การสอบแข่งขันวัดอัจฉริยภาพทางภาษาอังกฤษ (ENGLISH GENIUS)
ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2560

  รหัสสมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน อาคารห้องสอบที่เลขที่นั่งสอบ
0830 นางสาวกชกร พันธ์น้อยนนท์ วาปีปทุม อาคาร66281
0504 นางสาวกนกกร ชาวสน วาปีปทุม อาคาร66282
0505 นางสาวกนกกาญจน์ ไปแดน วาปีปทุม อาคาร66283
0787 นางสาวกมลทิพย์ อัมภรัตน์ นาข่าวิทยาคม อาคาร66284
0808 นางสาวกรกนก ส่องรส วาปีปทุม อาคาร66285
0843 นางสาวกรกนก คำสุข วาปีปทุม อาคาร66286
0808 นางสาวกรรณิกา นานอก วาปีปทุม อาคาร66287
0768 นายกรวิวัฒน์ บัวรัตน์ วาปีปทุม อาคาร66288
0662 นายกฤษฎากร นินทราช วาปีปทุม อาคาร66289
0706 นายกฤษณัส มาตรามูล วาปีปทุม อาคาร662810
0638 นางสาวกฤษณา สีโท วาปีปทุม อาคาร662811
0706 นางสาวกัญญาพัชร พลเยี่ยม วาปีปทุม อาคาร662812
0456 นางสาวกัญญาภัทร โปร่งจิตร ร้อยเอ็ดวิทยาลัย อาคาร662813
0503 นางสาวกัญญารัตน์ วงศ์วิศิษฐ์ วาปีปทุม อาคาร662814
0754 นางสาวกัญญารัตน์ บัวสิงห์ นาข่าวิทยาคม อาคาร662815
0803 นางสาวกัญญาวีร์ มีวิธี วาปีปทุม อาคาร662816
0506 นางสาวกัณญารัตน์ สังออน วาปีปทุม อาคาร662817
0641 นางสาวกันต์สินี จงถาวร สารคามพิทยาคม อาคาร662818
0706 นางสาวกาญจนา กุมพันธ์ทอง วาปีปทุม อาคาร662819
0505 นางสาวกาญจนา พัดพันเพชร วาปีปทุม อาคาร662820
0764 นางสาวกาญจนา คะมาปะเต วาปีปทุม อาคาร662821
0504 นางสาวกานต์ทิตา แก่นคำ วาปีปทุม อาคาร662822
0754 นางสาวกานต์พิชชา จุ้ยฤทธิ์ นาข่าวิทยาคม อาคาร662823
0814 นายกิตติพัฒน์ ปะมาคะเต วาปีปทุม อาคาร662824
0844 นายกิตติศักดิ์ ไวยมงคุณ วาปีปทุม อาคาร662825
0505 นางสาวกุลธิดา จัตวี วาปีปทุม อาคาร662826
0706 นางสาวกุลธิดา มณีรัตน์ วาปีปทุม อาคาร662827
0503 นางสาวขวัญจิรา หันทยุง วาปีปทุม อาคาร662828
0503 นายขวัญณรงค์พล ศรีโยวงค์ วาปีปทุม อาคาร662829
0787 นางสาวขวัญตา ประโสทะกัง นาข่าวิทยาคม อาคาร662830
0505 นายขัตติยะ ประภาวิชา วาปีปทุม อาคาร662831
0804 นายขุนพล โพธิ์พยัคฆ์ วาปีปทุม อาคาร662832
0662 นายคณาธิป แสงแสน วาปีปทุม อาคาร662833
0503 นางสาวคณิศรา บุปะเท วาปีปทุม อาคาร662834
0505 นางสาวคัทลียา สัตตะโส วาปีปทุม อาคาร662835
0812 นางสาวคาวิต้า ซุคคาน วาปีปทุม อาคาร662836
0710 นายคุณากร ทานะสี นาดูนประชาสรรพ์ อาคาร662837
0511 นางสาวงามเนตร ไชยวงศา สาธิต มมส. (ฝ่ายมัธยม) อาคาร662838
0808 นายจตุพล วรรณศิลป์ วาปีปทุม อาคาร662839
0803 นางสาวจรรยพร บุตะกะ วาปีปทุม อาคาร662840
0504 นางสาวจริญญา วงษ์สหัสวรรษ วาปีปทุม อาคาร88131
0506 นางสาวจันทร์สุดา บุญสิทธิ์ วาปีปทุม อาคาร88132
0505 นางสาวจารุมน นามหาพิสม์ วาปีปทุม อาคาร88133
0456 นางสาวจิตต์ลัดดา การะดี ร้อยเอ็ดวิทยาลัย อาคาร88134
0638 นายจิตรกร เพียพยัคฆ์ วาปีปทุม อาคาร88135
0810 นางสาวจิตราภรรณ์ เสือกลิ่น วาปีปทุม อาคาร88136
0504 นายจิตริน โคตรุฉิน วาปีปทุม อาคาร88137
