การสอบแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2560

  รหัสสมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน คะแนน(60) คะแนน(20) คะแนน(80) ลำดับที่ รางวัล เกียรติบัตร
0420 เด็กหญิงกนกพร วิชา วาปีปทุม 12 0 12 394 เข้าร่วม
0327 เด็กหญิงกนกพร ประธิปอาราม วาปีปทุม 26 3 29 78 เข้าร่วม
0445 เด็กหญิงกนกวรรณ นาเมือง วาปีปทุม 22 6 28 86 เข้าร่วม
0343 เด็กหญิงกรรณิกา วันวาน วาปีปทุม 19 0 19 288 เข้าร่วม
0670 เด็กชายกฤตณัจ ลามะใท วาปีปทุม 10 0 10 402 เข้าร่วม
0420 เด็กชายกฤษฎา นินทะราช วาปีปทุม 17 0 17 329 เข้าร่วม
0252 เด็กชายกฤษณชาณัฏฐ์ แก้วอารีย์ พระกุมารศึกษา 0 0 0 407 ขาดสอบ
0420 เด็กหญิงกลิ่นสุคนธ์ สิงห์ดาว วาปีปทุม 22 0 22 207 เข้าร่วม
0445 เด็กหญิงกัญญากรณ์ ประพนแสน วาปีปทุม 21 5 26 125 เข้าร่วม
0343 เด็กหญิงกัญญาณัฐ สัตตรัตนำพร วาปีปทุม 22 5 27 108 เข้าร่วม
0420 เด็กหญิงกัญญารัตน์ ประทุมรุ่ง วาปีปทุม 0 0 0 407 ขาดสอบ
0348 เด็กหญิงกัญญารัตน์ พรอินทร์ วาปีปทุม 19 0 19 288 เข้าร่วม
0445 เด็กหญิงกัญญารัตน์ วัฒนบุตร วาปีปทุม 26 7 33 48 เข้าร่วม
0269 เด็กหญิงกัญญาวีร์ โมกศรี สารคามพิทยาคม 0 0 0 407 ขาดสอบ
0377 เด็กหญิงกัณฑิมา บุญศร วาปีปทุม 20 3 23 181 เข้าร่วม
0377 เด็กหญิงกัลยกร วงศ์วิศิษฐ์ วาปีปทุม 17 0 17 329 เข้าร่วม
0343 เด็กหญิงกัลยรัตน์ ปาปะขำ วาปีปทุม 22 0 22 207 เข้าร่วม
0429 เด็กหญิงกัลยา สกุลรักษ์ วาปีปทุม 19 3 22 207 เข้าร่วม
0429 เด็กหญิงกัลยาณี สมศรี วาปีปทุม 24 4 28 86 เข้าร่วม
0429 เด็กหญิงกาญจนรัตน์ ประมาระเต วาปีปทุม 14 1 15 370 เข้าร่วม
0216 เด็กหญิงกิตติมา กิตติสมสกุล ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 30 4 34 43 เข้าร่วม
0420 เด็กหญิงกิตติยา ปะภูชะเน วาปีปทุม 16 0 16 351 เข้าร่วม
0327 เด็กหญิงกิตติยา บัวรัตน์ วาปีปทุม 40 7 47 18 เข้าร่วม
0327 เด็กชายกิตติ์พิพัฒน์ เรืองสมบัติ วาปีปทุม 42 13 55 9 เข้าร่วม
0366 เด็กหญิงกิติญาดา ลิมเรืองรอง ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 45 11 56 8 เข้าร่วม
0343 เด็กหญิงกิติญาพร ไวจันทร์ วาปีปทุม 21 5 26 125 เข้าร่วม
0348 เด็กหญิงกิรตา สิงจานุสงค์ วาปีปทุม 22 3 25 140 เข้าร่วม
0445 เด็กชายกีรติ เพชรนาวาส วาปีปทุม 20 2 22 207 เข้าร่วม
0348 เด็กหญิงกุลปริยา ไชยปัญหา วาปีปทุม 21 3 24 157 เข้าร่วม
0187 เด็กหญิงกุลปรียา สุขคี้ สตรีศึกษา 0 0 0 407 ขาดสอบ
0445 เด็กหญิงขนิษฐา วิเศษศรี วาปีปทุม 23 2 25 140 เข้าร่วม
0657 เด็กชายขลิต ไชยดงรัตน์ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 47 7 54 10 เข้าร่วม
0429 เด็กหญิงขวัญเนตร ปาริสาเก วาปีปทุม 25 3 28 86 เข้าร่วม
0348 เด็กชายคชพล สกุลจิตจินดา วาปีปทุม 20 0 20 264 เข้าร่วม
0420 เด็กชายคณาธิป กันยาสนธิ์ วาปีปทุม 19 0 19 288 เข้าร่วม
0377 เด็กชายครรชิท เสตสิทธิ์ วาปีปทุม 27 0 27 108 เข้าร่วม
0445 เด็กหญิงจตุพร อร่ามพัฒนพงษ์ วาปีปทุม 17 1 18 312 เข้าร่วม
0343 เด็กชายจรูญวิทย์ ปทุมชาติพัฒน์ วาปีปทุม 22 6 28 86 เข้าร่วม
0429 เด็กหญิงจอมขวัญ ประกิระสา วาปีปทุม 0 0 0 407 ขาดสอบ
0659 เด็กชายจักรินทร์ จุลรัตน์ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 43 8 51 14 เข้าร่วม
0420 เด็กหญิงจารุวรรณ ปัญญาละ วาปีปทุม 15 1 16 351 เข้าร่วม
0445 เด็กหญิงจิรภัทร์ ชามาตร์ วาปีปทุม 20 0 20 264 เข้าร่วม
0429 เด็กชายจิรภาส ดงอุทิศ วาปีปทุม 0 0 0 407 ขาดสอบ
0420 เด็กชายจิรวัฒน์ ละทัยนิล วาปีปทุม 16 0 16 351 เข้าร่วม
0377 เด็กหญิงจิระนันท์ กำบังกาย วาปีปทุม 18 0 18 312 เข้าร่วม
0429 เด็กหญิงจิรัชญา รื่นเทียน วาปีปทุม 13 0 13 386 เข้าร่วม
0399 เด็กหญิงจิราภรณ์ ตะวัน ผดุงนารี 23 4 27 108 เข้าร่วม
0343 เด็กชายจิรายุ วันบัวแดง วาปีปทุม 17 0 17 329 เข้าร่วม
0429 เด็กหญิงจีรนันท์ เบ้าสิงห์ วาปีปทุม 28 3 31 59 เข้าร่วม
0429 เด็กหญิงจีรนันท์ แคนสุนิน วาปีปทุม 15 2 17 329 เข้าร่วม
0377 เด็กหญิงจีรวรรณ สิงห์กลิ่น วาปีปทุม 21 0 21 234 เข้าร่วม
0391 เด็กหญิงจุฑาทิพย์ จันทร์ชีวา กุฉินารายณ์ 19 2 21 234 เข้าร่วม
