การแข่งขันคิดเลขเร็ววาปีปทุม
ครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2560

  รหัสสมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน ครูผู้ควบคุม (1) ครูผู้ควบคุม (2) วันที่สมัคร ใบประกาศ
0180 เด็กชายวรุท ดีเวียง พยัคฆภูมิวิทยาคาร นางสาวฉวีวรรณ อันทริน - 18 สิงหาคม 2560
0180 เด็กชายสรัล จันทวารีย์ พยัคฆภูมิวิทยาคาร นางสาวฉวีวรรณ อันทริน - 18 สิงหาคม 2560
0180 เด็กหญิงจีระภา หนูพร พยัคฆภูมิวิทยาคาร นางสาวฉวีวรรณ อันทริน - 18 สิงหาคม 2560
0180 เด็กหญิงพัณณิตา เวโสวา พยัคฆภูมิวิทยาคาร นางสาวฉวีวรรณ อันทริน - 18 สิงหาคม 2560
0176 เด็กชายจิรายุ ทองยศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม นายอัครพล อ่อนแพง - 18 สิงหาคม 2560
0174 เด็กหญิงกนกพร ประธิปอาราม วาปีปทุม นางเกษร เทวาพิทักษกุล - 18 สิงหาคม 2560
0174 เด็กชายกิตต์พิพัฒน์ เรืองสมบัติ วาปีปทุม นางเกษร เทวาพิทักษกุล - 18 สิงหาคม 2560
0174 เด็กชายศุภกร อุ่นพิกุล วาปีปทุม นางเกษร เทวาพิทักษกุล - 18 สิงหาคม 2560
0172 นายฐิติวัฒน์ ไพรสณฑ์ บ้านหนองสระพัง นางผกาพรรณ์ ฉายฉันท์นางสาวทัศกรณ์ คะอังกุ 18 สิงหาคม 2560
0168 เด็กหญิงพัชรินทร สนธิ์น้อย บ้านหนองหลุบ นายนิวัฒน์ พันทิพย์นางสาวยุวดี แก้วลา 18 สิงหาคม 2560
0168 เด็กชายธีรานนท์ รักยศไทย บ้านหนองหลุบ นายนิวัฒน์ พันทิพย์นางสาวยุวดี แก้วลา 18 สิงหาคม 2560
0168 เด็กชายยุทธศักดิ์ บุดดานาง บ้านหนองหลุบ นายนิวัฒน์ พันทิพย์นางสาวยุวดี แก้วลา 18 สิงหาคม 2560
0167 เด็กหญิงสุพรรษา   แม่นยำ ศรีสะเกษวิทยาลัย นางสาวจำเนียร เหมาะสมานนายทินาคม จำนงเพียร 18 สิงหาคม 2560
0166 เด็กหญิงอรรมรา สีหะบุตร ชานุมานวิทยาคม นายภาคินัย ชาววาปีนายณัฐชัย กุตเสนา 18 สิงหาคม 2560
0166 เด็กหญิงภัครมัย ทองนำ ชานุมานวิทยาคม นายภาคินัย ชาววาปีนายณัฐชัย กุตเสนา 18 สิงหาคม 2560
0166 เด็กชายรัฐภูมิ มหาวงค์ ชานุมานวิทยาคม นายภาคินัย ชาววาปีนายณัฐชัย กุตเสนา 18 สิงหาคม 2560
0165 เด็กหญิงกิตติยา บัวรัตน์ วาปีปทุม นางเกษร เทวาพิทักษกุล - 18 สิงหาคม 2560
0165 เด็กหญิงปภาวรินท์  อามาตย์พล วาปีปทุม นางเกษร เทวาพิทักษกุล - 18 สิงหาคม 2560
0160 เด็กหญิงอริศรา อินทวัช ภูกระดึงวิทยาคม นายอานนท์ แสนแก้วนางปนัดดา จะโนรัตน์ 18 สิงหาคม 2560
0153 เด็กชายวุฒิชัย คำชัย ด่านขุนทด นายชิตพงศ์ จงโกเย็นนางฐิติวรรณ เพชรนอก 17 สิงหาคม 2560
