การสอบแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2560

  รหัสสมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน คะแนน(60) คะแนน(20) คะแนน(80) ลำดับที่ รางวัล เกียรติบัตร
0565 เด็กหญิงกมลชนก แสนชน บ้านแคน 27 0 27 138 เข้าร่วม
0578 เด็กหญิงกมลพร สืบสุนทร เมืองวาปีปทุม 27 0 27 138 เข้าร่วม
0582 เด็กหญิงกมลลักษณ์ แซ่ฮัก เมืองวาปีปทุม 27 0 27 138 เข้าร่วม
0357 เด็กหญิงกมลวรรณ ประทุมคำ เมืองวาปีปทุม 35 3 38 75 เข้าร่วม
0356 เด็กหญิงกรกนก ประธิปอาราม เมืองวาปีปทุม 25 0 25 146 เข้าร่วม
0302 เด็กหญิงกรณิชา เสนาประทุม อนุบาลร้อยเอ็ด 50 9 59 13 เข้าร่วม
0370 เด็กชายกรภัทร์ ปะกิคา เมืองวาปีปทุม 45 5 50 34 เข้าร่วม
0414 เด็กชายกฤตภาส สีหาบุญนาค อนุบาลเอี่ยมสุข 39 3 42 56 เข้าร่วม
0368 เด็กหญิงกฤตภาส แพนลิ้นฟ้า บ้านโกทา 41 0 41 62 เข้าร่วม
0440 เด็กชายกฤตเมธ วรสาร พระกุมารมหาสารคาม 30 5 35 100 เข้าร่วม
0410 เด็กชายกฤษฎิ์กานต์ สีเฉลียว อนุบาลมหาสารคาม 0 0 0 191 ขาดสอบ
0355 เด็กหญิงกวินธิดา จันดี เมืองวาปีปทุม 24 0 24 150 เข้าร่วม
0334 เด็กหญิงกวิสรา ไปแดน อนุบาลวาปีปทุม 23 1 24 150 เข้าร่วม
0357 เด็กหญิงกัญญาวีร์ สืบสุนทร เมืองวาปีปทุม 21 0 21 171 เข้าร่วม
0560 เด็กหญิงกัญวรา หิตายะ เมืองวาปีปทุม 38 7 45 49 เข้าร่วม
0583 เด็กชายกันตภูมิ เถาขุนทด บ้านโกทา 37 2 39 69 เข้าร่วม
0577 เด็กหญิงกานต์นิชชา ไทรสี เมืองวาปีปทุม 35 1 36 91 เข้าร่วม
0328 เด็กชายกิตติพงษ์ ปิ่นขุนทด อนุบาลวาปีปทุม 26 6 32 117 เข้าร่วม
0574 เด็กชายกิตติศักด์ ชื่อรักษ์ พระกุมารศึกษา 30 4 34 106 เข้าร่วม
0590 เด็กชายกิรติ ทาสีแก้ว เมืองวาปีปทุม 48 8 56 22 เข้าร่วม
0302 เด็กหญิงกุลปรียา นาอ้อม อนุบาลร้อยเอ็ด 47 13 60 11 เข้าร่วม
0356 เด็กหญิงขนิษฐา คำสมัย เมืองวาปีปทุม 33 4 37 82 เข้าร่วม
0572 เด็กหญิงจิตปุณ อุ่นใจ อนุบาลเอียมสุข 35 3 38 75 เข้าร่วม
0304 เด็กหญิงจิรภิญญา บุญศรี อนุบาลร้อยเอ็ด 36 4 40 66 เข้าร่วม
0355 เด็กหญิงจิรัชญา ทับสุขวิวัฒนกุล เมืองวาปีปทุม 35 5 40 66 เข้าร่วม
0301 เด็กชายจิรายุทธ ศิริโยธา อนุบาลร้อยเอ็ด 47 15 62 5 ชมเชย
