การสอบแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2560

  รหัสสมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน คะแนน(60) คะแนน(20) คะแนน(80) ลำดับที่ รางวัล เกียรติบัตร
0365 เด็กหญิงกัญญาสิริ ลิมเรืองรอง อนุบาลร้อยเอ็ด 0 0 0 108 ขาดสอบ
0296 เด็กชายกันตภณ เลิศฤทธฺ์ อนุบาลร้อยเอ็ด 35 9 44 38 เข้าร่วม
0483 เด็กชายกันย์ภวิทย์ เรืองสมบัติ เมืองวาปีปทุม 34 4 38 49 เข้าร่วม
0300 เด็กหญิงขวัญข้าว จันดาชัย อนุบาลร้อยเอ็ด 50 14 64 5 ชมเชย
0489 เด็กหญิงจารุวรรณ ลีนาค เมืองวาปีปทุม 23 2 25 74 เข้าร่วม
0266 เด็กหญิงจิรนันท์ บือขุนทด บ้านหนองกุง 18 1 19 99 เข้าร่วม
0431 เด็กหญิงจิราภา ปทุมพร อนุบาลวาปีปทุม 19 4 23 84 เข้าร่วม
0326 เด็กหญิงจิราภา วงษา อนุบาลวาปีปทุม 0 0 0 108 ขาดสอบ
0490 เด็กหญิงจีรณา อินวงศ์ เมืองวาปีปทุม 16 3 19 99 เข้าร่วม
0491 เด็กหญิงจุฑารัตน์ คำมั่น เมืองวาปีปทุม 27 2 29 68 เข้าร่วม
0298 เด็กหญิงฉันทิกา เท้าไม้สน อนุบาลร้อยเอ็ด 53 16 69 2 รองชนะเลิศอันดับที่ 1
0492 เด็กหญิงชญาดา สาจัง เมืองวาปีปทุม 24 2 26 72 เข้าร่วม
0351 เด็กหญิงชญาดา ข่าขันมะลี อนุบาลร้อยเอ็ด 0 0 0 108 ขาดสอบ
0220 เด็กชายชนวัตร สิทธิสาร บ้านหนองผือ 42 4 46 36 เข้าร่วม
0314 เด็กชายชนาธิป เตชาเสถียร อนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 27 2 29 68 เข้าร่วม
0493 เด็กหญิงชมพูนุช โนศรี เมืองวาปีปทุม 0 0 0 108 ขาดสอบ
0294 เด็กหญิงญาณิดา เดิมทำรัมย์ อนุบาลเอี่ยมสุข 0 0 0 108 ขาดสอบ
0238 เด็กหญิงณภัทร ภาระบาล ศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ 36 3 39 48 เข้าร่วม
0431 เด็กชายณัฎฐชัย ทองสุทธิ อนุบาลวาปีปทุม 25 2 27 70 เข้าร่วม
0266 เด็กหญิงณัฎณิชา ไชยเสริม บ้านหนองกุง 0 0 0 108 ขาดสอบ
0300 เด็กหญิงณัฐนิชา นาคดี อนุบาลร้อยเอ็ด 51 14 65 4 ชมเชย
0326 เด็กหญิงณัฐวลัญ วงภูธร อนุบาลวาปีปทุม 17 2 19 99 เข้าร่วม
0283 เด็กชายณัฐวิทย์ พันโยศรี ประถมปรีดาภรณ์ 44 11 55 17 เข้าร่วม
0494 เด็กหญิงณัตติยา ภูสีดิน เมืองวาปีปทุม 18 5 23 84 เข้าร่วม
0295 เด็กหญิงณิชภัทร ซื่อตรง อนุบาลร้อยเอ็ด 43 2 45 37 เข้าร่วม
0495 เด็กหญิงณิชารีย์ แสงพิมพ์ เมืองวาปีปทุม 30 4 34 56 เข้าร่วม
0296 เด็กหญิงทินญาดา สุทธิบาก อนุบาลร้อยเอ็ด 45 6 51 30 เข้าร่วม