0429 เด็กหญิงจุฑามาศ จอมศรีกระยอม วาปีปทุม 22 0 22 207 เข้าร่วม
0377 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ อยู่หนูพะเนา วาปีปทุม 17 4 21 234 เข้าร่วม
0420 เด็กหญิงฉัตรพร ชาวด่าน วาปีปทุม 18 0 18 312 เข้าร่วม
0445 เด็กหญิงชญานิษฐ์ ปาปะเขา วาปีปทุม 17 0 17 329 เข้าร่วม
0348 เด็กหญิงชฎาพร มรกต วาปีปทุม 20 5 25 140 เข้าร่วม
0445 เด็กชายชนะชน สุกรี วาปีปทุม 20 3 23 181 เข้าร่วม
0429 เด็กหญิงชนัญชิดา ปะนะสุนา วาปีปทุม 19 1 20 264 เข้าร่วม
0429 เด็กหญิงชนิภา กิลี วาปีปทุม 27 0 27 108 เข้าร่วม
0224 เด็กหญิงชลฐิชา โปร่งจิตร สตรีศึกษา 24 8 32 54 เข้าร่วม
0348 เด็กหญิงชลธิชา ประพฤติใน วาปีปทุม 14 0 14 379 เข้าร่วม
0429 เด็กหญิงชลธิชา หลักคำพันธ์ วาปีปทุม 21 5 26 125 เข้าร่วม
0445 เด็กหญิงชลลดา ซุยสูงเนิน วาปีปทุม 24 4 28 86 เข้าร่วม
0399 เด็กหญิงชลิดา คำชาวงษ์ ผดุงนารี 19 1 20 264 เข้าร่วม
0343 เด็กหญิงชลิตา ฉายจิต วาปีปทุม 21 1 22 207 เข้าร่วม
0420 เด็กหญิงชัญญา พินิจมนตรี วาปีปทุม 0 0 0 407 ขาดสอบ
0327 เด็กชายชัยภัทร สุทธิจักร์ วาปีปทุม 30 0 30 68 เข้าร่วม
0343 เด็กชายชาคริต จันทรัตน์ วาปีปทุม 24 3 27 108 เข้าร่วม
0348 เด็กชายชาณวิทยา เก่งกว่าสิงห์ วาปีปทุม 19 5 24 157 เข้าร่วม
0377 เด็กหญิงชาณิดา ตรีประทุม วาปีปทุม 19 1 20 264 เข้าร่วม
0429 เด็กหญิงชิตชฏา ชัยมาตย์ วาปีปทุม 13 1 14 379 เข้าร่วม
0420 เด็กชายชิตดนัย โนราช วาปีปทุม 18 0 18 312 เข้าร่วม
0377 เด็กชายชุติพงศ์ มัชปโม วาปีปทุม 20 0 20 264 เข้าร่วม
0348 เด็กหญิงชุติมา ไปดง วาปีปทุม 21 1 22 207 เข้าร่วม
0348 เด็กหญิงฌัชฎาภรณ์ บุญเรือ วาปีปทุม 16 0 16 351 เข้าร่วม
0377 เด็กหญิงญดาวรรณ จูมเกตุ วาปีปทุม 15 5 20 264 เข้าร่วม
0343 เด็กชายญาณกร จิตรมั่น วาปีปทุม 35 3 38 31 เข้าร่วม
0420 เด็กหญิงญาณิศา ประสงค์คุณ วาปีปทุม 26 0 26 125 เข้าร่วม
0327 เด็กหญิงญาณิศา แสงเนตร วาปีปทุม 26 4 30 68 เข้าร่วม
0327 เด็กชายฐาปนา ทอดแสน วาปีปทุม 27 1 28 86 เข้าร่วม
0391 เด็กหญิงฐิติพร จันทร์แหล่ กุฉินารายณ์ 16 0 16 351 เข้าร่วม
0645 เด็กหญิงฑิตยา หนอสีหา นาดูนประชาสรรพ์ 20 0 20 264 เข้าร่วม
0429 เด็กหญิงณชา มะลาศรี วาปีปทุม 0 0 0 407 ขาดสอบ
0429 เด็กหญิงณภัสทรายแก้ว สิงห์ฉลาด วาปีปทุม 20 2 22 207 เข้าร่วม
0348 เด็กชายณัฎฐพล วาตรีบุญเรือง วาปีปทุม 15 0 15 370 เข้าร่วม
0429 เด็กหญิงณัฏฐณิชา พร้อมสมุด วาปีปทุม 23 0 23 181 เข้าร่วม
0641 เด็กชายณัฏฐ์กฤต พรหมบังเกิด วาปีปทุม 24 2.5 26.5 123 เข้าร่วม
0348 เด็กหญิงณัฐกาญจน์ หาญแรง วาปีปทุม 16 0 16 351 เข้าร่วม
0429 เด็กหญิงณัฐกานต์ สาพันธุ์ วาปีปทุม 0 0 0 407 ขาดสอบ
0420 เด็กชายณัฐกิตติ์ กิลี วาปีปทุม 14 2 16 351 เข้าร่วม
0377 เด็กหญิงณัฐณิชา ทองพันธ์ วาปีปทุม 15 2 17 329 เข้าร่วม
0642 เด็กชายณัฐปคัลภ์ คำจันทราช นาดูนประชาสรรพ์ 0 0 0 407 ขาดสอบ
0348 เด็กหญิงณัฐพร ยศม่าว วาปีปทุม 19 2 21 234 เข้าร่วม
0445 เด็กหญิงณัฐวดี โพธิ์ที วาปีปทุม 17 4 21 234 เข้าร่วม
0348 เด็กหญิงณัฐวิภา วาจาสัตย์ วาปีปทุม 18 0 18 312 เข้าร่วม
0429 เด็กชายณัฐวุฒิ ช่างเกวียน วาปีปทุม 18 4 22 207 เข้าร่วม
0348 เด็กชายณัฐวุฒิ ปะวันโน วาปีปทุม 18 1 19 288 เข้าร่วม
0429 เด็กชายณัฐวุฒิ สีหาบุญมาก วาปีปทุม 14 0 14 379 เข้าร่วม
0348 เด็กชายณัฐวุฒิ โยธามาศ วาปีปทุม 0 0 0 407 ขาดสอบ
0445 เด็กชายณัฐสิทธิ์ ศรีรักษ์ วาปีปทุม 21 0 21 234 เข้าร่วม
0399 เด็กหญิงณิตญา คำสมศรี ผดุงนารี 16 1 17 329 เข้าร่วม
0438 เด็กหญิงดลชนก ละมะให สารคามพิทยาคม 36 12 48 16 เข้าร่วม
0408 เด็กหญิงดลชนก ลามะให สารคามพิทยาคม 0 0 0 407 ขาดสอบ
0348 เด็กหญิงดลนภา ภู่โสภา วาปีปทุม 19 0 19 288 เข้าร่วม
0445 เด็กหญิงดวงหทัย ยะบุญมี วาปีปทุม 18 4 22 207 เข้าร่วม
0348 เด็กหญิงดัชณีกร มณีกัลป์ วาปีปทุม 23 0 23 181 เข้าร่วม
0323 เด็กชายดารากร ประมังคะตา ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 46 8 54 10 เข้าร่วม
0429 เด็กชายตฤษนันท์ เกษมราษฏร์ วาปีปทุม 6 0 6 406 เข้าร่วม
0429 เด็กชายตะวัน สุวรรณโคตร วาปีปทุม 23 2 25 140 เข้าร่วม
