การแข่งขันคิดเลขเร็ววาปีปทุม
ครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2560

  รหัสสมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน ครูผู้ควบคุม (1) ครูผู้ควบคุม (2) วันที่สมัคร ใบประกาศ
0183 เด็กชายศุภกฤต อุ่นพิกุล เมืองวาปีปทุม นางเสียงขิม อุ่นพิกุล - 18 สิงหาคม 2560
0182 เด็กชายรักตระกูล มะลา อนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ นายอานนท์ ไชยเดช - 18 สิงหาคม 2560
0179 เด็กหญิงศุภาพิชญ์ หมายสุข บ้านหนองคลองใหม่หัวนาคำ นางมณีวรรณ จิตรมั่น - 18 สิงหาคม 2560
0179 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส พิมขวัญ บ้านหนองคลองใหม่หัวนาคำ นางมณีวรรณ จิตรมั่น - 18 สิงหาคม 2560
0179 เด็กชายพีระพัฒน์ บุบผา บ้านหนองคลองใหม่หัวนาคำ นางมณีวรรณ จิตรมั่น - 18 สิงหาคม 2560
0178 เด็กชายกฤษติกูล บุดดีด่อน อนุบาลเอี่ยมสุข นายสุขสันต์ สันทาลุนัย - 18 สิงหาคม 2560
0178 เด็กหญิงจิราพัชร อันทะลัย อนุบาลเอี่ยมสุข นายสุขสันต์ สันทาลุนัย - 18 สิงหาคม 2560
0178 เด็กหญิงณัฏฐาวรีย์ สุธีดวงสมร อนุบาลเอี่ยมสุข นายสุขสันต์ สันทาลุนัย - 18 สิงหาคม 2560
0178 เด็กหญิงจิตปุณ อุ่นใจ อนุบาลเอี่ยมสุข นายสุขสันต์ สันทาลุนัย - 18 สิงหาคม 2560
0178 เด็กชายมิตรธิศาล รัตนสิงหา อนุบาลเอี่ยมสุข นายสุขสันต์ สันทาลุนัย - 18 สิงหาคม 2560
0178 เด็กชายพงษ ระวิหังโส อนุบาลเอี่ยมสุข นายสุขสันต์ สันทาลุนัย - 18 สิงหาคม 2560
0177 เด็กหญิงมลธิชา อุตสาหะ บ้านห้วยศาลา นางศรีสุดา เตะประโคนนางวรวรรณ วรศิริ 18 สิงหาคม 2560
0175 เด็กชายธีรภัทร ขุมเงิน โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม นายอัครพล อ่อนแพง - 18 สิงหาคม 2560
0173 เด็กชายปวริศ มะนัส บ้านกุดจิก นายอำนวย แน่นอุดร - 18 สิงหาคม 2560
0173 เด็กหญิงณัฐริกา งามโต บ้านกุดจิก นายอำนวย แน่นอุดร - 18 สิงหาคม 2560
0170 เด็กชายกิตติวัตย์ ปั้นงาม บ้านแวงเหล่าเก่าน้อย นายนิวัต แคนสา - 18 สิงหาคม 2560
0170 เด็กหญิงนันทชพร ปะโมโท บ้านแวงเหล่าเก่าน้อย นายนิวัต แคนสา - 18 สิงหาคม 2560
0169 เด็กหญิงบุญญธิดา จันทร์ฝาง เมืองปทุมรัตน์ นายกฤษดา ห่วงเนาวกุลนางพรรณภา โชติขันธ์ 18 สิงหาคม 2560