0202 เด็กชายธนดล แสงชูวงศ์ พระกุมารมหาสารคาม 0 0 0 108 ขาดสอบ
0441 เด็กชายธนะพัฒน์ กิตติธราสัณห์ เมืองวาปีปทุม 38 5 43 42 เข้าร่วม
0435 เด็กชายธนโชค แสนสุภา เมืองวาปีปทุม 41 12 53 21 เข้าร่วม
0496 เด็กหญิงธัญญรัตน์ สุนทะวงษ์ เมืองวาปีปทุม 23 2 25 74 เข้าร่วม
0300 เด็กหญิงธัญญารัตน์ พิมพะนิตย์ อนุบาลร้อยเอ็ด 43 10 53 21 เข้าร่วม
0300 เด็กหญิงธันยพร ตาแสง อนุบาลร้อยเอ็ด 0 0 0 108 ขาดสอบ
0524 เด็กชายธิรโชติ ชนะชัย อนุบาลร้อยเอ็ด 45 7 52 26 เข้าร่วม
0237 เด็กชายนนท์ธวัฒน์ นามทอง ปัญจรักษ์ 51 10 61 7 เข้าร่วม
0266 เด็กชายนภัทรพล ปะวันโน บ้านหนองกุง 19 1 20 96 เข้าร่วม
0225 เด็กหญิงนภัสสร ศรีวิจารณ์ อนุบาลมหาสารคาม 0 0 0 108 ขาดสอบ
0272 เด็กหญิงนรรธพร อามาตย์พล เมืองวาปีปทุม 0 0 0 108 ขาดสอบ
0277 เด็กชายนราธิป สีลา อนุบาลอุดมพันธ์ 30 3 33 57 เข้าร่วม
0485 เด็กชายนัทธพงศ์ สีทอง เมืองวาปีปทุม 23 0 23 84 เข้าร่วม
0295 เด็กหญิงนัทธมน ร้อยมาลี อนุบาลร้อยเอ็ด 45 12 57 14 เข้าร่วม
0278 เด็กหญิงนัทธมน แดงคง เมืองปทุมรัตต์ 17 1 18 102 เข้าร่วม
0523 เด็กชายนาวิน มายเจริญกุล พระกุมารศึกษา 24 2 26 72 เข้าร่วม
0521 เด็กชายบุณยกร สีสันต์ เมืองร้อยเอ็ด 37 5 42 45 เข้าร่วม
0282 เด็กหญิงบุณรดา ครองศรัทธา อนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 0 0 0 108 ขาดสอบ
0497 เด็กหญิงบุษกร สุตะนนท์ เมืองวาปีปทุม 19 2 21 92 เข้าร่วม
0296 เด็กชายปฏิภาณ วรรณพงศ์ อนุบาลร้อยเอ็ด 47 11 58 13 เข้าร่วม
0498 เด็กหญิงปนัดดา วงษ์คำสุข เมืองวาปีปทุม 18 0 18 102 เข้าร่วม
0499 เด็กหญิงปภาวรินท์ ชาวประสา เมืองวาปีปทุม 22 3 25 74 เข้าร่วม
0257 เด็กหญิงปรัชญนันท์ วงค์เสนา เมืองปทุมรัตต์ 20 3 23 84 เข้าร่วม
0326 เด็กหญิงปรารถนา แก้วบุญมี อนุบาลวาปีปทุม 19 1 20 96 เข้าร่วม
0300 เด็กชายปริญญา ศรีส่อง อนุบาลร้อยเอ็ด 51 10 61 7 เข้าร่วม
0188 เด็กชายปรีชากร ยาสมร สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 0 0 0 108 ขาดสอบ
0300 เด็กหญิงปรียากร สระกาศ อนุบาลร้อยเอ็ด 44 11 55 17 เข้าร่วม
0297 เด็กหญิงปลื้มใจ ทองสุพล อนุบาลร้อยเอ็ด 28 4 32 61 เข้าร่วม
0486 เด็กชายปวเรศ โคตรพัฒน์ เมืองวาปีปทุม 15 3 18 102 เข้าร่วม
0295 เด็กหญิงปัญจพร เอื้อการ อนุบาลร้อยเอ็ด 46 7 53 21 เข้าร่วม