0391 เด็กหญิงตะวันนา เพ็ชรจรูญ กุฉินารายณ์ 16 2 18 312 เข้าร่วม
0429 เด็กชายติณห์ ผึ่งบรรหาร วาปีปทุม 17 0 17 329 เข้าร่วม
0445 เด็กชายถิรวุฒิ จันทร์ภักดิ์ วาปีปทุม 19 0 19 288 เข้าร่วม
0420 เด็กชายทักษิณ แสนทรัพย์ วาปีปทุม 10 0 10 402 เข้าร่วม
0420 เด็กหญิงทัตพิชา สีหาบุญมาก วาปีปทุม 23 0 23 181 เข้าร่วม
0429 เด็กหญิงทิพยรัตน์ ม่วงทำ วาปีปทุม 23 6 29 78 เข้าร่วม
0377 เด็กหญิงทิพย์วดี เละละ วาปีปทุม 13 0 13 386 เข้าร่วม
0348 เด็กหญิงทิพย์เนตร ประสงค์สุข วาปีปทุม 15 2 17 329 เข้าร่วม
0429 เด็กหญิงทิพาวตรี ปาติสัตย์ วาปีปทุม 12 0 12 394 เข้าร่วม
0343 เด็กชายธงชัย สุขสำราญ วาปีปทุม 28 8 36 37 เข้าร่วม
0212 เด็กชายธงทอง สังฆะ สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 0 0 0 407 ขาดสอบ
0343 เด็กชายธนพล กองปัดชา วาปีปทุม 25 3 28 86 เข้าร่วม
0420 เด็กชายธนพัฒน์ เรืองชัง วาปีปทุม 0 0 0 407 ขาดสอบ
0348 เด็กชายธนภัทร อินทรณรงค์ วาปีปทุม 16 0 16 351 เข้าร่วม
0348 เด็กชายธนภัทร์ บุญเพชร วาปีปทุม 17 0 17 329 เข้าร่วม
0348 เด็กชายธนวัฒน์ ชัชวาลมงคล วาปีปทุม 17 1 18 312 เข้าร่วม
0429 เด็กชายธนวิชญ์ จันทร์จ่าย วาปีปทุม 21 2 23 181 เข้าร่วม
0643 เด็กชายธนวิทย์ ยางงาม นาดูนประชาสรรพ์ 27 2 29 78 เข้าร่วม
0420 เด็กชายธนะรัตน์ นามสมบูรณ์ วาปีปทุม 16 3 19 288 เข้าร่วม
0420 เด็กชายธนากร บุกกระโทก วาปีปทุม 16 0 16 351 เข้าร่วม
0429 เด็กชายธนาธิป ปัจจัยคา วาปีปทุม 14 1 15 370 เข้าร่วม
0429 เด็กหญิงธนาภรณ์ แสงแก้ว วาปีปทุม 15 4 19 288 เข้าร่วม
0429 เด็กชายธนินท์ แสนเสนา วาปีปทุม 22 2 24 157 เข้าร่วม
0420 เด็กชายธราดล นาสูงชน วาปีปทุม 18 2 20 264 เข้าร่วม
0327 เด็กชายธราเทพ บุตกะ วาปีปทุม 27 1 28 86 เข้าร่วม
0429 เด็กหญิงธรีรัตน์ นามสมบูรณ์ วาปีปทุม 28 1 29 78 เข้าร่วม
0646 เด็กหญิงธวัลรัตน์ คุ้มไพทูรย์ นาดูนประชาสรรพ์ 25 3 28 86 เข้าร่วม
0399 เด็กหญิงธัญจิรา ไชยสงค์ ผดุงนารี 26 4 30 68 เข้าร่วม
0311 เด็กหญิงธัญญวลักษ์ จอมคำสิงห์ สตรีศึกษา 0 0 0 407 ขาดสอบ
0327 เด็กหญิงธัญพิชชา ไชยเกตุ วาปีปทุม 29 10 39 28 เข้าร่วม
0445 เด็กหญิงธัทรินทร์ สีบุญ วาปีปทุม 15 5.5 20.5 263 เข้าร่วม
0445 เด็กหญิงธิติมา อุปมัย วาปีปทุม 25 2 27 108 เข้าร่วม
0445 เด็กหญิงธินัดดา ชาฤทธิ์ วาปีปทุม 33 3 36 37 เข้าร่วม
0429 เด็กชายธีรพงศ์ สืบสุนทร วาปีปทุม 20 1 21 234 เข้าร่วม
0429 เด็กชายธีรพงษ์ ชัยบุรี วาปีปทุม 13 0 13 386 เข้าร่วม
0474 เด็กชายธีรพัฒน์ ดอนโพธิ์ วาปีปทุม 21 0 21 234 เข้าร่วม
0429 เด็กชายธีรภัทร โพไพ วาปีปทุม 19 2 21 234 เข้าร่วม
0343 เด็กชายธีรภัทร ประวัดศรี วาปีปทุม 29 6 35 41 เข้าร่วม
0429 เด็กชายธีรวัฒน์ ขันบำรุง วาปีปทุม 19 2 21 234 เข้าร่วม
0429 เด็กชายธีรวัฒน์ เที่ยงดีฤทธิ์ วาปีปทุม 0 0 0 407 ขาดสอบ
0429 เด็กชายธีระวัฒน์ บุตตะกะ วาปีปทุม 16 0 16 351 เข้าร่วม
0660 เด็กชายธีระวัฒน์ จุลรัตน์ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 44 6 50 15 เข้าร่วม
0348 เด็กชายธเนศพล ประภาศรี วาปีปทุม 20 1 21 234 เข้าร่วม
0445 เด็กชายธเนศวร สังโสม วาปีปทุม 18 1.5 19.5 287 เข้าร่วม
0429 เด็กชายนครินทร์ ชาวบ้านใน วาปีปทุม 11 0 11 400 เข้าร่วม
0429 เด็กหญิงนงนุช โยวะ วาปีปทุม 0 0 0 407 ขาดสอบ
0429 เด็กชายนนทวัช พรมบรรเทา วาปีปทุม 20 0 20 264 เข้าร่วม
0429 เด็กชายนพกฤต ทอนเสาร์ วาปีปทุม 20 1 21 234 เข้าร่วม
0343 เด็กชายนพคุณ เสริมแสง วาปีปทุม 0 0 0 407 ขาดสอบ
0343 เด็กหญิงนรินทรา พิจุลย์ วาปีปทุม 20 1 21 234 เข้าร่วม
0429 เด็กชายนรินธร ทุดปอ วาปีปทุม 16 0 16 351 เข้าร่วม
0445 เด็กหญิงนริสรา โยธาสุภาพ วาปีปทุม 21 3 24 157 เข้าร่วม
0377 เด็กหญิงนริสา รักธรรม วาปีปทุม 24 0 24 157 เข้าร่วม
0327 เด็กหญิงนวพร โนราช วาปีปทุม 24 3 27 108 เข้าร่วม
0391 เด็กหญิงนัฏภัสสร คนหาญ กุฉินารายณ์ 23 2 25 140 เข้าร่วม
0420 เด็กหญิงนัทกรานต์ แก้วหานาม วาปีปทุม 9 0 9 405 เข้าร่วม
0327 เด็กหญิงนันทิตา เฮงสวัสดิ์ วาปีปทุม 25 5 30 68 เข้าร่วม
0445 เด็กหญิงนันท์นภัส เทียมกลาง วาปีปทุม 21 0 21 234 เข้าร่วม