0506 นางสาวจิติยากรณ์ สุทุม วาปีปทุม อาคาร88138
0812 นางสาวจินตนา ปะภาษา วาปีปทุม อาคาร88139
0504 นายจิรพัฒน์ พิจุลย์ วาปีปทุม อาคาร881310
0754 นางสาวจิรภิญญา ศิริเกษ นาข่าวิทยาคม อาคาร881311
0504 นายจิรสิน ติ๊บนวล วาปีปทุม อาคาร881312
0505 นางสาวจิรัชยา อรัญนารถ วาปีปทุม อาคาร881313
0804 นายจิรัฎฐ์ ชูภู่ วาปีปทุม อาคาร881314
0506 นายจิรัฏฐ์ บุญเรือ วาปีปทุม อาคาร881315
0638 นายจิราพงษ์ เมืองเดช วาปีปทุม อาคาร881316
0706 นายจิรายุส ดงสงคราม วาปีปทุม อาคาร881317
0503 นางสาวจิรารัตน์ คงสัตย์ วาปีปทุม อาคาร881318
0805 นางสาวจีระนันท์ อันทะลิต สาธิต มมส. (ฝ่ายมัธยม) อาคาร881319
0506 นางสาวจุฑามาศ บาริศรี วาปีปทุม อาคาร881320
0638 นางสาวจุฑารัตน์ ปะระทัง วาปีปทุม อาคาร881321
0710 นายฉันทพล อาจพลไทย นาดูนประชาสรรพ์ อาคาร881322
0641 นางสาวชนม์นิภา ศรีสวัสดิ์ สารคามพิทยาคม อาคาร881323
0808 นายชนะชัย พิมสาร วาปีปทุม อาคาร881324
0609 เด็กหญิงชนัญธิดา เปลือยหนองแข้ สตรีศึกษา อาคาร881325
0638 นายชนาเมธ บุตรวิชา วาปีปทุม อาคาร881326
0808 นางสาวชยุดา นันแก้ว วาปีปทุม อาคาร881327
0506 นางสาวชลดา แก้วคูนอก วาปีปทุม อาคาร881328
0830 นางสาวชลดา รจนาสม วาปีปทุม อาคาร881329
0506 นายชลทิตย์ หนูแก้ว วาปีปทุม อาคาร881330
0810 นายชลทิศ ป้องขวาเลา วาปีปทุม อาคาร881331
0506 นางสาวชลธิชา ยังจันทร์ วาปีปทุม อาคาร881332
0638 นางสาวชลธิชา เหง่าง่า วาปีปทุม อาคาร881333
0505 นางสาวชลธิชา แพรนาพันธุ์ วาปีปทุม อาคาร881334
0768 นางสาวชลลธิดา ปนันโต วาปีปทุม อาคาร881335
0504 นางสาวชลิดา ปะละมัดทาโส วาปีปทุม อาคาร881336
0803 นางสาวชลิดา ไชยเกตุ วาปีปทุม อาคาร881337
0506 นางสาวชวัลลักษณ์ โยทาจันทร์ วาปีปทุม อาคาร881338
0503 นายชัสมา สิทธิสาร วาปีปทุม อาคาร881339
0706 นายชานนท์ ปาสานะโก วาปีปทุม อาคาร881340
0503 นางสาวญาณิศา มะปะเท วาปีปทุม อาคาร88141
0504 นายฐิติกูร สุ่มทอง วาปีปทุม อาคาร88142
0503 นางสาวฐิตินันท์ ทุมทุมา วาปีปทุม อาคาร88143
0506 นางสาวฐิติมา ศิลาลัย วาปีปทุม อาคาร88144
0505 นางสาวณัฏฐธิดา ปะนัดตะนัง วาปีปทุม อาคาร88145
0808 นายณัฐกิตติ์ อาจอารี วาปีปทุม อาคาร88146
0662 นางสาวณัฐชญามล ทอนโพธิ์แก้ว วาปีปทุม อาคาร88147
0503 นายณัฐดนัย ตันติกุลวัฒนกิจ วาปีปทุม อาคาร88148
0804 นายณัฐดนัย วิระกา วาปีปทุม อาคาร88149
0505 นางสาวณัฐธิดา ดาวุธ วาปีปทุม อาคาร881410
0638 นายณัฐนนท์ ชัยธานี วาปีปทุม อาคาร881411
0506 นายณัฐพงศ์ ศรีวรขันธุ์ วาปีปทุม อาคาร881412
0638 นายณัฐพงศ์ สีกงพลี วาปีปทุม อาคาร881413
0506 นายณัฐพล นุตะไวย์ วาปีปทุม อาคาร881414
0506 นายณัฐพล ใจเที่ยง วาปีปทุม อาคาร881415
0807 นางสาวณัฐริกุล กุดแถลง สาธิต มรภ.มหสารคาม (ฝ่ายมัธยม) อาคาร881416
0504 นางสาวณัฐรีญา วันไชย วาปีปทุม อาคาร881417
0759 เด็กหญิงณัฐวรา สูงเนิน เมืองวาปีปทุม อาคาร881418
0505 นายณัฐวุฒิ ปะกิลาพัง วาปีปทุม อาคาร881419
