมานิตา น้อยศรี วาปีปทุม 0 0 0 366 ไม่มี
0421 เด็กหญิงมาริษา โรมจันทร์ วาปีปทุม 22 0 22 236 เข้าร่วม
0421 เด็กหญิงมินตรา ขันมะณี วาปีปทุม 31 2 33 73 เข้าร่วม
0380 นางสาวมินตรา สร้อยคำ วาปีปทุม 19 2 21 262 เข้าร่วม
0455 นางสาวมุกระวี ศรีสุรักษ์ วาปีปทุม 27 2 29 127 เข้าร่วม
0455 เด็กหญิงมุทิตา เส็งนา วาปีปทุม 31 2 33 73 เข้าร่วม
0447 เด็กหญิงยลดา ทวีฤทธิ์ วาปีปทุม 18 2 20 280 เข้าร่วม
0421 เด็กหญิงยุภาวดี สาดแล่น วาปีปทุม 26 2 28 138 เข้าร่วม
0421 เด็กหญิงรจตนา เยื่องกระโทก วาปีปทุม 18 0 18 314 เข้าร่วม
0421 เด็กหญิงรชยา วาตรีบุญเรือง วาปีปทุม 27 6 33 73 เข้าร่วม
0362 เด็กชายรติพงษ์ ราชพันแสน วาปีปทุม 0 0 0 366 ขาดสอบ
0699 นางสาวรวีวรรณ พวงทิปี จุฬาภร บุรีรัมย์ 0 0 0 366 ไม่มี
0421 นายรัชชานนท์ สุธรรม วาปีปทุม 18 4 22 236 เข้าร่วม
0421 เด็กหญิงรัชฎาพร อุปมา วาปีปทุม 31 0 31 94 เข้าร่วม
0421 เด็กหญิงรัชนีกร กลิ่นขาว วาปีปทุม 31 2 33 73 เข้าร่วม
0468 เด็กหญิงรัชนีกร กองบุตร วาปีปทุม 19 2 21 262 เข้าร่วม
0378 เด็กชายรัฐนันท์ คำโคกกลาง วาปีปทุม 27 2 29 127 เข้าร่วม
0455 เด็กหญิงรัตนา อัตเนย์ วาปีปทุม 20 0 20 280 เข้าร่วม
0468 เด็กหญิงรินลดา เสตสิทธิ์ วาปีปทุม 18 0 18 314 เข้าร่วม
0468 นางสาวลลิตพรรณ นามสี วาปีปทุม 16 2 18 314 เข้าร่วม
0380 เด็กหญิงลินดา ไลออน วาปีปทุม 18 0 18 314 เข้าร่วม
0703 นางสาวลิริยากร สังเจิด วาปีปทุม 26 0 26 161 เข้าร่วม
0421 เด็กหญิงวชิรญาณ์ สังฆมณี วาปีปทุม 25 4 29 127 เข้าร่วม
0455 เด็กหญิงวรนุช บุษบา วาปีปทุม 0 0 0 366 ขาดสอบ
0362 นางสาววรนุช หนูแก้ว วาปีปทุม 26 2 28 138 เข้าร่วม
0468 นายวรพจน์ ปัตตายะโส วาปีปทุม 17 0 17 328 เข้าร่วม
0380 เด็กชายวรากร ใสโพธิ์ วาปีปทุม 20 0 20 280 เข้าร่วม
0447 นางสาววราพร พันธากุล วาปีปทุม 15 0 15 350 เข้าร่วม
0386 เด็กหญิงวรารัตน์ นนพิภักดิ์ วาปีปทุม 0 0 0 366 ไม่มี
0386 เด็กหญิงวสุนันท์ แก้วหะวงศ์ วาปีปทุม 0 0 0 366 ไม่มี
0421 เด็กชายวัชรพล สุพะกำ วาปีปทุม 20 0 20 280 เข้าร่วม
0421 เด็กหญิงวัชรมน ปัจจัยคา วาปีปทุม 28 0 28 138 เข้าร่วม
0421 เด็กชายวัชระ ชะชำ วาปีปทุม 29 0 29 127 เข้าร่วม