0148 เด็กหญิงทาริดา ประริตวา นาข่าวิทยาคม นายไพริน วาปีโกมลนายนวพล ปาปะพัง 17 สิงหาคม 2560
0146 เด็กหญิงพิชญา  บุตรวงษ์ นาข่าวิทยาคม นายไพริน วาปีโกมลนายนวพล ปาปะพัง 17 สิงหาคม 2560
0146 เด็กหญิงฉัตรชฎาภรณ์ ปะมา นาข่าวิทยาคม นายไพริน วาปีโกมลนายนวพล ปาปะพัง 17 สิงหาคม 2560
0145 เด็กหญิงชุติกาญจน์ ทองมี วาปีปทุม นางสาวพลับพลึง ยอมมีสี - 17 สิงหาคม 2560
0145 เด็กหญิงอาภัสรา สังครีต วาปีปทุม นางสาวพลับพลึง ยอมมีสี - 17 สิงหาคม 2560
0144 เด็กชายกิตติพงษ์ ภูมาตย์ กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ นางนาถนภา สารทวงษ์ - 17 สิงหาคม 2560
0139 เด็กชายอิสรพงษ์ สงไพรสน ร้อยเอ็ดวิทยาลัย นางลัดดาวัลย์ วงมาเกษ - 17 สิงหาคม 2560
0139 เด็กหญิงเหม่ยเหมย วงมาเกษ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย นางลัดดาวัลย์ วงมาเกษ - 17 สิงหาคม 2560
0136 เด็กหญิงเพ็ญนภา เทศน์สิงห์ โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม นายอานนท์ แสนแก้วนางสาว 17 สิงหาคม 2560
0132 นางสาวอริสา สิกขะโต สารคามพิทยาคม นางสาวปาณิสรา พิศพาร - 16 สิงหาคม 2560
0129 เด็กหญิงนวรัตน์ ชูภู่ พยัคฆภูมิวิทยาคาร นางกัญจน์ณมล เรืองวิเศษ - 16 สิงหาคม 2560
0127 เด็กชายธราเทพ นิรันด์ปกรณ์ พยัคฆภูมิวิทยาคาร นางกัญจน์ณมล เรืองวิเศษ - 16 สิงหาคม 2560
0127 เด็กชายปฐวี จำปาทอง พยัคฆภูมิวิทยาคาร นางกัญจน์ณมล เรืองวิเศษ - 16 สิงหาคม 2560
0127 เด็กชายพศวีร์ วารียันต์ พยัคฆภูมิวิทยาคาร นางกัญจน์ณมล เรืองวิเศษ - 16 สิงหาคม 2560
0127 เด็กชายรัฐศาสตร์ ศรีชาดา พยัคฆภูมิวิทยาคาร นางกัญจน์ณมล เรืองวิเศษ - 16 สิงหาคม 2560
0127 เด็กหญิงปาลิตา ศรีสุแล พยัคฆภูมิวิทยาคาร นางกัญจน์ณมล เรืองวิเศษ - 16 สิงหาคม 2560
0127 เด็กชายรวิพล แฝงฤทธิ์ พยัคฆภูมิวิทยาคาร นางกัญจน์ณมล เรืองวิเศษ - 16 สิงหาคม 2560
0127 เด็กหญิงน้ำทิพย์ บุตรโคตร พยัคฆภูมิวิทยาคาร นางกัญจน์ณมล เรืองวิเศษ - 16 สิงหาคม 2560
0127 เด็กหญิงสิริรักษ์ เสือวิเชียร พยัคฆภูมิวิทยาคาร นางกัญจน์ณมล เรืองวิเศษ - 16 สิงหาคม 2560
0125 เด็กหญิงชฎาพร สิงขรอาจ เกล็ดลิ้นวิทยา นางสีนวน สุมงคล - 16 สิงหาคม 2560
0122 เด็กชายอนันต์สิทธิ์ จันทร์ชัย ปากคาดพิทยาคม นางสาวสุธาสินี เต่งภูเขียวนายนครินทร์ พรมกลาง 16 สิงหาคม 2560
0119 เด็กหญิงจิรวัลย์ ราชดา บ้านหนองกุงวันดีประชาสรรค์ นางสาววรรณี แสนคำภานายสุรเชษฐ หมื่นแก้ว 16 สิงหาคม 2560
