การสอบแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2560

time image

ประกาศผลการสอบแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2560

ผลการสอบระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ตรวจสอบที่นี่
ผลการสอบระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (ในเขต) ตรวจสอบที่นี่
ผลการสอบระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตรวจสอบที่นี่
ผลการสอบระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ในเขต) ตรวจสอบที่นี่
ผลการสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตรวจสอบที่นี่
ผลการสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ตรวจสอบที่นี่
ผลการสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตรวจสอบที่นี่
ผลการสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตรวจสอบที่นี่
ผลการสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ตรวจสอบที่นี่
ผลการสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตรวจสอบที่นี่

ประกาศเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2560 เวลา 12.30 น.

ขยายเวลารับสมัครสอบแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2560

ขยายเวลารับสมัครสอบแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2560 จากเดิมรับสมัครถึงวันที่ 11 ธันวาคม 2560 ปรับเปลี่ยนใหม่เป็นถึงวันที่ 26 ธันวาคม 2560

ประกาศเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2560 เวลา 13.21 น.

ประกาศโรงเรียนวาปีปทุม เรื่องการสอบแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2560

โรงเรียนวาปีปทุมขอเชิญสมัครเข้าร่วมการสอบแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับที่แข่งขัน แบ่งเป็น 2 ระดับ ป.5-6 และ ม.1-6 เริ่มรับสมัคร 13 พฤศจิกายน 2560 - 11 ธันวาคม 2560 และสอบแข่งขันในวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561 ดาวน์โหลดที่นี่

ประกาศเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 เวลา 15.40 น.

ที่มาและความสำคัญของโครงการสอบแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2560

ด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนวาปีปทุม จะจัดการสอบแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 -6 เพื่อให้เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ส่งเสริมให้นักเรียนผู้เข้าร่วมแข่งขันได้ทบทวน ฝึกฝน และได้วัดความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ อีกทั้งเป็นการกระตุ้นการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ให้เกิดการพัฒนายิ่งๆ ขึ้นในระดับต่อไป

ประกาศเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 เวลา 12.00 น.

ข้อมูลการรับสมัคร ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2561 เวลา 06:55:16
จำนวนผู้สมัครทั้งหมด 3,114 คน

ลำดับ ชื่อโรงเรียน จำนวนคนที่สมัคร
1 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 2 คน
2 โรงเรียนกุฉินารายณ์ 130 คน
3 โรงเรียนกุฉินารายณ์ กาฬิสินธ์ 1 คน
4 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 คน
5 โรงเรียนจุฬาภร บุรีรัมย์ 1 คน
6 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1 คน
7 โรงเรียนชานุมานวิทยาคม 2 คน
8 โรงเรียนนาดูนประชาสรรณ์ 1 คน
9 โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ 96 คน
10 โรงเรียนบัวขาว 1 คน
11 โรงเรียนบ้านนาฝาย 2 คน
12 โรงเรียนบ้านน้ำสร้างหนองบะ 1 คน
13 โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู ๒๕๐๐) 1 คน
14 โรงเรียนบ้านมะแซวหนองโง้ง 1 คน
15 โรงเรียนบ้านหนองกุง 19 คน
16 โรงเรียนบ้านหนองข่า 13 คน
17 โรงเรียนบ้านหนองคูม่วง 5 คน
18 โรงเรียนบ้านหนองบัวกุดอ้อ 5 คน
19 โรงเรียนบ้านหนองผือ 1 คน
20 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 5 คน
21 โรงเรียนบ้านแคน 4 คน
22 โรงเรียนบ้านโกทา 2 คน
23 โรงเรียนประถมปรีดาภรณ์ 1 คน
24 โรงเรียนปัญจรักษ์ 2 คน
25 โรงเรียนผดุงนารี 63 คน
26 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1 คน
27 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 3 คน
28 โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 คน
29 โรงเรียนพระกุมารศึกษา 15 คน
30 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 93 คน
31 โรงเรียนวาปีปทุม 2304 คน
32 โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ 1 คน
33 โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่209 1 คน
34 โรงเรียนสตรีศึกษา 7 คน
35 โรงเรียนสาธิต มมส 6 คน
36 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น 3 คน
37 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 7 คน
38 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 6 คน
39 โรงเรียนสารคามพิทยาคม 28 คน
40 โรงเรียนสุวรรณภุมิพิทยไพศาล 1 คน
41 โรงเรียนหนองกุง 1 คน
42 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 3 คน
43 โรงเรียนหัวเรือวิทยาคม 1 คน
44 โรงเรียนอนุบาลกิติยา 3 คน
45 โรงเรียนอนุบาลทองสตา 2 คน
46 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 4 คน
47 โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 103 คน
48 โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 46 คน
49 โรงเรียนอนุบาลอุดมพันธ์ 2 คน
50 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 3 คน
51 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 4 คน
52 โรงเรียนอนุบาลเอียมสุข 6 คน
53 โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข 4 คน
54 โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 คน
55 โรงเรียนเมืองปทุมรัตต์ 4 คน
56 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 2 คน
57 โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 100 คน
58 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 คน
รวม 3,114 คน
ลำดับ ชื่อจังหวัด จำนวนคนที่สมัคร
1 บุรีรัมย์ 1 คน
2 ขอนแก่น 6 คน
3 มหาสารคาม 2791 คน
4 ร้อยเอ็ด 196 คน
5 กาฬสินธุ์ 134 คน
รวม 3,114 คน