0380 เด็กชายวัชราดล ทองภูธร วาปีปทุม 14 2 16 341 เข้าร่วม
0380 เด็กชายวัฒนา ปักกะสาตัง วาปีปทุม 21 0 21 262 เข้าร่วม
0362 นายวัทธิกร มะธุเสน วาปีปทุม 28 2 30 107 เข้าร่วม
0387 นางสาววันวิสาข์ พลขันธ์ สารคามพิทยาคม 40 6 46 8 เข้าร่วม
0422 เด็กหญิงวิจิตรา ดงอุทิศ วาปีปทุม 18 0 18 314 เข้าร่วม
0391 เด็กหญิงวิจิตรา บัวดี กุฉินารายณ์ 25 0 25 170 เข้าร่วม
0455 นางสาววิชชุลดา สืบสุนทร วาปีปทุม 24 4 28 138 เข้าร่วม
0380 นางสาววิชญาดา ปะวะเสนะ วาปีปทุม 0 0 0 366 ขาดสอบ
0386 นางสาววิภารัตน์ ปาสานัง วาปีปทุม 0 0 0 366 ไม่มี
0454 เด็กหญิงวิภาวีณี ไผ่ป้อง วาปีปทุม 10 0 10 365 เข้าร่วม
0391 เด็กหญิงวิมลศิริ จิตสวา กุฉินารายณ์ 17 0 17 328 เข้าร่วม
0469 เด็กชายวิศวะ พรดี วาปีปทุม 18 0 18 314 เข้าร่วม
0378 เด็กชายวิศวะ ไชยรักษ์ วาปีปทุม 33 2 35 55 เข้าร่วม
0380 เด็กชายวุฒิชัย มาตตรา วาปีปทุม 13 0 13 358 เข้าร่วม
0454 เด็กชายวุฒิพงษ์ ดาวงษ์ วาปีปทุม 12 0 12 363 เข้าร่วม
0447 เด็กชายวุฒิสิทธิ์ แสนบุญศิริ วาปีปทุม 18 0 18 314 เข้าร่วม
0454 นางสาวศรสวรรค์ วันไชย วาปีปทุม 22 2 24 191 เข้าร่วม
0454 เด็กหญิงศรุตา น้อยศรี วาปีปทุม 21 0 21 262 เข้าร่วม
0447 นางสาวศศิกานต์ ปักกาเต วาปีปทุม 23 2 25 170 เข้าร่วม
0455 เด็กหญิงศศิณี ศรีบัวบาล วาปีปทุม 22 0 22 236 เข้าร่วม
0454 เด็กหญิงศศิธร พลกำแหง วาปีปทุม 0 0 0 366 ขาดสอบ
0386 นางสาวศศิประภา สุนทะวงค์ วาปีปทุม 0 0 0 366 ไม่มี
0380 เด็กหญิงศศิวิมล เรืองพร วาปีปทุม 25 0 25 170 เข้าร่วม
0454 นายศักดิ์สิทธิ์ ไชยคุณ วาปีปทุม 29 2 31 94 เข้าร่วม
0380 เด็กหญิงศิรประภา ปาปะทัง วาปีปทุม 24 4 28 138 เข้าร่วม
0380 เด็กหญิงศิริกัญญา อยู่เย็น วาปีปทุม 22 2 24 191 เข้าร่วม
0679 เด็กหญิงศิริญาพร นามวิเศษ นาดูนประชาสรรพ์ 36 4 40 20 เข้าร่วม
0386 เด็กหญิงศิริลักษณ์ ตะชา วาปีปทุม 0 0 0 366 ไม่มี
0380 นางสาวศิริลักษณ์ อันทะชัย วาปีปทุม 21 2 23 217 เข้าร่วม
0362 นายศิริเกียรติ สิงห์ไชย วาปีปทุม 36 6 42 15 เข้าร่วม
0688 เด็กชายศิวกร หงส์พิพิธ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 37 8 45 11 เข้าร่วม
0362 เด็กหญิงศิวพร ครองสาดี วาปีปทุม 29 4 33 73 เข้าร่วม
