การสอบแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2560

  รหัสสมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน คะแนน(60) คะแนน(20) คะแนน(80) ลำดับที่ รางวัล เกียรติบัตร
0375 เด็กหญิงกนกอร มาตรสอน วาปีปทุม 24 8 32 166 เข้าร่วม
0325 เด็กหญิงกมลชนก ทิพศรีราช วาปีปทุม 34 9 43 58 เข้าร่วม
0325 เด็กหญิงกมลชนก ปานะสุโต วาปีปทุม 29 4 33 154 เข้าร่วม
0390 เด็กหญิงกมลชนก มะโนขันธ์ กุฉินารายณ์ 33 9 42 61 เข้าร่วม
0325 เด็กหญิงกมลชนก ยางจันทร์ วาปีปทุม 28 8 36 113 เข้าร่วม
0361 เด็กหญิงกมลวรรณ ซาหลาบ วาปีปทุม 32 3 35 125 เข้าร่วม
0325 เด็กชายกรกฎ กุมชาด วาปีปทุม 25 1 26 268 เข้าร่วม
0325 เด็กชายกรกฏ ป้อมยายับ วาปีปทุม 19 2 21 352 เข้าร่วม
0325 เด็กชายกรดนัย จันทศร วาปีปทุม 17 1 18 392 เข้าร่วม
0375 เด็กหญิงกรวี สุรินทรา วาปีปทุม 18 3 21 352 เข้าร่วม
0325 เด็กหญิงกฤติญา วัลภา วาปีปทุม 21 5 26 268 เข้าร่วม
0325 เด็กชายกฤษฏิ์ฑีฆะชนม์ ศรีโยวงค์ วาปีปทุม 40 11 51 30 เข้าร่วม
0325 เด็กหญิงกฤษณา น้อยศรี วาปีปทุม 31 6 37 96 เข้าร่วม
0325 เด็กหญิงกฤษณา ประทุมแสง วาปีปทุม 17 2 19 383 เข้าร่วม
0325 เด็กหญิงกฤษณา โคช่วย วาปีปทุม 42 11 53 27 เข้าร่วม
0624 เด็กชายกฤษณ์ พงษ์สวรรค์ วาปีปทุม 15 1 16 405 เข้าร่วม
0375 เด็กชายกฤษนัย สกุลแก้ว วาปีปทุม 0 0 0 413 ขาดสอบ
0394 เด็กชายกฤษวัฒน์ ประวันจะ วาปีปทุม 28 0 28 232 เข้าร่วม
0325 เด็กหญิงกลัชนันท์ สีหาบุญมาก วาปีปทุม 32 4 36 113 เข้าร่วม
0375 เด็กหญิงกัญญานิษฐ์ เพชรอาวุธ วาปีปทุม 24 2 26 268 เข้าร่วม
0325 เด็กหญิงกัญญารัตน์ ยาย่อ วาปีปทุม 31 7 38 91 เข้าร่วม
0325 เด็กหญิงกัญญาวีร์ วงศ์วิศิษฐ์ วาปีปทุม 34 11 45 49 เข้าร่วม
0631 เด็กหญิงกัลยาณี แสงโกโพธิ์ วาปีปทุม 20 2 22 335 เข้าร่วม
0375 เด็กหญิงกัลยารัตน์ จันดีกระยอม วาปีปทุม 24 0 24 304 เข้าร่วม
0325 เด็กชายกาจพล โกษาทอง วาปีปทุม 0 0 0 413 ขาดสอบ
0375 เด็กหญิงกาญจนาพร ท่อนแก้ว วาปีปทุม 0 0 0 413 ขาดสอบ
0325 เด็กหญิงกานต์ปริยา โยธราช วาปีปทุม 35 15 50 33 เข้าร่วม
0321 เด็กหญิงกานต์พิชชา เศรษโฐ สุวรรณภุมิพิทยไพศาล 0 0 0 413 ขาดสอบ
0591 เด็กชายกิตติกร ภูคำศักดิ์ นาดูนประชาสรรพ์ 33 4 37 96 เข้าร่วม
0234 เด็กหญิงกิตติญา สิทธิสวนจิก สตรีศึกษา 28 9 37 96 เข้าร่วม
0390 เด็กหญิงกุลจิรา ศรีทอง กุฉินารายณ์ 30 4 34 137 เข้าร่วม
0325 เด็กหญิงกุลปรียา สีวันดี วาปีปทุม 16 2 18 392 เข้าร่วม
0325 เด็กชายก้องเกียรติ สุ่มมาตย์ วาปีปทุม 0 0 0 413 ขาดสอบ
0325 เด็กชายก้องเกียรติ โคช่วย วาปีปทุม 33 4 37 96 เข้าร่วม
0390 เด็กหญิงขรินทร์ทิพย์ เฉลยกุล กุฉินารายณ์ 31 9 40 79 เข้าร่วม
0325 เด็กหญิงขวัญจิรา ดงตะใน วาปีปทุม 25 5 30 197 เข้าร่วม
0325 เด็กหญิงขวัญชนก ชมภูนุช วาปีปทุม 28 1 29 218 เข้าร่วม
0632 เด็กหญิงขวัญนภา คุณโน วาปีปทุม 22 0 22 335 เข้าร่วม
0601 เด็กหญิงขัติยาภรณ์ ชารีอัน นาดูนประชาสรรพ์ 30 6 36 113 เข้าร่วม
0325 เด็กหญิงขิมเงิน ศิริพรทุม วาปีปทุม 40 8 48 39 เข้าร่วม
0325 เด็กหญิงงามจิต โกษาทอง วาปีปทุม 34 12 46 44 เข้าร่วม
0398 เด็กหญิงจริยา โคช่วย ผดุงนารี 0 0 0 413 ขาดสอบ
0636 เด็กหญิงจริยาพร โคชิวย์ ผดุงนารี 26 0 26 268 เข้าร่วม
0375 เด็กชายจักรพงษ์ โยวะ วาปีปทุม 25 1 26 268 เข้าร่วม
0325 เด็กชายจักรรินทร์ ปะลาด วาปีปทุม 25 2 27 251 เข้าร่วม
0375 เด็กชายจักรินทร์ ประกิระโส วาปีปทุม 24 0 24 304 เข้าร่วม
0375 เด็กหญิงจันทิมา ประมาคะมา วาปีปทุม 22 3 25 286 เข้าร่วม
0325 เด็กชายจาตุรพงศ์ อันทะวงษ์ วาปีปทุม 21 6 27 251 เข้าร่วม
0592 เด็กชายจารุกิตติ์ อนุมา นาดูนประชาสรรพ์ 29 5 34 137 เข้าร่วม
0593 เด็กชายจารุวิทย์ อนุมา นาดูนประชาสรรพ์ 30 2 32 166 เข้าร่วม
0375 เด็กหญิงจินดามณี ศรีโสภา วาปีปทุม 0 0 0 413 ขาดสอบ
0375 เด็กหญิงจินตนา ปทุมเพ็ชร วาปีปทุม 28 6 34 137 เข้าร่วม
0325 เด็กหญิงจิรนุช กองแก้ม วาปีปทุม 43 11 54 23 เข้าร่วม
0325 เด็กหญิงจิรภิญญา ทดทศรี วาปีปทุม 32 2 34 137 เข้าร่วม
0325 เด็กชายจิรวัฒน์ ประมูลจะนัง วาปีปทุม 30 3 33 154 เข้าร่วม
0375 เด็กชายจิรวัตน์ ปะนะสุจะ วาปีปทุม 18 2 20 371 เข้าร่วม
0395 เด็กชายจิรัชชัย พิจุลย์ วาปีปทุม 26 2 28 232 เข้าร่วม
