การแข่งขันคิดเลขเร็ววาปีปทุม
ครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2560

  รหัสสมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน ครูผู้ควบคุม (1) ครูผู้ควบคุม (2) วันที่สมัคร ใบประกาศ
0184 นางสาววรรณ์นิภา สาสี ชานุมานวิทยาคม นายภาคินัย ชาววาปี นายณัฐชัย   กุตเสนา 18 สิงหาคม 2560
0181 นายสันติชัย สมหวัง สารคามพิทยาคม นางสาวศุภวรรณ โคตรท่านนางสาวปาณิสรา พิศพาร 18 สิงหาคม 2560
0181 นายนภกิตติ์ ดวงท้าวเศรษฐ์ สารคามพิทยาคม นางสาวศุภวรรณ โคตรท่านนางสาวปาณิสรา พิศพาร 18 สิงหาคม 2560
0181 นางสาวเมธิณี  คัณทักษ์ สารคามพิทยาคม นางสาวศุภวรรณ โคตรท่านนางสาวปาณิสรา พิศพาร 18 สิงหาคม 2560
0171 นายสิทธิพล ตอเสนา คำม่วง นางนริศรา โพนเฉลียว - 18 สิงหาคม 2560
0171 นางสาวชัญญา ฉายฉันท์ คำม่วง นางนริศรา โพนเฉลียว - 18 สิงหาคม 2560
0171 นายณรพัสด์ เทศารินทร์ คำม่วง นางนริศรา โพนเฉลียว - 18 สิงหาคม 2560
0171 นายทักษ์ดนัย พรมสอน คำม่วง นางนริศรา โพนเฉลียว - 18 สิงหาคม 2560
0162 นายสุเมธ ดำเพียร ชานุมานวิทยาคม นายณัฐชัย    กุตเสนานายภาคินัย   ชาววาปี 18 สิงหาคม 2560
0162 นายชิณวัฒน์ ธงวิชัย ชานุมานวิทยาคม นายณัฐชัย    กุตเสนานายภาคินัย   ชาววาปี 18 สิงหาคม 2560
0161 นายสรศักดิ์ ยอดคีรี ปากคาดพิทยาคม นางสาวสุธาสินี เต่งภูเขียวนายนครินทร์ พรมกลาง 18 สิงหาคม 2560
0159 นายอนุรักษ์ สุขสบาย ภูกระดึงวิทยาคม นายอานนท์ แสนแก้วนางปนัดดา จะโนรัตน์ 18 สิงหาคม 2560
0157 นางสาวศิริวรรณ ประธาน วาปีปทุม นางภคมน ภูมิชูชิต - 18 สิงหาคม 2560
0156 นางสาวกิรติกานต์ ถิ่นวิลัย โรงเรียนร่องคำ นางสาวนัยนา บุญสมรนางสาวศิริรัตน์ นาสุริวงศ์ 18 สิงหาคม 2560
0156 นายอภิรักษ์ พันทกาล โรงเรียนร่องคำ นางสาวนัยนา บุญสมรนางสาวศิริรัตน์ นาสุริวงศ์ 18 สิงหาคม 2560
0154 นางสาวเรือนแก้ว กองขุนทด ด่านขุนทด นายชิตพงศ์ จงโกเย็นนางชุมพร แฉล้มไธสง 17 สิงหาคม 2560
0147 นายจักรพันธ์ พุฒศรี นาข่าวิทยาคม นายไพริน วาปีโกมลนายนวพล ปาปะพัง 17 สิงหาคม 2560
0147 นางสาวอุรศา จุขะมะนะ นาข่าวิทยาคม นายไพริน วาปีโกมลนายนวพล ปาปะพัง 17 สิงหาคม 2560
0147 นายภิรวัช แป้นสุขา นาข่าวิทยาคม นายไพริน วาปีโกมลนายนวพล ปาปะพัง 17 สิงหาคม 2560
0140 นางสาวกฤติยาณี สุกิน ฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร นายนันทพงศ์ พรรณขาม - 17 สิงหาคม 2560
0138 นายสมศักดิ์  วิเศษกลาง โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม นายอานนท์ แสนแก้วนางสาวฤทัยวรรณ พิมพ์พา 17 สิงหาคม 2560
0137 นายชนินทร์ เงินมา โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม นางสาวสิริยา ลาสุธรรมนางสาวฤทัยวรรณ พิมพ์พา 17 สิงหาคม 2560