0706 นางสาวณัฐสุดา ตระกูลรัมย์ วาปีปทุม อาคาร881420
0638 นางสาวณัฐสุดา สายทองทวี วาปีปทุม อาคาร881421
0764 นางสาวณิชกานต์ โพโสภา วาปีปทุม อาคาร881422
0482 นางสาวดลพร แสงสุระ โคกล่ามพิทยาคม อาคาร881423
0506 นางสาวดลฤพร คิดดีจริง วาปีปทุม อาคาร881424
0641 นางสาวตะวันฉาย นาสิงห์ขันธ์ สารคามพิทยาคม อาคาร881425
0812 นายถิรวุฒิ นวลงาม วาปีปทุม อาคาร881426
0638 นายทศพล กางมาเทศ วาปีปทุม อาคาร881427
0506 นางสาวทิชา สงวนรัมย์ วาปีปทุม อาคาร881428
0812 นายทิชานนท์ ปะมังคะสัง วาปีปทุม อาคาร881429
0503 นางสาวทิพย์รัตน์ แปนบ้าน วาปีปทุม อาคาร881430
0662 นางสาวทิพวรรณ โนแก้ว วาปีปทุม อาคาร881431
0808 นางสาวธณัฐชา พุทธไทย วาปีปทุม อาคาร881432
0662 นายธนชาติ ทาหาญ วาปีปทุม อาคาร881433
0638 นายธนบดี พรมมาแข้ วาปีปทุม อาคาร881434
0504 นายธนพรรธน์ ดอมไธสงค์ วาปีปทุม อาคาร881435
0808 นายธนพล โม่งเครือ วาปีปทุม อาคาร881436
0506 นางสาวธนภรณ์ สุขเจริญกุล วาปีปทุม อาคาร881437
0504 นายธนวัฒน์ ปองไป วาปีปทุม อาคาร881438
0810 นายธนวัฒน์ ธรรมโหร วาปีปทุม อาคาร881439
0505 นายธนันชัย รัดอ้อ วาปีปทุม อาคาร881440
0506 นางสาวธนัยพร หาชื่น วาปีปทุม อาคาร88151
0706 นายธนากร ชารีเพ็ง วาปีปทุม อาคาร88152
0503 นายธนากร ทุไทสง วาปีปทุม อาคาร88153
0503 นายธนานนท์ ปธิรูโป วาปีปทุม อาคาร88154
0638 นายธนาวิสุทธิ์ พลอาษา วาปีปทุม อาคาร88155
0638 นางสาวธมลวรรณ สีหาบุญลี วาปีปทุม อาคาร88156
0641 นางสาวธัญชนก ไปดง สารคามพิทยาคม อาคาร88157
0766 นางสาวธัญญรัตน์ ปาปะกี วาปีปทุม อาคาร88158
0674 นางสาวธัญภัค วรรณศรี สาธิต มมส. (ฝ่ายมัธยม) อาคาร88159
0767 นางสาวธารทิพย์ สุปะมา วาปีปทุม อาคาร881510
0803 นางสาวธิดามาศ พงศธร วาปีปทุม อาคาร881511
0638 นางสาวธิดารัตน์ สิทธิสำราญ วาปีปทุม อาคาร881512
0505 นางสาวธิดาวรรณ ไชยชนะ วาปีปทุม อาคาร881513
0641 นางสาวธีมาพร สิทธิวายุพัฒน์ สารคามพิทยาคม อาคาร881514
0804 นายธีรพงศ์ เตชะจันทร์ วาปีปทุม อาคาร881515
0638 นายธีรยุทธ ศัทธาคลัง วาปีปทุม อาคาร881516
0642 นายธีรศักดิ์ ยางนอก วาปีปทุม อาคาร881517
0505 นางสาวนงลักษณ์ กะการดี วาปีปทุม อาคาร881518
0843 นายนนทวัฒน์ อันตระกูล วาปีปทุม อาคาร881519
0638 นายนนท์ธเนศ พีระ วาปีปทุม อาคาร881520
0706 นางสาวนพาพร ภิรมย์ไกรภักดิ์ วาปีปทุม อาคาร881521
0503 นางสาวนภัสสร สัณฐิติบวร วาปีปทุม อาคาร881522
0808 นายนรากร ปาติสัตย์ วาปีปทุม อาคาร881523
0638 นางสาวนริชสรา สีบุดสี วาปีปทุม อาคาร881524
0503 นายนรินทร์ บุญทา วาปีปทุม อาคาร881525
0638 นางสาวนริศรา อันทะริน วาปีปทุม อาคาร881526
0638 นางสาวนริศรา อาสาเสนา วาปีปทุม อาคาร881527
0503 นางสาวนฤมล ผิวทอง วาปีปทุม อาคาร881528
0767 นางสาวนลินี บุดดีคง วาปีปทุม อาคาร881529
0764 นายนัฐวุฒิ ศรีบุรินทร์ วาปีปทุม อาคาร881530
0812 นางสาวนัฐสิมา พลตรี วาปีปทุม อาคาร881531