0356 เด็กชายจิราวรรณ ดีนอก เมืองวาปีปทุม 35 2 37 82 เข้าร่วม
0330 เด็กหญิงจิราวรรณ รชตสมบูรณ์ บ้านหนองข่า 22 0 22 163 เข้าร่วม
0263 เด็กหญิงจิราวรรณ วิศาลอาชีวะเจริญ สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 0 0 0 191 ขาดสอบ
0555 เด็กหญิงจิริยา แพงสร้อยน้อย อนุบาลเอียมสุข 33 1 34 106 เข้าร่วม
0443 เด็กหญิงจีราพัชร ร่มจันทร์ เมืองวาปีปทุม 30 4 34 106 เข้าร่วม
0357 เด็กหญิงจุฑาทิพย์ ปองไป เมืองวาปีปทุม 23 1 24 150 เข้าร่วม
0324 เด็กหญิงชญาดา ข่าขันมะลี อนุบาลร้อยเอ็ด 0 0 0 191 ขาดสอบ
0354 เด็กหญิงชนกนันท์ เปลือยหนองแข้ อนุบาลร้อยเอ็ด 42 9 51 31 เข้าร่วม
0303 เด็กหญิงชนัญชิดา สายสาคร อนุบาลร้อยเอ็ด 45 8 53 28 เข้าร่วม
0329 เด็กหญิงชนันท์ณัฐ สัตตรัตนำพร อนุบาลวาปีปทุม 44 4 48 42 เข้าร่วม
0356 เด็กหญิงชนากานต์ คุ้มเนตร เมืองวาปีปทุม 39 2 41 62 เข้าร่วม
0270 เด็กหญิงชลธิชา สาหลาด บ้านหนองกุง 36 2 38 75 เข้าร่วม
0430 เด็กหญิงชาลิสา นะตะสัตย์ อนุบาลวาปีปทุม 18 0 18 179 เข้าร่วม
0329 เด็กหญิงชิดชญา ตรีประทุม อนุบาลวาปีปทุม 27 1 28 134 เข้าร่วม
0587 เด็กชายชิวา ชาปัญญา บ้านหนองบัวกุดอ้อ 26 1 27 138 เข้าร่วม
0554 เด็กหญิงญดาพร ชำนาญจันทร์ บ้านหนองคูม่วง 28 0 28 134 เข้าร่วม
0549 เด็กหญิงญาณิดา เดิมทำรัมย์ อนุบาลเอียมสุข 39 3 42 56 เข้าร่วม
0355 เด็กชายฐปนัท พลกุล เมืองวาปีปทุม 50 10 60 11 เข้าร่วม
0267 เด็กหญิงฐิติชญา พรมโคตร บ้านหนองกุง 28 3 31 121 เข้าร่วม
0219 เด็กชายฐิติพงศ์ ชัยวงค์ษา บ้านบัวขาว(วันครู ๒๕๐๐) 0 0 0 191 ขาดสอบ
0561 เด็กหญิงฐิติรัตน์ ศิริมนตรี เมืองวาปีปทุม 34 2 36 91 เข้าร่วม
0330 เด็กชายฐิติศักดิ์ โพธิ์หล้า บ้านหนองข่า 33 3 36 91 เข้าร่วม
0303 เด็กชายณภัทร ผดุงกิจ อนุบาลร้อยเอ็ด 48 11 59 13 เข้าร่วม
0304 เด็กหญิงณภัทร พึ่งสันเทียะ อนุบาลร้อยเอ็ด 44 6 50 34 เข้าร่วม
0313 เด็กหญิงณัฏฐณิชา เสริมเหลา อนุบาลร้อยเอ็ด 33 2 35 100 เข้าร่วม
0407 เด็กหญิงณัฏฐวี วงศ์กระบากถาวร อนุบาลกิติยา 43 2 45 49 เข้าร่วม
0369 เด็กหญิงณัฏฐ์นรี นินทราช อนุบาลเอี่ยมสุข 35 3 38 75 เข้าร่วม