0375 เด็กชายจิรัฐติกาล กรไชยา วาปีปทุม 25 2 27 251 เข้าร่วม
0325 เด็กหญิงจิรัตติยา บาริศรี วาปีปทุม 40 7 47 40 เข้าร่วม
0325 เด็กหญิงจิราพร อ่อนมิ่ง วาปีปทุม 22 7 29 218 เข้าร่วม
0361 เด็กชายจิรายุทธ กางโหลน วาปีปทุม 17 1 18 392 เข้าร่วม
0361 เด็กชายจิรายุวัฒน์ กางโหลน วาปีปทุม 21 0 21 352 เข้าร่วม
0325 เด็กหญิงจีระนันท์ อัตเนย์ วาปีปทุม 21 2 23 318 เข้าร่วม
0325 เด็กหญิงจุฑามณี คำดำ วาปีปทุม 26 2 28 232 เข้าร่วม
0325 เด็กหญิงจุฑารัตน์ พึ่งศรี วาปีปทุม 23 6 29 218 เข้าร่วม
0325 เด็กหญิงฉัตรติยา อาปัดชิง วาปีปทุม 28 6 34 137 เข้าร่วม
0390 เด็กหญิงชญาฎา งอนรัตน์ กุฉินารายณ์ 0 0 0 413 ขาดสอบ
0390 เด็กหญิงชญาดา ตะวันคำ กุฉินารายณ์ 26 5 31 178 เข้าร่วม
0623 เด็กชายชญานนท์ แนวกำพล วาปีปทุม 19 2 21 352 เข้าร่วม
0390 เด็กหญิงชฎาภรณ์ แช่มชื่น กุฉินารายณ์ 20 6 26 268 เข้าร่วม
0375 เด็กชายชนะศึก ประจุดทะเนย์ วาปีปทุม 25 5 30 197 เข้าร่วม
0390 เด็กหญิงชนัดดา คนใจบุญ กุฉินารายณ์ 38 8 46 44 เข้าร่วม
0325 เด็กหญิงชนัสถ์นันท์ ศรีอ่อนหล้า วาปีปทุม 22 5 27 251 เข้าร่วม
0325 เด็กหญิงชนาภา คุรุทานัง วาปีปทุม 32 8 40 79 เข้าร่วม
0325 เด็กหญิงชนิกานต์ ลอยนอก วาปีปทุม 19 2 21 352 เข้าร่วม
0325 เด็กหญิงชนิดา เกิดเกตุ วาปีปทุม 36 3 39 86 เข้าร่วม
0375 เด็กชายชนิตนันทน์ บุตคาม วาปีปทุม 21 4 25 286 เข้าร่วม
0325 เด็กหญิงชนิสรา อภัยศรี วาปีปทุม 28 2 30 197 เข้าร่วม
0390 เด็กชายชยพล บุญไชยโย กุฉินารายณ์ 36 11 47 40 เข้าร่วม
0375 เด็กหญิงชลชนก ปุจฉาธรรม วาปีปทุม 26 4 30 197 เข้าร่วม
0375 เด็กหญิงชลธิชา ทัดไทย วาปีปทุม 19 1 20 371 เข้าร่วม
0627 เด็กหญิงชลธิชา ปะทัดตะเน วาปีปทุม 23 3 26 268 เข้าร่วม
0325 เด็กหญิงชลธิชา แก้วธานี วาปีปทุม 20 4 24 304 เข้าร่วม
0603 เด็กหญิงชลมาศ ไชยเนตร นาดูนประชาสรรพ์ 29 3 32 166 เข้าร่วม
0361 เด็กหญิงชลลดา บัวรัตน์ วาปีปทุม 23 2 25 286 เข้าร่วม
0325 เด็กชายชัชดนัย ศรีตระการ วาปีปทุม 34 6 40 79 เข้าร่วม
0325 เด็กชายชัชฤทธิ์ ทองพูล วาปีปทุม 28 5 33 154 เข้าร่วม
0375 เด็กชายชัยมงคล วังสาร วาปีปทุม 30 0 30 197 เข้าร่วม
0594 เด็กชายชาญวิทย์ บวรฐิติไพศาล นาดูนประชาสรรพ์ 20 4 24 304 เข้าร่วม
0325 เด็กหญิงชาลิสา คำจันดี วาปีปทุม 22 5 27 251 เข้าร่วม
0375 เด็กหญิงชุติกาญจน์ ทองมี วาปีปทุม 27 6 33 154 เข้าร่วม
0375 เด็กหญิงชุติมา คำมี วาปีปทุม 22 2 24 304 เข้าร่วม
0375 เด็กหญิงชุติมา มุงปุก วาปีปทุม 28 3 31 178 เข้าร่วม
0325 เด็กหญิงช่อผกามาศ รุ่งเรือง วาปีปทุม 30 4 34 137 เข้าร่วม
0325 เด็กหญิงญัฐวดี ภูดวงจตร์ วาปีปทุม 27 4 31 178 เข้าร่วม
0604 เด็กหญิงญานิศา อัปมระกา นาดูนประชาสรรพ์ 29 2 31 178 เข้าร่วม
0325 เด็กหญิงฐานิดา ศิริจำปากุล วาปีปทุม 21 4 25 286 เข้าร่วม
0325 เด็กหญิงฐิตาภรณ์ บุญสิทธิ์ วาปีปทุม 21 2 23 318 เข้าร่วม
0361 เด็กชายฐิติพงศ์ ปองไป วาปีปทุม 14 2 16 405 เข้าร่วม
0394 เด็กชายณรงค์กร มูลอุดม วาปีปทุม 24 4 28 232 เข้าร่วม
0416 เด็กหญิงณัฏฐณฺิชา เสริมเหลา อนุบาลร้อยเอ็ด 27 7 34 137 เข้าร่วม
0390 เด็กหญิงณัฏธณิชาวรรณ สุทธิประภา กุฉินารายณ์ 26 5 31 178 เข้าร่วม
0375 เด็กชายณัฐกร บุญสิทธิ์ วาปีปทุม 23 2 25 286 เข้าร่วม
0605 เด็กหญิงณัฐชา เข็มนาค นาดูนประชาสรรพ์ 0 0 0 413 ขาดสอบ
0394 เด็กหญิงณัฐธญา ปะบัวบาน วาปีปทุม 0 0 0 413 ขาดสอบ
0375 เด็กหญิงณัฐธิดา ชนะชัย วาปีปทุม 26 5 31 178 เข้าร่วม
0325 เด็กหญิงณัฐธิดา สาระพิน วาปีปทุม 33 5 38 91 เข้าร่วม
0325 เด็กหญิงณัฐธิดา สุขากาศ วาปีปทุม 24 3 27 251 เข้าร่วม
0325 เด็กชายณัฐพงศ์ ผาคำ วาปีปทุม 13 2 15 409 เข้าร่วม
0390 เด็กหญิงณัฐพร สินมา กุฉินารายณ์ 32 2 34 137 เข้าร่วม
0390 เด็กหญิงณัฐพร ไชยทองศรี กุฉินารายณ์ 28 3 31 178 เข้าร่วม
0390 เด็กชายณัฐพล วรรณรส กุฉินารายณ์ 23 0 23 318 เข้าร่วม
0325 เด็กชายณัฐพัชร์ ปะกำแหง วาปีปทุม 28 4 32 166 เข้าร่วม
0308 เด็กชายณัฐภัทร พุทธปัญโญ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 43 13 56 21 เข้าร่วม
0606 เด็กหญิงณัฐริกา พุดสี นาดูนประชาสรรพ์ 23 5 28 232 เข้าร่วม
0325 เด็กหญิงณัฐวดี แคนสี วาปีปทุม 0 0 0 413 ขาดสอบ
0325 เด็กหญิงณัฐวิภา เกตะลาด วาปีปทุม 34 8 42 61 เข้าร่วม