0504 นางสาวนันทปภาทิพย์ ปะระทัง วาปีปทุม อาคาร881532
0843 นายนันทวัฒน์ โพธิจักร วาปีปทุม อาคาร881533
0638 นางสาวนันทิดา บรรณศรี วาปีปทุม อาคาร881534
0641 นางสาวนัยนา ใต้เมืองปาก สารคามพิทยาคม อาคาร881535
0611 นางสาวนิชาภัทร ภารสำเร็จ สาธิต มมส. (ฝ่ายมัธยม) อาคาร881536
0638 นางสาวนิดานุช กะตุดทอง วาปีปทุม อาคาร881537
0506 นางสาวน้ำทิพย์ เปตานัง วาปีปทุม อาคาร881538
0504 นายบริภัทร ไสยลักษณ์ วาปีปทุม อาคาร881539
0641 นางสาวบุณฑริกา ใหม่คามิ สารคามพิทยาคม อาคาร881540
0504 นายปกรณ์ ปะติตังโข วาปีปทุม อาคาร88161
0638 นางสาวปฏิมากร ประภาวิชา วาปีปทุม อาคาร88162
0771 นางสาวปฐมาภรณ์ อาจชมภู สารคามพิทยาคม อาคาร88163
0503 นางสาวปณาลี กึกก้อง วาปีปทุม อาคาร88164
0505 นางสาวปณิดา ปะภูชะกัง วาปีปทุม อาคาร88165
0766 นางสาวปณิดา คำแสนกุล วาปีปทุม อาคาร88166
0808 นายปนิธิ มุกดา วาปีปทุม อาคาร88167
0506 นายปภังกร เชื้อนิตย์ วาปีปทุม อาคาร88168
0662 นางสาวปภิชญา เหมือดนอก วาปีปทุม อาคาร88169
0808 นางสาวปริญญาภรณ์ อ่อนสวาท วาปีปทุม อาคาร881610
0804 นายปรินทร์ อันทะถา วาปีปทุม อาคาร881611
0706 นายปวเรศ สกุลธรรม วาปีปทุม อาคาร881612
0503 นายปัณณวิชญ์ ติดวงษา วาปีปทุม อาคาร881613
0504 นางสาวปัทมาวรรณ ชมภูวิเศษ วาปีปทุม อาคาร881614
0803 นางสาวปัทมาวรรณ เสตสิทธิ์ วาปีปทุม อาคาร881615
0503 นางสาวปานตะวัน ชัยยุทธ วาปีปทุม อาคาร881616
0641 นางสาวปานฟ้า ประตังเวสา สารคามพิทยาคม อาคาร881617
0504 นางสาวปิยฉัตร จันปัสสา วาปีปทุม อาคาร881618
0641 นางสาวปิยฉัตร นัยเจริญ สารคามพิทยาคม อาคาร881619
0787 นางสาวปิยนัน วังมี นาข่าวิทยาคม อาคาร881620
0638 นางสาวปิยะพร ประทุมสังข์ วาปีปทุม อาคาร881621
0766 นางสาวปิยาพัชร หิตะยะโส วาปีปทุม อาคาร881622
0766 นางสาวปิ่นมณี หมั่นบ้านต้อน วาปีปทุม อาคาร881623
0706 นายพงศกร กุณโฮง วาปีปทุม อาคาร881624
0506 นายพงษ์ศิริ ปะกิพอ วาปีปทุม อาคาร881625
0643 นายพณชกร อำรุงแคว้น สารคามพิทยาคม อาคาร881626
0503 นางสาวพรชิตา ปะวะเสนัง วาปีปทุม อาคาร881627
0638 นางสาวพรประสพ ไชยกิจ วาปีปทุม อาคาร881628
0710 นางสาวพรประไพ คณะมูล นาดูนประชาสรรพ์ อาคาร881629
0768 นางสาวพรพิมล นะโส วาปีปทุม อาคาร881630
0503 นางสาวพรรณวดี มะลาศรี วาปีปทุม อาคาร881631
0506 นางสาวพรไพลิน พรหล่อ วาปีปทุม อาคาร881632
0766 นางสาวพอฤทัย ปาปะเถ วาปีปทุม อาคาร881633
0503 นางสาวพักตร์พิไล สุปฏิ วาปีปทุม อาคาร881634
0505 นางสาวพัชรมัย สุวิสัย วาปีปทุม อาคาร881635
0505 นางสาวพัชรา แจ่มสงค์ วาปีปทุม อาคาร881636
0505 นางสาวพัชราพรรณ ปินะทาใน วาปีปทุม อาคาร881637
0504 นางสาวพัชราพรรณ ไขศรี วาปีปทุม อาคาร881638
0808 นางสาวพัชรียา ปาปะไพ วาปีปทุม อาคาร881639
0504 นางสาวพัณณิตา ไชยรินทร์ วาปีปทุม อาคาร881640
0808 นางสาวพัทริยา ชำนาญกลาง วาปีปทุม อาคาร88171
0808 นายพันธวัสส์ ต่อโชติ วาปีปทุม อาคาร88172
0851 นายพายุ นนทะชัย วาปีปทุม อาคาร88173