0164 เด็กหญิงเจนสุดา พลรัตน์ เมืองวาปีปทุม นางสาวเบญจวรรณ ชะชิกุล - 18 สิงหาคม 2560
0164 เด็กหญิงพชรมน นิราราศน์ เมืองวาปีปทุม นางสาวเบญจวรรณ ชะชิกุล - 18 สิงหาคม 2560
0164 เด็กหญิงภัครวี เทเวลา เมืองวาปีปทุม นางสาวเบญจวรรณ ชะชิกุล - 18 สิงหาคม 2560
0163 เด็กชายภานุวัฒน์ จันทร์ดอน บำรุงวิทยา นางสาวสุภาภิญญา ปักมะนัง - 18 สิงหาคม 2560
0158 เด็กชายภาณุวัฒน์ มาตรนอก วัดพนมวัน นางสาวจุรีพร กรีทวี - 18 สิงหาคม 2560
0158 เด็กชายศุทธนันท์ จำปามูล วัดพนมวัน นางสาวจุรีพร กรีทวี - 18 สิงหาคม 2560
0158 เด็กหญิงสิรินทรา พิมพ์อูป วัดพนมวัน นางสาวจุรีพร กรีทวี - 18 สิงหาคม 2560
0158 เด็กหญิงปัทมาภรณ์ แสนอินทร์ วัดพนมวัน นางสาวจุรีพร กรีทวี - 18 สิงหาคม 2560
0155 เด็กชายปริวัฒน์ ชัยโคตร บ้านดงสวรรค์ นายบุญรักษา อาจหาญ - 18 สิงหาคม 2560
0152 เด็กชายรพีภัทร สายพลกรัง ด่านขุนทด นางสาวอัจฉราวรรณ จันทศรนางกฤติกา ชมขุนทด 17 สิงหาคม 2560
0150 เด็กชายภัชชานนท์ เกตะลาด บ้านยางอิไลดอนก่อ นางทองสาร สีหาบุญมาก - 17 สิงหาคม 2560
0149 เด็กชายวัทธิกร คำมุก เมืองวาปีปทุม นางยุพิน กัณบุรมย์ - 17 สิงหาคม 2560
0149 เด็กหญิงนรรธพร อามาตย์พล เมืองวาปีปทุม นางยุพิน กัณบุรมย์ - 17 สิงหาคม 2560
0143 เด็กหญิงพิชามญชุ์ น้อยตรีมูล บ้านหัวนา นางสาวปฐมาภรณ์ สัตพันธุ์ - 17 สิงหาคม 2560
0142 เด็กหญิงขนิษฐา อะนะโน บ้านโคกมนโนนทอง นางสินันญา วาปีทะนายปิยะวัฒน์ คองสี 17 สิงหาคม 2560
0142 เด็กหญิงชวัลญา จันทร์หอม บ้านโคกมนโนนทอง นางสินันญา วาปีทะนายปิยะวัฒน์ คองสี 17 สิงหาคม 2560
0141 เด็กชายพงษ์นรินทร์ จรบุรมณ์ อนุบาลวาปีปทุม นางกอบชื่น ทองสมบูรณ์ - 17 สิงหาคม 2560
0141 เด็กชายธนภัทร ภัทราบุญญากุล อนุบาลวาปีปทุม นางกอบชื่น ทองสมบูรณ์ - 17 สิงหาคม 2560
0141 เด็กชายณัฎฐชัย ทองสุทธิ อนุบาลวาปีปทุม นางกอบชื่น ทองสมบูรณ์ - 17 สิงหาคม 2560
0141 เด็กชายเสฏฐวุฒิ มิตะนุ อนุบาลวาปีปทุม นางกอบชื่น ทองสมบูรณ์ - 17 สิงหาคม 2560
0141 เด็กชายสินธุชา ปราเมต อนุบาลวาปีปทุม นางกอบชื่น ทองสมบูรณ์ - 17 สิงหาคม 2560
0135 เด็กชายชัยวัฒน์ ขุมทอง บ้านหนองแฮหนองเหล็ก นางสาวนิติยา บุญตาแสงนางมณีรัตน์ พนาดร 17 สิงหาคม 2560