0119 นางสาวศรีสุดา หามนตรี บ้านหนองกุงวันดีประชาสรรค์ นางสาววรรณี แสนคำภานายสุรเชษฐ หมื่นแก้ว 16 สิงหาคม 2560
0119 เด็กชายวุธินันท์ ศรีโยธา บ้านหนองกุงวันดีประชาสรรค์ นางสาววรรณี แสนคำภานายสุรเชษฐ หมื่นแก้ว 16 สิงหาคม 2560
0117 เด็กชายธนาวุฒิ มีทรัพย์ ยางวิทยาคม นางสาวณัฐกฤตา เดชโยธินนางสาวมะลิวัลย์ หารีย์ 16 สิงหาคม 2560
0115 เด็กหญิงอริษา ศรีภูวงษ์ นาดูนประชาสรรพ์ นางสาววิภาภรณ์ อินง้อง - 16 สิงหาคม 2560
0112 เด็กชายภานุพัฒน์ จินดามณี สตรีสิริเกศ นางฐานิตา วัฒนพฤกษชาตินายวิทยา อินธิมาศ 16 สิงหาคม 2560
0112 เด็กหญิงปิ่นมณี บุญหล้า สตรีสิริเกศ นางฐานิตา วัฒนพฤกษชาตินายวิทยา อินธิมาศ 16 สิงหาคม 2560
0112 เด็กหญิงบุษราคำ ชาวนา สตรีสิริเกศ นางฐานิตา วัฒนพฤกษชาตินายวิทยา อินธิมาศ 16 สิงหาคม 2560
0112 เด็กหญิงณัฐชยา จันทสนธ์ สตรีสิริเกศ นางฐานิตา วัฒนพฤกษชาตินายวิทยา อินธิมาศ 16 สิงหาคม 2560
0112 เด็กหญิงพีร์พัชชา เทิดกตัญญูพงศ์ สตรีสิริเกศ นางฐานิตา วัฒนพฤกษชาตินายวิทยา อินธิมาศ 16 สิงหาคม 2560
0112 เด็กชายปรวัฒน์ สอนบุญทอง สตรีสิริเกศ นางฐานิตา วัฒนพฤกษชาตินายวิทยา อินธิมาศ 16 สิงหาคม 2560
0109 เด็กหญิงชนาพร ดาราเมือง เขาย้อยวิทยา นายมาฆรัตน์ เลิศศิริรักษ์ - 15 สิงหาคม 2560
0107 เด็กชายธารไท เบิกประโคน ประโคนชัยพิทยาคม นายยุทธนา ปรังประโคนนางสาวศิรินาถ สุมหิรันต์ 15 สิงหาคม 2560
0104 เด็กหญิงวันทนา ผาหัด คำแสนวิทยาสรรค์ นางสาวชนัญณิชา เกษาพันธ์นางนารีรัตน์ สอนสุภาพ 15 สิงหาคม 2560
0104 เด็กชายสุรวุฒิ ศรีส่วน คำแสนวิทยาสรรค์ นางสาวชนัญณิชา เกษาพันธ์นางนารีรัตน์ สอนสุภาพ 15 สิงหาคม 2560
0104 เด็กชายศุภณัฐ รอดแสวง คำแสนวิทยาสรรค์ นางสาวชนัญณิชา เกษาพันธ์นางนารีรัตน์ สอนสุภาพ 15 สิงหาคม 2560
0100 เด็กหญิงวรัชยา เพียรการ พิมายวิทยา นางศศิรินทร์ อติวัฒน์อังกูล - 15 สิงหาคม 2560
0098 เด็กชายชัยยะสิทธิ์ ชำนิกล้า ชุมพวงศึกษา นางสาวปรารถนา คิดถูกนางสาริณี เพียรการ 15 สิงหาคม 2560
0098 เด็กชายธนภูมิ ลิ้มสิริเรืองชัย ชุมพวงศึกษา นางสาวปรารถนา คิดถูกนางสาริณี เพียรการ 15 สิงหาคม 2560
0098 เด็กชายวัชรวุฒิ ทึนหาร ชุมพวงศึกษา นางสาวปรารถนา คิดถูกนางสาริณี เพียรการ 15 สิงหาคม 2560
0098 เด็กชายภคิน สมสอางค์ ชุมพวงศึกษา นางสาวปรารถนา คิดถูกนางสาริณี เพียรการ 15 สิงหาคม 2560