0373 เด็กหญิงปาณิธร พันธุ์ยางน้อย ศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่209 44 9 53 21 เข้าร่วม
0295 เด็กหญิงปานตะวัน วิเศษศรี อนุบาลร้อยเอ็ด 44 6 50 33 เข้าร่วม
0500 เด็กหญิงปาลิตา นิมาลา เมืองวาปีปทุม 0 0 0 108 ขาดสอบ
0221 เด็กหญิงปิ่นมณี ราชณุวงษ์ อนุบาลร้อยเอ็ด 0 0 0 108 ขาดสอบ
0217 เด็กหญิงปุณณดา มงคลพิศ พระกุมารศึกษา 40 11 51 30 เข้าร่วม
0431 เด็กหญิงปุณณารมย์ พุ่มสุข อนุบาลวาปีปทุม 31 5 36 53 เข้าร่วม
0501 เด็กหญิงปุณยาพร ม่วงทา เมืองวาปีปทุม 32 5 37 51 เข้าร่วม
0326 เด็กชายพงษ์นรินทร์ จรบุรมณ์ อนุบาลวาปีปทุม 37 7 44 38 เข้าร่วม
0502 เด็กหญิงพรชนก ชนะมาร เมืองวาปีปทุม 40 7 47 35 เข้าร่วม
0503 เด็กหญิงพรธีรา พิณรัตน์ เมืองวาปีปทุม 0 0 0 108 ขาดสอบ
0295 เด็กหญิงพรนัชชา วิจิตรพันธ์ อนุบาลร้อยเอ็ด 49 11 60 9 เข้าร่วม
0257 เด็กหญิงพลอยวรินทร์ ศรีคราม เมืองปทุมรัตต์ 21 4 25 74 เข้าร่วม
0300 เด็กหญิงพัฐจิราภรณ์ เวียงนนท์ อนุบาลร้อยเอ็ด 0 0 0 108 ขาดสอบ
0295 เด็กชายพันตรี เขตเจริญ อนุบาลร้อยเอ็ด 40 9 49 34 เข้าร่วม
0505 เด็กหญิงพันธิตรา เอ้ตุโพธิ์ เมืองวาปีปทุม 33 3 36 53 เข้าร่วม
0504 เด็กหญิงพันธ์ทิพย์ อุปเก เมืองวาปีปทุม 22 3 25 74 เข้าร่วม
0443 เด็กหญิงพิชญา ตะภา เมืองวาปีปทุม 0 0 0 108 ขาดสอบ
0296 เด็กหญิงพิชญาภา เยาวเรศน์ อนุบาลร้อยเอ็ด 0 0 0 108 ขาดสอบ
0431 เด็กหญิงพิยดา ฉัตรศรี อนุบาลวาปีปทุม 33 10 43 42 เข้าร่วม
0296 เด็กหญิงพิรดา แย้มพจนา อนุบาลร้อยเอ็ด 0 0 0 108 ขาดสอบ
0300 เด็กชายพีรวิชญ์ ศรีวิจารย์ อนุบาลร้อยเอ็ด 43 11 54 20 เข้าร่วม
0326 เด็กหญิงภชรัชดา พวงศรีเคน อนุบาลวาปีปทุม 48 7 55 17 เข้าร่วม
0506 เด็กหญิงภัณฑิรา วัชรไกร เมืองวาปีปทุม 21 1 22 88 เข้าร่วม
0296 เด็กหญิงภัทรธิดา สุขดี้ อนุบาลร้อยเอ็ด 0 0 0 108 ขาดสอบ
0358 เด็กหญิงภัทรปภา ทยอมใหม่ พระกุมารศึกษา 43 14 57 14 เข้าร่วม
0507 เด็กหญิงภัทรภร ขายม เมืองวาปีปทุม 10 1 11 107 เข้าร่วม
0206 เด็กชายภัทรภูมิ สุกใส อนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 0 0 0 108 ขาดสอบ
0266 เด็กหญิงภัทรมน โชติรัตน์ บ้านหนองกุง 20 1 21 92 เข้าร่วม
0508 เด็กหญิงภัทราพร รางศรี เมืองวาปีปทุม 17 5 22 88 เข้าร่วม