0135 เด็กหญิงปภัสสรา พลทุมมา บ้านหนองแฮหนองเหล็ก นางสาวนิติยา บุญตาแสงนางมณีรัตน์ พนาดร 17 สิงหาคม 2560
0134 เด็กหญิงไอเดีย สุขล้าน บ้านหนองแดง นายสมพร แก้ววันนายบุญโฮม วานเก่าน้อย 17 สิงหาคม 2560
0134 เด็กชายณัชพล แหขุนทด บ้านหนองแดง นายสมพร แก้ววันนายบุญโฮม วานเก่าน้อย 17 สิงหาคม 2560
0134 เด็กชายชนัญญู แพนขุนทด บ้านหนองแดง นายสมพร แก้ววันนายบุญโฮม วานเก่าน้อย 17 สิงหาคม 2560
0133 เด็กหญิงวริยา เนื่องมัจฉา อนุบาลมหาสารคาม นางรวงทอง เนื่องมัจฉา - 16 สิงหาคม 2560
0126 เด็กชายพงษ์พัฒน์ ภวภูตานนท์ บ้านหัวนา นางสาวปฐมาภรณ์ สัตพันธุ์นางพิกุล เบ้าหล่อเพชร 16 สิงหาคม 2560
0126 เด็กชายพีรภัทร ประเศษถา บ้านหัวนา นางสาวปฐมาภรณ์ สัตพันธุ์นางพิกุล เบ้าหล่อเพชร 16 สิงหาคม 2560
0126 เด็กชายชัยนันท์ นามคำมี บ้านหัวนา นางสาวปฐมาภรณ์ สัตพันธุ์นางพิกุล เบ้าหล่อเพชร 16 สิงหาคม 2560
0126 เด็กหญิงวรารักษ์ เชื้อกุล บ้านหัวนา นางสาวปฐมาภรณ์ สัตพันธุ์นางพิกุล เบ้าหล่อเพชร 16 สิงหาคม 2560
0114 เด็กหญิงชลธิชา ติดใจดี บ้านหนองแต้ นายรัศมี เรืองสมบัติ - 16 สิงหาคม 2560
0106 เด็กหญิงณ หทัย โยแก้ว บ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) นางสุประวีณ์ ธนเดชโชติอนันต์นางสาวศิริกมล พันแดง 15 สิงหาคม 2560
0106 เด็กชายศตพนธ์ พลดร บ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) นางสุประวีณ์ ธนเดชโชติอนันต์นางสาวศิริกมล พันแดง 15 สิงหาคม 2560
0106 เด็กหญิงพัชรียา แซ่แต้ บ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) นางสุประวีณ์ ธนเดชโชติอนันต์นางสาวศิริกมล พันแดง 15 สิงหาคม 2560
0106 เด็กหญิงพุทธธิดา นามมุงคุณ บ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) นางสุประวีณ์ ธนเดชโชติอนันต์นางสาวศิริกมล พันแดง 15 สิงหาคม 2560
0106 เด็กชายทศพร เพ็ญธิสาร บ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) นางสุประวีณ์ ธนเดชโชติอนันต์นางสาวศิริกมล พันแดง 15 สิงหาคม 2560
0103 เด็กหญิงกัญญาณัฐ แพงทุย บ้านป่าแดง นายชีวิน พัฒนวิบูลย์นางสาวศิริรัตน์ คำสมบัติ 15 สิงหาคม 2560