0355 เด็กหญิงณัฐฌา โพธิ์แกะ เมืองวาปีปทุม 42 4 46 45 เข้าร่วม
0324 เด็กหญิงณัฐนิชา นาคดี อนุบาลร้อยเอ็ด 0 0 0 191 ขาดสอบ
0443 เด็กชายณัฐภัทร พิจารณ์ เมืองวาปีปทุม 30 1 31 121 เข้าร่วม
0532 เด็กหญิงณัฐวรา สูงเนิน เมืองวาปีปทุม 19 2 21 171 เข้าร่วม
0303 เด็กหญิงณัฐสินี ยานู อนุบาลร้อยเอ็ด 43 7 50 34 เข้าร่วม
0335 เด็กชายตะวันรุ่ง จันทะจิต อนุบาลกิติยา 38 4 42 56 เข้าร่วม
0263 เด็กชายติณห์ บุญมี สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 38 5 43 52 เข้าร่วม
0301 เด็กชายทีปกร จรบุรมย์ อนุบาลร้อยเอ็ด 45 16 61 8 เข้าร่วม
0328 เด็กชายธนกร จันหนองหว้า อนุบาลวาปีปทุม 27 4 31 121 เข้าร่วม
0267 เด็กชายธนกฤต ปะมา บ้านหนองกุง 21 1 22 163 เข้าร่วม
0328 เด็กชายธนวิชญ์ นามสนิท อนุบาลวาปีปทุม 31 5 36 91 เข้าร่วม
0441 เด็กชายธนะพัฒน์ กิตติธราสัณห์ เมืองวาปีปทุม 32 4 36 91 เข้าร่วม
0557 เด็กหญิงธนาธาร อุทปา อนุบาลเอียมสุข 33 2 35 100 เข้าร่วม
0543 เด็กชายธนโชค แสนสุภา เมืองวาปีปทุม 35 2 37 82 เข้าร่วม
0409 เด็กชายธราดล ศรีชะตา สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 0 0 0 191 ขาดสอบ
0440 เด็กหญิงธวัลพร วรสาร พระกุมารมหาสารคาม 41 6 47 44 เข้าร่วม
0304 เด็กหญิงธวัลรัตน์ สุริยะวงศ์ อนุบาลร้อยเอ็ด 44 11 55 25 เข้าร่วม
0324 เด็กหญิงธัญญรัตน์ พิมพะนิตย์ อนุบาลร้อยเอ็ด 0 0 0 191 ขาดสอบ
0303 เด็กหญิงธัญญลักษณ์ ทุมรินทร์ อนุบาลร้อยเอ็ด 41 4 45 49 เข้าร่วม
0245 เด็กหญิงธันชนก มายเจริญกุล พระกุมารศึกษา 45 6 51 31 เข้าร่วม
0324 เด็กหญิงธันยพร ตาแสง อนุบาลร้อยเอ็ด 0 0 0 191 ขาดสอบ
0533 เด็กหญิงธิรดา ศรีสังข์ เมืองวาปีปทุม 21 3 24 150 เข้าร่วม
0329 เด็กหญิงธีรพร ภูมาศ อนุบาลวาปีปทุม 28 0 28 134 เข้าร่วม
0209 เด็กหญิงธีรัตม์ บุญทา อนุบาลทองสตา 48 13 61 8 เข้าร่วม
0334 เด็กชายธีราทร ลิ้มเบญจทรัพย์ อนุบาลวาปีปทุม 42 4 46 45 เข้าร่วม
0237 เด็กชายนนท์ธวัฒน์ นามทอง ปัญจรักษ์ 39 10 49 40 เข้าร่วม
0302 เด็กหญิงนภัสวรรณ นันทะเสนา อนุบาลร้อยเอ็ด 45 6 51 31 เข้าร่วม