0505 นางสาวพิทยารัตน์ ชาวพงษ์ วาปีปทุม อาคาร88174
0610 นางสาวพิมพวดี รังมาตย์ ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก อาคาร88175
0504 นางสาวพิมพิชชา สีหาบุดโต วาปีปทุม อาคาร88176
0506 นางสาวพิมพ์รัตน์ หอมคำผัด วาปีปทุม อาคาร88177
0506 นางสาวพิไลพร สร้อยจิตร วาปีปทุม อาคาร88178
0803 นางสาวพีรดา ประเสริฐแก้ว วาปีปทุม อาคาร88179
0504 นางสาวพีรดา พิศงาม วาปีปทุม อาคาร881710
0808 นายพีรวิชญ์ คำพันธ์ วาปีปทุม อาคาร881711
0803 นางสาวภคนันท์ สีสงนาง วาปีปทุม อาคาร881712
0638 นางสาวภควดี สัตะโส วาปีปทุม อาคาร881713
0803 นางสาวภัคจิรา บุญช้อน วาปีปทุม อาคาร881714
0819 นางสาวภัคจีรา ธนูคำ วาปีปทุม อาคาร881715
0754 นางสาวภัชราภรณ์ ปทุมมัง นาข่าวิทยาคม อาคาร881716
0808 นายภัทร ปาปะเก วาปีปทุม อาคาร881717
0764 นายภัทรภูมิ ทอนเสาร์ วาปีปทุม อาคาร881718
0813 นางสาวภัทรวดี สีสมเตรียม วาปีปทุม อาคาร881719
0662 นางสาวภัทรวดี อ่อนทุม วาปีปทุม อาคาร881720
0812 นางสาวภัทรวรินทร์ ศรีวงค์แก้ว วาปีปทุม อาคาร881721
0504 นายภัทรศักดิ์ วันละ วาปีปทุม อาคาร881722
0706 นายภัทรศักดิ์ ศรีสุมัง วาปีปทุม อาคาร881723
0664 นางสาวภัทรา พั่วคุณมี วาปีปทุม อาคาร881724
0643 นางสาวภัทราภรณ์ จันทเดช สารคามพิทยาคม อาคาร881725
0638 นางสาวภัทราภรณ์ หลักคำพันธ์ วาปีปทุม อาคาร881726
0506 นายภาณุพงศ์ วงษ์ทอง วาปีปทุม อาคาร881727
0830 นายภานุพงษ์ มะลาศรี วาปีปทุม อาคาร881728
0662 นางสาวภาวินี ประสมสี วาปีปทุม อาคาร881729
0643 นางสาวภิญญาดา มูลแก้ว สารคามพิทยาคม อาคาร881730
0638 นายภีรดล มุริจันทร์ วาปีปทุม อาคาร881731
0504 นางสาวภูริชญา จงเกษกรณ์ วาปีปทุม อาคาร881732
0808 นายภูวดล ปาปะเพ วาปีปทุม อาคาร881733
0505 นายมกุฎพิชญ ธารายศ วาปีปทุม อาคาร881734
0808 นางสาวมาริษา ใหมทอง วาปีปทุม อาคาร881735
0505 นางสาวมุฑิตา เสริมแสง วาปีปทุม อาคาร881736
0503 นายยศพนธ์ สุนทรพสิษฐ์ วาปีปทุม อาคาร881737
0506 นายรชต หิตายะโส วาปีปทุม อาคาร881738
0638 นายรณภพ ชารีอัน วาปีปทุม อาคาร881739
0767 นางสาวรดาวรรณ แสนคำ วาปีปทุม อาคาร881740
0798 นางสาวรสิตา โสภาไฮ วาปีปทุม อาคาร88181
0768 นางสาวรัชนีกร โทนหงสา วาปีปทุม อาคาร88182
0851 นายรัฐธรี ศรีประจักชัย วาปีปทุม อาคาร88183
0843 นายรัฐนาท ปะติเพนัง วาปีปทุม อาคาร88184
0504 นายรัฐภูมิ ทิพศรีราช วาปีปทุม อาคาร88185
0768 นางสาวรัตนา ฤทธาโย วาปีปทุม อาคาร88186
0830 นางสาวรัตนาวลี ปลายบอก วาปีปทุม อาคาร88187
0505 นางสาวรินรดา เหลา วาปีปทุม อาคาร88188
0843 นางสาวฤทัยรัตน์ พลภูเมือง วาปีปทุม อาคาร88189
0764 นางสาวฤทัยรัตน์ สืบเสระ วาปีปทุม อาคาร881810
0819 นางสาวลักขณา พิมพ์พันธ์ วาปีปทุม อาคาร881811
0504 นายลัญจกร กระจายศรี วาปีปทุม อาคาร881812
0706 นายวงศธร มัตตนามะ วาปีปทุม อาคาร881813
0851 นายวรพงษ์ ประพาศพงษ์ วาปีปทุม อาคาร881814
0638 นายวรพจน์ สีแวงเขตร์ วาปีปทุม อาคาร881815