0137 นางสาวนิภาพร ชาวนาแปน โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม นางสาวสิริยา ลาสุธรรมนางสาวฤทัยวรรณ พิมพ์พา 17 สิงหาคม 2560
0137 นายชลสิทธิ์ โหลทอง โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม นางสาวสิริยา ลาสุธรรมนางสาวฤทัยวรรณ พิมพ์พา 17 สิงหาคม 2560
0131 นางสาวสรีรัชญ์ สมบัติมี เชียงยืนพิทยาคม นางสาวจารุวรรณ แก้วจันทาว่าที่ร้อยตรีกันต์สินี ศรีวิบูลย์ 16 สิงหาคม 2560
0131 นางสาวณัฐริกา กุภาพันธ์ เชียงยืนพิทยาคม นางสาวจารุวรรณ แก้วจันทาว่าที่ร้อยตรีกันต์สินี ศรีวิบูลย์ 16 สิงหาคม 2560
0131 นางสาวอาฐิติยา เทียนพรมราช เชียงยืนพิทยาคม นางสาวจารุวรรณ แก้วจันทาว่าที่ร้อยตรีกันต์สินี ศรีวิบูลย์ 16 สิงหาคม 2560
0131 นายกฤษฎา ทองหมื่น เชียงยืนพิทยาคม นางสาวจารุวรรณ แก้วจันทาว่าที่ร้อยตรีกันต์สินี ศรีวิบูลย์ 16 สิงหาคม 2560
0130 นายภูมินทร์ บุษบง นาโพธิ์พิทยาสรรพ์ นางเพลินจิต โพธิ์น้อย - 16 สิงหาคม 2560
0128 นายสุริยา สุคำภา พยัคฆภูมิวิทยาคาร นางกัญจน์ณมล เรืองวิเศษ - 16 สิงหาคม 2560
0124 นางสาวพิมพ์พาดา ดาวกลาง เกล็ดลิ้นวิทยา นางสีนวน สุมงคล - 16 สิงหาคม 2560
0123 นางสาวปิ่นมณี ขจร ปากคาดพิทยาคม นางสาวสุธาสินี เต่งภูเขียวนายนครินทร์ พรมกลาง 16 สิงหาคม 2560
0123 นางสาวกัลยากรณ์ จันทร์ฤทธิ์ ปากคาดพิทยาคม นางสาวสุธาสินี เต่งภูเขียวนายนครินทร์ พรมกลาง 16 สิงหาคม 2560
0121 นายนครินทร์ กล้าใจ ดอนไทรงามพิทยาคม นายทะเวศร์ ศรรบศึก - 16 สิงหาคม 2560
0120 นางสาวนรินทร์ คำทองสุข ฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร นายนันทพงศ์ พรรณขาม - 16 สิงหาคม 2560
0118 นายชาญชัย นามนนท์ ยางวิทยาคม นางสาวณัฐกฤตา เดชโยธินนางสาวมะลิวัลย์ หารีย์ 16 สิงหาคม 2560
0116 นายพัทธพล ชูใส นาดูนประชาสรรพ์ นางธราภรณ์ กันหา - 16 สิงหาคม 2560
0113 นางสาวยุพเรศ รัตนวัน สตรีสิริเกศ นายวิทยา อินธิมาศนางฐานิตา วัฒนพฤกษชาติ 16 สิงหาคม 2560
0113 นายสราวุฒิ ชาวนา สตรีสิริเกศ นายวิทยา อินธิมาศนางฐานิตา วัฒนพฤกษชาติ 16 สิงหาคม 2560
0113 นายพีระพัฒน์ จินดามณี สตรีสิริเกศ นายวิทยา อินธิมาศนางฐานิตา วัฒนพฤกษชาติ 16 สิงหาคม 2560
0113 นางสาวอาทิตยา ชิณวงศ์ สตรีสิริเกศ นายวิทยา อินธิมาศนางฐานิตา วัฒนพฤกษชาติ 16 สิงหาคม 2560
0110 นางสาวนิมนต์ ฤกษ์มี เขาย้อยวิทยา นายมาฆรัตน์ เลิศศิริรักษ์ - 15 สิงหาคม 2560
0108 นายนันทวัฒน์ ศรีสุวงศ์ ประโคนชัยพิทยาคม นายยุทธนา ปรังประโคนนางสาวศิรินาถ สุมหิรันต์ 15 สิงหาคม 2560
