การสอบแข่งขันวัดอัจฉริยภาพทางภาษาอังกฤษ (ENGLISH GENIUS)
ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2560

  รหัสสมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน อาคารห้องสอบที่เลขที่นั่งสอบ
0747 นางสาวกนกวรรณ ปะเตชะกัง วาปีปทุม อาคาร55121
0749 นางสาวกมลพรรณ จิตโรภาส วาปีปทุม อาคาร55122
0682 นางสาวกมลา คุณโน วาปีปทุม อาคาร55123
0418 เด็กชายกรวิชญ์ ค้อชากุล วาปีปทุม อาคาร55124
0751 นายกฤตภพ ศรีประย่า วาปีปทุม อาคาร55125
0790 เด็กหญิงกัญญาณัฐ คำโต วาปีปทุม อาคาร55126
0453 นางสาวกัญญาณัฐ ปัตตานัง วาปีปทุม อาคาร55127
0815 เด็กหญิงกัญญาณัฐ อันสุวรรณ วาปีปทุม อาคาร55128
0845 นางสาวกัญญาณ๊ แสนวงษ์ วาปีปทุม อาคาร55129
0780 นางสาวกัญญารัตน์ บุญสิทธิ์ วาปีปทุม อาคาร551210
0789 นางสาวกัญญารัตน์ แสงจันทร์ วาปีปทุม อาคาร551211
0688 นางสาวกัญญารัตน์ โสมนัส วาปีปทุม อาคาร551212
0463 นางสาวกัญญารัตน์ ไม้ทองศรี วาปีปทุม อาคาร551213
0647 เด็กหญิงกัลยพัชร ปะวะโข วาปีปทุม อาคาร551214
0457 นายกิตติภูมิ ปะติปา วาปีปทุม อาคาร551215
0792 นายกิตติศักดิ์ ภารตุ้มเหลา วาปีปทุม อาคาร551216
0366 เด็กหญิงกิติญาดา ลิมเรืองรอง ร้อยเอ็ดวิทยาลัย อาคาร551217
0682 เด็กหญิงกิ่งกาญจน์ มูลสมบัติ วาปีปทุม อาคาร551218
0553 นางสาวกีรติกานต์ วัฒนบุตร วาปีปทุม อาคาร551219
0749 นางสาวกุลณัฐ ปะมาระตา วาปีปทุม อาคาร551220
0653 เด็กหญิงกุลธิดา จันชา วาปีปทุม อาคาร551221
0418 นางสาวกุลธิดา จำเริญโชค วาปีปทุม อาคาร551222
0553 นางสาวกุลนรี ครองศรี วาปีปทุม อาคาร551223
0682 นางสาวขวัญชีวา ดาแพง วาปีปทุม อาคาร551224
0453 นายคงคา สุคุณา วาปีปทุม อาคาร551225
0648 นายคชา คำดำ วาปีปทุม อาคาร551226
0747 นายคณาทิป ภวภูตานนท์ วาปีปทุม อาคาร551227
0463 นางสาวคณิศร ทมานนท์ วาปีปทุม อาคาร551228
0647 นายคณิศร อาจอารี วาปีปทุม อาคาร551229
0747 นายครรชิต พลพิพัฒน์ วาปีปทุม อาคาร551230
0639 นายจตุรวิทย์ ปักเขตานัง วาปีปทุม อาคาร551231
0792 เด็กหญิงจรัญญา ประจะเนย์ วาปีปทุม อาคาร551232
0682 เด็กชายจักรพงษ์ ปัจจัย วาปีปทุม อาคาร551233
0747 นายจักรพงษ์ เกิดสิทอง วาปีปทุม อาคาร551234
0647 นายจักรพันธ์ อินธิแสง วาปีปทุม อาคาร551235
0687 เด็กหญิงจันทร์จิรา ปะวะขัง วาปีปทุม อาคาร551236
0465 เด็กชายจาตุรนต์ มีมัน วาปีปทุม อาคาร551237
0780 เด็กหญิงจิณณพัต วาปีปทุม อาคาร551238
0653 เด็กหญิงจิดาภา สุ่มมาตย์ วาปีปทุม อาคาร551239
0794 เด็กหญิงจิรฐา ธราวุธ วาปีปทุม อาคาร551240
0688 นางสาวจิรนันท์ พลยุง วาปีปทุม อาคาร55131
0751 นางสาวจิรนันท์ สายแก้วดี วาปีปทุม อาคาร55132
0649 นางสาวจิรวดี ปิยวัฒนปรีชา วาปีปทุม อาคาร55133