0374 เด็กชายภูบดินทร์ พันทะวัน อนุบาลร้อยเอ็ด 45 12 57 14 เข้าร่วม
0196 เด็กชายภูวเนศวร์ สาแก้ว อนุบาลเอี่ยมสุข 0 0 0 108 ขาดสอบ
0295 เด็กหญิงมนปริยาืืสวนเสริมผล อนุบาลร้อยเอ็ด 38 6 44 38 เข้าร่วม
0509 เด็กหญิงมุกมณี แดงสง่า เมืองวาปีปทุม 27 4 31 64 เข้าร่วม
0510 เด็กหญิงยุภารัตน์ เทียกนา เมืองวาปีปทุม 0 0 0 108 ขาดสอบ
0306 เด็กชายรพีพงศ์ แหล่งสนาม อนุบาลร้อยเอ็ด 54 18 72 1 ชนะเลิศ
0525 เด็กหญิงรวิภา ใหญ่นอก เมืองวาปีปทุม 44 9 53 21 เข้าร่วม
0221 เด็กหญิงรุ้งไพลิน ราชณุวงษ์ อนุบาลร้อยเอ็ด 0 0 0 108 ขาดสอบ
0284 เด็กหญิงลภัสรดา ภูมิภักดิ์ พระกุมารศึกษา 30 3 33 57 เข้าร่วม
0472 เด็กหญิงลิลลดา อมรมรกต อนุบาลร้อยเอ็ด 44 16 60 9 เข้าร่วม
0266 เด็กชายวชิรวิทย์ ปะวะเสนะ บ้านหนองกุง 29 3 32 61 เข้าร่วม
0351 เด็กชายวรภัทร์ ทองประดิษฐ์ อนุบาลร้อยเอ็ด 0 0 0 108 ขาดสอบ
0225 เด็กหญิงวริยา เนื่องมัจฉา อนุบาลมหาสารคาม 0 0 0 108 ขาดสอบ
0300 เด็กหญิงวริศรา หอมละออ อนุบาลร้อยเอ็ด 0 0 0 108 ขาดสอบ
0511 เด็กหญิงวัชราภา ไชยสถาน เมืองวาปีปทุม 25 5 30 66 เข้าร่วม
0487 เด็กชายวัทธิกร คำมุก เมืองวาปีปทุม 47 12 59 11 เข้าร่วม
0512 เด็กหญิงวันย์ชนก ชาวเกวียน เมืองวาปีปทุม 0 0 0 108 ขาดสอบ
0263 เด็กชายวิชญ์ บุญมี สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 0 0 0 108 ขาดสอบ
0295 เด็กชายวิชากร ก้อนทอง อนุบาลร้อยเอ็ด 0 0 0 108 ขาดสอบ
0326 เด็กหญิงวิมลณัฐ ปิดสายะ อนุบาลวาปีปทุม 26 4 30 66 เข้าร่วม
0488 เด็กชายวีรภัทร ประสีระตา เมืองวาปีปทุม 0 0 0 108 ขาดสอบ
0298 เด็กหญิงศตพร ถิ่นน้อย อนุบาลร้อยเอ็ด 50 13 63 6 ชมเชย
0319 เด็กหญิงศริณย์พร นิตุธร อนุบาลร้อยเอ็ด 0 0 0 108 ขาดสอบ
0298 เด็กชายศักดินนท์ พลสุภาพ อนุบาลร้อยเอ็ด 0 0 0 108 ขาดสอบ
0296 เด็กหญิงศิมันตรา แฝนสะโด อนุบาลร้อยเอ็ด 40 4 44 38 เข้าร่วม
0513 เด็กหญิงศิรดา วงศ์โพธิ์สาร เมืองวาปีปทุม 14 0 14 106 เข้าร่วม
0514 เด็กหญิงศิริพร ปักเหนือ เมืองวาปีปทุม 24 3 27 70 เข้าร่วม
0370 เด็กหญิงศิริภัฏชา ศิริเสาร์ เมืองวาปีปทุม 22 2 24 82 เข้าร่วม
0526 เด็กชายศุกรวีร์ ยืนสุข อนุบาลวาปีปทุม 29 4 33 57 เข้าร่วม
0520 เด็กชายศุกลวิชญ์ ประโดทัง เมืองวาปีปทุม 43 9 52 26 เข้าร่วม
0266 เด็กหญิงศุจีภรณ์ พิมพา บ้านหนองกุง 22 3 25 74 เข้าร่วม