0343 เด็กหญิงนันท์นภัส อุทัยแพน วาปีปทุม 25 1 26 125 เข้าร่วม
0420 เด็กหญิงนัยน์ภัค ศรีบุระ วาปีปทุม 22 1 23 181 เข้าร่วม
0348 เด็กหญิงนิชนิภา เที่ยงเดช วาปีปทุม 22 0 22 207 เข้าร่วม
0327 เด็กหญิงนิชากรณ์ ปะกิคา วาปีปทุม 31 3 34 43 เข้าร่วม
0348 เด็กหญิงนิชานันท์ เกตุดี วาปีปทุม 19 0 19 288 เข้าร่วม
0327 เด็กชายนิติพัฒน์ ฆารสว่าง วาปีปทุม 30 3 33 48 เข้าร่วม
0429 เด็กชายนิธิกร นาคเกิด วาปีปทุม 0 0 0 407 ขาดสอบ
0445 เด็กหญิงนิศารัตน์ แวงดงบัง วาปีปทุม 17 2 19 288 เข้าร่วม
0377 เด็กหญิงน้ำฝน ศรีโยธา วาปีปทุม 21 2 23 181 เข้าร่วม
0445 เด็กชายบดินทร์ แสนสุข วาปีปทุม 27 4 31 59 เข้าร่วม
0647 เด็กหญิงบุญญิสา สายสิน นาดูนประชาสรรพ์ 38 7.5 45.5 21 เข้าร่วม
0420 เด็กหญิงบุณยจิตร ไปแดน วาปีปทุม 16 0 16 351 เข้าร่วม
0348 เด็กหญิงปฐวิกานต์ ประทุมรุ่ง วาปีปทุม 22 2 24 157 เข้าร่วม
0648 เด็กหญิงปณิษษา วารินกุต นาดูนประชาสรรพ์ 33 2.5 35.5 40 เข้าร่วม
0391 เด็กหญิงปทิตตา ศรียอด กุฉินารายณ์ 23 0 23 181 เข้าร่วม
0429 เด็กหญิงปนัดดา ทามาตย์ วาปีปทุม 13 0 13 386 เข้าร่วม
0420 เด็กหญิงปนัดดา อันสุวรรณ วาปีปทุม 0 0 0 407 ขาดสอบ
0317 เด็กหญิงปนัดดา มะสุริน นาดูนประชาสรรพ์ 23 0 23 181 เข้าร่วม
0445 เด็กชายปภังกร สิริโชคเจริญ วาปีปทุม 27 4 31 59 เข้าร่วม
0377 เด็กหญิงปภาธิดา เยาวนารถ วาปีปทุม 21 2 23 181 เข้าร่วม
0327 เด็กหญิงปภาวรินท์ อามาตย์พล วาปีปทุม 34 8 42 25 เข้าร่วม
0269 เด็กหญิงประภัสสร ทิศกระโทก สารคามพิทยาคม 19 0 19 288 เข้าร่วม
0327 เด็กหญิงปริณดา กึกก้อง วาปีปทุม 26 2 28 86 เข้าร่วม
0429 เด็กชายปรเมศ สุปะเม วาปีปทุม 14 0 14 379 เข้าร่วม
0429 เด็กชายปรเมษฐ์ ปะระทัง วาปีปทุม 22 2 24 157 เข้าร่วม
0327 เด็กหญิงปวริศา ภูมิภักดิ์ วาปีปทุม 34 9 43 24 เข้าร่วม
0656 เด็กหญิงปวีณา ถีอาสนา สาธิต มมส 31 6 37 34 เข้าร่วม
0445 เด็กหญิงปองขวัญ อินทร์ไชย วาปีปทุม 22 0 22 207 เข้าร่วม
0199 เด็กหญิงปัณณกร สุกใส ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 50 13 63 2 รองชนะเลิศอันดับที่ 1
0429 เด็กหญิงปัณณพร โรมวาปี วาปีปทุม 17 2 19 288 เข้าร่วม
0391 เด็กหญิงปัทมาพร พยัคฆวงษ์ กุฉินารายณ์ 23 0 23 181 เข้าร่วม
0391 เด็กหญิงปาจารีย์ ศิริปะกะ กุฉินารายณ์ 24 2 26 125 เข้าร่วม
0445 เด็กหญิงปาณิสรา คำสีทา วาปีปทุม 20 2 22 207 เข้าร่วม
0429 เด็กหญิงปานชนก นัยวัฒน์ วาปีปทุม 19 0 19 288 เข้าร่วม
0445 เด็กหญิงปาริฉัตร อุปโก วาปีปทุม 21 2 23 181 เข้าร่วม
0445 เด็กหญิงปาริษา โพธิ์ที วาปีปทุม 25 6 31 59 เข้าร่วม
0343 เด็กชายปารเมศ ภูสำรอง วาปีปทุม 18 1 19 288 เข้าร่วม
0445 เด็กหญิงปิยฉัตร ประทุม วาปีปทุม 18 1 19 288 เข้าร่วม
0348 เด็กชายปิยบุตร ใจภักดี วาปีปทุม 21 0 21 234 เข้าร่วม
0343 เด็กชายปิยวัฒน์ ปะระตะโก วาปีปทุม 26 3 29 78 เข้าร่วม
0661 เด็กชายพงค์ภัค ตั้งกิจเจริญพงษ์ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 51 12 63 2 รองชนะเลิศอันดับที่ 2
0343 เด็กชายพงพนา ศรีสุนนท์พันธ์ วาปีปทุม 29 5 34 43 เข้าร่วม
0239 เด็กชายพงศ์ธนากร นามทอง ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 46 15 61 4 ชมเชย
0420 เด็กชายพงศ์ภรณ์ สีทอง วาปีปทุม 12 0 12 394 เข้าร่วม
0377 เด็กหญิงพรชิตา โยธานันท์ วาปีปทุม 0 0 0 407 ขาดสอบ
0420 เด็กหญิงพรทิดา มีสูนย์ วาปีปทุม 13 0 13 386 เข้าร่วม
0445 เด็กหญิงพรนภา สัตะโส วาปีปทุม 29 9 38 31 เข้าร่วม
0391 เด็กหญิงพรนภา ยิ่งเลิศ กุฉินารายณ์ 23 4 27 108 เข้าร่วม
0391 เด็กหญิงพรพราว บุญเรือน กุฉินารายณ์ 21 4 25 140 เข้าร่วม
0343 เด็กหญิงพรรณชมภู เสี่ยงบุญ วาปีปทุม 23 8 31 59 เข้าร่วม
0420 เด็กหญิงพรรณิภา แก้วภา วาปีปทุม 0 0 0 407 ขาดสอบ
0420 เด็กหญิงพรไพลิน จันทะแสง วาปีปทุม 15 0 15 370 เข้าร่วม
0420 เด็กหญิงพลอยชมพู สุพะกำ วาปีปทุม 15 3 18 312 เข้าร่วม
0377 เด็กชายพลาธิป ประกิระนัง วาปีปทุม 22 6 28 86 เข้าร่วม
0420 เด็กหญิงพัชรวรรณ ไปบน วาปีปทุม 0 0 0 407 ขาดสอบ
0399 เด็กหญิงพัชราภรณ์ อันพิมพ์ ผดุงนารี 20 2 22 207 เข้าร่วม
0377 เด็กหญิงพัชรินทร์ ประทัง วาปีปทุม 19 2 21 234 เข้าร่วม