0534 เด็กหญิงนภัสสร ติณรัตน์ เมืองวาปีปทุม 18 0 18 179 เข้าร่วม
0329 เด็กหญิงนภาวี ภัทราบุญญากุล อนุบาลวาปีปทุม 38 4 42 56 เข้าร่วม
0355 เด็กหญิงนรรธพร อามาตย์พล เมืองวาปีปทุม 39 3 42 56 เข้าร่วม
0586 เด็กหญิงนริศรา บัวศรีภูมิ บ้านหนองบัวกุดอ้อ 24 3 27 138 เข้าร่วม
0580 เด็กหญิงนวพรรษ ทัดแก้ว หลักเมืองมหาสารคาม 37 2 39 69 เข้าร่วม
0304 เด็กหญิงนันธิตาพร วงศ์สมศรี อนุบาลร้อยเอ็ด 0 0 0 191 ขาดสอบ
0329 เด็กหญิงนาฏสิริ ภัทราบุญญากุล อนุบาลวาปีปทุม 26 0 26 144 เข้าร่วม
0330 เด็กหญิงนิตยา แสงราม บ้านหนองข่า 20 1 21 171 เข้าร่วม
0430 เด็กหญิงนิภาพร ช่อขุนทด อนุบาลวาปีปทุม 18 0 18 179 เข้าร่วม
0535 เด็กหญิงนิรภา ไปไหน เมืองวาปีปทุม 0 0 0 191 ขาดสอบ
0553 เด็กหญิงนิราตรี มะโนราช บ้านหนองคูม่วง 29 3 32 117 เข้าร่วม
0330 เด็กชายบารเมตร์ สายสิงห์ บ้านหนองข่า 22 0 22 163 เข้าร่วม
0285 เด็กชายปกป้อง คลังพระศรี เมืองร้อยเอ็ด 45 4 49 40 เข้าร่วม
0303 เด็กหญิงปนัดดา บุญกาพิมพ์ อนุบาลร้อยเอ็ด 0 0 0 191 ขาดสอบ
0330 เด็กหญิงปนิตา นันทะคา บ้านหนองข่า 24 0 24 150 เข้าร่วม
0356 เด็กหญิงปภาดา ปะเมนาโพธิ์ เมืองวาปีปทุม 29 5 34 106 เข้าร่วม
0589 เด็กชายปรรกาศิต ธนาเดชวัฒนกุล บ้านหนองบัวกุดอ้อ 34 0 34 106 เข้าร่วม
0536 เด็กหญิงประสิทธิพร พรมแพน เมืองวาปีปทุม 34 5 39 69 เข้าร่วม
0191 เด็กชายปรัช จันสำโรง อนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 0 0 0 191 ขาดสอบ
0564 เด็กหญิงปราณีปรียา แดนสา บ้านแคน 34 1 35 100 เข้าร่วม
0544 เด็กหญิงปริยากร ชนาพิบูลย์ผล พระกุมารศึกษา 36 0 36 91 เข้าร่วม
0329 เด็กหญิงปัณฑิตา ตะนัยศรี อนุบาลวาปีปทุม 23 1 24 150 เข้าร่วม
0558 เด็กชายปัณณทัต ชัยรานี เมืองวาปีปทุม 36 2 38 75 เข้าร่วม
0302 เด็กหญิงปัณณพร ศิริแว่น อนุบาลร้อยเอ็ด 38 4 42 56 เข้าร่วม
0332 เด็กหญิงปาณิฉัตร ประสารีบุตร บ้านหนองข่า 22 0 22 163 เข้าร่วม
0331 เด็กหญิงปาลิตา ประนิล อนุบาลวาปีปทุม 20 0 20 178 เข้าร่วม
0302 เด็กหญิงปิยธิดา พิสุทธิเมธา อนุบาลร้อยเอ็ด 45 8 53 28 เข้าร่วม
0372 เด็กชายปิยวัฒน์ ขายม เมืองวาปีปทุม 45 5 50 34 เข้าร่วม