0105 นางสาวอริสราพร วงษ์ชมพู คำแสนวิทยาสรรค์ นางสาวชนัญณิชา เกษาพันธ์นางสาวอุไร ทัพทะมาตร 15 สิงหาคม 2560
0105 นางสาวสุภาวดี สามุล คำแสนวิทยาสรรค์ นางสาวชนัญณิชา เกษาพันธ์นางสาวอุไร ทัพทะมาตร 15 สิงหาคม 2560
0099 นายธนกฤต ปซิสิขัง ชุมพวงศึกษา นางสาวปรารถนา คิดถูกนางสาริณี เพียรการ 15 สิงหาคม 2560
0099 นายเทพอลงกรณ์ ครพนม ชุมพวงศึกษา นางสาวปรารถนา คิดถูกนางสาริณี เพียรการ 15 สิงหาคม 2560
0096 นางสาวพฤกษา ทองนุ่ม สิรินธรวิทยานุสรณ์ นายไตรภพ ชูกรนางสาวจิรัชธิดา รื่นรมย์ 14 สิงหาคม 2560
0094 นายศิวะมินทร์ พืชพันธ์ ท่าลาด นายศักดิ์สิทธิ์ ขิดเขียว - 13 สิงหาคม 2560
0087 นายเกียรติศักดิ์ สีคุณ บรบือวิทยาคาร นายไพฑูรย์. จันทะนาม - 11 สิงหาคม 2560
0084 นางสาวนริศรา อาสาเสนา วาปีปทุม นางภคมน ภูมิชูชิตนางสาวมนัสวี โนนหนองคู 11 สิงหาคม 2560
0084 นางสาวชนิกา ติดวงษา วาปีปทุม นางภคมน ภูมิชูชิตนางสาวมนัสวี โนนหนองคู 11 สิงหาคม 2560
0084 นายจิราพงษ์ เมืองเดช วาปีปทุม นางภคมน ภูมิชูชิตนางสาวมนัสวี โนนหนองคู 11 สิงหาคม 2560
0084 นายวรพจน์ สีแวงเขตร์ วาปีปทุม นางภคมน ภูมิชูชิตนางสาวมนัสวี โนนหนองคู 11 สิงหาคม 2560
0084 นายธีรยุทธ ศัทธาคลัง วาปีปทุม นางภคมน ภูมิชูชิตนางสาวมนัสวี โนนหนองคู 11 สิงหาคม 2560
0084 นางสาวนริศรา อันทะริน วาปีปทุม นางภคมน ภูมิชูชิตนางสาวมนัสวี โนนหนองคู 11 สิงหาคม 2560
0081 นางสาวนันทิชา สร้อยโพธิ์ ศรีกระนวนวิทยาคม นายจักรพงษ์ แผ่นทอง - 10 สิงหาคม 2560
0081 นายอรรถชัย ดีรักษา ศรีกระนวนวิทยาคม นายจักรพงษ์ แผ่นทอง - 10 สิงหาคม 2560
0071 นายสุรเชษฐ์ ศรีพลัง พนมไพรวิทยาคาร นางมณฑณ์ญภัฏ อรรคฮาดนางพรพนา สำราญรื่น 9 สิงหาคม 2560
0071 นางสาวพิมพิชญา มิรัตนไพร พนมไพรวิทยาคาร นางมณฑณ์ญภัฏ อรรคฮาดนางพรพนา สำราญรื่น 9 สิงหาคม 2560
0068 นางสาวพูนสุข เขียวอ่อน โกสุมวิทยาสรรค์ นางสาวรวิษฎา ดวงจันทานายวิทยา โมฬา 9 สิงหาคม 2560
0068 นายคณาวุฒิ นภาโชติ โกสุมวิทยาสรรค์ นางสาวรวิษฎา ดวงจันทานายวิทยา โมฬา 9 สิงหาคม 2560
0068 นายชัยอนันต์ เหินสว่าง โกสุมวิทยาสรรค์ นางสาวรวิษฎา ดวงจันทานายวิทยา โมฬา 9 สิงหาคม 2560
0067 นางสาวสใบทิพย์ เพียสุระ โกสุมวิทยาสรรค์ นางหนึ่งฤทัย เที่ยงภักดิ์นางนภาภรณ์ ปริปุรณะ 9 สิงหาคม 2560
0067 นายสิทธิพงษ์ คำดี โกสุมวิทยาสรรค์ นางหนึ่งฤทัย เที่ยงภักดิ์นางนภาภรณ์ ปริปุรณะ 9 สิงหาคม 2560
0066 นางสาวพิศมัย ภัยพารี โกสุมวิทยาสรรค์ นางสาวสุภาวดี ศรีธรรมศาสน์นางสาวชลธิชา สาชิน 9 สิงหาคม 2560
0066 นางสาวภควดี ชาวไทย โกสุมวิทยาสรรค์ นางสาวสุภาวดี ศรีธรรมศาสน์นางสาวชลธิชา สาชิน 9 สิงหาคม 2560
0062 นางสาวเกวลิน ลิ้มวณิชชากร วาปีปทุม นางเมตตา ติดวงษานางภคมน ภูมิชูชิต 8 สิงหาคม 2560