0420 เด็กหญิงพัณณิตา พิลาโท วาปีปทุม 21 0 21 234 เข้าร่วม
0663 เด็กหญิงพิชชาธร ถิ่นพ้อง สตรีศึกษา 38 10 48 16 เข้าร่วม
0649 เด็กหญิงพิชชาภา ลำภาย วาปีปทุม 19 1 20 264 เข้าร่วม
0429 เด็กหญิงพิชญธิดา ปะวะเสนะ วาปีปทุม 22 4 26 125 เข้าร่วม
0445 เด็กหญิงพิชญา นวลเอี่ยม วาปีปทุม 30 0 30 68 เข้าร่วม
0446 เด็กหญิงพิณทิพย์ หลักคำพันธ์ วาปีปทุม 22 0 22 207 เข้าร่วม
0327 เด็กหญิงพิมพ์ พลสีขาว วาปีปทุม 22 6 28 86 เข้าร่วม
0377 เด็กหญิงพิมพ์ญาดา ปทุมพร วาปีปทุม 0 0 0 407 ขาดสอบ
0343 เด็กหญิงพิมพ์นารา ทนอุบล วาปีปทุม 0 0 0 407 ขาดสอบ
0672 เด็กหญิงพิมพ์ภัสสร พิสุทธิเมธา สตรีศึกษา 26 6 32 54 เข้าร่วม
0650 เด็กหญิงพิมลนาฏ ศรีทุมมี นาดูนประชาสรรพ์ 19 3.5 22.5 205 เข้าร่วม
0343 เด็กชายพีรวิชญ์ ปะสังติโย วาปีปทุม 19 2 21 234 เข้าร่วม
0429 เด็กชายพีระวิชญ์ เพียนู วาปีปทุม 0 0 0 407 ขาดสอบ
0666 เด็กชายพีระศักดิ์ แก่นโน วาปีปทุม 0 0 0 407 ขาดสอบ
0668 เด็กชายพุฒิพงศ์ มั่งคั่ง วาปีปทุม 22 0 22 207 เข้าร่วม
0371 เด็กหญิงพุดพิชญา ปะกิคา วาปีปทุม 24 1 25 140 เข้าร่วม
0232 เด็กหญิงพุธิตา สร้อยสุข ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 44 13 57 6 ชมเชย
0377 เด็กชายฟ้าลิขิต ประมูลจะนัง วาปีปทุม 23 0 23 181 เข้าร่วม
0377 เด็กหญิงภควดี ปาปะไพ วาปีปทุม 26 0 26 125 เข้าร่วม
0429 เด็กชายภควัฒน์ ประกอบผล วาปีปทุม 13 0 13 386 เข้าร่วม
0662 เด็กหญิงภคอดี เมืองทอง ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 36 8 44 22 เข้าร่วม
0391 เด็กหญิงภัคภร กีรติศรีกุล กุฉินารายณ์ 19 0 19 288 เข้าร่วม
0429 เด็กหญิงภัชญา หาคลัง วาปีปทุม 14 4 18 312 เข้าร่วม
0429 เด็กชายภัทรพล กงจันดา วาปีปทุม 16 1 17 329 เข้าร่วม
0445 เด็กหญิงภัทรมน ผลรักษ์ วาปีปทุม 18 2 20 264 เข้าร่วม
0445 เด็กหญิงภัทรลดา กัณหา วาปีปทุม 24 4 28 86 เข้าร่วม
0391 เด็กหญิงภัทรวดี โชติประเสริฐ กุฉินารายณ์ 24 0 24 157 เข้าร่วม
0207 เด็กหญิงภัทรวรรณ ไชยสงคราม สารคามพิทยาคม 24 2 26 125 เข้าร่วม
0327 เด็กชายภัทรศาสตร์ โพธิมาตย์ วาปีปทุม 26 5 31 59 เข้าร่วม
0343 เด็กหญิงภัทราพร มั่งมี วาปีปทุม 20 4 24 157 เข้าร่วม
0343 เด็กหญิงภัทราพรรณ พันชมภู วาปีปทุม 28 2 30 68 เข้าร่วม
0429 เด็กหญิงภาณินี มูละสิวะ วาปีปทุม 15 2 17 329 เข้าร่วม
0445 เด็กชายภูดิศ ธัญญศรี วาปีปทุม 19 1 20 264 เข้าร่วม
0429 เด็กชายภูธเนศ เมินเทียน วาปีปทุม 19 2 21 234 เข้าร่วม
0377 เด็กชายภูบดินทร์ ศรีสังข์ วาปีปทุม 17 4 21 234 เข้าร่วม
0377 เด็กชายภูมินทร์ คุณเทพ วาปีปทุม 13 3 16 351 เข้าร่วม
0377 เด็กชายภูวดล ต้นทอง วาปีปทุม 17 0 17 329 เข้าร่วม
0420 เด็กชายภูเบศ ทับสุวรรณ วาปีปทุม 17 0 17 329 เข้าร่วม
0429 เด็กชายมงคล ปองไป วาปีปทุม 22 2 24 157 เข้าร่วม
0429 เด็กหญิงมธุรส ลุนราษี วาปีปทุม 25 3 28 86 เข้าร่วม
0377 เด็กชายมนตรี กระทุ่มขันธ์ วาปีปทุม 15 0 15 370 เข้าร่วม
0429 เด็กหญิงมนัญญา สาโก วาปีปทุม 27 12 39 28 เข้าร่วม
0655 เด็กหญิงมาริกา กิลี วาปีปทุม 11 1 12 394 เข้าร่วม
0429 เด็กหญิงยลรดา อุปะเก วาปีปทุม 25 2 27 108 เข้าร่วม
0377 เด็กหญิงยุพเรศ ภวาระศรี วาปีปทุม 22 6 28 86 เข้าร่วม
0399 เด็กหญิงยุภาพร จอมคำสิงห์ ผดุงนารี 27 2 29 78 เข้าร่วม
0400 เด็กหญิงยุวรัตน์ นันทะรัด ผดุงนารี 17 2 19 288 เข้าร่วม
0377 เด็กหญิงรชยา คำขุลี วาปีปทุม 23 0 23 181 เข้าร่วม
0429 เด็กหญิงรดา วิศาลวิเศษวงศ์ วาปีปทุม 22 4 26 125 เข้าร่วม
0429 เด็กหญิงรสิตา ปาปะโพธิ์ วาปีปทุม 22 2 24 157 เข้าร่วม
0429 เด็กหญิงรังรอง ทองจุลละ วาปีปทุม 14 2 16 351 เข้าร่วม
0429 เด็กหญิงรัชฎาพร ปัตตายะโส วาปีปทุม 0 0 0 407 ขาดสอบ
0429 เด็กหญิงรัชฎาภรณ์ ปักกังวะยัง วาปีปทุม 19 2 21 234 เข้าร่วม
0327 เด็กชายรัฐชา วรหิน วาปีปทุม 26 4 30 68 เข้าร่วม
0446 เด็กหญิงรัตติกาล ไม่ยาก วาปีปทุม 22 4 26 125 เข้าร่วม
0420 เด็กชายรัตนพล มั่นทุกะ วาปีปทุม 18 1 19 288 เข้าร่วม
0343 เด็กหญิงรัตนาภรณ์ มะโนชาติ วาปีปทุม 37 10 47 18 เข้าร่วม
0391 เด็กหญิงรัตน์จิตตา สุนรกุมภ์ กุฉินารายณ์ 24 0 24 157 เข้าร่วม