0103 เด็กหญิงสิรี บุญสำเร็จ บ้านป่าแดง นายชีวิน พัฒนวิบูลย์นางสาวศิริรัตน์ คำสมบัติ 15 สิงหาคม 2560
0103 เด็กหญิงจีรนันท์ จันที บ้านป่าแดง นายชีวิน พัฒนวิบูลย์นางสาวศิริรัตน์ คำสมบัติ 15 สิงหาคม 2560
0101 เด็กหญิงวรรณศิกานต์ วงศรี บ้านบรบือ นางสุดธาดา วงศรีนายสหัสวรรษ วงศรี 15 สิงหาคม 2560
0097 เด็กหญิงพรนภัส คุณแสง บ้านโนนราษีโคกล่าม นางสาวนฤมล ศรีนวลจันทร์ - 15 สิงหาคม 2560
0097 เด็กหญิงจิรนันท์ จรรยายง บ้านโนนราษีโคกล่าม นางสาวนฤมล ศรีนวลจันทร์ - 15 สิงหาคม 2560
0097 เด็กหญิงเจวรินทร์ จันทร์ปาน บ้านโนนราษีโคกล่าม นางสาวนฤมล ศรีนวลจันทร์ - 15 สิงหาคม 2560
0092 เด็กชายวรกฤต จันทา ท่าลาด นายศักดิ์สิทธิ์ ขิดเขียว - 13 สิงหาคม 2560
0091 เด็กชายศุกลวิชญ์ ประโคทัง เมืองวาปีปทุม นางชยาร้ศม์ ประโคทัง - 12 สิงหาคม 2560
0091 เด็กหญิงพรชนก ชนะมาร เมืองวาปีปทุม นางชยาร้ศม์ ประโคทัง - 12 สิงหาคม 2560
0091 เด็กหญิงสุชัญญาพร มะโนชาติ เมืองวาปีปทุม นางชยาร้ศม์ ประโคทัง - 12 สิงหาคม 2560
0089 เด็กหญิงกิ่งกาญจน์ จุลหงส์ บ้านสนาม นายสมสมัย วรรณปะเก - 12 สิงหาคม 2560
0080 เด็กชายพงศกร นาเมือง บ้านดงใหญ่ นายงุพล โคตรสังข์นายประสงค์ ศรีจามร 10 สิงหาคม 2560
0080 เด็กชายณภัทร ศิริโสม บ้านดงใหญ่ นายงุพล โคตรสังข์นายประสงค์ ศรีจามร 10 สิงหาคม 2560
0079 เด็กชายนันทวัช พิมพ์รัตน์ บ้านโคกสำราญ นายอานนท์ เอนกพงษ์นางมยุรี เอนกพงษ์ 10 สิงหาคม 2560
0079 เด็กชายจิรโชค ยอดสังข์ บ้านโคกสำราญ นายอานนท์ เอนกพงษ์นางมยุรี เอนกพงษ์ 10 สิงหาคม 2560
0076 เด็กชายปวเรศ โคตรพัฒน์ เมืองวาปีปทุม นางสุมาตย์ คำมุกนาง 10 สิงหาคม 2560
0074 เด็กหญิงกัญญาสิริ ลิมเรืองรอง อนุบาลร้อยเอ็ด นางสุดาพรรณ ลิมเรืองรอง - 9 สิงหาคม 2560
0073 เด็กชายน้ำเพชร เกษาพันธ์ บ้านกกค้อกกโพธิ์ นางสาววันดี ศิลาเพชรนางวิไลพร บุญหาร 9 สิงหาคม 2560
0054 เด็กชายปุระชัย นัดที อนุบาลร้อยเอ็ด นางสาวพรพรรณ สีละมนตรี - 7 สิงหาคม 2560
0054 เด็กหญิงวสุธิดา วรภูมิ อนุบาลร้อยเอ็ด นางสาวพรพรรณ สีละมนตรี - 7 สิงหาคม 2560
0054 เด็กหญิงอนันตญา ศรีผ่องงาม อนุบาลร้อยเอ็ด นางสาวพรพรรณ สีละมนตรี - 7 สิงหาคม 2560
0054 เด็กหญิงญาณิศากานต์ วรภูมิ อนุบาลร้อยเอ็ด นางสาวพรพรรณ สีละมนตรี - 7 สิงหาคม 2560