0380 เด็กหญิงศิวัชญา คำพันธ์ วาปีปทุม 21 2 23 217 เข้าร่วม
0421 นายศุภกฤต สุนทะวงศ์ วาปีปทุม 19 0 19 301 เข้าร่วม
0362 นางสาวศุภาวรรณ ศิริสำราญ วาปีปทุม 29 2 31 94 เข้าร่วม
0380 นายสถาพร ปะกิระคะ วาปีปทุม 18 2 20 280 เข้าร่วม
0421 เด็กหญิงสรัลพร ปาปะขัง วาปีปทุม 28 6 34 63 เข้าร่วม
0362 นายสหรัฐ ไฝจันทึก วาปีปทุม 29 6 35 55 เข้าร่วม
0380 นายสิทธิพร หันดี วาปีปทุม 23 0 23 217 เข้าร่วม
0455 นายสิทธิศักดิ์ เอกศิริ วาปีปทุม 20 0 20 280 เข้าร่วม
0362 นายสิริชัย อุปกัง วาปีปทุม 33 6 39 25 เข้าร่วม
0421 เด็กหญิงสิริธิดา คำสะไมล์ วาปีปทุม 37 4 41 18 เข้าร่วม
0362 เด็กหญิงสิรินาถ จันทรเจริญ วาปีปทุม 39 8 47 5 ชมเชย
0421 เด็กหญิงสิริยากร เราะไทยสงค์ วาปีปทุม 32 6 38 29 เข้าร่วม
0386 เด็กหญิงสุกัญญา สาระลัย วาปีปทุม 0 0 0 366 ไม่มี
0685 นางสาวสุกัญญา มีแก้ว วาปีปทุม 19 2 21 262 เข้าร่วม
0455 เด็กหญิงสุกุลยา แขวงเมือง วาปีปทุม 27 6 33 73 เข้าร่วม
0455 นางสาวสุชัญญา สุริขันธ์ วาปีปทุม 26 4 30 107 เข้าร่วม
0455 เด็กหญิงสุชาวดี นนตะสี วาปีปทุม 26 6 32 86 เข้าร่วม
0702 นางสาวสุดารัตน์ กาฬเนตร์ วาปีปทุม 32 6 38 29 เข้าร่วม
0421 เด็กหญิงสุปรียา ชนะพจน์ วาปีปทุม 23 0 23 217 เข้าร่วม
0362 เด็กหญิงสุปรียา ศรีวะรมย์ วาปีปทุม 33 4 37 39 เข้าร่วม
0421 เด็กหญิงสุพรรษา สีหาบุดโต วาปีปทุม 28 0 28 138 เข้าร่วม
0421 เด็กหญิงสุพัฒนา มีหา วาปีปทุม 27 2 29 127 เข้าร่วม
0454 เด็กหญิงสุพัตรา ปิสายะสา วาปีปทุม 18 2 20 280 เข้าร่วม
0701 เด็กหญิงสุพิชชา รัตนแสง วาปีปทุม 21 0 21 262 เข้าร่วม
0386 นางสาวสุภาพร จันดำ วาปีปทุม 0 0 0 366 ไม่มี
0380 เด็กหญิงสุภาภรณ์ นันทริด วาปีปทุม 24 0 24 191 เข้าร่วม
0455 เด็กหญิงสุภาวดี ชินคำ วาปีปทุม 20 2 22 236 เข้าร่วม
0421 เด็กหญิงสุภาวดี สารถี วาปีปทุม 25 0 25 170 เข้าร่วม
0421 นายสุภาษิต พัฒนิบูลย์ วาปีปทุม 24 0 24 191 เข้าร่วม
0362 นางสาวสุมิตรา ยะถา วาปีปทุม 0 0 0 366 ขาดสอบ
0455 เด็กชายสุริยันต์ มาดาโต วาปีปทุม 21 0 21 262 เข้าร่วม
0378 นายสุรเกียรติ ภิบาลจอมมี วาปีปทุม 44 8 52 2 รองชนะเลิศอันดับที่ 1
0386 เด็กหญิงสุวนันท์ หมั่นพุ่ม วาปีปทุม 0 0 0 366 ไม่มี