0348 เด็กหญิงรัศมีรุ่ง อนุศิริ วาปีปทุม 22 1 23 181 เข้าร่วม
0377 เด็กหญิงรามาวดี อังคะ วาปีปทุม 22 1 23 181 เข้าร่วม
0429 เด็กชายรุจิกร นาวาอนุรักษ์ วาปีปทุม 19 2 21 234 เข้าร่วม
0429 เด็กหญิงลดาวัลย์ นนลือชา วาปีปทุม 13 0 13 386 เข้าร่วม
0445 เด็กชายลัญชพัฒน์ แข็งแรง วาปีปทุม 21 4 25 140 เข้าร่วม
0664 เด็กชายวชิรวิทย์ ปองไป สาธิต มมส 34 3 37 34 เข้าร่วม
0348 เด็กหญิงวณิชฌา ทรงมั่นศีล วาปีปทุม 22 3 25 140 เข้าร่วม
0420 เด็กชายวทัญญู ทิพยะบูลย์ วาปีปทุม 15 0 15 370 เข้าร่วม
0420 เด็กหญิงวนิดา ปฏิสัจจ์ วาปีปทุม 0 0 0 407 ขาดสอบ
0327 เด็กหญิงวนิดา ปองดี วาปีปทุม 23 9 32 54 เข้าร่วม
0420 เด็กหญิงวรนันท์ แก้วภา วาปีปทุม 13 3 16 351 เข้าร่วม
0665 เด็กชายวรภัทร  จงชูวณิชย์ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 50 17 67 1 ชนะเลิศ
0377 เด็กหญิงวรรณธิดา เปการี วาปีปทุม 25 2 27 108 เข้าร่วม
0327 เด็กหญิงวรรณษา โคตรก่ำ วาปีปทุม 31 7 38 31 เข้าร่วม
0327 เด็กหญิงวรัญญา ปาสาจัง วาปีปทุม 29 5 34 43 เข้าร่วม
0327 เด็กหญิงวรัญญา พันเชื้อ วาปีปทุม 25 2 27 108 เข้าร่วม
0429 เด็กหญิงวรางคณา เอกรักษา วาปีปทุม 0 0 0 407 ขาดสอบ
0420 เด็กหญิงวราพร ด้วงกระยอม วาปีปทุม 12 1 13 386 เข้าร่วม
0420 เด็กหญิงวรารัตน์ ปาสานะโม วาปีปทุม 0 0 0 407 ขาดสอบ
0327 เด็กหญิงวริศรา ติดวงษา วาปีปทุม 24 4 28 86 เข้าร่วม
0429 เด็กหญิงวศินี ประวรรณถา วาปีปทุม 17 1 18 312 เข้าร่วม
0429 เด็กหญิงวัชชิราวรรณ แสงวิเชียร วาปีปทุม 0 0 0 407 ขาดสอบ
0445 เด็กชายวัชรพงษ์ แสนแก้ว วาปีปทุม 18 2 20 264 เข้าร่วม
0348 เด็กหญิงวัชราภรณ์ สังสนั่น วาปีปทุม 0 0 0 407 ขาดสอบ
0348 เด็กชายวัชรินทร์ พิมสอน วาปีปทุม 17 0 17 329 เข้าร่วม
0377 เด็กหญิงวันวิสา ปักสังขาเนย์ วาปีปทุม 18 4 22 207 เข้าร่วม
0420 เด็กหญิงวัลลภา ทองคำนุช วาปีปทุม 18 2 20 264 เข้าร่วม
0348 เด็กหญิงวาริน พุฒพันธ์ วาปีปทุม 22 0 22 207 เข้าร่วม
0327 เด็กหญิงวิชชุดา บุษเนตร วาปีปทุม 29 7 36 37 เข้าร่วม
0348 เด็กหญิงวิภาดา ประภาวะนัง วาปีปทุม 15 1 16 351 เข้าร่วม
0420 เด็กหญิงวิภาลินี ปริเตสัง วาปีปทุม 0 0 0 407 ขาดสอบ
0429 เด็กหญิงวิยะดา เขียวชอ้อน วาปีปทุม 11 0 11 400 เข้าร่วม
0348 เด็กหญิงวิรัญญา หมื่นฤทธิ์ วาปีปทุม 14 3 17 329 เข้าร่วม
0327 เด็กหญิงวิรัลพัชร วงศ์คำมา วาปีปทุม 33 6 39 28 เข้าร่วม
0429 เด็กชายวีรภัทร จอมศรีกระยอม วาปีปทุม 19 2 21 234 เข้าร่วม
0420 เด็กชายวีรภัทร ศรีเสนา วาปีปทุม 19 3 22 207 เข้าร่วม
0377 เด็กชายศราวุฒิ สีทาป วาปีปทุม 25 2 27 108 เข้าร่วม
0429 เด็กหญิงศศิธร ปะนัดตัง วาปีปทุม 27 6 33 48 เข้าร่วม
0445 เด็กหญิงศศิพิมพ์ ศรีวรรณะ วาปีปทุม 24 4 28 86 เข้าร่วม
0327 เด็กชายศาสตรานนท์ ปุญยะสาร วาปีปทุม 25 0 25 140 เข้าร่วม
0445 เด็กหญิงศิริกานต์ แพงคำ วาปีปทุม 17 1 18 312 เข้าร่วม
0343 เด็กหญิงศิริญาภรณ์ ก้อนทอง วาปีปทุม 22 8 30 68 เข้าร่วม
0343 เด็กหญิงศิรินทร์ญา ปวงประชัน วาปีปทุม 22 2 24 157 เข้าร่วม
0429 เด็กหญิงศิรินภา คะมาปะเต วาปีปทุม 14 2 16 351 เข้าร่วม
0377 เด็กหญิงศิริประภา จันสนิท วาปีปทุม 25 0 25 140 เข้าร่วม
0377 เด็กหญิงศิริพร ปะโสติยัง วาปีปทุม 20 0 20 264 เข้าร่วม
0429 เด็กหญิงศิริยากร บุญเขื่อง วาปีปทุม 20 2 22 207 เข้าร่วม
0348 เด็กหญิงศิริรรัตน์ ช่างทำ วาปีปทุม 17 1 18 312 เข้าร่วม
0222 เด็กหญิงศิริวัลย์ ไหลหาโคตร์ สารคามพิทยาคม 23 6 29 78 เข้าร่วม
0420 เด็กชายศิริเทพ ปิยะกาโน วาปีปทุม 21 2 23 181 เข้าร่วม
0348 เด็กหญิงศิริโชค พินิจ วาปีปทุม 15 5 20 264 เข้าร่วม
0658 เด็กชายศิวกร หงส์พิพิธ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 44 13 57 6 ชมเชย
0671 เด็กชายศีวกร โอนุสา วาปีปทุม 20 0 20 264 เข้าร่วม
0327 เด็กชายศุภกร อุ่นพิกุล วาปีปทุม 25 3 28 86 เข้าร่วม
0429 เด็กหญิงศุภกานต์ พันธุวาปี วาปีปทุม 20 2 22 207 เข้าร่วม
0445 เด็กชายสรวิชญ์ ยงไธสง วาปีปทุม 20 1 21 234 เข้าร่วม
0644 เด็กชายสรวิชญ์ บุญเพ็ชร นาดูนประชาสรรพ์ 22 0 22 207 เข้าร่วม