0054 เด็กหญิงนัชชา ประกอบแสง อนุบาลร้อยเอ็ด นางสาวพรพรรณ สีละมนตรี - 7 สิงหาคม 2560
0054 เด็กหญิงกัลยารัตน์ แสนอุ่น อนุบาลร้อยเอ็ด นางสาวพรพรรณ สีละมนตรี - 7 สิงหาคม 2560
0049 เด็กชายชัยภัทร รัชรินทร์ บ้านสตึก นางสาวจันทนี ไชยเกตุนางสาววชุรภา ภรธนบูรณ์ 7 สิงหาคม 2560
0041 เด็กหญิงเสริมเพ็ชร เครือจันทร์ บ้านโนนยาง นางวาสนา รัชรินทร์ - 7 สิงหาคม 2560
0040 เด็กชายสหรัฐ บุราณ อนุบาลสว่างแดนดิน นายทนงศักดิ์ อาจหาญนางศิริกานต์ อาจหาญ 6 สิงหาคม 2560
0040 เด็กชายศิวกร โพนสีจันทร์ อนุบาลสว่างแดนดิน นายทนงศักดิ์ อาจหาญนางศิริกานต์ อาจหาญ 6 สิงหาคม 2560
0040 เด็กชายภูมิพงศ์ อาจหาญ อนุบาลสว่างแดนดิน นายทนงศักดิ์ อาจหาญนางศิริกานต์ อาจหาญ 6 สิงหาคม 2560
0036 เด็กชายพงศ์กฤษณ์ สมสะอาด อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ นายชาญ สมสะอาดนางสุกัญญา สมสะอาด 5 สิงหาคม 2560
0035 เด็กชายกฤตภาส สีหาบุญนาค อนุบาลเอี่ยมสุข นางนงลักษณ์ อุตสาห์ - 5 สิงหาคม 2560
0034 เด็กหญิงณัฐกานต์ ธรรมสา บ้านแคน นางสวรรยา วัชรานุสรณ์นายนพราช โนราช 5 สิงหาคม 2560
0034 เด็กหญิงปิยพร ดำดิน บ้านแคน นางสวรรยา วัชรานุสรณ์นายนพราช โนราช 5 สิงหาคม 2560
0033 เด็กชายปัณณวิชญ์ ตุดถีนนท์ อนุบาลลุมพุก(วันครู 2503) นายเด่นศักดิ์ ตุดถีนนท์ - 4 สิงหาคม 2560
0033 เด็กชายพงศภัค ตุดถีนนท์ อนุบาลลุมพุก(วันครู 2503) นายเด่นศักดิ์ ตุดถีนนท์ - 4 สิงหาคม 2560
0028 เด็กหญิงกุลปรียา พรพลทอง บ้านโคกสี นางสว่างจิตต์ กฤติธำรงนายนรินทร พลรักษา 2 สิงหาคม 2560
0028 เด็กชายณรงค์ศักดิ์ จันทร์คำ บ้านโคกสี นางสว่างจิตต์ กฤติธำรงนายนรินทร พลรักษา 2 สิงหาคม 2560
0026 เด็กหญิงเพชรรัตน์ บุญเกิด พระกุมารมหาสารคาม นายจินดา หาสุข - 2 สิงหาคม 2560
0023 เด็กชายมงคลชัย จันทะคาม บ้านโพธิ์ชัย นางสาวภัทราวดี นีรขันธ์ - 1 สิงหาคม 2560
0019 เด็กชายชัชชวิน จูทะรักษ์ พระกุมารร้อยเอ็ด นายวีระพันธ์ จูทะรักษ์ - 1 สิงหาคม 2560
0014 เด็กชายภูริณัฐ วันดี บ้านนาฝาย นายสัญญา วันดีนางอัจฉรา วันดี 31 กรกฎาคม 2560
0013 เด็กชายกฤตเมธ วรสาร พระกุมารมหาสารคาม นางจารุวรรณ วรสาร - 31 กรกฎาคม 2560