0421 เด็กชายสุวัฒน์ วชิรปัญญาวัฒน์ วาปีปทุม 0 0 0 366 ขาดสอบ
0362 เด็กหญิงสุวิชา ปะนันโต วาปีปทุม 30 6 36 49 เข้าร่วม
0380 เด็กหญิงสโรชา ปะเสระกัง วาปีปทุม 22 0 22 236 เข้าร่วม
0455 นางสาวสไบทิพย์ เพชรอินทร์ วาปีปทุม 18 2 20 280 เข้าร่วม
0386 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย แนบกลาง วาปีปทุม 0 0 0 366 ไม่มี
0380 เด็กหญิงหฤทัย สุนนนาม วาปีปทุม 22 0 22 236 เข้าร่วม
0380 นางสาวอชิรญา สนุกล้ำ วาปีปทุม 21 2 23 217 เข้าร่วม
0454 นายอดิศักดิ์ อาจเจริญ วาปีปทุม 22 4 26 161 เข้าร่วม
0455 เด็กชายอติคุณ ปิดสาโย วาปีปทุม 17 0 17 328 เข้าร่วม
0386 เด็กชายอติชาต ปิดสาโย วาปีปทุม 0 0 0 366 ไม่มี
0698 เด็กหญิงอทิตติยา ชมภูหลง วาปีปทุม 36 4 40 20 เข้าร่วม
0695 เด็กหญิงอนันตาย์ ศรีสอาด วาปีปทุม 34 2 36 49 เข้าร่วม
0362 เด็กชายอนุวัฒน์ คอนรัมย์ วาปีปทุม 37 10 47 5 ชมเชย
0454 เด็กชายอนุวัฒน์ พลนวน วาปีปทุม 20 0 20 280 เข้าร่วม
0454 เด็กชายอนุศร รัดพรม วาปีปทุม 25 0 25 170 เข้าร่วม
0362 นางสาวอนุสรา เภาศรี วาปีปทุม 0 0 0 366 ขาดสอบ
0454 เด็กหญิงอภิรดา ปาปะแพ วาปีปทุม 16 2 18 314 เข้าร่วม
0455 นายอภิรักษ์ ปาปะกัง วาปีปทุม 23 0 23 217 เข้าร่วม
0421 เด็กชายอภิรักษ์ มูลจันทร์ วาปีปทุม 22 0 22 236 เข้าร่วม
0421 เด็กชายอภิวัฒน์ ปะนัดเท วาปีปทุม 28 2 30 107 เข้าร่วม
0421 เด็กชายอภิสิทธิ์ จิตริต วาปีปทุม 34 2 36 49 เข้าร่วม
0378 นายอภิสิทธิ์ มิมาชา วาปีปทุม 32 2 34 63 เข้าร่วม
0421 เด็กหญิงอรทัย ประพลแสน วาปีปทุม 34 0 34 63 เข้าร่วม
0421 เด็กหญิงอรอิศรา อินศร วาปีปทุม 26 2 28 138 เข้าร่วม
0380 เด็กหญิงอรัญญา หิตธิเดช วาปีปทุม 0 0 0 366 ขาดสอบ
0690 เด็กหญิงอริสา อารพล วาปีปทุม 21 0 21 262 เข้าร่วม
0455 เด็กชายอัมรินทร์ ฮาดภักดี วาปีปทุม 19 0 19 301 เข้าร่วม
0391 เด็กหญิงอาทิติยา เสลจุล กุฉินารายณ์ 22 2 24 191 เข้าร่วม
0380 เด็กชายอิทธิเดช โคตรแก้ว วาปีปทุม 0 0 0 366 ขาดสอบ
0421 นางสาวอินทิรา ปัดถามา วาปีปทุม 23 0 23 217 เข้าร่วม
0391 เด็กหญิงอินทุอร บุญอาษา กุฉินารายณ์ 18 2 20 280 เข้าร่วม
0273 เด็กชายอิสรพงษ์ สงไพรสน ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 34 12 46 8 เข้าร่วม