0098 เด็กชายกลธวัช สมานสุข ชุมพวงศึกษา นางสาวปรารถนา คิดถูกนางสาริณี เพียรการ 15 สิงหาคม 2560
0098 เด็กชายกฤตยชญ์ อนันตภัณฑ์ ชุมพวงศึกษา นางสาวปรารถนา คิดถูกนางสาริณี เพียรการ 15 สิงหาคม 2560
0095 เด็กหญิงณัฐณิชา โสมชัย สิรินธรวิทยานุสรณ์ นายไตรภพ ชูกรนางปรียานุช มั่นจิต 14 สิงหาคม 2560
0093 เด็กชายอธิวัฒน์ วงศ์ประเสริฐ ท่าลาด นายศักดิ์สิทธิ์ ขิดเขียว - 13 สิงหาคม 2560
0090 นางสาววิภาดา แซ่กวาง บ้านสนาม นายสมสมัย วรรณปะเก - 12 สิงหาคม 2560
0090 เด็กชายปฏิพัทธ์ ปีมะแม บ้านสนาม นายสมสมัย วรรณปะเก - 12 สิงหาคม 2560
0086 เด็กหญิงจิรัชยา. ไชยโนฤทธิ์ บรบือวิทยาคาร นายไพฑูรย์ จันทะนาม - 11 สิงหาคม 2560
0086 เด็กหญิงพิยดา มูลไชยภูมิ บรบือวิทยาคาร นายไพฑูรย์ จันทะนาม - 11 สิงหาคม 2560
0085 เด็กหญิงดลพร จันโทสุทธิ์ วาปีปทุม นางสาวพลับพลึง ยอมมีสีนางเกษร เทวาพิทักษกุล 11 สิงหาคม 2560
0085 เด็กหญิงวริศรา รินกระโทก วาปีปทุม นางสาวพลับพลึง ยอมมีสีนางเกษร เทวาพิทักษกุล 11 สิงหาคม 2560
0085 เด็กหญิงเจนจิรา จันโทสุทธิ์ วาปีปทุม นางสาวพลับพลึง ยอมมีสีนางเกษร เทวาพิทักษกุล 11 สิงหาคม 2560
0085 เด็กชายอัครพล ฉัตรศรี วาปีปทุม นางสาวพลับพลึง ยอมมีสีนางเกษร เทวาพิทักษกุล 11 สิงหาคม 2560
0085 เด็กชายกฤษนัย สกุลแก้ว วาปีปทุม นางสาวพลับพลึง ยอมมีสีนางเกษร เทวาพิทักษกุล 11 สิงหาคม 2560
0085 เด็กชายนพัตธร วงศ์ภูธร วาปีปทุม นางสาวพลับพลึง ยอมมีสีนางเกษร เทวาพิทักษกุล 11 สิงหาคม 2560
0085 เด็กชายพลากร  มีวิธี วาปีปทุม นางสาวพลับพลึง ยอมมีสีนางเกษร เทวาพิทักษกุล 11 สิงหาคม 2560
0083 เด็กหญิงอารียาภรณ์ ราชจันทร์ วาปีปทุม นางเกษร เทวาพิทักษกุลนางวิไลวรรณ ลุนละวงษ์ 11 สิงหาคม 2560
0083 เด็กหญิงรัตนาภรณ์ มะโนชาติ วาปีปทุม นางเกษร เทวาพิทักษกุลนางวิไลวรรณ ลุนละวงษ์ 11 สิงหาคม 2560
0082 นางสาวอิสรีย์ ดงขันตี ศรีกระนวนวิทยาคม นางสาววิยดา แก้วใส - 10 สิงหาคม 2560
0078 เด็กหญิงนันทพร ดวงสูงเนิน ไตรคามสามัคคีวิทยา นายคำภู หน่อสีดา - 10 สิงหาคม 2560
0077 เด็กชายมฆวาร โคตรพัฒน์ เมืองวาปีปทุม นางมณีรัตน์ คำดำ - 10 สิงหาคม 2560
0075 เด็กหญิงกิติญาดา ลิมเรืองรอง ร้อยเอ็ดวิทยาลัย นางสุดาพรรณ ลิมเรืองรอง - 9 สิงหาคม 2560
0072 เด็กหญิงนลินทิพย์ ลาดสาวแห พนมไพรวิทยาคาร นางมณฑณ์ญภัฏ อรรคฮาดนางพรพนา สำราญรื่น 9 สิงหาคม 2560
0072 เด็กชายกฤติพงศ์ เบ้าคำ พนมไพรวิทยาคาร นางมณฑณ์ญภัฏ อรรคฮาดนางพรพนา สำราญรื่น 9 สิงหาคม 2560