0505 นายวรรณพงษ์ ปาปะทา วาปีปทุม อาคาร881816
0506 นางสาววรรณวิสา ใยเมือง วาปีปทุม อาคาร881817
0504 นางสาววรรณิษา เลิศสีดา วาปีปทุม อาคาร881818
0505 นางสาววรัญญา สังฆมณี วาปีปทุม อาคาร881819
0506 นางสาววราภรณ์ ตีเงิน วาปีปทุม อาคาร881820
0506 นางสาววราภรณ์ อำพินธ์ วาปีปทุม อาคาร881821
0505 นายวราเทพ วังดง วาปีปทุม อาคาร881822
0504 นางสาววริศรา ยอดสะเทิน วาปีปทุม อาคาร881823
0503 นางสาววริศรา แทนหลาบ วาปีปทุม อาคาร881824
0804 นายวัชรพงษ์ ชัยภูธร วาปีปทุม อาคาร881825
0844 นายวัชรากร ประทุมสังข์ วาปีปทุม อาคาร881826
0638 นางสาววัชรี ขุนพินี วาปีปทุม อาคาร881827
0506 นางสาววันทนา คำสะไมล์ วาปีปทุม อาคาร881828
0768 นายวาคิม นามมงคล วาปีปทุม อาคาร881829
0710 นางสาววาสนา ยอดสะเนิน นาดูนประชาสรรพ์ อาคาร881830
0706 นางสาววาสิตา คำนนท์ วาปีปทุม อาคาร881831
0662 นางสาววิจิตราภรณ์ ปัสสาวัน วาปีปทุม อาคาร881832
0505 นางสาววิธินี จอมศรีกระยอม วาปีปทุม อาคาร881833
0506 นางสาววินิชา วงศ์เพชร วาปีปทุม อาคาร881834
0830 นางสาววินิดา สุทธิสา วาปีปทุม อาคาร881835
0503 นางสาววิริยาพร สุดบอนิจ วาปีปทุม อาคาร881836
0706 นายวิศวกร กิจเพชรไพศาล วาปีปทุม อาคาร881837
0798 นางสาววิศินี ปะสีระเตสัง วาปีปทุม อาคาร881838
0803 นางสาววิสัชนา ปาสาใน วาปีปทุม อาคาร881839
0764 นายวิเศษ พรมเกตุ วาปีปทุม อาคาร881840
0505 นางสาววีรดา ชัยภูมิ วาปีปทุม อาคาร88221
0506 นายวีรวุฒิ ศัตรู วาปีปทุม อาคาร88222
0812 นายวุฒินันท์ จันทิชัย วาปีปทุม อาคาร88223
0766 นางสาวศริญา มาฤทธิ์ วาปีปทุม อาคาร88224
0506 นางสาวศริยา เราป้อมวาปี วาปีปทุม อาคาร88225
0506 นางสาวศรุตา วงสีเขา วาปีปทุม อาคาร88226
0808 นางสาวศศิชา สุวรรณภิญญา วาปีปทุม อาคาร88227
0506 นางสาวศศิธร สอนนอก วาปีปทุม อาคาร88228
0506 นางสาวศศิธร ไหยะโก วาปีปทุม อาคาร88229
0804 นายศักดิ์ชัย นามเหลา วาปีปทุม อาคาร882210
0504 นายศักย์สรณ์ เรืองรัมย์ วาปีปทุม อาคาร882211
0719 นางสาวศิรภัสสร ลาวัลย์ โคกล่ามพิทยาคม อาคาร882212
0506 นางสาวศิรินยา ช่างทำ วาปีปทุม อาคาร882213
0706 นางสาวศิริปทุมพร บุตตะลุน วาปีปทุม อาคาร882214
0710 นางสาวศิริรักษ์ ปาสารัก นาดูนประชาสรรพ์ อาคาร882215
0503 นางสาวศิริลักษณ์ ปุริศรี วาปีปทุม อาคาร882216
0766 นางสาวศิริวิลาศลักษณ์ ไม้วงษ์ วาปีปทุม อาคาร882217
0638 นายศิวกร ปะกิลาพัง วาปีปทุม อาคาร882218
0503 นายศุภกร ขอดี วาปีปทุม อาคาร882219
0803 นายศุภกร ครองสี วาปีปทุม อาคาร882220
0505 นางสาวศุภธิดา กุมชาด วาปีปทุม อาคาร882221
0808 นางสาวศุภรัตน์ คำหารพล วาปีปทุม อาคาร882222
0503 นายศุภฤกษ์ คำมณี วาปีปทุม อาคาร882223
0638 นายศุภวัฒน์ กองเพ็ง วาปีปทุม อาคาร882224
0808 นางสาวศุภาลักษณ์ ปวงประชัน วาปีปทุม อาคาร882225
0833 นางสาวสมัชยา จงใจงาม พยัคฆภูมิวิทยาคาร อาคาร882226
0706 นายสวัสดี พูลพิพัฒน์ วาปีปทุม อาคาร882227