0328 เด็กชายปุญญพัฒน์ กองปัดชา อนุบาลวาปีปทุม 26 3 29 130 เข้าร่วม
0329 เด็กหญิงปุณยาพร มูลบุญ อนุบาลวาปีปทุม 25 1 26 144 เข้าร่วม
0448 เด็กชายปุระชัย นัดที อนุบาลร้อยเอ็ด 49 8 57 18 เข้าร่วม
0562 เด็กชายพงศ์พิสิฏฐ์ ประทุม พระกุมารศึกษา 36 1 37 82 เข้าร่วม
0556 เด็กหญิงพงษ์พิพัฒน์ ชนะโม เมืองวาปีปทุม 20 1 21 171 เข้าร่วม
0537 เด็กหญิงพรชนก ชนะมาร เมืองวาปีปทุม 42 4 46 45 เข้าร่วม
0264 เด็กหญิงพริมรตา ศักดิ์สกุลวัฒนา สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 0 0 0 191 ขาดสอบ
0322 เด็กหญิงพัชรนันท์ สรรพิสุทธิ์ สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 36 4 40 66 เข้าร่วม
0268 เด็กหญิงพัชราภา พูลสุวรรณ บ้านหนองกุง 23 0 23 160 เข้าร่วม
0302 เด็กหญิงพิชญาวดี ไวนิยมพงศ์ อนุบาลร้อยเอ็ด 41 5 46 45 เข้าร่วม
0293 เด็กหญิงพิชาภรณ์ นาเมือง อนุบาลอุดมพันธ์ 0 0 0 191 ขาดสอบ
0309 เด็กหญิงพิมพ์ศิริ พิมพ์ชัยศรี พระกุมารร้อยเอ็ด 0 0 0 191 ขาดสอบ
0332 เด็กหญิงพิยดา เซี่ยงฉิน บ้านหนองข่า 24 0 24 150 เข้าร่วม
0357 เด็กหญิงพิริสา บุตรวิชา เมืองวาปีปทุม 33 4 37 82 เข้าร่วม
0267 เด็กชายพีรภัทร ไปวันเสาร์ บ้านหนองกุง 28 6 34 106 เข้าร่วม
0547 เด็กชายพีรวิชญ์ บัรีสุนท์ พระกุมารศึกษา 33 0 33 113 เข้าร่วม
0302 เด็กหญิงพุทธรักษา บุญกาพิมพ์ อนุบาลร้อยเอ็ด 40 3 43 52 เข้าร่วม
0550 เด็กหญิงภชรัชดา พวาสีเคฟ อนุบาลวาปีปทุม 36 3 39 69 เข้าร่วม
0198 เด็กชายภัทรภูมิ สุกใส อนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 0 0 0 191 ขาดสอบ
0538 เด็กหญิงภัทรลดา อินทร์ชู เมืองวาปีปทุม 34 3 37 82 เข้าร่วม
0546 เด็กชายภัสวัน ปะวะโข หนองกุง 22 0 22 163 เข้าร่วม
0328 เด็กชายภาณุพงศ์ ปางวิภาศ อนุบาลวาปีปทุม 28 0 28 134 เข้าร่วม
0567 เด็กชายภานุวิชญ์ จันทรจำนง บ้านแคน 23 2 25 146 เข้าร่วม
0204 เด็กชายภูริณัฐ วันดี บ้านนาฝาย 49 8.5 57.5 17 เข้าร่วม
0301 เด็กชายภูริณัฐ วีระพันธ์ อนุบาลร้อยเอ็ด 51 14 65 2 รองชนะเลิศอันดับที่ 1
0268 เด็กชายภูริพัฒน์ ปะวะเสนัง บ้านหนองกุง 22 2 24 150 เข้าร่วม