0457 เด็กชายจิรวัฒน์ ชินอาด วาปีปทุม อาคาร55134
0792 นางสาวจิระนันท์ จูมเกตุ วาปีปทุม อาคาร55135
0457 นายจิระศักดิ์ โยอาศรี วาปีปทุม อาคาร55136
0653 เด็กหญิงจิรัชญา โปสันเทียะ วาปีปทุม อาคาร55137
0792 นางสาวจีรนันท์ อัยยะโก วาปีปทุม อาคาร55138
0418 นางสาวจุฑาภรณ์ คุณหงษ์ วาปีปทุม อาคาร55139
0793 นางสาวจุฑามาศ อ่อนอุทัย วาปีปทุม อาคาร551310
0774 เด็กชายจุลจักร ปองตี วาปีปทุม อาคาร551311
0463 เด็กหญิงจุฬารัตน์ ปักการะนัง วาปีปทุม อาคาร551312
0459 เด็กหญิงฉัตรกมล ส่วนบุญ วาปีปทุม อาคาร551313
0778 นายฉัตรเพชร ปฏินัดตัง วาปีปทุม อาคาร551314
0688 เด็กหญิงชญาดา นงนวล วาปีปทุม อาคาร551315
0592 นางสาวชญาดา นาสมยนต์ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย อาคาร551316
0790 เด็กหญิงชฎาพร ปะกิระนำ วาปีปทุม อาคาร551317
0800 นายชณพร แสนศักดิ์ สารคามพิทยาคม อาคาร551318
0749 นางสาวชณัญชิดา เพ็ชรแสง วาปีปทุม อาคาร551319
0572 นางสาวชนการต์ บุดดีดง บ้านหัวดง อาคาร551320
0682 เด็กชายชนสรณ์ วรรณศรี วาปีปทุม อาคาร551321
0457 นายชนะภัย คำน้อย วาปีปทุม อาคาร551322
0459 นางสาวชรัญธร ประธรรมสาร วาปีปทุม อาคาร551323
0780 เด็กหญิงชรินรัตน์ ชาวไพร วาปีปทุม อาคาร551324
0559 นางสาวชรินรัตน์ พิเมย วาปีปทุม อาคาร551325
0639 เด็กชายชลธาร อุดร วาปีปทุม อาคาร551326
0660 เด็กหญิงชลธิชา สุขประทัง วาปีปทุม อาคาร551327
0459 เด็กหญิงชลธิชา เพชรสุกใส วาปีปทุม อาคาร551328
0693 นางสาวชลธิชา เพ็งสุวรรณ นาดูนประชาสรรพ์ อาคาร551329
0553 นางสาวชลลดา ปาสาโน วาปีปทุม อาคาร551330
0783 เด็กหญิงชลิดา นามโส สารคามพิทยาคม อาคาร551331
0459 นางสาวชลิดา คุรุทานัง วาปีปทุม อาคาร551332
0545 นายชวัลวิชญ์ ลำภาย วาปีปทุม อาคาร551333
0805 นายชวิน บุตรดีสุวรรณ สาธิต มมส. (ฝ่ายมัธยม) อาคาร551334
0818 นางสาวชัญญานุช ศรีภูวงษ์ วาปีปทุม อาคาร551335
0545 นายชัยพล เดชรักษา วาปีปทุม อาคาร551336
0457 เด็กชายชัยวัฒน์ โหว่ภักดี วาปีปทุม อาคาร551337
0463 เด็กหญิงชาริณี พลฤทธิ์ วาปีปทุม อาคาร551338
0778 นายชินวัตร บุญโลก วาปีปทุม อาคาร551339
0453 นางสาวชุติกาญจน์ วันละ วาปีปทุม อาคาร551340
0749 นางสาวชุติตา คงคำสี วาปีปทุม อาคาร55141
0749 นางสาวชุตินันท์ ช่างปัน วาปีปทุม อาคาร55142
0559 นางสาวชุติมา แคนวงษ์ วาปีปทุม อาคาร55143
0457 นายชุมพล ทองษา วาปีปทุม อาคาร55144
0653 เด็กหญิงญานิศา ชุบสุวรรณ วาปีปทุม อาคาร55145
0793 เด็กหญิงญาลินดา ปาละโค วาปีปทุม อาคาร55146
0783 เด็กหญิงฏิยา ดอนละคร สารคามพิทยาคม อาคาร55147
0465 เด็กชายฐาปกรณ์ บุปผา วาปีปทุม อาคาร55148
