การสอบแข่งขันวัดอัจฉริยภาพทางภาษาอังกฤษ (ENGLISH GENIUS)
ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2560

  รหัสสมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน อาคารห้องสอบที่เลขที่นั่งสอบ
0590 นางสาวกติกา ประกอบคำ วาปีปทุม อาคาร55271
0675 นางสาวกนกพัชร หลายทวีวัฒน์ สารคามพิทยาคม อาคาร55272
0745 นางสาวกนกวรรณ นิลยอง โคกล่ามพิทยาคม อาคาร55273
0590 นางสาวกนกวรรณ ดงกาวัน วาปีปทุม อาคาร55274
0665 นางสาวกนกวรรณ เมืองศรี วาปีปทุม อาคาร55275
0709 นางสาวกนกอร บัวศรีภูมิ นาดูนประชาสรรพ์ อาคาร55276
0589 นายกนนท์ เพชรมีแก้ว วาปีปทุม อาคาร55277
0720 นางสาวกนิษฐา สิมวงศ์ โคกล่ามพิทยาคม อาคาร55278
0710 นางสาวกมณทรรศน์ เพียรสิงห์ นาดูนประชาสรรพ์ อาคาร55279
0547 นางสาวกมลธิรา คำสะไมล์์ วาปีปทุม อาคาร552710
0789 นายกมลภัทร เปียจำปา วาปีปทุม อาคาร552711
0708 นางสาวกมลวรรณ เทียงดาห์ นาดูนประชาสรรพ์ อาคาร552712
0590 นางสาวกมลวรรณ พรั่งพร้อมกุล วาปีปทุม อาคาร552713
0590 นางสาวกมลเนตร โพบุญเรือง วาปีปทุม อาคาร552714
0591 นางสาวกรรทิวา ศรีวรรณะ วาปีปทุม อาคาร552715
0760 นางสาวกฤติยา ปิตุรงคพิทักษ์ ปทุมรัตต์พิทยาคม อาคาร552716
0516 นายกฤษฎา สุจจชารี วาปีปทุม อาคาร552717
0590 นายกฤษฎาวุฒิ สุดใจประเสริฐกูร วาปีปทุม อาคาร552718
0591 นางสาวกฤษณา สุขเจริญ วาปีปทุม อาคาร552719
0535 นายกฤษดา ปะกิระนา วาปีปทุม อาคาร552720
0651 นายกฤษดา สิงห์ทอง วาปีปทุม อาคาร552721
0636 นายกฤษดา สุจจชารี วาปีปทุม อาคาร552722
0636 นายกฤษดา หม่อมกระโทก วาปีปทุม อาคาร552723
0474 เด็กหญิงกัญจน์กมล ธรรมสัตย์ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย อาคาร552724
0693 นางสาวกัญญาภัค อันทรโครต นาดูนประชาสรรพ์ อาคาร552725
0693 นางสาวกัญญาภัทร ปัตตาเนย์ นาดูนประชาสรรพ์ อาคาร552726
0525 นางสาวกัญญารัตน์ ปาสาบุตร วาปีปทุม อาคาร552727
0589 นางสาวกัญฐณา ปาปะขัง วาปีปทุม อาคาร552728
0670 นางสาวกัญย์วรา ประโกสันตัง สตรีศึกษา อาคาร552729
0838 นายกัมปนาท ศรีลาดเลา วาปีปทุม อาคาร552730
0709 นางสาวกัลยรัตน์ ปุเลทะตัง นาดูนประชาสรรพ์ อาคาร552731
0654 นางสาวกัลย์ญารัตน์ มะลิกัน วาปีปทุม อาคาร552732
0590 นายกานต์ เอกวิบูลย์ วาปีปทุม อาคาร552733
0589 นายกิจการ ประสพบัว วาปีปทุม อาคาร552734
0516 นายกิตติคุณ ศรีสังข์ วาปีปทุม อาคาร552735
0708 นายกิตติศักดิ์ สุนทะวงศ์ นาดูนประชาสรรพ์ อาคาร552736
0636 นายกิตติศักดิ์ ลีนาค วาปีปทุม อาคาร552737
0855 นางสาวกุลธิดา สีนาแค สารคามพิทยาคม อาคาร552738
0663 นางสาวกุลสตรี สระแก้ว วาปีปทุม อาคาร552739
0770 นางสาวกุสุมาลย์ สืบสุนทร วาปีปทุม อาคาร552740
0589 นายขจรยศ วานิชชัง วาปีปทุม อาคาร66121
0589 นางสาวขนิษฐา โพธิ์วิเศษ วาปีปทุม อาคาร66122
0636 นางสาวขวัญฤทัย เเท่นหิน วาปีปทุม อาคาร66123
0589 นางสาวขวัญลิสา ศรีจันทร์ วาปีปทุม อาคาร66124
0754 นางสาวขัตติยา อาปะมาเด นาข่าวิทยาคม อาคาร66125
0590 นางสาวจรัญญา พลแสง วาปีปทุม อาคาร66126
0663 นายจักรกฤษณ์ ประภูชะเนย์ วาปีปทุม อาคาร66127
0652 นางสาวจันทิมา พาโคกทม วาปีปทุม อาคาร66128
0669 นางสาวจิณัฎฎา ประสงค์สัน สารคามพิทยาคม อาคาร66129
0589 นางสาวจิตประภัส พ้องเสียง วาปีปทุม อาคาร661210
0588 นางสาวจิตอารีย์ คงทน วาปีปทุม อาคาร661211
0589 นางสาวจิติมา ปะนันโต วาปีปทุม อาคาร661212
0720 นายจิยวัฒน์ พิณพงษ์ โคกล่ามพิทยาคม อาคาร661213
0769 นายจิรทิปต์ กองบุตร วาปีปทุม อาคาร661214
0769 นางสาวจิรนุช ราชบุรี วาปีปทุม อาคาร661215
0516 นายจิระพัฒน์ ชาลาด วาปีปทุม อาคาร661216
0588 นางสาวจิรัญญา สืบสุนทร วาปีปทุม อาคาร661217
0589 นางสาวจิรัฐติกาล ปทุมเพชร วาปีปทุม อาคาร661218
0665 นางสาวจิราพร สิทธิภา วาปีปทุม อาคาร661219