0390 เด็กชายณิชยพน นพคุณ กุฉินารายณ์ 33 4 37 96 เข้าร่วม
0390 เด็กหญิงณิชาภัทร ตรีกุล กุฉินารายณ์ 24 6 30 197 เข้าร่วม
0325 เด็กหญิงดวงใจ ปัดทุม วาปีปทุม 20 2 22 335 เข้าร่วม
0325 เด็กหญิงดาววิกา ศรีกระทุ่ม วาปีปทุม 28 7 35 125 เข้าร่วม
0390 เด็กหญิงดิรัญดา ตาลอำไพ กุฉินารายณ์ 26 9 35 125 เข้าร่วม
0390 เด็กหญิงดุสิตา จองลีพันธ์ กุฉินารายณ์ 37 9 46 44 เข้าร่วม
0325 เด็กชายตะวันฉาย จันบัวลา วาปีปทุม 27 3 30 197 เข้าร่วม
0325 เด็กหญิงตะวันฉาย สกุลจร วาปีปทุม 24 1 25 286 เข้าร่วม
0325 เด็กหญิงต้องตา พรมทอง วาปีปทุม 0 0 0 413 ขาดสอบ
0325 เด็กชายทรงพล คำภา วาปีปทุม 15 1 16 405 เข้าร่วม
0375 เด็กชายทวีทรัพย์ ช่วยไชยศรี วาปีปทุม 31 4 35 125 เข้าร่วม
0325 เด็กหญิงทักษอร พาลเหนือ วาปีปทุม 18 2 20 371 เข้าร่วม
0325 เด็กหญิงทัศนีย์ ศัพเสนาะ วาปีปทุม 29 3 32 166 เข้าร่วม
0325 เด็กหญิงทิฆัมพร เเคนมี วาปีปทุม 28 3 31 178 เข้าร่วม
0325 เด็กหญิงทิชาพร ปิดสายะ วาปีปทุม 38 11 49 34 เข้าร่วม
0375 เด็กหญิงทิพย์สุดา มูลวัต วาปีปทุม 27 6 33 154 เข้าร่วม
0375 เด็กหญิงทิพศิริ ทิพศรีราช วาปีปทุม 26 6 32 166 เข้าร่วม
0325 เด็กชายทิวธวัช จันทะศร วาปีปทุม 27 3 30 197 เข้าร่วม
0375 เด็กชายทิวากร วารีเขต วาปีปทุม 0 0 0 413 ขาดสอบ
0375 เด็กชายทิวากร อุทัยแพน วาปีปทุม 0 0 0 413 ขาดสอบ
0325 เด็กชายธนกร อินทกรอุดม วาปีปทุม 35 12 47 40 เข้าร่วม
0442 เด็กชายธนธัช ปินะถา วาปีปทุม 32 4 36 113 เข้าร่วม
0325 เด็กชายธนพัฒน์ สีบุญ วาปีปทุม 35 5 40 79 เข้าร่วม
0325 เด็กชายธนภัทร จำปาโอ้ก วาปีปทุม 33 4 37 96 เข้าร่วม
0325 เด็กชายธนภัทร เตชะนอก วาปีปทุม 36 8 44 56 เข้าร่วม
0325 เด็กชายธนภูมิ จันทา วาปีปทุม 30 6 36 113 เข้าร่วม
0432 เด็กชายธนภูมิ วีระพันธ์ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 52 16 68 2 ชมเชย
0375 เด็กชายธนวัฒน์ ปาระจูม วาปีปทุม 16 1 17 400 เข้าร่วม
0325 เด็กชายธนวัฒน์ ดียิ่ง วาปีปทุม 0 0 0 413 ขาดสอบ
0325 เด็กชายธนวัฒน์ พรมชัย วาปีปทุม 41 8 49 34 เข้าร่วม
0607 เด็กหญิงธนัชชา ปะโพทะกัง นาดูนประชาสรรพ์ 23 6 29 218 เข้าร่วม
0325 เด็กหญิงธนัชพร บัวรัตน์ วาปีปทุม 44 13 57 19 เข้าร่วม
0595 เด็กชายธนัท จันทศิลป์ นาดูนประชาสรรพ์ 24 1 25 286 เข้าร่วม
0390 เด็กชายธนากร สุวรรณเพ็ชร กุฉินารายณ์ 24 3 27 251 เข้าร่วม
0325 เด็กหญิงธนิดา ประจิมทิศ วาปีปทุม 24 4 28 232 เข้าร่วม
0276 เด็กชายธนิสร สงนางรอง ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 51 11 62 13 เข้าร่วม
0325 เด็กชายธนเดช วาตรีบุญเรือง วาปีปทุม 20 4 24 304 เข้าร่วม
0325 เด็กหญิงธมลวรรณ ปฏิตัง วาปีปทุม 25 5 30 197 เข้าร่วม
0390 เด็กชายธราธร จันคำ กุฉินารายณ์ 43 12 55 22 เข้าร่วม
0398 เด็กหญิงธวัลรัตน์ เรืองทอง ผดุงนารี 24 2 26 268 เข้าร่วม
0215 เด็กหญิงธัญชนก ภาคมฤค กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 0 0 0 413 ขาดสอบ
0325 เด็กหญิงธัญญารัตน์ ชาวพงศ์ วาปีปทุม 25 3 28 232 เข้าร่วม
0635 เด็กหญิงธันชนก มายเจริญกุล พระกุมารศึกษา 35 5 40 79 เข้าร่วม
0398 เด็กหญิงธาราทิพย์ พลคำ ผดุงนารี 22 2 24 304 เข้าร่วม
0375 เด็กหญิงธารารัตน์ หิตายะโส วาปีปทุม 0 0 0 413 ขาดสอบ
0325 เด็กหญิงธิดาภรณ์ โพธิรุกข์ วาปีปทุม 38 9 47 40 เข้าร่วม
0375 เด็กหญิงธิดารัตน์ ลีนาค วาปีปทุม 0 0 0 413 ขาดสอบ
0375 เด็กหญิงธีรดา อาวะรีย์ วาปีปทุม 26 1 27 251 เข้าร่วม
0375 เด็กชายธีรภัทร ดงปะขา วาปีปทุม 15 0 15 409 เข้าร่วม
0634 เด็กชายธีระวัฒน์ กุลรัตน์ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 55 16 71 1 ชนะเลิศ
0390 เด็กชายธีระวิสิฐ แจ้งภูเขียว กุฉินารายณ์ 20 2 22 335 เข้าร่วม
0209 เด็กหญิงธีรัตม์ บุญทา อนุบาลทองสตา 0 0 0 413 ขาดสอบ
0325 เด็กหญิงธีร์สุดา ภิบาลจอมมี วาปีปทุม 35 14 49 34 เข้าร่วม
0375 เด็กหญิงนพวรรณ การค้า วาปีปทุม 30 4 34 137 เข้าร่วม
0375 เด็กชายนพัตธร วงศ์ภูธร วาปีปทุม 26 1 27 251 เข้าร่วม
0361 เด็กหญิงนภัสสร ทับสุวรรณ วาปีปทุม 22 1 23 318 เข้าร่วม
0375 เด็กชายนรบดี โคตธา วาปีปทุม 23 4 27 251 เข้าร่วม
0375 เด็กหญิงนริศรา ชินเพ็ง วาปีปทุม 20 1 21 352 เข้าร่วม
0375 เด็กหญิงนริศรา ดงประการ วาปีปทุม 33 3 36 113 เข้าร่วม