0541 เด็กชายมฆวาล โคตรพัฒน์ เมืองวาปีปทุม 21 1 22 163 เข้าร่วม
0282 เด็กหญิงยมลภัทร จีนภักดี อนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 49 8 57 18 เข้าร่วม
0328 เด็กชายยศพัทธ์ พรหมบังเกิด อนุบาลวาปีปทุม 27 3 30 128 เข้าร่วม
0282 เด็กหญิงรชยา ครองศรัทธา อนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 0 0 0 191 ขาดสอบ
0306 เด็กชายรพีพงศ์ แหล่งสนาม อนุบาลร้อยเอ็ด 47 8 55 25 เข้าร่วม
0304 เด็กหญิงรวงข้าว ดอนไสว อนุบาลร้อยเอ็ด 0 0 0 191 ขาดสอบ
0437 เด็กหญิงรวิภา ใหญ่นอก เมืองวาปีปทุม 38 5 43 52 เข้าร่วม
0330 เด็กหญิงรวิวรรณ วงษา บ้านหนองข่า 16 0 16 184 เข้าร่วม
0330 เด็กหญิงรุจิรา จันทลาด บ้านหนองข่า 18 0 18 179 เข้าร่วม
0328 เด็กชายรุ่งรวิน ประนิล อนุบาลวาปีปทุม 25 0 25 146 เข้าร่วม
0221 เด็กหญิงรุ้งไพลิน ราชณุวงษ์ อนุบาลร้อยเอ็ด 0 0 0 191 ขาดสอบ
0331 เด็กหญิงวรนงค์ ปัตโต อนุบาลวาปีปทุม 19 3 22 163 เข้าร่วม
0267 เด็กหญิงวรรณภา โทนะหงษา บ้านหนองกุง 16 0 16 184 เข้าร่วม
0570 เด็กหญิงวรรณวิษา ศิริสำราญ บ้านหนองหว้า 29 1 30 128 เข้าร่วม
0357 เด็กหญิงวรรนิษา ประพาน เมืองวาปีปทุม 23 2 25 146 เข้าร่วม
0539 เด็กหญิงวรัฏฐา จันทร์พินิจ เมืองวาปีปทุม 16 0 16 184 เข้าร่วม
0329 เด็กหญิงวรางคนาง พิมพ์พันธุ์ อนุบาลวาปีปทุม 33 3 36 91 เข้าร่วม
0301 เด็กชายวรินทร จังพานิชกุล อนุบาลร้อยเอ็ด 0 0 0 191 ขาดสอบ
0448 เด็กหญิงวสุธิดา วรภูมิ อนุบาลร้อยเอ็ด 48 14 62 5 ชมเชย
0530 เด็กชายวัทธิกร คำมุก เมืองวาปีปทุม 37 1 38 75 เข้าร่วม
0581 เด็กชายวิชญ์ บุญมี สาธิต มมส 43 7 50 34 เข้าร่วม
0301 เด็กชายวิชรวิชญ์ ผิวหอม อนุบาลร้อยเอ็ด 46 11 57 18 เข้าร่วม
0540 เด็กหญิงวิรัญญา หนูแก้ว เมืองวาปีปทุม 31 3 34 106 เข้าร่วม
0304 เด็กหญิงวิรัลพัชร ขนันแข็ง อนุบาลร้อยเอ็ด 44 8 52 30 เข้าร่วม
0566 เด็กหญิงวิสสุตา จันทะคัด บ้านแคน 22 0 22 163 เข้าร่วม
0548 เด็กหญิงศตพร ถิ่นน้อย อนุบาลร้อยเอ็ด 36 5 41 62 เข้าร่วม
0357 เด็กหญิงศรัญญา ยางโว เมืองวาปีปทุม 0 0 0 191 ขาดสอบ