0070 นายหฤษฏ์ ตันตินรเศรษฐ์ โกสุมวิทยาสรรค์ นางมณีลักษ์ ราชดานางกัญญภัทร  บิลโพชน์ 9 สิงหาคม 2560
0070 นายน้ำเพชร วุสันเทียะ โกสุมวิทยาสรรค์ นางมณีลักษ์ ราชดานางกัญญภัทร  บิลโพชน์ 9 สิงหาคม 2560
0070 นางสาวศรีสุดา แดงนอก โกสุมวิทยาสรรค์ นางมณีลักษ์ ราชดานางกัญญภัทร  บิลโพชน์ 9 สิงหาคม 2560
0069 เด็กชายนาธาน ลาทา โกสุมวิทยาสรรค์ นางสาวสุภาวดี ศรีธรรมศาสน์นางสาววราภรณ์ ปักการะโต 9 สิงหาคม 2560
0069 เด็กชายกมล โทหล้า โกสุมวิทยาสรรค์ นางสาวสุภาวดี ศรีธรรมศาสน์นางสาววราภรณ์ ปักการะโต 9 สิงหาคม 2560
0069 เด็กหญิงธนัชชา รังษา โกสุมวิทยาสรรค์ นางสาวสุภาวดี ศรีธรรมศาสน์นางสาววราภรณ์ ปักการะโต 9 สิงหาคม 2560
0069 เด็กชายจารุวัฒน์ สารธิ โกสุมวิทยาสรรค์ นางสาวสุภาวดี ศรีธรรมศาสน์นางสาววราภรณ์ ปักการะโต 9 สิงหาคม 2560
0060 เด็กหญิงกัญญานิษฐ์ เพชรอาวุธ วาปีปทุม นางเกษร เทวาพิทักษกุลนางสาวพลับพลึง ยอดมีสี 8 สิงหาคม 2560
0060 เด็กหญิงกลมชนก ปาณะสโต วาปีปทุม นางเกษร เทวาพิทักษกุลนางสาวพลับพลึง ยอดมีสี 8 สิงหาคม 2560
0060 เด็กหญิงกานต์ปริยา โยธราช วาปีปทุม นางเกษร เทวาพิทักษกุลนางสาวพลับพลึง ยอดมีสี 8 สิงหาคม 2560
0058 นายศิริเกียรติ สิงห์ไชย วาปีปทุม นายวรศิลป์ อักกะมานังนางอรุณี ประนัดเถ 8 สิงหาคม 2560
0058 นางสาวศิวพร ครองสาดี วาปีปทุม นายวรศิลป์ อักกะมานังนางอรุณี ประนัดเถ 8 สิงหาคม 2560
0058 นายสหรัฐ ไฝจันทึก วาปีปทุม นายวรศิลป์ อักกะมานังนางอรุณี ประนัดเถ 8 สิงหาคม 2560
0058 นางสาวชุติกาญจน์  วันละ วาปีปทุม นายวรศิลป์ อักกะมานังนางอรุณี ประนัดเถ 8 สิงหาคม 2560
0058 เด็กหญิงสุกัญญา มีแก้ว วาปีปทุม นายวรศิลป์ อักกะมานังนางอรุณี ประนัดเถ 8 สิงหาคม 2560
0057 เด็กหญิงอทิตติยา ชมภูหลง วาปีปทุม นางเกษร เทวาพิทักษกุลนางลำดวน ดงอุทิศ 8 สิงหาคม 2560
0057 เด็กชายนพคุณ เสริมแสง วาปีปทุม นางเกษร เทวาพิทักษกุลนางลำดวน ดงอุทิศ 8 สิงหาคม 2560
0056 เด็กหญิงวริศรา พิมยาง วาปีปทุม นางสาวศจีพร ทัดกระโทก - 8 สิงหาคม 2560
0056 เด็กชายปวริศ สุภนัก วาปีปทุม นางสาวศจีพร ทัดกระโทก - 8 สิงหาคม 2560
0056 เด็กชายพงศ์พล นิสยันท์ วาปีปทุม นางสาวศจีพร ทัดกระโทก - 8 สิงหาคม 2560
0056 เด็กชายปุณยวีร์ สวาศรี วาปีปทุม นางสาวศจีพร ทัดกระโทก - 8 สิงหาคม 2560
0055 เด็กหญิงอมิตวรรณ ศรีผ่องงาม ร้อยเอ็ดวิทยาลัย นางสาวพรพรรณ สีละมนตรี - 7 สิงหาคม 2560