0390 เด็กหญิงนริศรา วรพันธุ์ กุฉินารายณ์ 35 6 41 71 เข้าร่วม
0390 เด็กหญิงนฤมล ถิ่นนามน กุฉินารายณ์ 34 8 42 61 เข้าร่วม
0325 เด็กชายนวมินทร์ สาแก้ว วาปีปทุม 46 5 51 30 เข้าร่วม
0375 เด็กหญิงนวรัตน์ งามแสง วาปีปทุม 22 3 25 286 เข้าร่วม
0375 เด็กหญิงนันทพร มัจจุราช วาปีปทุม 0 0 0 413 ขาดสอบ
0325 เด็กหญิงนันท์นภัส แก้วภา วาปีปทุม 41 13 54 23 เข้าร่วม
0325 เด็กหญิงนิตยา ประมังคะตา วาปีปทุม 23 3 26 268 เข้าร่วม
0325 เด็กชายนิติภูมิ พวงจำปี วาปีปทุม 24 3 27 251 เข้าร่วม
0375 เด็กหญิงนิธิพร ชัยลิ้นฟ้า วาปีปทุม 26 4 30 197 เข้าร่วม
0325 เด็กหญิงนิภาพร ปาปะสา วาปีปทุม 30 5 35 125 เข้าร่วม
0375 เด็กหญิงนิลุบล อัคราช วาปีปทุม 22 0 22 335 เข้าร่วม
0325 เด็กชายนเรศ น้อยศรี วาปีปทุม 19 1 20 371 เข้าร่วม
0375 เด็กหญิงน้ำค้าง เล็กอรินทร์ วาปีปทุม 22 1 23 318 เข้าร่วม
0325 เด็กหญิงบุญยิ่ง ปัจจัย วาปีปทุม 21 2 23 318 เข้าร่วม
0325 เด็กหญิงบุณณิศา ปะกิสังข์ วาปีปทุม 41 12 53 27 เข้าร่วม
0398 เด็กหญิงบุลพร ฉายาพัฒน์ ผดุงนารี 0 0 0 413 ขาดสอบ
0375 เด็กหญิงปฏิญญา คณะศรี วาปีปทุม 23 1 24 304 เข้าร่วม
0390 เด็กหญิงปณิตตา วารินทร์ กุฉินารายณ์ 36 8 44 56 เข้าร่วม
0398 เด็กหญิงปนัดชา ภาณุทัต ผดุงนารี 22 4 26 268 เข้าร่วม
0393 เด็กหญิงปพิชญา สมทรัพย์ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 49 14 63 10 เข้าร่วม
0394 เด็กหญิงปภัสรา น้อยกัญญา วาปีปทุม 20 6 26 268 เข้าร่วม
0325 เด็กหญิงปภาวรินทร์ จันทะโลก วาปีปทุม 27 9 36 113 เข้าร่วม
0375 เด็กชายปรมินทร์ วงษ์เพ็ง วาปีปทุม 19 0 19 383 เข้าร่วม
0325 เด็กหญิงประกายมาศ ธิตาแสง วาปีปทุม 27 0 27 251 เข้าร่วม
0375 เด็กหญิงประดับเดือน ทาหาร วาปีปทุม 21 2 23 318 เข้าร่วม
0398 เด็กหญิงประทานพร ดีจันทร์จ้อย ผดุงนารี 15 2 17 400 เข้าร่วม
0325 เด็กหญิงประภัสรา จันดาเรือง วาปีปทุม 27 2 29 218 เข้าร่วม
0325 เด็กหญิงประวีณา บุญกันหา วาปีปทุม 31 6 37 96 เข้าร่วม
0608 เด็กหญิงประไพแก้ว ปะติโต นาดูนประชาสรรพ์ 22 3 25 286 เข้าร่วม
0375 เด็กหญิงปราถนา ผลาผล วาปีปทุม 0 0 0 413 ขาดสอบ
0325 เด็กชายปราโมทย์ มุ่งร่วมกลาง วาปีปทุม 33 0 33 154 เข้าร่วม
0390 เด็กหญิงปริชาติ ยอดยศ กุฉินารายณ์ 27 3 30 197 เข้าร่วม
0628 เด็กหญิงปริญญาภรณ์ ศรีส่อง ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 51 14 65 7 เข้าร่วม
0325 เด็กหญิงปริยา บัวรัตน์ วาปีปทุม 27 4 31 178 เข้าร่วม
0626 เด็กหญิงปริยากร ชนาพิบูลย์ผง พระกุมารศึกษา 20 5 25 286 เข้าร่วม
0375 เด็กชายปรีชาพล ปะเภโส วาปีปทุม 0 0 0 413 ขาดสอบ
0375 เด็กชายปรเมศร์ ป้อมปาปัง วาปีปทุม 0 0 0 413 ขาดสอบ
0375 เด็กหญิงปวิตรา พรมป้อง วาปีปทุม 0 0 0 413 ขาดสอบ
0621 เด็กหญิงปวีณา สัยลนา สาธิต มมส 36 13 49 34 เข้าร่วม
0325 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา นาคมี วาปีปทุม 33 8 41 71 เข้าร่วม
0325 เด็กหญิงปวีณ์สุดา ปะสังติโย วาปีปทุม 24 4 28 232 เข้าร่วม
0375 เด็กหญิงปัญชิตา ยางเครือ วาปีปทุม 0 0 0 413 ขาดสอบ
0442 เด็กหญิงปานตะวัน มัชปาโต วาปีปทุม 24 1 25 286 เข้าร่วม
0325 เด็กหญิงปายวดี มูลกิตติ วาปีปทุม 28 6 34 137 เข้าร่วม
0375 เด็กหญิงปาริศรากุล บุบผาลา วาปีปทุม 19 0 19 383 เข้าร่วม
0375 เด็กชายปารเมศ ปาสานะตา วาปีปทุม 0 0 0 413 ขาดสอบ
0325 เด็กชายปิติภูมินทร์ วงษา วาปีปทุม 19 2 21 352 เข้าร่วม
0325 เด็กหญิงปิยมาศ แสงเนตร วาปีปทุม 25 6 31 178 เข้าร่วม
0361 เด็กชายปิยวชิรวีร์ เอกศิริ วาปีปทุม 18 0 18 392 เข้าร่วม
0325 เด็กหญิงปิยวรรณ ทาทิพย์ วาปีปทุม 0 0 0 413 ขาดสอบ
0375 เด็กหญิงปิยะพร สมภูมิ วาปีปทุม 14 3 17 400 เข้าร่วม
0325 เด็กหญิงปุณฑริกา อันทรินทร์ วาปีปทุม 26 4 30 197 เข้าร่วม
0325 เด็กชายพงศ์พล นิสยันท์ วาปีปทุม 29 4 33 154 เข้าร่วม
0390 เด็กชายพงศ์พิสุทธิ์ สระสีสม กุฉินารายณ์ 31 7 38 91 เข้าร่วม
0375 เด็กชายพงษกร วรรณะวาโค วาปีปทุม 15 2 17 400 เข้าร่วม
0596 เด็กชายพชร บัวศรีภูมิ นาดูนประชาสรรพ์ 0 0 0 413 ขาดสอบ
0325 เด็กชายพชรพงศ์ มงคลศรี วาปีปทุม 0 0 0 413 ขาดสอบ
0375 เด็กหญิงพชรพร กองเพ็ง วาปีปทุม 21 2 23 318 เข้าร่วม
0325 เด็กชายพชรพล อันทะลัย วาปีปทุม 46 8 54 23 เข้าร่วม