0243 เด็กหญิงศรัณย์พร สารบรรณ อนุบาลร้อยเอ็ด 50 14 64 3 รองชนะเลิศอันดับที่ 2
0319 เด็กหญิงศริณย์พร นิตุธร อนุบาลร้อยเอ็ด 0 0 0 191 ขาดสอบ
0303 เด็กชายศรุตน์ จำปาแดง อนุบาลร้อยเอ็ด 47 9 56 22 เข้าร่วม
0255 เด็กหญิงศศิพรรณ เอี่ยมแบน อนุบาลร้อยเอ็ด 45 12 57 18 เข้าร่วม
0569 เด็กหญิงศิราณี ปักถังวะยัง บ้านหนองหว้า 15 0 15 189 เข้าร่วม
0330 เด็กหญิงศิรินทรา สิมพงษ์ บ้านหนองข่า 15 0 15 189 เข้าร่วม
0267 เด็กหญิงศิริอัมพร ปัญญะพิมพ์ บ้านหนองกุง 35 2 37 82 เข้าร่วม
0407 เด็กชายศิวกร เงินทองเนียม อนุบาลกิติยา 0 0 0 191 ขาดสอบ
0267 เด็กหญิงศิวนาถ บุดา บ้านหนองกุง 20 1 21 171 เข้าร่วม
0552 เด็กชายศุกรวีย์ ยืนสุข อนุบาลวาปีปทุม 27 2 29 130 เข้าร่วม
0542 เด็กชายศุกลวิชญ์ ประโคทัง เมืองวาปีปทุม 36 5 41 62 เข้าร่วม
0330 เด็กชายศุภกร ทองจันทร์ บ้านหนองข่า 23 0 23 160 เข้าร่วม
0303 เด็กชายศุภมงคล อินทรวิเชียร อนุบาลร้อยเอ็ด 39 4 43 52 เข้าร่วม
0415 เด็กชายศุภสัณห์ พรมจันทร์ อนุบาลมหาสารคาม 0 0 0 191 ขาดสอบ
0301 เด็กชายศุภเวช ภูพลผัน อนุบาลร้อยเอ็ด 48 10 58 15 เข้าร่วม
0303 เด็กชายสรธร บุญเรือง อนุบาลร้อยเอ็ด 0 0 0 191 ขาดสอบ
0194 เด็กชายสฤษธิชัย ทองบัวบาน หลักเมืองมหาสารคาม 48 14 62 5 ชมเชย
0301 เด็กชายสาวิตร อภินันท์มงคล อนุบาลร้อยเอ็ด 48 13 61 8 เข้าร่วม
0267 เด็กชายสิริมงคลชัย ประวันเณย์ บ้านหนองกุง 30 3 33 113 เข้าร่วม
0303 เด็กหญิงสิริรัตน์ สิทธิลา อนุบาลร้อยเอ็ด 50 13 63 4 ชมเชย
0579 เด็กหญิงสุจินดา คำสมัย เมืองวาปีปทุม 33 0 33 113 เข้าร่วม
0267 เด็กหญิงสุดารัตน์ เหลาพล บ้านหนองกุง 33 3 36 91 เข้าร่วม
0551 เด็กชายสุทธินันท์ เสนารินทร์ พระกุมารศึกษา 31 6 37 82 เข้าร่วม
0584 เด็กชายสุทธิภัทร วันจันทร์ บ้านหนองคูม่วง 21 0 21 171 เข้าร่วม
0585 เด็กหญิงสุทธิมา กุงเรือง บ้านหนองบัวกุดอ้อ 32 4 36 91 เข้าร่วม
0332 เด็กหญิงสุนิสา อุไรลักษณ์ บ้านหนองข่า 16 2 18 179 เข้าร่วม
0353 เด็กชายสุภวัฒก รัตนเมกุล อนุบาลร้อยเอ็ด 55 16 71 1 ชนะเลิศ
0328 เด็กชายสุวัจ ราชบุรี อนุบาลวาปีปทุม 34 3 37 82 เข้าร่วม
0250 เด็กหญิงสโรชรัตน์ รมเพ็ง อนุบาลร้อยเอ็ด 0 0 0 191 ขาดสอบ