0298 เด็กชายศุภกร เล่งเวหาสถิตย์ อนุบาลร้อยเอ็ด 0 0 0 108 ขาดสอบ
0431 เด็กชายสินธุชา ปราเมต อนุบาลวาปีปทุม 33 4 37 51 เข้าร่วม
0296 เด็กชายสิรวิชญ์ ราชจันทร์ อนุบาลร้อยเอ็ด 46 13 59 11 เข้าร่วม
0298 เด็กชายสิรวิชญ์ โชติวัฒนวิบูล อนุบาลร้อยเอ็ด 0 0 0 108 ขาดสอบ
0352 เด็กหญิงสิริกานต์ เสมอ อนุบาลร้อยเอ็ด 45 6 51 30 เข้าร่วม
0431 เด็กหญิงสุกันญา สุวรรณธาตา อนุบาลวาปีปทุม 0 0 0 108 ขาดสอบ
0298 เด็กหญิงสุกานดา ดำรงวงศ์เจริญ อนุบาลร้อยเอ็ด 52 16 68 3 รองชนะเลิศอันดับที่ 2
0443 เด็กหญิงสุชัญญาพร มะโนชาติ เมืองวาปีปทุม 20 2 22 88 เข้าร่วม
0291 เด็กชายสุทธินันท์ เสนารินทร์ พระกุมารศึกษา 36 6 42 45 เข้าร่วม
0527 เด็กหญิงสุธามัย ศรีโฮง บ้านหนองคูม่วง 33 0 33 57 เข้าร่วม
0522 เด็กหญิงสุพัชญา พลเยี่ยม อนุบาลร้อยเอ็ด 43 9 52 26 เข้าร่วม
0443 เด็กหญิงสุพิชชา สวาศรี เมืองวาปีปทุม 20 1 21 92 เข้าร่วม
0298 เด็กชายสุภเวศ ทองสุพล อนุบาลร้อยเอ็ด 42 10 52 26 เข้าร่วม
0515 เด็กหญิงอฐิติยา โยอาศรี เมืองวาปีปทุม 19 1 20 96 เข้าร่วม
0516 เด็กหญิงอทิตยา อุปกัง เมืองวาปีปทุม 0 0 0 108 ขาดสอบ
0296 เด็กหญิงอธิชา พันธะไชย อนุบาลร้อยเอ็ด 0 0 0 108 ขาดสอบ
0315 เด็กหญิงอภิชญา ศรีมีเทียน อนุบาลร้อยเอ็ด 35 8 43 42 เข้าร่วม
0528 เด็กหญิงอภิญญา วงษ์อภัย บ้านหนองคูม่วง 28 4 32 61 เข้าร่วม
0257 เด็กหญิงอรชพร วงค์เสนา เมืองปทุมรัตต์ 17 0 17 105 เข้าร่วม
0517 เด็กหญิงอรปรีญา คึขุนทด เมืองวาปีปทุม 21 1 22 88 เข้าร่วม
0431 เด็กหญิงอรปรีญา พรมาแพน อนุบาลวาปีปทุม 23 2 25 74 เข้าร่วม
0298 เด็กชายอริญชัย ประดาสุข อนุบาลร้อยเอ็ด 0 0 0 108 ขาดสอบ
0518 เด็กหญิงอริสา จันทพรม เมืองวาปีปทุม 21 4 25 74 เข้าร่วม
0519 เด็กหญิงอังคณา หิตธิเดช เมืองวาปีปทุม 22 2 24 82 เข้าร่วม
0333 เด็กหญิงอินทิรา ชมภูหลง อนุบาลวาปีปทุม 30 5 35 55 เข้าร่วม
0484 เด็กชายเกียรติยศ บุตะโชติ เมืองวาปีปทุม 33 5 38 49 เข้าร่วม
0352 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา กุมผัน อนุบาลร้อยเอ็ด 27 4 31 64 เข้าร่วม
0326 เด็กหญิงเมทาวี ปักษี อนุบาลวาปีปทุม 17 4 21 92 เข้าร่วม
0298 เด็กชายเสกฐวุฒิ จุรีมาศ อนุบาลร้อยเอ็ด 0 0 0 108 ขาดสอบ
0295 เด็กหญิงใบข้าว ดอนไสว อนุบาลร้อยเอ็ด 33 9 42 45 เข้าร่วม