0375 เด็กชายพณิชพงษ์ ปะนะภูเต วาปีปทุม 14 0 14 411 เข้าร่วม
0609 เด็กหญิงพรชิตา ปัตตาเนย์ นาดูนประชาสรรพ์ 27 9 36 113 เข้าร่วม
0325 เด็กหญิงพรนภัส ราชแก้ว วาปีปทุม 34 8 42 61 เข้าร่วม
0390 เด็กชายพรมตระกูล โคตรพัฒน์ กุฉินารายณ์ 19 2 21 352 เข้าร่วม
0325 เด็กหญิงพรรณรายณ์ ผ่องศรีงาม วาปีปทุม 26 6 32 166 เข้าร่วม
0398 เด็กหญิงพรรณวรินทร์ ไชยโย ผดุงนารี 20 0 20 371 เข้าร่วม
0325 เด็กหญิงพรสวรรค์ บุตรศรีภูมิ วาปีปทุม 18 3 21 352 เข้าร่วม
0375 เด็กหญิงพรสุดา บุบผา วาปีปทุม 15 3 18 392 เข้าร่วม
0325 เด็กหญิงพฤกษา ชาวไพร วาปีปทุม 25 4 29 218 เข้าร่วม
0375 เด็กชายพลพล ปะกิลาพัง วาปีปทุม 0 0 0 413 ขาดสอบ
0453 เด็กหญิงพักตร์เพียงเพ็ญ ชนะโม วาปีปทุม 18 0 18 392 เข้าร่วม
0375 เด็กหญิงพัชชา อำนวยโชติสกุล วาปีปทุม 18 4 22 335 เข้าร่วม
0375 เด็กชายพัชรพร ศรีกลับ วาปีปทุม 18 3 21 352 เข้าร่วม
0375 เด็กหญิงพัชราภรณ์ สระตังหมอง วาปีปทุม 21 0 21 352 เข้าร่วม
0325 เด็กหญิงพัชราภา ธินวล วาปีปทุม 41 5 46 44 เข้าร่วม
0325 เด็กหญิงพัชราภา บุญศรี วาปีปทุม 29 6 35 125 เข้าร่วม
0325 เด็กหญิงพัชรีย์ภรณ์ สอนวงษ์ วาปีปทุม 23 5 28 232 เข้าร่วม
0597 เด็กชายพันชาติ ปทุมทอง นาดูนประชาสรรพ์ 17 5 22 335 เข้าร่วม
0325 เด็กหญิงพันธิฌา นามพิลา วาปีปทุม 40 6 46 44 เข้าร่วม
0375 เด็กหญิงพัสสรีพร ประกายสี วาปีปทุม 26 6 32 166 เข้าร่วม
0610 เด็กหญิงพิชามญชุ์ แก้วพลอย นาดูนประชาสรรพ์ 28 3 31 178 เข้าร่วม
0390 เด็กหญิงพิชามญชุ์ สุนทรพรพัฒน์ กุฉินารายณ์ 32 9 41 71 เข้าร่วม
0375 เด็กชายพิชิตชัย สืบสุนทร วาปีปทุม 17 3 20 371 เข้าร่วม
0325 เด็กหญิงพินยดา ทิพพิชัย วาปีปทุม 36 1 37 96 เข้าร่วม
0390 เด็กชายพิพัฒน์ ทรัพย์ประเสริฐ กุฉินารายณ์ 25 8 33 154 เข้าร่วม
0611 เด็กหญิงพิมพ์ตะวัน มะชิโกวา นาดูนประชาสรรพ์ 25 2 27 251 เข้าร่วม
0375 เด็กหญิงพิมพ์พิไล สมวงษ์ วาปีปทุม 0 0 0 413 ขาดสอบ
0612 เด็กหญิงพิมพ์ศิริ ไวจันทร์ นาดูนประชาสรรพ์ 29 7 36 113 เข้าร่วม
0325 เด็กหญิงพิริยะดา ทะลุจิตร์ วาปีปทุม 24 5 29 218 เข้าร่วม
0325 เด็กชายพิษณุวัชร์ หงส์วิไล วาปีปทุม 33 3 36 113 เข้าร่วม
0325 เด็กชายพีรพัฒน์ นิราราศน์ วาปีปทุม 46 11 57 19 เข้าร่วม
0598 เด็กชายพีรภัทร ตะลุวัน นาดูนประชาสรรพ์ 28 2 30 197 เข้าร่วม
0325 เด็กชายภควัฒน์ จันทะค่อม วาปีปทุม 32 10 42 61 เข้าร่วม
0325 เด็กชายภทรธร ปาสารักษ์ วาปีปทุม 0 0 0 413 ขาดสอบ
0292 เด็กหญิงภัควลัญชญ์ ศิริสอน ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 50 15 65 7 เข้าร่วม
0251 เด็กหญิงภัททิยา กัลพฤกษ์ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 0 0 0 413 ขาดสอบ
0390 เด็กชายภัทรดนัย ยศบุญ กุฉินารายณ์ 34 3 37 96 เข้าร่วม
0325 เด็กหญิงภัทรธิดา ภาภักดี วาปีปทุม 32 10 42 61 เข้าร่วม
0325 เด็กชายภัทรพร นุพัฒน์ วาปีปทุม 21 1 22 335 เข้าร่วม
0325 เด็กชายภัทรพันธ์ เพิ่งจันดา วาปีปทุม 28 5 33 154 เข้าร่วม
0375 เด็กหญิงภัทราวดี กมลวราพิทักษ์ วาปีปทุม 22 1 23 318 เข้าร่วม
0361 เด็กหญิงภัทราวดี หารสระคู วาปีปทุม 22 5 27 251 เข้าร่วม
0375 เด็กชายภาคภูมิ บุตรกาศ วาปีปทุม 17 2 19 383 เข้าร่วม
0325 เด็กหญิงภิชญาภา จันทร์พรม วาปีปทุม 27 5 32 166 เข้าร่วม
0325 เด็กชายภูตะวัน โยธะมาตย์ วาปีปทุม 37 8 45 49 เข้าร่วม
0325 เด็กชายภูธเนศ พวงศรี วาปีปทุม 25 4 29 218 เข้าร่วม
0638 เด็กชายภูมิพัฒน์ ลีลา ชานุมานวิทยาคม 26 0 26 268 เข้าร่วม
0361 เด็กชายภูมิพิทักษ์ ส่อนราช วาปีปทุม 0 0 0 413 ขาดสอบ
0390 เด็กชายภูมิรักข์ ชื่นชม กุฉินารายณ์ 34 8 42 61 เข้าร่วม
0204 เด็กชายภูริณัฐ วันดี บ้านนาฝาย 0 0 0 413 ขาดสอบ
0305 เด็กชายภูริณัฐ วีระพันธ์ อนุบาลร้อยเอ็ด 0 0 0 413 ขาดสอบ
0325 เด็กชายภูรินท์ เวียงอินทร์ วาปีปทุม 21 3 24 304 เข้าร่วม
0361 เด็กชายภูริภัทร พิมขวัญ วาปีปทุม 15 4 19 383 เข้าร่วม
0325 เด็กชายภูวริศว์ ยาโพนทัน วาปีปทุม 27 6 33 154 เข้าร่วม
0375 เด็กชายมงคล สืบสุนทร วาปีปทุม 23 0 23 318 เข้าร่วม
0633 เด็กชายมงคลรัฒน์ พลเยี่ยม ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 49 14 63 10 เข้าร่วม
0325 เด็กหญิงมณฑาทิพย์ มาฤทธิ์ วาปีปทุม 19 4 23 318 เข้าร่วม