0590 นางสาวจิราภรณ์ อัสดง วาปีปทุม อาคาร661220
0665 นางสาวจิราภรณ์ แสงโทโพ วาปีปทุม อาคาร661221
0651 นายจิรายุส มาศมุททิก วาปีปทุม อาคาร661222
0655 นางสาวจิราวรรณ โคจันดี วาปีปทุม อาคาร661223
0540 นางสาวจีรวรรณ สัตะโส วาปีปทุม อาคาร661224
0590 นางสาวจุฑาทิพย์ ดาบุตรดี วาปีปทุม อาคาร661225
0741 นางสาวจุฑามาศ โอฬาริกโยธิน ร้อยเอ็ดวิทยาลัย อาคาร661226
0588 นางสาวจุฑามาส นักทำนา วาปีปทุม อาคาร661227
0663 นางสาวจุฑารัตน์ ม่วงวันดี วาปีปทุม อาคาร661228
0589 นางสาวจุฬาลักษณ์ บัวรัตน์ วาปีปทุม อาคาร661229
0770 นางสาวชญานิษฐ์ สุมาสา วาปีปทุม อาคาร661230
0708 นางสาวชนม์นิภา อุณาธิเนย์ นาดูนประชาสรรพ์ อาคาร661231
0744 นายชนาธิป จันสำโรง ร้อยเอ็ดวิทยาลัย อาคาร661232
0589 นายชนาธิป มณีทัพ วาปีปทุม อาคาร661233
0791 นางสาวชนานันท์ พะพิทักษ์ นาดูนประชาสรรพ์ อาคาร661234
0591 นางสาวชนาภรณ์ เปการี วาปีปทุม อาคาร661235
0709 นางสาวชนิกานต์ อ้วนวงษ์ นาดูนประชาสรรพ์ อาคาร661236
0791 นางสาวชนิกานต์ แพงพงษ์มา นาดูนประชาสรรพ์ อาคาร661237
0709 นางสาวชมพูนุช ทวยไธสง นาดูนประชาสรรพ์ อาคาร661238
0636 นายชยธร ตะโพธิ์ วาปีปทุม อาคาร661239
0657 นายชยากร ลามะให วาปีปทุม อาคาร661240
0589 นางสาวชรามารตี จันทร์สด วาปีปทุม อาคาร66131
0515 นางสาวชลดา พิมลมาศ วาปีปทุม อาคาร66132
0540 นางสาวชลธิชา บัวศรีภูมิ วาปีปทุม อาคาร66133
0589 นางสาวชลธิชา จุมพลา วาปีปทุม อาคาร66134
0521 นางสาวชลธิชา วานิช วาปีปทุม อาคาร66135
0665 นางสาวชลธิชา ประวันนา วาปีปทุม อาคาร66136
0591 นางสาวชลนิกานต์ จำนงค์พันธ์ วาปีปทุม อาคาร66137
0588 นายชลสิทธิ์ สีบุญ วาปีปทุม อาคาร66138
0663 นางสาวชลิดาภรณ์ สุริยะ วาปีปทุม อาคาร66139
0663 นางสาวชลิตา สืบสิงห์ วาปีปทุม อาคาร661310
0740 นายชวพล เครือแตง ร้อยเอ็ดวิทยาลัย อาคาร661311
0720 นางสาวชัชชาวรรณ แสงสวาท โคกล่ามพิทยาคม อาคาร661312
0838 นายชัยณรงค์ สุวรรณพันธ์ วาปีปทุม อาคาร661313
0708 นายชัยธนวัตน์ เจริญภิรัตน์ นาดูนประชาสรรพ์ อาคาร661314
0515 นายชุติชัย ปะกิระคะ วาปีปทุม อาคาร661315
0515 นางสาวชุตินันท์ จันทิมาศ วาปีปทุม อาคาร661316
0610 นางสาวชุติมณฑน์ หลาบสีดา ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก อาคาร661317
0667 นางสาวญาดา จตุเทน ร้อยเอ็ดวิทยาลัย อาคาร661318
0588 นางสาวญาสุมินทร์ ทองรอด วาปีปทุม อาคาร661319
0636 นางสาวฐาปณีกรณ์ ทอนโพธิ์แก้ว วาปีปทุม อาคาร661320
0663 นายฐาปนพงศ์ ส้มเอม วาปีปทุม อาคาร661321
0516 นายฐิติพงศ์ นาเมืองรักษ์ วาปีปทุม อาคาร661322
0663 นายฐิติพงศ์ กาญจนดำรงนันท์ วาปีปทุม อาคาร661323
0636 นายฐิติพงษ์ นาเมืองรักษ์ วาปีปทุม อาคาร661324
0535 นายฐิติพันธ์ กาญจนดำรงนันท์ วาปีปทุม อาคาร661325
0753 นางสาวฐิติภรณ์ ไชยสมทิพย์ นาข่าวิทยาคม อาคาร661326
0636 นางสาวฐิติมา ทับสุขา วาปีปทุม อาคาร661327
0591 นางสาวฐิติมา พรมศรี วาปีปทุม อาคาร661328
0663 นางสาวฐิติยา เราป้อมวาปี วาปีปทุม อาคาร661329
0770 นางสาวณภัทร จงจิตร วาปีปทุม อาคาร661330
0657 นางสาวณวรา บางวิเศษ วาปีปทุม อาคาร661331
0531 นางสาวณัฏฐณิชา จันทิชัย วาปีปทุม อาคาร661332
0659 นางสาวณัฏฐณิชา ไชยธิสาร วาปีปทุม อาคาร661333
0770 นางสาวณัฏฐาพร อัปมะเย วาปีปทุม อาคาร661334
0590 นางสาวณัฐกาล แดงสีดา วาปีปทุม อาคาร661335
0769 นางสาวณัฐฐาพร นาเมือง วาปีปทุม อาคาร661336
0657 นายณัฐดนัย มะธิปิไข วาปีปทุม อาคาร661337
0654 นางสาวณัฐธิดา วงศ์โพธิสาร วาปีปทุม อาคาร661338
0661 นางสาวณัฐธิดา วันวาน วาปีปทุม อาคาร661339
0760 นางสาวณัฐนิชา ดวนพล ปทุมรัตต์พิทยาคม อาคาร661340
0531 นางสาวณัฐวดี อุตนะ วาปีปทุม อาคาร66141
0589 นางสาวณัฐวดี ภูมิกระจ่าง วาปีปทุม อาคาร66142