0052 เด็กหญิงทิติยาพร ศรดอก เสิงสาง นางวลัยรักษ์ อภิเกียรติสกุลนางสาวบุญญาพร มณีกุล 7 สิงหาคม 2560
0046 เด็กหญิงนิชานันท์ จันทศร มัธยมยางสีสุราช นางสาวดลลชา มาตมุนนายคำดี สารจันทร์ 7 สิงหาคม 2560
0046 เด็กหญิงธาริณี แสนสุข มัธยมยางสีสุราช นางสาวดลลชา มาตมุนนายคำดี สารจันทร์ 7 สิงหาคม 2560
0046 เด็กชายธนวัฒน์ ฮุงหวน มัธยมยางสีสุราช นางสาวดลลชา มาตมุนนายคำดี สารจันทร์ 7 สิงหาคม 2560
0043 เด็กหญิงภัทสุดา ชนะภัย พุทไธสง นางสาวอัญชลี ตรีไตรศูลนางสาวชนานันท์ ศรีภา 7 สิงหาคม 2560
0043 นายณัฐพล ไกรจันทร์ พุทไธสง นางสาวอัญชลี ตรีไตรศูลนางสาวชนานันท์ ศรีภา 7 สิงหาคม 2560
0043 นายปกรณ์ อยู่เส็ง พุทไธสง นางสาวอัญชลี ตรีไตรศูลนางสาวชนานันท์ ศรีภา 7 สิงหาคม 2560
0042 เด็กหญิงพิชญานิน ยีรัมย์ บ้านโนนยาง นางวาสนา รัชรินทร์ - 7 สิงหาคม 2560
0037 เด็กชายนราธิป เกตุพงษ์ กันทรลักษ์วิทยา นางสุกัญญา สมสะอาดนายชาญ สมสะอาด 5 สิงหาคม 2560
0037 เด็กชายณัฐวัตร สมสะอาด กันทรลักษ์วิทยา นางสุกัญญา สมสะอาดนายชาญ สมสะอาด 5 สิงหาคม 2560
0030 เด็กหญิงเกวลิน พลพิทักษ์ วาปีปทุม นางเกษร เทวาพิทักษกุลนางอรุณี ประนัดเถ 3 สิงหาคม 2560
0030 เด็กหญิงศราวดี นามปะเส วาปีปทุม นางเกษร เทวาพิทักษกุลนางอรุณี ประนัดเถ 3 สิงหาคม 2560
0025 เด็กชายมามูน ราห์มัน วาปีปทุม นางสาวศจีพร ทัดกระโทกนายอภิวัฒน์ อินธิราช 2 สิงหาคม 2560
0025 เด็กหญิงอรนลิน อาทิตย์ตั้ง วาปีปทุม นางสาวศจีพร ทัดกระโทกนายอภิวัฒน์ อินธิราช 2 สิงหาคม 2560
0025 เด็กหญิงวราพร เกตุมาตย์ วาปีปทุม นางสาวศจีพร ทัดกระโทกนายอภิวัฒน์ อินธิราช 2 สิงหาคม 2560
0025 เด็กหญิงมนัสชนก แสงเนตร วาปีปทุม นางสาวศจีพร ทัดกระโทกนายอภิวัฒน์ อินธิราช 2 สิงหาคม 2560
0024 นางสาวนารีรัตน์ สุนทะวงศ์ บ้านโพธิ์ชัย นางสาวภัทราวดี นีรขันธ์ - 1 สิงหาคม 2560
0021 เด็กหญิงมนัญญา สาโก วาปีปทุม นางภคมน ภูมิชูชิต - 1 สิงหาคม 2560
0017 เด็กหญิงฐิตาพร ขยันชม จันทรุเบกษาอนุสรณ์ นายเสถียร นามชารีนายอภิรัณธรักษ์ ผลาผล 31 กรกฎาคม 2560
0015 เด็กหญิงฌิฌาภัทร ลาดแท่น จันทรุเบกษาอนุสรณ์ นายเสถียร นามชารีนายอภิรัณธรักษ์ ผลาผล 31 กรกฎาคม 2560
0015 เด็กหญิงศุจิกา ไชยมาตย์ จันทรุเบกษาอนุสรณ์ นายเสถียร นามชารีนายอภิรัณธรักษ์ ผลาผล 31 กรกฎาคม 2560
0012 เด็กชายอนุภาพ ภิรมย์กุล บ้านโคกสำราญ นายอานนท์ เอนกพงษ์ - 31 กรกฎาคม 2560