0325 เด็กหญิงมธุรส สอนนอก วาปีปทุม 0 0 0 413 ขาดสอบ
0613 เด็กหญิงมนพร แดนวงล้อม นาดูนประชาสรรพ์ 31 3 34 137 เข้าร่วม
0325 เด็กหญิงมนศิชา มาตจินดา วาปีปทุม 29 5 34 137 เข้าร่วม
0375 เด็กหญิงมนัสชนก แสงเนตร วาปีปทุม 20 4 24 304 เข้าร่วม
0375 เด็กชายมัชพล ชะชำ วาปีปทุม 28 3 31 178 เข้าร่วม
0375 เด็กชายมามูน ราห์มัน วาปีปทุม 26 2 28 232 เข้าร่วม
0614 เด็กหญิงมาริษา คำหล่าแก้ว นาดูนประชาสรรพ์ 23 5 28 232 เข้าร่วม
0325 เด็กหญิงมาริษา มังคลัง วาปีปทุม 20 3 23 318 เข้าร่วม
0325 เด็กหญิงมิลดา บัวรัตน์ วาปีปทุม 20 4 24 304 เข้าร่วม
0280 เด็กชายยศวัจน์ ตั้งตระกูลวงศ์ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 51 15 66 6 ชมเชย
0325 เด็กหญิงยุพารัตน์ เปลี่ยนรัมย์ วาปีปทุม 27 3 30 197 เข้าร่วม
0599 เด็กชายรพีภัฒน์ ระรงค์ นาดูนประชาสรรพ์ 16 3 19 383 เข้าร่วม
0325 เด็กหญิงรมิดา ชลเดช วาปีปทุม 34 8 42 61 เข้าร่วม
0325 เด็กหญิงรวินท์ หารศรีภูมิ วาปีปทุม 24 2 26 268 เข้าร่วม
0325 เด็กชายระพีภัทร บุตรมะ วาปีปทุม 17 4 21 352 เข้าร่วม
0375 เด็กหญิงรังสินี ราชพันแสน วาปีปทุม 24 1 25 286 เข้าร่วม
0637 เด็กชายรัฐภูมิ มหาวงค์ ชานุมานวิทยาคม 26 4 30 197 เข้าร่วม
0325 เด็กชายรัฐศาสตร์ ประวัดศรี วาปีปทุม 24 2 26 268 เข้าร่วม
0325 เด็กชายรัตนชัย พิมสิม วาปีปทุม 28 3 31 178 เข้าร่วม
0325 เด็กหญิงรัตนภรณ์ มูลต้น วาปีปทุม 19 4 23 318 เข้าร่วม
0398 เด็กหญิงรัตนาพร จันทร์ต่อ ผดุงนารี 17 0 17 400 เข้าร่วม
0375 เด็กหญิงรัศมี สีชะนะ วาปีปทุม 19 3 22 335 เข้าร่วม
0390 เด็กหญิงรินลดา ทองตา กุฉินารายณ์ 36 9 45 49 เข้าร่วม
0325 เด็กหญิงรุจิรา คุณหงส์ วาปีปทุม 30 7 37 96 เข้าร่วม
0390 เด็กชายรุ่งสุริยา ด่ำกระโทก กุฉินารายณ์ 32 5 37 96 เข้าร่วม
0325 เด็กหญิงลลิลสิริ ปิดสายะตัง วาปีปทุม 24 2 26 268 เข้าร่วม
0615 เด็กหญิงลักขณา ฤทธิราช นาดูนประชาสรรพ์ 0 0 0 413 ขาดสอบ
0375 เด็กชายวงศกร ปาปะทา วาปีปทุม 20 5 25 286 เข้าร่วม
0375 เด็กชายวงศกร หิตายะโส วาปีปทุม 24 5 29 218 เข้าร่วม
0325 เด็กชายวงศกร คุณแก้ว วาปีปทุม 50 15 65 7 เข้าร่วม
0640 เด็กหญิงวชิรวิทย์ ปองไป สาธิต มมส 46 13 59 16 เข้าร่วม
0375 เด็กชายวชิรากร ปะกินังเต วาปีปทุม 14 0 14 411 เข้าร่วม
0325 เด็กหญิงวนัสนันท์ ทองอ่ำ วาปีปทุม 23 3 26 268 เข้าร่วม
0473 เด็กหญิงวรรณลดา อมรมรกต ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 46 14 60 15 เข้าร่วม
0307 เด็กหญิงวรวรรณี พลศรี สารคามพิทยาคม 51 17 68 2 รองชนะเลิศอันดับที่ 2
0375 เด็กชายวรวุธ มาลัยวงศ์ วาปีปทุม 0 0 0 413 ขาดสอบ
0616 เด็กหญิงวรัญญา ปะนามะเท นาดูนประชาสรรพ์ 20 2 22 335 เข้าร่วม
0325 เด็กหญิงวรัญญา ปทุมานนท์ วาปีปทุม 25 3 28 232 เข้าร่วม
0375 เด็กหญิงวราพร เกตุมาตย์ วาปีปทุม 19 2 21 352 เข้าร่วม
0325 เด็กหญิงวรินญา คำมุก วาปีปทุม 28 3 31 178 เข้าร่วม
0375 เด็กหญิงวรินยา ปาปะไม วาปีปทุม 21 2 23 318 เข้าร่วม
0375 เด็กหญิงวริศรา รินกระโทก วาปีปทุม 28 3 31 178 เข้าร่วม
0325 เด็กหญิงวริศรา พิมยาง วาปีปทุม 37 6 43 58 เข้าร่วม
0325 เด็กหญิงวริศรา แก้วกุ่ม วาปีปทุม 30 7 37 96 เข้าร่วม
0390 เด็กหญิงวริษฐา พิรมแหยม กุฉินารายณ์ 34 5 39 86 เข้าร่วม
0325 เด็กหญิงวลิตา โคหาจักร์ วาปีปทุม 30 2 32 166 เข้าร่วม
0442 เด็กชายวสุกฤต ประจุดทะศรี วาปีปทุม 20 3 23 318 เข้าร่วม
0325 เด็กชายวสุพล สนามพรม วาปีปทุม 37 6 43 58 เข้าร่วม
0600 เด็กชายวัชระชัย แขนคันรัมย์ นาดูนประชาสรรพ์ 0 0 0 413 ขาดสอบ
0361 เด็กชายวัชรากร อักษรพิมพ์ วาปีปทุม 19 2 21 352 เข้าร่วม
0325 เด็กชายวัชรากร ดงขันตี วาปีปทุม 31 3 34 137 เข้าร่วม
0442 เด็กชายวิชญะ ปะกิสังข์ วาปีปทุม 24 1 25 286 เข้าร่วม
0325 เด็กชายวิชญ์ภาส แปลงมาลย์ วาปีปทุม 31 5 36 113 เข้าร่วม
0325 เด็กหญิงวิภาดา เหลาสนิท วาปีปทุม 24 5 29 218 เข้าร่วม
0375 เด็กชายวุฒินัน นันทะปัต วาปีปทุม 23 1 24 304 เข้าร่วม
0375 เด็กชายวุฒิพงษ์ ศิริภักดิ์ วาปีปทุม 32 3 35 125 เข้าร่วม
0325 เด็กชายศตวรรษ พลพิทักษ์ วาปีปทุม 17 4 21 352 เข้าร่วม
0375 เด็กชายศรัณยู สุปะเท วาปีปทุม 22 0 22 335 เข้าร่วม
0340 เด็กหญิงศรัณย์ภัทร จันทร์เพ็ง ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 0 0 0 413 ขาดสอบ