0774 นายณัฐวุฒิ ทุดปอ วาปีปทุม อาคาร66143
0856 นายณัฐวุฒิ คำโฮง กุฉินารายณ์ อาคาร66144
0663 นายณัฐวุฒิ ปุรำพะกา วาปีปทุม อาคาร66145
0590 นายณัฐวุฒิ วรรณสินธ์ วาปีปทุม อาคาร66146
0663 นางสาวณัฐสุดา บัวเงิน วาปีปทุม อาคาร66147
0525 นางสาวดวงกมล โกกระโทก วาปีปทุม อาคาร66148
0590 นายตะวัน พันธ์คลอง วาปีปทุม อาคาร66149
0590 นางสาวทวิกา ชัยสิงห์ วาปีปทุม อาคาร661410
0651 นายทัตพงศ์ วรรณศรี วาปีปทุม อาคาร661411
0547 นางสาวทัศนวรรณ รามมะมะ วาปีปทุม อาคาร661412
0515 นางสาวทัศนีย์ ประวันเนา วาปีปทุม อาคาร661413
0588 นางสาวทินมณี ตั้งตระกูล วาปีปทุม อาคาร661414
0515 นางสาวทิพวรรณ ชนะทะเล วาปีปทุม อาคาร661415
0679 นางสาวทิภาพร ภูนาแร่ สารคามพิทยาคม อาคาร661416
0591 นายทิวาพร กระแสวาส วาปีปทุม อาคาร661417
0636 นายธนดล ยางงาม วาปีปทุม อาคาร661418
0789 นายธนทรัพย์ ภารตุ้มเหลา วาปีปทุม อาคาร661419
0789 นางสาวธนพร อะมะมูล วาปีปทุม อาคาร661420
0659 นางสาวธนพร จันทร์พล วาปีปทุม อาคาร661421
0663 นายธนพัฒน์ แก้ววิเศษ วาปีปทุม อาคาร661422
0663 นายธนภัทร ศรีสุยิ่ง วาปีปทุม อาคาร661423
0789 นายธนวัฒน์ ศรีปาดี วาปีปทุม อาคาร661424
0636 นายธนวุฒิ ตันติกุลวัฒนกิจ วาปีปทุม อาคาร661425
0521 นายธนากร ปะวันเณย์ วาปีปทุม อาคาร661426
0588 นายธนาดล ปินะโต วาปีปทุม อาคาร661427
0589 นายธนารัชจ์กร ประโคทัง วาปีปทุม อาคาร661428
0774 นายธรรมรัตน์ หอมกลาง วาปีปทุม อาคาร661429
0610 นายธรรมรัตน์ เครือเนตร ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก อาคาร661430
0657 นายธราดล มะลาศรี วาปีปทุม อาคาร661431
0591 นางสาวธัญวรัตน์ มะกา วาปีปทุม อาคาร661432
0588 นางสาวธัญวราภรณ์ จุมแพงจารุพงศ์ วาปีปทุม อาคาร661433
0583 นางสาวธัญสุดา สุระมรรคา สตรีศึกษา อาคาร661434
0590 นางสาวธิดารัตน์ บิลโภชน์ วาปีปทุม อาคาร661435
0416 นางสาวธิติวรรณ วัณฎ์สุธกานต์ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย อาคาร661436
0839 นายธีรนัย แน่นชารี วาปีปทุม อาคาร661437
0655 นางสาวธีรพร ทับทีศรี วาปีปทุม อาคาร661438
0651 นายธีรวัฒน์ โสภาประทุม วาปีปทุม อาคาร661439
0535 นายธีรัศมิ์เทพ สิทธิเสรี วาปีปทุม อาคาร661440
0657 นายนนทิวากร ครองสม วาปีปทุม อาคาร66151
0663 นายนพณัฐ พงษ์วิจิตร วาปีปทุม อาคาร66152
0636 นายนพดล อาระหัง วาปีปทุม อาคาร66153
0521 นายนพพร ดงตะใน วาปีปทุม อาคาร66154
0373 นางสาวนภวฤณ สุภธีระ สาธิต มข. (ฝ่ายมัธยมศึกษา) อาคาร66155
0525 นางสาวนภัสสร ปักกาโล วาปีปทุม อาคาร66156
0709 นางสาวนภารัตน์ ยางนอก นาดูนประชาสรรพ์ อาคาร66157
0590 นางสาวนรินทร ประจุดทะเนย์ วาปีปทุม อาคาร66158
0708 นางสาวนรินทร์ วัดวิเศษ นาดูนประชาสรรพ์ อาคาร66159
0636 นางสาวนริศรา วันดี วาปีปทุม อาคาร661510
0590 นางสาวนริศรา อนุสุเรนทร์ วาปีปทุม อาคาร661511
0831 นางสาวนฤมล ประวรรณมาตา วาปีปทุม อาคาร661512
0610 นางสาวนฤมล สิงห์แก้ว ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก อาคาร661513
0655 นางสาวนัดสุดา สีชนะ วาปีปทุม อาคาร661514
0591 นางสาวนันทนา เอื้อประสพผล วาปีปทุม อาคาร661515
0769 นายนันทวัฒน์ ยางนอก วาปีปทุม อาคาร661516
0657 นางสาวนันทิยา ประวิสุทธิ์ วาปีปทุม อาคาร661517
0601 นางสาวนางสาวกาญจนา ดวงแก้ว วาปีปทุม อาคาร661518
0601 นางสาวนางสาวกุลธิดา นันชาดี วาปีปทุม อาคาร661519
0531 นางสาวนางสาวนภัสสร บุพตา วาปีปทุม อาคาร661520
0601 นางสาวนางสาวปัทมา คุณสิทธิวาณิชย์ วาปีปทุม อาคาร661521
0601 นางสาวนางสาวพุทธรักษา สุทธิเจริญ วาปีปทุม อาคาร661522
0601 นางสาวนางสาววันทนีย์ ยะชมภู วาปีปทุม อาคาร661523
0547 นางสาวนางสาวสิริรัตน์ บุปะปา วาปีปทุม อาคาร661524
0601 นางสาวนางสาวอารียา ดงตะวัน วาปีปทุม อาคาร661525