0062 นายนรินทร์ บุญทา วาปีปทุม นางเมตตา ติดวงษานางภคมน ภูมิชูชิต 8 สิงหาคม 2560
0062 นาย อำพล อุปมัย วาปีปทุม นางเมตตา ติดวงษานางภคมน ภูมิชูชิต 8 สิงหาคม 2560
0062 นางสาวกัญญารัตน์ วงศ์วิศิษฐ์ วาปีปทุม นางเมตตา ติดวงษานางภคมน ภูมิชูชิต 8 สิงหาคม 2560
0061 นายยศพนธ์ สุนทรพสิษฐ์ วาปีปทุม นางสาวพลับพลึง ยอดมีสีนายเรืองศักดิ์ มัททวีวงศ์ 8 สิงหาคม 2560
0061 นางสาวปณาลี กึกก้อง วาปีปทุม นางสาวพลับพลึง ยอดมีสีนายเรืองศักดิ์ มัททวีวงศ์ 8 สิงหาคม 2560
0061 นายศุภกร ขอดี วาปีปทุม นางสาวพลับพลึง ยอดมีสีนายเรืองศักดิ์ มัททวีวงศ์ 8 สิงหาคม 2560
0061 นางสาวขวัญจิรา หันทยุง วาปีปทุม นางสาวพลับพลึง ยอดมีสีนายเรืองศักดิ์ มัททวีวงศ์ 8 สิงหาคม 2560
0059 นางสาวณัฐพร ปะนัดถา วาปีปทุม นางสาวสุรีวรรณ ปักกังเวนางอรุณี ปะนัดถา 8 สิงหาคม 2560
0059 นายกิตติศักดิ์ ทิพย์แสง วาปีปทุม นางสาวสุรีวรรณ ปักกังเวนางอรุณี ปะนัดถา 8 สิงหาคม 2560
0053 นางสาวศศิธร เหมกุล เสิงสาง นางวลัยรักษ์ อภิเกียรติสกุลนางสาวบุญญาพร มณีกุล 7 สิงหาคม 2560
0053 นางสาวพรปวีญ์ ประจวบสุข เสิงสาง นางวลัยรักษ์ อภิเกียรติสกุลนางสาวบุญญาพร มณีกุล 7 สิงหาคม 2560
0053 นางสาวนภัสวรรณ ปิสันเทียะ เสิงสาง นางวลัยรักษ์ อภิเกียรติสกุลนางสาวบุญญาพร มณีกุล 7 สิงหาคม 2560
0048 นายวีระพล  อัปมะกา มัธยมยางสีสุราช นางสาวดลลชา มาตมุนนายรณภณ วงค์หนายโกฎ 7 สิงหาคม 2560
0047 นางสาวสิรินญา ศรีปัตเนตร มัธยมยางสีสุราช นางสาวดลลชา มาตมุนนายวชากร บุญสิทธิ์ 7 สิงหาคม 2560
0045 นางสาวโชติรัตน์ อัปมาเก นาดูนประชาสรรพ์ นายศุภลักษณ์ เรืองสมบัติ - 7 สิงหาคม 2560
0044 นายธัญเทพ เจริญศรี พุทไธสง นางสาวอัญชลี ตรีไตรศูลนางสาวชนานันท์ ศรีภา 7 สิงหาคม 2560
0038 นายทัพไท ไชยะเดชะ กันทรลักษ์วิทยา นางสุกัญญา สมสะอาดนายชาญ สมสะอาด 5 สิงหาคม 2560
0031 นางสาวสุภาพร ชาววาปี วาปีปทุม นายสันติ อุดคำนางสาวพลับพลึง ยอดมีสี 3 สิงหาคม 2560
0031 นางสาวอรปรียา  ผายกลาง วาปีปทุม นายสันติ อุดคำนางสาวพลับพลึง ยอดมีสี 3 สิงหาคม 2560
0022 นายศุภโชค วรรณปโพธิ์ วาปีปทุม นายสันติ อุดคำ - 1 สิงหาคม 2560
0020 นายอภิสิทธิ์ พูนล้น วาปีปทุม นางภคมน ภูมิชูชิต - 1 สิงหาคม 2560
0020 นายชนาเมธ บุตรวิชา วาปีปทุม นางภคมน ภูมิชูชิต - 1 สิงหาคม 2560
0020 นายภีรดล มุริจันทร์ วาปีปทุม นางภคมน ภูมิชูชิต - 1 สิงหาคม 2560
0016 นายจิรายุทธ  สารางคำ จันทรุเบกษาอนุสรณ์ นางหนึ่งฤทัย ยอดดีนางสุรวรี โทนหงส์ษา 31 กรกฎาคม 2560
0016 นางสาวเบญจมาศ อดทน จันทรุเบกษาอนุสรณ์ นางหนึ่งฤทัย ยอดดีนางสุรวรี โทนหงส์ษา 31 กรกฎาคม 2560