0390 เด็กหญิงศวรรยา วิลาศรี กุฉินารายณ์ 39 13 52 29 เข้าร่วม
0375 เด็กหญิงศศิกานต์ สารขันธ์ วาปีปทุม 31 6 37 96 เข้าร่วม
0325 เด็กหญิงศศิกานต์ สุคันธาพฤกษ์ วาปีปทุม 20 5 25 286 เข้าร่วม
0325 เด็กหญิงศศิธร ชัยธานี วาปีปทุม 22 2 24 304 เข้าร่วม
0325 เด็กหญิงศศิธร สมีแจ้ง วาปีปทุม 36 5 41 71 เข้าร่วม
0442 เด็กหญิงศศินิภา แจ่มใส วาปีปทุม 16 3 19 383 เข้าร่วม
0325 เด็กหญิงศศิประภา ประจวบสุข วาปีปทุม 30 12 42 61 เข้าร่วม
0617 เด็กหญิงศศิวิมล สิงหาราโท นาดูนประชาสรรพ์ 30 10 40 79 เข้าร่วม
0325 เด็กหญิงศิริญา โพธิ์พยัคฆ์ วาปีปทุม 33 2 35 125 เข้าร่วม
0325 เด็กหญิงศิรินญา วิเศษ วาปีปทุม 35 10 45 49 เข้าร่วม
0325 เด็กหญิงศิรินพร สิงธิมาตย์ วาปีปทุม 17 4 21 352 เข้าร่วม
0390 เด็กชายศิริวัฒน์ สุดศักดา กุฉินารายณ์ 30 6 36 113 เข้าร่วม
0375 เด็กชายศิวนารถ ปะกิลาพัง วาปีปทุม 20 1 21 352 เข้าร่วม
0375 เด็กชายศิวัช ดงอุทิศ วาปีปทุม 27 1 28 232 เข้าร่วม
0325 เด็กหญิงศุภกาญจน์ วานิชชัง วาปีปทุม 33 9 42 61 เข้าร่วม
0325 เด็กชายศุภณัฐ โยวะ วาปีปทุม 34 6 40 79 เข้าร่วม
0215 เด็กหญิงศุภธวดี ไวยเวช กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 0 0 0 413 ขาดสอบ
0325 เด็กชายสกลพัฒน์ ศรีสุข วาปีปทุม 21 3 24 304 เข้าร่วม
0325 เด็กชายสกลพัฒน์ โคตรโสภา วาปีปทุม 31 10 41 71 เข้าร่วม
0375 เด็กชายสมชาย โดเคน วาปีปทุม 20 0 20 371 เข้าร่วม
0325 เด็กหญิงสมฤทัย อภัยศรี วาปีปทุม 29 5 34 137 เข้าร่วม
0325 เด็กชายสรวิศ ปาปะไมล์ วาปีปทุม 33 4 37 96 เข้าร่วม
0405 เด็กชายสฤษธิชัย ทองบัวบาน หลักเมืองมหาสารคาม 49 14 63 10 เข้าร่วม
0305 เด็กชายสาวิตร อภินันท์มงคล อนุบาลร้อยเอ็ด 0 0 0 413 ขาดสอบ
0325 เด็กหญิงสาวิตรี ใหปะโท วาปีปทุม 27 4 31 178 เข้าร่วม
0375 เด็กชายสิทธิชัย อุปมัย วาปีปทุม 26 2 28 232 เข้าร่วม
0375 เด็กชายสิทธิพงษ์ บุญเรือง วาปีปทุม 0 0 0 413 ขาดสอบ
0325 เด็กชายสิรวิชญ์ โยธามาตย์ วาปีปทุม 33 6 39 86 เข้าร่วม
0390 เด็กหญิงสิริกัลยา วิชัยโย กุฉินารายณ์ 46 5 51 30 เข้าร่วม
0629 เด็กหญิงสิริยาพร โยอาศรี วาปีปทุม 24 4 28 232 เข้าร่วม
0375 เด็กหญิงสิรีธร จันทิชัย วาปีปทุม 21 2 23 318 เข้าร่วม
0375 เด็กชายสิโรฒน์ ปะกิคะเน วาปีปทุม 21 1 22 335 เข้าร่วม
0390 เด็กชายสืบสกุล อุทโท กุฉินารายณ์ 20 7 27 251 เข้าร่วม
0325 เด็กชายสุกฤษฏิ์ หนูอยู่ วาปีปทุม 15 1 16 405 เข้าร่วม
0325 เด็กหญิงสุชาดา จันทะรักษ์ วาปีปทุม 27 3 30 197 เข้าร่วม
0325 เด็กหญิงสุชาดา บุญสงคราม วาปีปทุม 26 4 30 197 เข้าร่วม
0625 เด็กหญิงสุชานันท์ สุวรรณพันธ์ วาปีปทุม 26 2 28 232 เข้าร่วม
0325 เด็กหญิงสุชาวดี จงจิตต์ วาปีปทุม 35 10 45 49 เข้าร่วม
0375 เด็กหญิงสุดธิดา ปักกะสาตัง วาปีปทุม 21 1 22 335 เข้าร่วม
0375 เด็กหญิงสุดารัตน์ รมเพ็ง วาปีปทุม 21 0 21 352 เข้าร่วม
0390 เด็กชายสุทธิพจน์ ศรีโพนทอง กุฉินารายณ์ 28 6 34 137 เข้าร่วม
0375 เด็กหญิงสุทราศิณี ม่วงทำ วาปีปทุม 17 6 23 318 เข้าร่วม
0630 เด็กหญิงสุพัตรา โพธิ์นอก วาปีปทุม 22 0 22 335 เข้าร่วม
0325 เด็กหญิงสุพิชฌา แก้วธานี วาปีปทุม 34 4 38 91 เข้าร่วม
0325 เด็กชายสุพีรภัทร ศรีบุญเรือง วาปีปทุม 43 6 49 34 เข้าร่วม
0305 เด็กชายสุภวัฒ รัตนเมกุล อนุบาลร้อยเอ็ด 50 18 68 2 รองชนะเลิศอันดับที่ 1
0375 เด็กหญิงสุภัชชา ถาวรรัมย์ วาปีปทุม 0 0 0 413 ขาดสอบ
0397 เด็กหญิงสุภาภร สอนนา วาปีปทุม 0 0 0 413 ขาดสอบ
0325 เด็กหญิงสุภารัตน์ รอดสุโข วาปีปทุม 27 2 29 218 เข้าร่วม
0325 เด็กหญิงสุภิสรัตน์ ธรรมโส วาปีปทุม 29 8 37 96 เข้าร่วม
0210 เด็กชายสุวิจักษณ์ บุญทา ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 42 16 58 18 เข้าร่วม
0442 เด็กชายสุวิทย์ มูลอำคา วาปีปทุม 17 2 19 383 เข้าร่วม
0375 เด็กหญิงหนูวัน กระทุ่มขันธ์ วาปีปทุม 35 4 39 86 เข้าร่วม
0325 เด็กหญิงหฤทัย อุดมเมฆ วาปีปทุม 25 2 27 251 เข้าร่วม
0375 เด็กหญิงอณัฐชา ชาวบ้านใน วาปีปทุม 21 1 22 335 เข้าร่วม
0325 เด็กชายอดิรัณณ์ ศรีชาดา วาปีปทุม 35 6 41 71 เข้าร่วม
0375 เด็กชายอดิเทพ ดีเลิศ วาปีปทุม 0 0 0 413 ขาดสอบ
0397 เด็กหญิงอติกานต์ พัตรพักตร์ วาปีปทุม 20 0 20 371 เข้าร่วม