0601 นายนายชัชนันท์ อุปจันทร์ วาปีปทุม อาคาร661526
0601 นายนายรัชพล ประชายกา วาปีปทุม อาคาร661527
0601 นายนายวัชรินทร์ ศรีมาศ วาปีปทุม อาคาร661528
0601 นายนายเกียรติศักดิ์ ชาวงศ์ วาปีปทุม อาคาร661529
0451 นางสาวนำ้ฝน บุปผามะตะหัง นาภูพิทยาคม อาคาร661530
0774 นายนิกร กอดทอง วาปีปทุม อาคาร661531
0669 นางสาวนิชฌานนท์ จรุ่งเรือง สารคามพิทยาคม อาคาร661532
0769 นางสาวนิดา บุตรมาตร วาปีปทุม อาคาร661533
0547 นางสาวนิตยา ปะติเส วาปีปทุม อาคาร661534
0602 นายนิติธร เกิดบุญมี วาปีปทุม อาคาร661535
0590 นางสาวนิลพัฒน์ ดีบริสุทธิ์ วาปีปทุม อาคาร661536
0591 นางสาวนุชจรีย์ บังทอง วาปีปทุม อาคาร661537
0663 นางสาวนุชวรา หิตายะโส วาปีปทุม อาคาร661538
0590 นางสาวบังอร ศรีบุญเรือง วาปีปทุม อาคาร661539
0578 นางสาวบัณฑิตา เพชรโต ร้อยเอ็ดวิทยาลัย อาคาร661540
0451 นายบารมี สุทธิประภา นาภูพิทยาคม อาคาร66161
0659 นางสาวบุณฑริกา นนท์ตา วาปีปทุม อาคาร66162
0657 นายบุเรงนอง อุทปา วาปีปทุม อาคาร66163
0590 นางสาวปกิตตา โคตรแก้ว วาปีปทุม อาคาร66164
0651 นายปฏิพล ปัตถามัง วาปีปทุม อาคาร66165
0663 นายปฏิพัทธ์ พันชาด วาปีปทุม อาคาร66166
0590 นางสาวปณิดา โคตรเก้ว วาปีปทุม อาคาร66167
0679 นางสาวปทิตตา รักษาพล สารคามพิทยาคม อาคาร66168
0521 นางสาวปนัดดา บัวภูมิศรี วาปีปทุม อาคาร66169
0636 นางสาวปนัดดา บัวศรีภูมิ วาปีปทุม อาคาร661610
0502 นางสาวปภัสวรรณ์ ทองงามขำ กุฉินารายณ์ อาคาร661611
0636 นางสาวปภาดา กมลเลิศ วาปีปทุม อาคาร661612
0675 นายปรมินทร์ กลางโยธี สารคามพิทยาคม อาคาร661613
0839 นายปรมินทร์ สมภักดี วาปีปทุม อาคาร661614
0588 นางสาวประภัสสร ปิตตานัง วาปีปทุม อาคาร661615
0663 นางสาวประภัสสร ฉิมสีดา วาปีปทุม อาคาร661616
0540 นางสาวประวีณา กองพิมพ์ วาปีปทุม อาคาร661617
0588 นายปรัชญา ปะเภโส วาปีปทุม อาคาร661618
0516 นายปราการ เกิดเทศ วาปีปทุม อาคาร661619
0708 นายปราบชนะ ป้อมยาหยับ นาดูนประชาสรรพ์ อาคาร661620
0636 นางสาวปรารถนา แผงบุดดา วาปีปทุม อาคาร661621
0675 นางสาวปราริฉัตร เผ่าฉนวน สารคามพิทยาคม อาคาร661622
0525 นางสาวปริญดา พรมธิราช วาปีปทุม อาคาร661623
0521 นางสาวปรินดา กัณหา วาปีปทุม อาคาร661624
0589 นางสาวปริ่มประภา ปิยะวงษ์ วาปีปทุม อาคาร661625
0590 นางสาวปวีณา ถิระชัย วาปีปทุม อาคาร661626
0591 นางสาวปอรรัตน์ คูหนองแต้ วาปีปทุม อาคาร661627
0679 นางสาวปัญญาพร ลาน้ำเที่ยง สารคามพิทยาคม อาคาร661628
0600 นายปัณณธร แสงเงิน ร้อยเอ็ดวิทยาลัย อาคาร661629
0451 นางสาวปัทมา ปุริสังข์ นาภูพิทยาคม อาคาร661630
0588 นางสาวปานวาส สิทธิสาร วาปีปทุม อาคาร661631
0547 นางสาวปาริฉัตร จันเรืองศรี วาปีปทุม อาคาร661632
0591 นางสาวปาริฉัตร แพงกัญญา วาปีปทุม อาคาร661633
0838 นางสาวปิญชาน์ คังดงเค็ง วาปีปทุม อาคาร661634
0770 นางสาวปิยดา ประทุม วาปีปทุม อาคาร661635
0693 นางสาวปิยดา ปาปะไพ นาดูนประชาสรรพ์ อาคาร661636
0588 นางสาวปิยธิดา ปะนะพุดโต วาปีปทุม อาคาร661637
0589 นางสาวปิยธิดา ปักกะทานัง วาปีปทุม อาคาร661638
0769 นางสาวปิยะนาถ จันทนุภา วาปีปทุม อาคาร661639
0720 นายปิยะวัฒน์ กาละดี โคกล่ามพิทยาคม อาคาร661640
0669 นายปิยังกูร สวรรยาพานิช สารคามพิทยาคม อาคาร66211
0831 นางสาวปิ่นสุดา ชาญฉลาด วาปีปทุม อาคาร66212
0521 นายพงศกร พม่า วาปีปทุม อาคาร66213
0516 นายพงศธร อันตระกูล วาปีปทุม อาคาร66214
0651 นายพงศธร ค้ากำไร วาปีปทุม อาคาร66215
0516 นายพงศ์นริศร์ ราชจันทร์ วาปีปทุม อาคาร66216
0535 นายพงศ์พันธุ์ สุภศร วาปีปทุม อาคาร66217
0665 นางสาวพณัฐดา พันธุ์มุง วาปีปทุม อาคาร66218
0636 นางสาวพนมพร ชินชนะ วาปีปทุม อาคาร66219
0745 นางสาวพนิดา ไชยหงส์สา โคกล่ามพิทยาคม อาคาร662110