0429 เด็กหญิงสราวดี อังคะ วาปีปทุม 25 3 28 86 เข้าร่วม
0445 เด็กหญิงสร้อยทิพย์ ปะกิตานัง วาปีปทุม 28 5 33 48 เข้าร่วม
0377 เด็กหญิงสาวิตรี เขียวบัว วาปีปทุม 19 2 21 234 เข้าร่วม
0429 เด็กหญิงสาวิตรี แผงบุดดา วาปีปทุม 25 3 28 86 เข้าร่วม
0343 เด็กชายสิทธิภูมิ ปักกุนนัน วาปีปทุม 0 0 0 407 ขาดสอบ
0651 เด็กหญิงสิรินทรา พลมีศักดิ์ นาดูนประชาสรรพ์ 29 0.5 29.5 77 เข้าร่วม
0377 เด็กหญิงสิรินธร ปะนะภูเต วาปีปทุม 29 2 31 59 เข้าร่วม
0445 เด็กหญิงสิรินยา กะวิทาโล วาปีปทุม 29 3 32 54 เข้าร่วม
0377 เด็กหญิงสิรินยา สีกิ้ว วาปีปทุม 23 0.5 23.5 178 เข้าร่วม
0327 เด็กหญิงสิริยุพา มะธิปิไข วาปีปทุม 30 3 33 48 เข้าร่วม
0391 เด็กหญิงสิริวิมล รัตนวรรณี กุฉินารายณ์ 20 4 24 157 เข้าร่วม
0377 เด็กหญิงสิรีธร โทโล วาปีปทุม 27 0 27 108 เข้าร่วม
0429 เด็กหญิงสุกัญญา สุขบำรุง วาปีปทุม 19 5 24 157 เข้าร่วม
0429 เด็กหญิงสุจิตรา สมภาร วาปีปทุม 24 0.5 24.5 155 เข้าร่วม
0420 เด็กหญิงสุจิรา ชัยบำรุง วาปีปทุม 20 0 20 264 เข้าร่วม
0327 เด็กหญิงสุจิรา ดีปัญญา วาปีปทุม 35 6 41 26 เข้าร่วม
0420 เด็กหญิงสุชาดา บุญวิเศษ วาปีปทุม 16 0.5 16.5 349 เข้าร่วม
0420 เด็กหญิงสุชาดา สุขปะโค วาปีปทุม 0 0 0 407 ขาดสอบ
0348 เด็กหญิงสุดารัตน์ ประภูชะเนย์ วาปีปทุม 0 0 0 407 ขาดสอบ
0377 เด็กหญิงสุธาสินี ปัดตาลาคะ วาปีปทุม 19 0 19 288 เข้าร่วม
0348 เด็กหญิงสุธิตา โทอุดทา วาปีปทุม 22 2 24 157 เข้าร่วม
0445 เด็กชายสุประวีณ์ มาดาโต วาปีปทุม 19 4.5 23.5 178 เข้าร่วม
0429 เด็กหญิงสุพรรษา สุวะมาตย์ วาปีปทุม 24 0.5 24.5 155 เข้าร่วม
0377 เด็กหญิงสุพัตชา ปะวันเนย์ วาปีปทุม 18 1 19 288 เข้าร่วม
0429 เด็กหญิงสุพัตรา ปะริเตสัง วาปีปทุม 0 0 0 407 ขาดสอบ
0391 เด็กหญิงสุพิชญา แสงกล้า กุฉินารายณ์ 13 1 14 379 เข้าร่วม
0420 เด็กหญิงสุภจิรา จ่าพา วาปีปทุม 0 0 0 407 ขาดสอบ
0420 เด็กหญิงสุภัสตรา นันทชาด วาปีปทุม 15 1 16 351 เข้าร่วม
0429 เด็กหญิงสุภาพร แสงอรุณ วาปีปทุม 27 4 31 59 เข้าร่วม
0343 เด็กหญิงสุภาวดี ศรีวันคำ วาปีปทุม 22 1 23 181 เข้าร่วม
0420 เด็กหญิงสุภาวิณี สิทธิสาร วาปีปทุม 25 0 25 140 เข้าร่วม
0327 เด็กหญิงสุภาวิดา เหลาคม วาปีปทุม 18 7 25 140 เข้าร่วม
0445 เด็กหญิงสุรัชนี วรรณศรี วาปีปทุม 19 2 21 234 เข้าร่วม
0429 เด็กหญิงสุวดี สว่างภพ วาปีปทุม 21 3 24 157 เข้าร่วม
0210 เด็กชายสุวิจักษณ์ บุญทา ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 0 0 0 407 ขาดสอบ
0348 เด็กชายสุวิชชา อ่านเขียน วาปีปทุม 17 1 18 312 เข้าร่วม
0377 เด็กหญิงสุวิสา ภูตาเลิศ วาปีปทุม 22 0 22 207 เข้าร่วม
0445 เด็กชายสุเมธัส โคตรโสภา วาปีปทุม 29 6 35 41 เข้าร่วม
0327 เด็กหญิงสโรชา ธิศาเวช วาปีปทุม 36 8 44 22 เข้าร่วม
0377 เด็กหญิงหทัยรัตน์ ประเมทะโก วาปีปทุม 19 3.5 22.5 205 เข้าร่วม
0377 เด็กชายอดิศร เละละ วาปีปทุม 12 0 12 394 เข้าร่วม
0429 เด็กชายอติชาต คัดทะจันทร์ วาปีปทุม 21 2 23 181 เข้าร่วม
0343 เด็กหญิงอทิตติยา ชมภูหลง วาปีปทุม 34 7 41 26 เข้าร่วม
0391 เด็กหญิงอทิตยา คำลาย กุฉินารายณ์ 21 0 21 234 เข้าร่วม
0348 เด็กชายอนพัทย์ มาแก้ว วาปีปทุม 22 4 26 125 เข้าร่วม
0429 เด็กชายอนุวัฒน์ ปาปะเพ วาปีปทุม 14 3 17 329 เข้าร่วม
0429 เด็กหญิงอภิชญา บุญมาศ วาปีปทุม 18 4 22 207 เข้าร่วม
0377 เด็กหญิงอภิญญา นามเหลา วาปีปทุม 24 2 26 125 เข้าร่วม
0399 เด็กหญิงอภิญญา มาอ้น ผดุงนารี 14 4 18 312 เข้าร่วม
0420 เด็กชายอภิรักษ์ เลาป้อมวาปี วาปีปทุม 0 0 0 407 ขาดสอบ
0399 เด็กหญิงอภิสรา เดชบุรัมย์ ผดุงนารี 21 1 22 207 เข้าร่วม
0429 เด็กชายอภิสิทธิ์ บัวสอน วาปีปทุม 19 1 20 264 เข้าร่วม
0348 เด็กชายอภิสิทธิ์ ประทุมแสง วาปีปทุม 23 0 23 181 เข้าร่วม
0327 เด็กชายอภิสิทธิ์ จรรยา วาปีปทุม 21 2.5 23.5 178 เข้าร่วม
0348 เด็กหญิงอมรรัตน์ จันทร์ภักดิ์ วาปีปทุม 19 6 25 140 เข้าร่วม
0445 เด็กหญิงอรกัญญา ปานจำลอง วาปีปทุม 23 1 24 157 เข้าร่วม
0391 เด็กหญิงอรกัญญา หลายพา กุฉินารายณ์ 14 4.5 18.5 311 เข้าร่วม
0391 เด็กหญิงอรปรียา ไชยทองดี กุฉินารายณ์ 16 2 18 312 เข้าร่วม