0505 นายสหรัฐ ชินภักดี วาปีปทุม อาคาร882228
0808 นายสหัสวรรษ บุพตา วาปีปทุม อาคาร882229
0706 นางสาวสายชล ปาสานะตี วาปีปทุม อาคาร882230
0638 นายสิทธิชัย โพธิจักร วาปีปทุม อาคาร882231
0833 นายสิทธิพล มะลิสอน พยัคฆภูมิวิทยาคาร อาคาร882232
0504 นายสิปปกร ศรีสว่าง วาปีปทุม อาคาร882233
0503 นายสิรภพ เทพจั้ง วาปีปทุม อาคาร882234
0503 นางสาวสิราวรรณ ศรีสุข วาปีปทุม อาคาร882235
0638 นางสาวสิรินญา ประมังคะตา วาปีปทุม อาคาร882236
0803 นางสาวสิริยากร ตันสุวรรณ วาปีปทุม อาคาร882237
0664 นางสาวสิริยากรณ์ นนตะศรี วาปีปทุม อาคาร882238
0787 นางสาวสิริรัตน์ บุญคำ นาข่าวิทยาคม อาคาร882239
0808 นายสิริวัฒน์ บุตรโชติ วาปีปทุม อาคาร882240
0505 นางสาวสุกัญญา คำสอนทา วาปีปทุม อาคาร88231
0768 นางสาวสุกัญญา คุ้มแวง วาปีปทุม อาคาร88232
0766 นางสาวสุกัญญา ศรีสุรักษ์ วาปีปทุม อาคาร88233
0808 นางสาวสุจินตนาภรณ์ ติดวงษา วาปีปทุม อาคาร88234
0613 นางสาวสุชานุช สุระมรรคา สตรีศึกษา อาคาร88235
0506 นางสาวสุณิสา พาราช วาปีปทุม อาคาร88236
0503 นางสาวสุดารัตน์ ปทุมวัน วาปีปทุม อาคาร88237
0641 นางสาวสุทธิดา เอกอภิวงศ์กุล สารคามพิทยาคม อาคาร88238
0803 นายสุทธิพร จันภักดิ์ วาปีปทุม อาคาร88239
0808 นางสาวสุนิดชา พุดบุรี วาปีปทุม อาคาร882310
0808 นางสาวสุพัตรา จั้นบัวลุน วาปีปทุม อาคาร882311
0664 นางสาวสุพิชฌาย์ โวลา วาปีปทุม อาคาร882312
0505 นางสาวสุภาพร นนทะชัย วาปีปทุม อาคาร882313
0503 นางสาวสุภาพร มุลศรีสุข วาปีปทุม อาคาร882314
0808 นางสาวสุภาวดี พวงใต้ วาปีปทุม อาคาร882315
0706 นายสุรศักดิ์ ปาปะเถ วาปีปทุม อาคาร882316
0638 นายสุริยา พลพิทักษ์ วาปีปทุม อาคาร882317
0803 นางสาวสุวนันท์ บัวบุญ วาปีปทุม อาคาร882318
0506 นางสาวสุวนันท์ สุขกร วาปีปทุม อาคาร882319
0504 นางสาวสุวภัทร เตียรณาธร วาปีปทุม อาคาร882320
0504 นางสาวสโรชา กระทุ่มขันธ์ วาปีปทุม อาคาร882321
0662 นางสาวหทัยรัตน์ กวนฮางฮอง วาปีปทุม อาคาร882322
0504 นางสาวอณิฌา ปะวันนา วาปีปทุม อาคาร882323
0808 นายอดิศร พลศรีขาว วาปีปทุม อาคาร882324
0803 นายอดิเทพ คิดรอบ วาปีปทุม อาคาร882325
0754 นางสาวอติกานต์ พาหนวด นาข่าวิทยาคม อาคาร882326
0505 นางสาวอทิตยา บุญเฮ่า วาปีปทุม อาคาร882327
0505 นางสาวอธิฐญา มะกา วาปีปทุม อาคาร882328
0505 นางสาวอนันญา คำภักดี วาปีปทุม อาคาร882329
0506 นางสาวอนันตญา ศรีโสภา วาปีปทุม อาคาร882330
0764 นายอนันต์ พะวิชา วาปีปทุม อาคาร882331
0754 นางสาวอนิพา อาปะมา นาข่าวิทยาคม อาคาร882332
0706 นายอนิรุทธิ์ จันทร์แดง วาปีปทุม อาคาร882333
0505 นายอนุวัฒน์ ปะกิตานัง วาปีปทุม อาคาร882334
0638 นางสาวอภิญญา บรรณะศรี วาปีปทุม อาคาร882335
0505 นางสาวอภิญญา ปาสาจัง วาปีปทุม อาคาร882336
0812 นายอภิวรรธน์ นะโส วาปีปทุม อาคาร882337
0638 นายอภิสิทธิ์ พูนล้น วาปีปทุม อาคาร882338
0706 นางสาวอมรรัตน์ คลังดงเค็ง วาปีปทุม อาคาร882339