0588 นางสาวพรจิรา ประมูลจะนัง วาปีปทุม อาคาร662111
0540 นางสาวพรธีรา แสงโทโพธิ์ วาปีปทุม อาคาร662112
0663 นางสาวพรนภา น้อยศรี วาปีปทุม อาคาร662113
0636 นางสาวพรปวีณ์ สุขนะล้ำ วาปีปทุม อาคาร662114
0581 นางสาวพรพรรณวะนา สิงห์บุตรา ร้อยเอ็ดวิทยาลัย อาคาร662115
0770 นางสาวพรพิมล อันน้อยนนท์ วาปีปทุม อาคาร662116
0588 นางสาวพรรณพษา เดชวงษา วาปีปทุม อาคาร662117
0588 นางสาวพรวิภา พืชสิงห์ วาปีปทุม อาคาร662118
0753 นายพร้อมพงษ์ เหราวัน นาข่าวิทยาคม อาคาร662119
0636 นายพลพล โพธิบุตร วาปีปทุม อาคาร662120
0514 นายพลรัตน์ ไชยศิริ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย อาคาร662121
0588 นางสาวพลอยวรีย์ สมอคำ วาปีปทุม อาคาร662122
0636 นายพลาดร ประทุมเพชร วาปีปทุม อาคาร662123
0590 นางสาวพัชธิมา ภูตเขต วาปีปทุม อาคาร662124
0547 นางสาวพัชรนันท์ ประดิษฐ์ วาปีปทุม อาคาร662125
0665 นายพัชรพล ชุมสิงห์ วาปีปทุม อาคาร662126
0831 นางสาวพัชรินทร์ จุมพล วาปีปทุม อาคาร662127
0591 นางสาวพัชรินทร์ วรรณสินธ์ วาปีปทุม อาคาร662128
0655 นางสาวพัณณิตา ลอยศักดิ์ วาปีปทุม อาคาร662129
0516 นายพัทสกรณ์ ปาปะเพ วาปีปทุม อาคาร662130
0640 นายพัสกร นียากร วาปีปทุม อาคาร662131
0535 นายพาดล ปัญโยชัย วาปีปทุม อาคาร662132
0515 นางสาวพิชญพัชร ไชยฤทธิ์ วาปีปทุม อาคาร662133
0669 นายพิชญุตม์ ปทุมตะ สารคามพิทยาคม อาคาร662134
0588 นางสาวพิชามญชุ์ ปรีฉันท์ วาปีปทุม อาคาร662135
0591 นางสาวพิมพิสา ยังคุณ วาปีปทุม อาคาร662136
0636 นางสาวพิมพ์ลดา นามสมบูรณ์ วาปีปทุม อาคาร662137
0589 นางสาวพิมพ์ลภัส มิตะนุ วาปีปทุม อาคาร662138
0661 นางสาวพิมมพัฒน์ แสนสะท้าน วาปีปทุม อาคาร662139
0591 นางสาวพิยะดา พรมมี วาปีปทุม อาคาร662140
0669 นายพีรพัฒน์ บุตตะพิมพ์ สารคามพิทยาคม อาคาร66221
0663 นายพูนทรัพย์ พาชัย วาปีปทุม อาคาร66222
0669 นางสาวภคินี บูรณสิน สารคามพิทยาคม อาคาร66223
0589 นางสาวภทรพรรณ เกษมราษฏร์ วาปีปทุม อาคาร66224
0675 นางสาวภรณกนก ภูผาธรรม สารคามพิทยาคม อาคาร66225
0654 นางสาวภัคจิรา บุญบาล วาปีปทุม อาคาร66226
0709 นางสาวภัททิรา คุ้มไพฑูรย์ นาดูนประชาสรรพ์ อาคาร66227
0547 นางสาวภัทธราภรณ์ ชูสันเทียะ วาปีปทุม อาคาร66228
0579 นางสาวภัทรภรณ์ ถึงแสง ร้อยเอ็ดวิทยาลัย อาคาร66229
0588 นายภัทรภูมิ นครศรี วาปีปทุม อาคาร662210
0588 นายภัธนวุฒิ พรมลี วาปีปทุม อาคาร662211
0669 นายภานุ ดีกา สารคามพิทยาคม อาคาร662212
0769 นายภานุวัฒน์ สุวรรณพันธ์ วาปีปทุม อาคาร662213
0709 นายภาสกร ป้อมยาหยับ นาดูนประชาสรรพ์ อาคาร662214
0697 นายภิยวัฒน์ เมืองโคกลี วาปีปทุม อาคาร662215
0838 นายภิรนันท์ ศิริภักดิ์ วาปีปทุม อาคาร662216
0663 นายภูมินทร์ ปาปะแพ วาปีปทุม อาคาร662217
0838 นายภูมิวัฒน์ ชูชา วาปีปทุม อาคาร662218
0588 นายภูษณ ภูมิสถาน วาปีปทุม อาคาร662219
0591 นายมงคล บรรเลิศ วาปีปทุม อาคาร662220
0636 นายมงคล ยุบลศาสตร์ วาปีปทุม อาคาร662221
0654 นางสาวมณทิรา ทิพมนตรี วาปีปทุม อาคาร662222
0590 นางสาวมณีรัตนา ทอนเสาร์ วาปีปทุม อาคาร662223
0591 นางสาวมลฑิรา บุญศร วาปีปทุม อาคาร662224
0654 นางสาวมลรักษ์ ชินชาด วาปีปทุม อาคาร662225
0770 นางสาวมัชฌลิตา ราชมนตรี วาปีปทุม อาคาร662226
0448 นางสาวมัทนา เมืองมัจฉา สารคามพิทยาคม อาคาร662227
0540 นางสาวมาริสา ครองสิงห์ วาปีปทุม อาคาร662228
0659 นางสาวยศวดี ชายทวีป วาปีปทุม อาคาร662229
0744 นางสาวรชตวรรณ ทินบุตร ร้อยเอ็ดวิทยาลัย อาคาร662230
0531 นายรชานนท์ โคตรสีเขียว วาปีปทุม อาคาร662231
0540 นางสาวรังสิมา ปัจจัยคา วาปีปทุม อาคาร662232
0679 นางสาวรังสิยา เทวี สารคามพิทยาคม อาคาร662233
0657 นายรัชชานนท์ สิงสา วาปีปทุม อาคาร662234
0753 นางสาวรัชนียา มูลต้น นาข่าวิทยาคม อาคาร662235