0429 เด็กหญิงอรพรรณ แตงอ่อน วาปีปทุม 23 4 27 108 เข้าร่วม
0653 เด็กหญิงอริสรา โลหากาศ นาดูนประชาสรรพ์ 26 6 32 54 เข้าร่วม
0445 เด็กหญิงอรุณรุ่ง ฝางเสน วาปีปทุม 20 6 26 125 เข้าร่วม
0445 เด็กหญิงอรุโณทัย ฝางเสน วาปีปทุม 28 6 34 43 เข้าร่วม
0348 เด็กหญิงอลิษา พัฒอำพันธ์ วาปีปทุม 19 4 23 181 เข้าร่วม
0336 เด็กหญิงอักษราภัค จันทะจิต สารคามพิทยาคม 42 11 53 13 เข้าร่วม
0420 เด็กชายอังกูร ผาสุข วาปีปทุม 13 1 14 379 เข้าร่วม
0429 เด็กหญิงอัจฉรา ชาวแขก วาปีปทุม 11 1 12 394 เข้าร่วม
0400 เด็กหญิงอัญญรา หินดำ ผดุงนารี 0 0 0 407 ขาดสอบ
0429 เด็กหญิงอันธิกา มะลาศรี วาปีปทุม 20 0 20 264 เข้าร่วม
0348 เด็กชายอัษฎาวุธ บุตรกาศ วาปีปทุม 22 0 22 207 เข้าร่วม
0348 เด็กชายอาชัญ อ่านเรื่อง วาปีปทุม 19 0 19 288 เข้าร่วม
0343 เด็กหญิงอาทิติยา แผงบุดดา วาปีปทุม 27 6 33 48 เข้าร่วม
0344 เด็กหญิงอาภาพชร ศรีจันทร์ ขอนแก่นวิทยายน 0 0 0 407 ขาดสอบ
0429 เด็กหญิงอาภาพร ปะมาคะเต วาปีปทุม 0 0 0 407 ขาดสอบ
0667 เด็กชายอายุทัย โนนแก้ว ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 43 11 54 10 เข้าร่วม
0420 เด็กหญิงอารียา พรดี วาปีปทุม 10 0 10 402 เข้าร่วม
0343 เด็กหญิงอารียาภรณ์ ราชจันทร์ วาปีปทุม 21 7 28 86 เข้าร่วม
0654 เด็กหญิงอารีรัตน์ ชัยมีเขียว นาดูนประชาสรรพ์ 23 4 27 108 เข้าร่วม
0399 เด็กหญิงอินทิรา เดชบุรัมย์ ผดุงนารี 15 3 18 312 เข้าร่วม
0429 เด็กหญิงอิศราภรณ์ สุวรรณสนธิ์ วาปีปทุม 19 0 19 288 เข้าร่วม
0273 เด็กชายอิสรพงษ์ สงไพรสน ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 49 12 61 4 ชมเชย
0429 เด็กชายเกริกชัย สุวรรณพันธ์ วาปีปทุม 26 0 26 125 เข้าร่วม
0429 เด็กหญิงเกวลิน มณีรักษ์ วาปีปทุม 21 3 24 157 เข้าร่วม
0429 เด็กหญิงเกวลิน แก้วสามสี วาปีปทุม 14 2 16 351 เข้าร่วม
0327 เด็กหญิงเกวลิน ม่วงสุด วาปีปทุม 35 11 46 20 เข้าร่วม
0377 เด็กชายเกียรติศักดิ์ มาตตรา วาปีปทุม 0 0 0 407 ขาดสอบ
0391 เด็กหญิงเขมิกา อัคชาติ กุฉินารายณ์ 20 3 23 181 เข้าร่วม
0669 เด็กชายเจตริน ลุนสอน วาปีปทุม 15 0 15 370 เข้าร่วม
0429 เด็กหญิงเจนจิรา แสนโท วาปีปทุม 18 3 21 234 เข้าร่วม
0201 เด็กชายเจษฎา แสงชูวงศ์ สารคามพิทยาคม 0 0 0 407 ขาดสอบ
0343 เด็กชายเจษฎาวุฒิ แปะสา วาปีปทุม 25 11.5 36.5 36 เข้าร่วม
0420 เด็กชายเฉลิมศักดิ์ สีเทา วาปีปทุม 0 0 0 407 ขาดสอบ
0377 เด็กชายเด่นภูมิ พันทองหล่อ วาปีปทุม 22 3 25 140 เข้าร่วม
0429 เด็กหญิงเติมทรัพย์ ไปวันเสาร์ วาปีปทุม 13 3.5 16.5 349 เข้าร่วม
0348 เด็กหญิงเบญจมาศ สีกุลา วาปีปทุม 20 0 20 264 เข้าร่วม
0429 เด็กหญิงเบญจวรรณ น้อยตาแสง วาปีปทุม 25 6 31 59 เข้าร่วม
0445 เด็กหญิงเบญยทิพย์ แสนบุญมา วาปีปทุม 24 4 28 86 เข้าร่วม
0429 เด็กหญิงเมธาวี ปะลาด วาปีปทุม 20 2 22 207 เข้าร่วม
0343 เด็กหญิงเสาวภา เพชรอาษา วาปีปทุม 25 5 30 68 เข้าร่วม
0652 เด็กหญิงเสาวลักษณ์ อุทิศ วาปีปทุม 15 0 15 370 เข้าร่วม
0256 เด็กหญิงเหม่ยเหมย วงมาเกษ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 0 0 0 407 ขาดสอบ
0429 เด็กชายเอกกวี บุญสืบ วาปีปทุม 15 0 15 370 เข้าร่วม
0429 เด็กหญิงเอมธิตรา ชาญฉลาด วาปีปทุม 24 5 29 78 เข้าร่วม
0343 เด็กหญิงแคทลียา วาระทัน วาปีปทุม 20 4 24 157 เข้าร่วม
0445 เด็กหญิงแพรกาญจน์ หงส์วิไล วาปีปทุม 21 3 24 157 เข้าร่วม
0445 เด็กหญิงแพรวา พรมแสง วาปีปทุม 21 5.5 26.5 123 เข้าร่วม
0420 เด็กหญิงแพรวา อันทะไชย วาปีปทุม 19 0 19 288 เข้าร่วม
0348 เด็กหญิงแพรวา แก้วสีขาว วาปีปทุม 20 3 23 181 เข้าร่วม
0348 เด็กชายโชติพัฒน์ สีหาบุญมาก วาปีปทุม 17 0 17 329 เข้าร่วม
0348 เด็กหญิงโชษิตา ซามาตย์ วาปีปทุม 18 0 18 312 เข้าร่วม
0348 เด็กหญิงโรจน์รินทร์ เปียจำปา วาปีปทุม 20 0 20 264 เข้าร่วม
0391 เด็กหญิงโสภิดา แสงเทพ กุฉินารายณ์ 18 3 21 234 เข้าร่วม
0348 เด็กชายไตรพัฒน์ พอใจ วาปีปทุม 12 1.5 13.5 385 เข้าร่วม
0429 เด็กหญิงไพริน ปะติตังโข วาปีปทุม 0 0 0 407 ขาดสอบ
0429 เด็กชายไพรโรจน์ โยวะ วาปีปทุม 14 3 17 329 เข้าร่วม
0399 เด็กหญิงไอยรัตน์ ภักดี ผดุงนารี 15 2 17 329 เข้าร่วม