0454 นายอิสระ ครองก่ำ วาปีปทุม 22 2 24 191 เข้าร่วม
0693 นางสาวเกตวดี ผลสง่า วาปีปทุม 0 0 0 366 ขาดสอบ
0447 เด็กหญิงเกตุแก้ว ดอนขันธ์ วาปีปทุม 15 0 15 350 เข้าร่วม
0454 เด็กหญิงเกวลิน พลพิทักษ์ วาปีปทุม 27 2 29 127 เข้าร่วม
0378 นางสาวเกวลี เรืองบุญ วาปีปทุม 28 2 30 107 เข้าร่วม
0421 เด็กหญิงเกศกนก มูลสมบัติ วาปีปทุม 36 0 36 49 เข้าร่วม
0380 เด็กชายเกษฎาพงษ์ ปาปะไมล์ วาปีปทุม 0 0 0 366 ขาดสอบ
0380 เด็กหญิงเจษฎาพร ผันอากาศ วาปีปทุม 28 0 28 138 เข้าร่วม
0421 เด็กชายเจษฎาภรณ์ เยาวเสริฐ วาปีปทุม 21 2 23 217 เข้าร่วม
0455 นายเดชฤทธิ์ จิตฤทธิ์ วาปีปทุม 20 0 20 280 เข้าร่วม
0380 เด็กชายเทวฤทธิ์ มามี วาปีปทุม 26 2 28 138 เข้าร่วม
0391 เด็กหญิงเนตรชนก วิเศษศรี กุฉินารายณ์ 20 2 22 236 เข้าร่วม
0362 เด็กหญิงเนตรดาว คำภูมี วาปีปทุม 26 4 30 107 เข้าร่วม
0455 เด็กหญิงเนตรดาว วรเท่า วาปีปทุม 20 4 24 191 เข้าร่วม
0380 เด็กหญิงเบญจมาศ ดวงศรี วาปีปทุม 13 4 17 328 เข้าร่วม
0362 เด็กหญิงเบญจมาศ นวลไธสง วาปีปทุม 26 8 34 63 เข้าร่วม
0380 นางสาวเบญจมาศ ประนัดถานัง วาปีปทุม 21 2 23 217 เข้าร่วม
0697 นางสาวเบญจวรรณ จันทศร วาปีปทุม 21 2 23 217 เข้าร่วม
0421 นางสาวเบญญทิพย์ นนทะนำ วาปีปทุม 26 4 30 107 เข้าร่วม
0378 นางสาวเบญญทิพย์ ปลื้มไธสง วาปีปทุม 35 4 39 25 เข้าร่วม
0380 เด็กหญิงเบญญาภา นนเทศา วาปีปทุม 22 2 24 191 เข้าร่วม
0380 เด็กหญิงเพชรี ผลสง่า วาปีปทุม 26 2 28 138 เข้าร่วม
0468 นางสาวเพลินพิศ แก้วสังข์ วาปีปทุม 22 0 22 236 เข้าร่วม
0454 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา ปักเขมายัง วาปีปทุม 25 2 27 153 เข้าร่วม
0455 เด็กหญิงเพ็ญพิชญา ศรีโฮง วาปีปทุม 18 4 22 236 เข้าร่วม
0380 เด็กชายเมธาสิทธิ์ ปะโสติยัง วาปีปทุม 19 2 21 262 เข้าร่วม
0386 เด็กหญิงเสาวภา เจียงยี่หว้า วาปีปทุม 0 0 0 366 ไม่มี
0421 เด็กชายเอกภพ แสนบุตรดา วาปีปทุม 25 0 25 170 เข้าร่วม
0683 นางสาวแก้วทิดา ฤทธิ์ฤาวงศ์ บ้านหนองหว้า 24 0 24 191 เข้าร่วม
0323 เด็กชายแทนภูมินทร์ จุนทวิเทศ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 54 10 64 1 ชนะเลิศ
0378 เด็กชายโสภณัฐ ปราณี วาปีปทุม 28 2 30 107 เข้าร่วม