0531 นายรัฐกิจ ปาปะขัง วาปีปทุม อาคาร662236
0838 นายรัฐกิจ ปะมาคะเต วาปีปทุม อาคาร662237
0591 นายรัฐศาสตร์ แกมจินดา วาปีปทุม อาคาร662238
0515 นางสาวรัตติกาล สะแกทอง วาปีปทุม อาคาร662239
0370 นางสาวรัตตินันท์ ฤทธิพิชัยวัฒน์ สาธิต มข. (ฝ่ายมัธยมศึกษา) อาคาร662240
0659 นางสาวรัตน์ติการณ์ แสนรัง วาปีปทุม อาคาร66231
0657 นายราชันย์ ปัตติลาพัง วาปีปทุม อาคาร66232
0675 นายราชานนท์ งิ้วกลาง สารคามพิทยาคม อาคาร66233
0765 นางสาวรุ่งนภารัตน์ ประมายะยัง วาปีปทุม อาคาร66234
0663 นายฤทธิพงษ์ ดงหิงษ์ วาปีปทุม อาคาร66235
0588 นางสาวลักษณารีย์ ไชยประโคม วาปีปทุม อาคาร66236
0661 นางสาววชิราภรณ์ ไชยสถาน วาปีปทุม อาคาร66237
0589 นายวชิราวุธ ตาลวงศ์ วาปีปทุม อาคาร66238
0693 นางสาววนัสนันท์ แสนราตรี นาดูนประชาสรรพ์ อาคาร66239
0591 นางสาววนิษา ชัยบุรี วาปีปทุม อาคาร662310
0663 นางสาววนุษรา สุขมหาหลวง วาปีปทุม อาคาร662311
0547 นางสาววรดา สีหาพล วาปีปทุม อาคาร662312
0591 นางสาววรัญญา ชารีโย วาปีปทุม อาคาร662313
0590 นางสาววรัญญา ปะติเพนัง วาปีปทุม อาคาร662314
0654 นางสาววริศรา ปะติเส วาปีปทุม อาคาร662315
0651 นายวศิน เดชะธรณินท์ วาปีปทุม อาคาร662316
0769 นายวัชรพงศ์ โพธิ์ไพร วาปีปทุม อาคาร662317
0591 นางสาววัชราภรณ์ ชินชาด วาปีปทุม อาคาร662318
0838 นางสาววัชราภรณ์ หิตธิเดช วาปีปทุม อาคาร662319
0661 นางสาววันทนีย์ ยะชมภู วาปีปทุม อาคาร662320
0531 นางสาววารี ศิริเลี้ยง วาปีปทุม อาคาร662321
0663 นางสาววาสนา สมอบ้าน วาปีปทุม อาคาร662322
0525 นางสาววิมลสิริ สีหาบุตโต วาปีปทุม อาคาร662323
0540 นางสาววิลาวรรณ ประทุมวัง วาปีปทุม อาคาร662324
0636 นางสาววิลาวรรณ สุนทะวงศ์ วาปีปทุม อาคาร662325
0651 นายวิษณุพร ไชยปัญหา วาปีปทุม อาคาร662326
0535 นายวีรภัทร เตชะ วาปีปทุม อาคาร662327
0516 นายวีระพงษ์ จันทรัง วาปีปทุม อาคาร662328
0791 นายวุฒิชัย ธุระไชย์ นาดูนประชาสรรพ์ อาคาร662329
0654 นายวุฒิชัย คุ้มทรัพย์ วาปีปทุม อาคาร662330
0590 นายวโรดม ผ่านสะอาด วาปีปทุม อาคาร662331
0663 นางสาวศจี เชิดสันเทียะ วาปีปทุม อาคาร662332
0540 นางสาวศรสวรรค์ บุญพา วาปีปทุม อาคาร662333
0655 นางสาวศรัญญา ปะกินัง วาปีปทุม อาคาร662334
0590 นางสาวศรัญญา อัปมะโท วาปีปทุม อาคาร662335
0679 นางสาวศรันยา รักษาพล สารคามพิทยาคม อาคาร662336
0709 นางสาวศราญรัตน์ ประสานพันธ์ นาดูนประชาสรรพ์ อาคาร662337
0531 นางสาวศรุตา หนันดี วาปีปทุม อาคาร662338
0589 นางสาวศศิกานต์ มูลหนองแวง วาปีปทุม อาคาร662339
0661 นางสาวศศิกานต์ ขุลีรัง วาปีปทุม อาคาร662340
0577 นางสาวศศิญากร ยะโส ร้อยเอ็ดวิทยาลัย อาคาร66241
0588 นางสาวศศิธร ปัทมาตร วาปีปทุม อาคาร66242
0588 นางสาวศศิธร หนันดี วาปีปทุม อาคาร66243
0663 นางสาวศศินา คะชาแก้ว วาปีปทุม อาคาร66244
0663 นางสาวศศินา จิตรเจริญ วาปีปทุม อาคาร66245
0679 นางสาวศศิมนตรา แสนคำวัง สารคามพิทยาคม อาคาร66246
0591 นางสาวศศิมาพร ชิลวงษ์ วาปีปทุม อาคาร66247
0657 นางสาวศิรดา ประวัดศรี วาปีปทุม อาคาร66248
0588 นายศิรวิทย์ โยธะมาตย์ วาปีปทุม อาคาร66249
0591 นายศิรวิทย์ ปะวันโน วาปีปทุม อาคาร662410
0655 นางสาวศิรินดา พรมมานอก วาปีปทุม อาคาร662411
0451 นายศิริมงคล ชมภูราช นาภูพิทยาคม อาคาร662412
0521 นางสาวศิริมา ทาพิลา วาปีปทุม อาคาร662413
0589 นางสาวศิริลักษณ์ ภวาระศรี วาปีปทุม อาคาร662414
0745 นางสาวศิริลักษณ์ วันทานี โคกล่ามพิทยาคม อาคาร662415
0663 นางสาวศิริลักษณ์ วรรณปะโพธิ์ วาปีปทุม อาคาร662416
0588 นางสาวศิริวรรณ พลสุวรรณ วาปีปทุม อาคาร662417
0769 นายศิริวัฒน์ ขอสูงเนิน วาปีปทุม อาคาร662418
0451 นายศิริศักดิ์ หินไธสง นาภูพิทยาคม อาคาร662419
0663 นายศิวกร อำพินธ์ วาปีปทุม อาคาร662420