0304 เด็กหญิงหทัย สังซา อนุบาลร้อยเอ็ด 46 12 58 15 เข้าร่วม
0563 เด็กหญิงอนัญญา มะธิปิไข เมืองวาปีปทุม 29 3 32 117 เข้าร่วม
0268 เด็กหญิงอนัญพร เหล่าทับ บ้านหนองกุง 23 1 24 150 เข้าร่วม
0267 เด็กหญิงอนันดา หมัดนะฮู บ้านหนองกุง 30 1 31 121 เข้าร่วม
0575 เด็กหญิงอภิชญา ปทุมพร อนุบาลวาปีปทุม 31 0 31 121 เข้าร่วม
0355 เด็กชายอภิวัฒน์ ชาวประสา เมืองวาปีปทุม 0 0 0 191 ขาดสอบ
0355 เด็กหญิงอรปรียา ปะนาโท เมืองวาปีปทุม 32 3 35 100 เข้าร่วม
0355 เด็กหญิงอรพนิต แก้วสังข์ เมืองวาปีปทุม 34 5 39 69 เข้าร่วม
0357 เด็กหญิงอรวรรณ วิสุงเร เมืองวาปีปทุม 30 3 33 113 เข้าร่วม
0332 เด็กหญิงอราวดี ผาวิรัตน์ บ้านหนองข่า 16 0 16 184 เข้าร่วม
0559 เด็กหญิงอรุณรัตน์ ตะโคตร เมืองวาปีปทุม 27 2 29 130 เข้าร่วม
0301 เด็กชายอัครพนธ์ นนทะภา อนุบาลร้อยเอ็ด 44 6 50 34 เข้าร่วม
0576 เด็กชายอัจฉริยพงศ์ พลเรือง สาธิต มมส 44 4 48 42 เข้าร่วม
0331 เด็กหญิงอัญรัตน์ ชัยลิ้นฟ้า อนุบาลวาปีปทุม 29 3 32 117 เข้าร่วม
0571 เด็กหญิงอินทิรา กาหลง อนุบาลเอียมสุข 25 2 27 138 เข้าร่วม
0588 เด็กชายอิศเรศ ปัตตานี บ้านหนองบัวกุดอ้อ 25 4 29 130 เข้าร่วม
0355 เด็กชายอิสรภาพ พิลาวุฒิ เมืองวาปีปทุม 37 1 38 75 เข้าร่วม
0545 เด็กหญิงอุไรพร แสนวัง เทศบาลสวนสนุก 23 0 23 160 เข้าร่วม
0573 เด็กหญิงอุ่นฤทัย อุ่นใจ อนุบาลเอียมสุข 44 10 54 27 เข้าร่วม
0529 เด็กชายเกียรติยศ บุตะโขติ เมืองวาปีปทุม 31 0 31 121 เข้าร่วม
0301 เด็กชายเทพพิทักษ์ เวฬุนารักษ์ อนุบาลร้อยเอ็ด 45 11 56 22 เข้าร่วม
0331 เด็กหญิงเนตรนภัส พลดร อนุบาลวาปีปทุม 0 0 0 191 ขาดสอบ
0355 เด็กชายเมธิชัย ลามะให เมืองวาปีปทุม 32 3 35 100 เข้าร่วม
0531 เด็กชายเศรษฐพงศ์ เหล่าสิทธิ์ เมืองวาปีปทุม 21 0 21 171 เข้าร่วม
0328 เด็กชายเสฎฐวุฒิ มิตะนุ อนุบาลวาปีปทุม 35 4 39 69 เข้าร่วม
0568 เด็กหญิงเสาวณี ประสีระวิเส บ้านมะแซวหนองโง้ง 15 1 16 184 เข้าร่วม
0331 เด็กหญิงแพรวประกาย ปักโกทะสัง อนุบาลวาปีปทุม 23 1 24 150 เข้าร่วม
0329 เด็กหญิงไอริน ละสามา อนุบาลวาปีปทุม 31 0 31 121 เข้าร่วม