0503 นางสาวอมรรัตน์ สัจจวาณิชย์ วาปีปทุม อาคาร882340
0504 นางสาวอมลวรรณ ศรีสุข วาปีปทุม อาคาร88241
0664 นางสาวอรนุช ปักสังขาเนย์ วาปีปทุม อาคาร88242
0766 นางสาวอรปรียา พรพา วาปีปทุม อาคาร88243
0764 นายอรรถพร ละมุล วาปีปทุม อาคาร88244
0808 นางสาวอรศยา ดวงมา วาปีปทุม อาคาร88245
0505 นางสาวอรอนงค์ แก้วมะณี วาปีปทุม อาคาร88246
0664 นางสาวอริสรา วรโชติ วาปีปทุม อาคาร88247
0833 นางสาวอรุโณทัย แก้วนอก พยัคฆภูมิวิทยาคาร อาคาร88248
0638 นางสาวอังสุดา ชัยสมบัติ วาปีปทุม อาคาร88249
0808 นางสาวอัจฉรา บุญเลี้ยง วาปีปทุม อาคาร882410
0808 นายอัษฎาวุธ ชื่นสมบัติ วาปีปทุม อาคาร882411
0766 นางสาวอาทิตตยา ประเสริฐสังข์ วาปีปทุม อาคาร882412
0504 นางสาวอาทิตยา โยธะมาตย์ วาปีปทุม อาคาร882413
0808 นายอาทิตย์ ทองปาน วาปีปทุม อาคาร882414
0719 นางสาวอารียา จันทานิช โคกล่ามพิทยาคม อาคาร882415
0503 นายอำพล อุปมัย วาปีปทุม อาคาร882416
0638 นางสาวอินทิราลักษณ์ อังคะคำมูล วาปีปทุม อาคาร882417
0808 นางสาวอุทุมพร นะตะ วาปีปทุม อาคาร882418
0808 นางสาวอุรารัตน์ สกุลแพง วาปีปทุม อาคาร882419
0609 เด็กชายเกริกพงษ์ สุ่มมาตย์ สตรีศึกษา อาคาร882420
0808 นายเกริกเกียรติ วิเศษศรี วาปีปทุม อาคาร882421
0808 นางสาวเกวลิน จงอาจ วาปีปทุม อาคาร882422
0503 นางสาวเกวลิน ลิ้มวณิชชากร วาปีปทุม อาคาร882423
0612 นายเกษม แสงรวม นาดูนประชาสรรพ์ อาคาร882424
0643 นางสาวเกษรินทร์ โคตรวงศ์ สารคามพิทยาคม อาคาร882425
0808 นางสาวเก็จมณี แข่งขัน วาปีปทุม อาคาร882426
0638 นางสาวเจนจิรา แก้วหาวงษ์ วาปีปทุม อาคาร882427
0754 นางสาวเจนนิศ กองพลรวม นาข่าวิทยาคม อาคาร882428
0844 นายเทพสถิตย์ ทับสีรักษ์ วาปีปทุม อาคาร882429
0719 นางสาวเนตรนภา มูลบุตร โคกล่ามพิทยาคม อาคาร882430
0503 นางสาวเบญจมาภรณ์ วงษ์ปัน วาปีปทุม อาคาร882431
0808 นางสาวเบญจมาศ พูลชัย วาปีปทุม อาคาร882432
0710 นางสาวเบญจวรรณ หนอสีนา นาดูนประชาสรรพ์ อาคาร882433
0638 นางสาวเพ็ญนภา ไปใกล้ วาปีปทุม อาคาร882434
0706 นางสาวเพ็ญพิชชา ธนูคำ วาปีปทุม อาคาร882435
0505 นายเมธาสิทธิ์ สุโพธิ์ วาปีปทุม อาคาร882436
0706 นางสาวเมศิญา ลาตะวงษ์ วาปีปทุม อาคาร882437
0638 นายเศรษฐพงษ์ สุริยะ วาปีปทุม อาคาร882438
0505 นายเศรษฐโชค มะกา วาปีปทุม อาคาร882439
0614 นายเศรษฐ์ นิตุธร ร้อยเอ็ดวิทยาลัย อาคาร882440
0505 นายเสฏฐศักดิ์ ธรรมโส วาปีปทุม อาคาร88251
0754 นางสาวเสาวณิต มีลี นาข่าวิทยาคม อาคาร88252
0768 นางสาวเสาวณีย์ เวโสวา วาปีปทุม อาคาร88253
0755 นางสาวเสาวลักษณ์ ปะติเส นาข่าวิทยาคม อาคาร88254
0706 นายเอกรัฐ ป้องขวาเลา วาปีปทุม อาคาร88255
0764 นางสาวแคทรียา ตาแก้วน้อย วาปีปทุม อาคาร88256
0506 นางสาวโชติกา บุพโชติ วาปีปทุม อาคาร88257
0638 นางสาวโศรยา บาริศรี วาปีปทุม อาคาร88258
0803 นางสาวโศรยา ปะกิโถ วาปีปทุม อาคาร88259
0767 นางสาวใจฟ้า สร้อยสง วาปีปทุม อาคาร882510
0764 นายไพโรจน์ ปะเสระนัง วาปีปทุม อาคาร882511