0659 นางสาวศิโรรส แคนสี วาปีปทุม อาคาร662421
0656 นายศุภกร แก้วภา วาปีปทุม อาคาร662422
0589 นายศุภกิตติ์ ทาสีแก้ว วาปีปทุม อาคาร662423
0838 นายศุภณัฐ มานะดี วาปีปทุม อาคาร662424
0589 นางสาวศุภรินทร์ บัวลอย วาปีปทุม อาคาร662425
0589 นายศุภฤกษ์ ปะกาเวสา วาปีปทุม อาคาร662426
0521 นายศุภโชค วรรณปโพธิ์ วาปีปทุม อาคาร662427
0841 นายสหภูมิ มูลสาร วาปีปทุม อาคาร662428
0588 นายสหัสนัยน์ ใจดี วาปีปทุม อาคาร662429
0675 นายสันทนะ อุปพรรณ์ สารคามพิทยาคม อาคาร662430
0789 นางสาวสายชล รักษาพล วาปีปทุม อาคาร662431
0588 นางสาวสาลินี เกตราช วาปีปทุม อาคาร662432
0590 นายสิทธิชัย ชาวเกวียน วาปีปทุม อาคาร662433
0651 นายสิทธิชัย ปิดสายะ วาปีปทุม อาคาร662434
0753 นายสิทธิพร บัวสิงห์ นาข่าวิทยาคม อาคาร662435
0838 นายสิทธิศักดิ์ ไชยกิจ วาปีปทุม อาคาร662436
0521 นายสิทธิโชค แน่นชารี วาปีปทุม อาคาร662437
0848 นางสาวสิริกัญญา ปาติสัตย์ วาปีปทุม อาคาร662438
0610 นางสาวสิริกานต์ รีพล ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก อาคาร662439
0709 นางสาวสิริกิตติยา สีสังข์ นาดูนประชาสรรพ์ อาคาร662440
0650 เด็กหญิงสิริญญา ร่วมกิ่ง อนุบาลร้อยเอ็ด อาคาร66251
0588 นางสาวสิรินทรา สืบเมืองซ้าย วาปีปทุม อาคาร66252
0730 นางสาวสิริยากร สัตนาโค วาปีปทุม อาคาร66253
0663 นางสาวสุกัญญา หอมประสิทธิ์ วาปีปทุม อาคาร66254
0589 นางสาวสุกุลยา ติชะรา วาปีปทุม อาคาร66255
0591 นางสาวสุจิตรา ค้าภูเขียว วาปีปทุม อาคาร66256
0663 นางสาวสุจิตรา ปะจุดทะโก วาปีปทุม อาคาร66257
0654 นางสาวสุจิตรา พืชสิงห์ วาปีปทุม อาคาร66258
0588 นางสาวสุจิรา บุตรกาศ วาปีปทุม อาคาร66259
0654 นางสาวสุฑาทิพย์ พันธ์คลอง วาปีปทุม อาคาร662510
0753 นางสาวสุดารักษ์ มะยุระยอด นาข่าวิทยาคม อาคาร662511
0531 นางสาวสุดารัตน์ ชินชาด วาปีปทุม อาคาร662512
0709 นางสาวสุดารัตน์ ลาสมบัติ นาดูนประชาสรรพ์ อาคาร662513
0591 นางสาวสุทธิดา ทองกำไร วาปีปทุม อาคาร662514
0744 นางสาวสุทธินี สุทธิประภา ร้อยเอ็ดวิทยาลัย อาคาร662515
0590 นายสุทธิพงศ์ ไชยลังกา วาปีปทุม อาคาร662516
0679 นางสาวสุทธิสา ธุระทำ สารคามพิทยาคม อาคาร662517
0590 นางสาวสุนิศา โพธิ์ดี วาปีปทุม อาคาร662518
0659 นางสาวสุพรรณี บุตะกะ วาปีปทุม อาคาร662519
0661 นางสาวสุพรรษา จรรยา วาปีปทุม อาคาร662520
0589 นางสาวสุภัทรา บัวบาน วาปีปทุม อาคาร662521
0663 นางสาวสุภาพร ชาววาปี วาปีปทุม อาคาร662522
0663 นางสาวสุภาวรรณ ด่อนแผ้ว วาปีปทุม อาคาร662523
0856 นางสาวสุมัญญา หน่อสีดา กุฉินารายณ์ อาคาร662524
0708 นายสุรบถ ผาพงษา นาดูนประชาสรรพ์ อาคาร662525
0840 นางสาวสุรัสวดี เจริญถนอม วาปีปทุม อาคาร662526
0708 นางสาวสุรีย์พร ปักกาเวสา นาดูนประชาสรรพ์ อาคาร662527
0590 นางสาวสุวลี เมินเทียน วาปีปทุม อาคาร662528
0663 นางสาวสุวิมล ภูตาเลิศ วาปีปทุม อาคาร662529
0591 นางสาวสุอังคนา ธิศาเวช วาปีปทุม อาคาร662530
0663 นางสาวสโรชา วันเลิศ วาปีปทุม อาคาร662531
0588 นางสาวหนึ่งฤทัย แก้วอนันต์ วาปีปทุม อาคาร662532
0708 นางสาวอคิราภ์ นามคำ นาดูนประชาสรรพ์ อาคาร662533
0720 นายอติคุณ คำมูล โคกล่ามพิทยาคม อาคาร662534
0745 นางสาวอนัญญา หงส์ทอง โคกล่ามพิทยาคม อาคาร662535
0588 นางสาวอนัญญา โสภากุล วาปีปทุม อาคาร662536
0591 นางสาวอนัญญา บุบผาวัน วาปีปทุม อาคาร662537
0839 นายอนันทภพ ชำนาญสิงห์ วาปีปทุม อาคาร662538
0525 นางสาวอนุชรา มาแก้ว วาปีปทุม อาคาร662539
0369 นายอนุชิต จันทแก้ว ร้อยเอ็ดวิทยาลัย อาคาร662540
0588 นายอนุวัฒน์ อรรถวรวินิจ วาปีปทุม อาคาร66261
0665 นายอนุศิษฐ์ ดวงสำราญ วาปีปทุม อาคาร66262
0540 นางสาวอภิภาวดี ไชยเกตุ วาปีปทุม อาคาร66263
0535 นายอภิรักษ์ ศรีชะนะ วาปีปทุม อาคาร66264