0361 เด็กหญิงอธุรดา มาฤทธิ์ วาปีปทุม 20 6 26 268 เข้าร่วม
0618 เด็กหญิงอนันตญา เผือกสีสุข นาดูนประชาสรรพ์ 31 7 38 91 เข้าร่วม
0325 เด็กชายอนุภัทร เสนาโนฤทธิ์ วาปีปทุม 28 4 32 166 เข้าร่วม
0325 เด็กหญิงอภิญญา สีวันทา วาปีปทุม 33 8 41 71 เข้าร่วม
0375 เด็กหญิงอภิวรรณ โยอาศรี วาปีปทุม 33 4 37 96 เข้าร่วม
0325 เด็กชายอภิวิชญ์ ภูญาดาว วาปีปทุม 19 3 22 335 เข้าร่วม
0325 เด็กหญิงอภิสมัย บุตรศรีภูมิ วาปีปทุม 27 1 28 232 เข้าร่วม
0375 เด็กชายอภิสิทธิ์ พืชสิงห์ วาปีปทุม 25 3 28 232 เข้าร่วม
0325 เด็กชายอภิเดช จันโทสุทธิ์ วาปีปทุม 31 6 37 96 เข้าร่วม
0375 เด็กหญิงอรณี สุนทวงศ์ วาปีปทุม 0 0 0 413 ขาดสอบ
0375 เด็กหญิงอรนลิน อาทิตย์ตั้ง วาปีปทุม 25 0 25 286 เข้าร่วม
0375 เด็กชายอรรถวิทย์ นาราษฏร์ วาปีปทุม 18 1 19 383 เข้าร่วม
0390 เด็กชายอรรถโกวิท วิเศษไชย กุฉินารายณ์ 25 5 30 197 เข้าร่วม
0375 เด็กหญิงอรัชญา นครศรี วาปีปทุม 27 3 30 197 เข้าร่วม
0619 เด็กหญิงอริษา ศรีภูวงษ์ นาดูนประชาสรรพ์ 24 11 35 125 เข้าร่วม
0361 เด็กหญิงอลิสา พันชาด วาปีปทุม 25 3 28 232 เข้าร่วม
0375 เด็กชายอัครพล ฉัตรศรี วาปีปทุม 0 0 0 413 ขาดสอบ
0390 เด็กชายอัครพล สีแก้วก่ำ กุฉินารายณ์ 38 7 45 49 เข้าร่วม
0375 เด็กชายอัครเสดีย์ บัวลอย วาปีปทุม 0 0 0 413 ขาดสอบ
0325 เด็กหญิงอัจจิมา เลาป้อมวาปี วาปีปทุม 0 0 0 413 ขาดสอบ
0325 เด็กชายอัจฉริยพงศ์ คำสะอาด วาปีปทุม 30 4 34 137 เข้าร่วม
0620 เด็กหญิงอัญชรินทร์ ปะโพทะกัง นาดูนประชาสรรพ์ 0 0 0 413 ขาดสอบ
0375 เด็กหญิงอัญชลี บุญสิทธิ์ วาปีปทุม 22 4 26 268 เข้าร่วม
0375 เด็กชายอัษฎาวุธ บุญเลี้ยง วาปีปทุม 17 1 18 392 เข้าร่วม
0325 เด็กชายอัษฎาวุธ มาดาโต วาปีปทุม 29 5 34 137 เข้าร่วม
0325 เด็กชายอัสนี ปทุมขำ วาปีปทุม 26 1 27 251 เข้าร่วม
0375 เด็กหญิงอาทิติยา สุปะโค วาปีปทุม 25 8 33 154 เข้าร่วม
0375 เด็กชายอานุภาพ ปะกิคะเนย์ วาปีปทุม 26 4 30 197 เข้าร่วม
0325 เด็กหญิงอาภัสรา สังครีต วาปีปทุม 25 6 31 178 เข้าร่วม
0325 เด็กหญิงอารยา บุบผารัตน์ วาปีปทุม 26 3 29 218 เข้าร่วม
0622 เด็กหญิงอารีรัตน์ ศิริเลี้ยง วาปีปทุม 22 0 22 335 เข้าร่วม
0375 เด็กหญิงอินทิรา เทพวงค์ วาปีปทุม 18 0 18 392 เข้าร่วม
0427 เด็กชายอิศวรักษ์ ยะถา วาปีปทุม 25 6 31 178 เข้าร่วม
0325 เด็กชายเกริกพล นามภักดิ์ วาปีปทุม 28 7 35 125 เข้าร่วม
0325 เด็กหญิงเกวริน คำทอง วาปีปทุม 24 1 25 286 เข้าร่วม
0325 เด็กชายเกียรติก้อง โคช่วย วาปีปทุม 37 2 39 86 เข้าร่วม
0325 เด็กชายเกียรติศักดิ์ ชัยเฉลิม วาปีปทุม 0 0 0 413 ขาดสอบ
0602 เด็กหญิงเขมมิการ์ บุญเจียม นาดูนประชาสรรพ์ 30 5 35 125 เข้าร่วม
0325 เด็กชายเจตน์สฤษฎิ์ แก้วแผ่ว วาปีปทุม 24 5 29 218 เข้าร่วม
0375 เด็กหญิงเจนจิรา จันโทสุทธิ์ วาปีปทุม 26 5 31 178 เข้าร่วม
0299 เด็กชายเจษฎาพร อุปเถย์ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 47 14 61 14 เข้าร่วม
0325 เด็กชายเจษฎาภรณ์ สอนจันทร์ วาปีปทุม 25 4 29 218 เข้าร่วม
0375 เด็กหญิงเจียรนัย ทองดี วาปีปทุม 19 2 21 352 เข้าร่วม
0375 เด็กชายเธียรภัต เวโสวา วาปีปทุม 0 0 0 413 ขาดสอบ
0375 เด็กหญิงเนตรชนก แก้ววัง วาปีปทุม 20 0 20 371 เข้าร่วม
0390 เด็กหญิงเบญญาภา ใจอ่อน กุฉินารายณ์ 45 14 59 16 เข้าร่วม
0361 เด็กหญิงเบญธิทรา ศิริเลิศ วาปีปทุม 18 2 20 371 เข้าร่วม
0375 เด็กหญิงเบ็ญทิวา มะปะเม วาปีปทุม 21 4 25 286 เข้าร่วม
0325 เด็กหญิงเพียงขวัญข้าว โยทัยเที่ยง วาปีปทุม 36 9 45 49 เข้าร่วม
0325 เด็กหญิงเภตรา โบรด วาปีปทุม 30 5 35 125 เข้าร่วม
0639 เด็กหญิงเมธันดา อัตถากร ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 50 17 67 5 ชมเชย
0390 เด็กชายเศรษฐพล ทวีโคตร กุฉินารายณ์ 26 7 33 154 เข้าร่วม
0375 เด็กชายเสกสันต์ สุขสนิท วาปีปทุม 28 2 30 197 เข้าร่วม
0398 เด็กหญิงเสาวลักษณ์ หล่มศักดิ์ ผดุงนารี 19 1 20 371 เข้าร่วม
0375 เด็กหญิงเอริกะ มาทสึอุระ วาปีปทุม 29 3 32 166 เข้าร่วม
0375 เด็กหญิงแพรลดา ชาวพงษ์ วาปีปทุม 0 0 0 413 ขาดสอบ
0325 เด็กหญิงแพรวพรรณ ปะวะขัง วาปีปทุม 33 8 41 71 เข้าร่วม
0375 เด็กหญิงโยษิตา พันธา วาปีปทุม 17 3 20 371 เข้าร่วม
0390 เด็กหญิงโยษิตา ไชยเลิศ กุฉินารายณ์ 42 12 54 23 เข้าร่วม