0708 นายอภิวัฒน์ ทิพย์พันโน นาดูนประชาสรรพ์ อาคาร66265
0535 นายอภิสิทธิ์ ฉัตรศรี วาปีปทุม อาคาร66266
0839 นายอภิสิทธิ์ ลาวงษา วาปีปทุม อาคาร66267
0590 นายอภิสิทธิ์ ปะวันโน วาปีปทุม อาคาร66268
0838 นายอภิสิทธิ์ แคนเภา วาปีปทุม อาคาร66269
0651 นายอภิเดช สุขากาศ วาปีปทุม อาคาร662610
0661 นางสาวอรญา ทับชม วาปีปทุม อาคาร662611
0661 นางสาวอรทัย ทอนเสาร์ วาปีปทุม อาคาร662612
0540 นางสาวอรนภา มาแก้ว วาปีปทุม อาคาร662613
0663 นางสาวอรนิสา แสงเดช วาปีปทุม อาคาร662614
0659 นางสาวอรปรียา ผายกลาง วาปีปทุม อาคาร662615
0669 นายอรรคพัฒน์ นารถสิทธิ์ สารคามพิทยาคม อาคาร662616
0669 นางสาวอรวี กอตาดโตน สารคามพิทยาคม อาคาร662617
0589 นางสาวอรอนงค์ ชิณศรี วาปีปทุม อาคาร662618
0591 นายอริญชัย ปาสานำ วาปีปทุม อาคาร662619
0535 นายอลงกรณ์ สิงห์ฉลาด วาปีปทุม อาคาร662620
0515 นางสาวอวัสดา สังโสม วาปีปทุม อาคาร662621
0769 นายอัครพล นันทฮาด วาปีปทุม อาคาร662622
0547 นางสาวอัจฉรา จันโทสุทธิ์ วาปีปทุม อาคาร662623
0590 นางสาวอัญชริการ์ พัตรพักตร์ วาปีปทุม อาคาร662624
0521 นางสาวอัญชลี เพชรอาษา วาปีปทุม อาคาร662625
0591 นางสาวอัญญาณี ใจซื่อ วาปีปทุม อาคาร662626
0740 นายอัฒมันต์ เฉลิมแสน ร้อยเอ็ดวิทยาลัย อาคาร662627
0525 นางสาวอาทิญา อันทะวงษ์ วาปีปทุม อาคาร662628
0730 นางสาวอาทิตยา คัดทะจันทร์ วาปีปทุม อาคาร662629
0661 นางสาวอาทิตยา ปนัดสาโก วาปีปทุม อาคาร662630
0525 นางสาวอาทิติยา ปะบัวบาน วาปีปทุม อาคาร662631
0590 นางสาวอาภาพร สาวัตถี วาปีปทุม อาคาร662632
0675 นางสาวอาริยาภรณ์ เพียงเกย สารคามพิทยาคม อาคาร662633
0856 นางสาวอารีญา อุดหนุน กุฉินารายณ์ อาคาร662634
0547 นางสาวอารียา วรรณวงษา วาปีปทุม อาคาร662635
0531 นางสาวอารียา สุขเกษม วาปีปทุม อาคาร662636
0590 นางสาวอารียา บัวรัตน์ วาปีปทุม อาคาร662637
0654 นางสาวอุมา พานิชย์ วาปีปทุม อาคาร662638
0659 นางสาวเกวลิน ประกอบกิจ วาปีปทุม อาคาร662639
0840 นางสาวเกศรา ประนัดถานัง วาปีปทุม อาคาร662640
0753 นางสาวเกศราภรณ์ พุฒศรี นาข่าวิทยาคม อาคาร66271
0591 นางสาวเกียรติพร โชติชัยนิรันดร วาปีปทุม อาคาร66272
0636 นางสาวเขมิกา อัศวชัยยานันท์ วาปีปทุม อาคาร66273
0669 นางสาวเจนจิรา บัวพิษ สารคามพิทยาคม อาคาร66274
0588 นางสาวเจนจิรา สุพะกำ วาปีปทุม อาคาร66275
0791 นางสาวเจนจิรา เรืองวงศ์ นาดูนประชาสรรพ์ อาคาร66276
0663 นายเจษฎา ศรีวรรณ์ วาปีปทุม อาคาร66277
0659 นางสาวเจษฎาภรณ์ นนทะคำจันทร์ วาปีปทุม อาคาร66278
0665 นายเจษฎาภรณ์ โคตธาดา วาปีปทุม อาคาร66279
0675 นางสาวเนตรนภา ปะชิตัง สารคามพิทยาคม อาคาร662710
0679 นางสาวเนตรนภิส สมพิลา สารคามพิทยาคม อาคาร662711
0754 นางสาวเบญจวรรณ ไชยภักดิ์ นาข่าวิทยาคม อาคาร662712
0663 นางสาวเพชรรัตน์ เรืองวงษ์ วาปีปทุม อาคาร662713
0591 นางสาวเพ็ญนภา เวสา วาปีปทุม อาคาร662714
0590 นายเมธัส ธรรมมา วาปีปทุม อาคาร662715
0740 นางสาวเมธาวดี บัวหลวง ร้อยเอ็ดวิทยาลัย อาคาร662716
0730 นางสาวเมธาวี บัวบุญ วาปีปทุม อาคาร662717
0675 นายเรืองบุญ สีตาล สารคามพิทยาคม อาคาร662718
0591 นางสาวเสาวลักษณ์ โพธิ์ไพ วาปีปทุม อาคาร662719
0853 นายเอกรินทร์ คำชัย วาปีปทุม อาคาร662720
0636 นายเอกรินทร์ ปะริเตนัง วาปีปทุม อาคาร662721
0589 นางสาวแก้วกัลยา เฮียงเหี่ย วาปีปทุม อาคาร662722
0516 นายโกเมน ปาปะกัง วาปีปทุม อาคาร662723
0661 นางสาวโสภิดา ชินะรา วาปีปทุม อาคาร662724
0590 นางสาวไตรทิพย์สุดา ปักเคเต วาปีปทุม อาคาร662725
0590 นายไตรภพ รถทอง วาปีปทุม อาคาร662726
0693 นายไพฑูรย์ โพธิ์ผา นาดูนประชาสรรพ์ อาคาร662727
0675 นางสาวไพรลิน พันธุ์แดง สารคามพิทยาคม อาคาร662728
0655 นางสาวไพลิน ทุมพล วาปีปทุม อาคาร662729