0653 เด็กหญิงฐิติพร โพธิ์จักร์ วาปีปทุม อาคาร55149
0607 นางสาวฐิติภา จันทศร วาปีปทุม อาคาร551410
0749 นางสาวฐิติมา วรรณทอง วาปีปทุม อาคาร551411
0773 นางสาวฑิตฐิตา คำนา วาปีปทุม อาคาร551412
0553 นางสาวณภัทรชนก บุตคาม วาปีปทุม อาคาร551413
0832 เด็กชายณรงฤทธิ์ เอกศิริ วาปีปทุม อาคาร551414
0793 นางสาวณัชชานันท์ วาปีปทุม อาคาร551415
0653 นางสาวณัชดาภ์ นนยะโส วาปีปทุม อาคาร551416
0783 เด็กหญิงณัฐชา อุตรินทร์ สารคามพิทยาคม อาคาร551417
0749 นางสาวณัฐธิดา สมเด็จ วาปีปทุม อาคาร551418
0457 เด็กชายณัฐนันท์ ปลาบัง วาปีปทุม อาคาร551419
0418 นางสาวณัฐนันท์ ปามุทา วาปีปทุม อาคาร551420
0457 นายณัฐพงษ์ โยธะมาตย์ วาปีปทุม อาคาร551421
0653 นางสาวณัฐริกา ชาชำนาญ วาปีปทุม อาคาร551422
0463 นางสาวณัฐริกา ยะถา วาปีปทุม อาคาร551423
0749 นางสาวณัฐวรรณ จันทวงศ์ วาปีปทุม อาคาร551424
0465 นายณํฐวุฒิ ปาสาจะ วาปีปทุม อาคาร551425
0783 เด็กหญิงดลพาห์ ภูสอดเงิน สารคามพิทยาคม อาคาร551426
0836 นางสาวดลยา นินทราช วาปีปทุม อาคาร551427
0780 นางสาวดาราพรรณ หนูแก้ว วาปีปทุม อาคาร551428
0793 นางสาวตุลยาณีย์ บุญศิริ วาปีปทุม อาคาร551429
0465 เด็กชายถนอมศักดิ์ จอมศรีกระยอม วาปีปทุม อาคาร551430
0648 เด็กชายทวีวัฒน์ คำโคกกลาง วาปีปทุม อาคาร551431
0780 เด็กหญิงทัตพิชา ลาดนอก วาปีปทุม อาคาร551432
0780 เด็กหญิงทับทิม พึ่งกุล วาปีปทุม อาคาร551433
0687 นางสาวทัศนีย์ สังออน วาปีปทุม อาคาร551434
0465 เด็กชายทีระภัทร ไวยมงคุณ วาปีปทุม อาคาร551435
0639 เด็กชายธนกร นามพุทธา วาปีปทุม อาคาร551436
0607 นายธนธัช สืบพันธ์ วาปีปทุม อาคาร551437
0639 เด็กชายธนบดี มีชัย วาปีปทุม อาคาร551438
0836 นางสาวธนพร ชาวแขก วาปีปทุม อาคาร551439
0793 เด็กหญิงธนพร สมออ่อน วาปีปทุม อาคาร551440
0639 เด็กชายธนพล นะทะศิริ วาปีปทุม อาคาร55151
0463 นางสาวธนวรรณ เฮียงเฮี่ย วาปีปทุม อาคาร55152
0778 เด็กชายธนวัฒน์ มะบาไวย์ วาปีปทุม อาคาร55153
0545 นายธนสรณ์ ทองสุทธิ์ วาปีปทุม อาคาร55154
0639 นายธนันชัย ไปมา วาปีปทุม อาคาร55155
0781 เด็กหญิงธนันญพัช บุ้งทอง วาปีปทุม อาคาร55156
0748 นายธนาธิป กกฝ้าย วาปีปทุม อาคาร55157
0748 นายธนายุทธ์ นนสีลาด วาปีปทุม อาคาร55158
0457 นายธราดล สุทุม วาปีปทุม อาคาร55159
0465 นายธราดล โสตาปัดชา วาปีปทุม อาคาร551510
0453 นางสาวธวัลรัตน์ จันปุ้ม วาปีปทุม อาคาร551511
0607 นางสาวธารทิพย์ กมุทรัตน์ วาปีปทุม อาคาร551512
0653 นางสาวธิดารัตน์ เข็มเอี่ยม วาปีปทุม อาคาร551513
0459 เด็กหญิงธิดารัตน์ อามาตย์ วาปีปทุม อาคาร551514
0559 นางสาวธิดารัตน์ นามให วาปีปทุม อาคาร551515
0687 นางสาวธิติมา ขุนพินี วาปีปทุม อาคาร551516
0459 เด็กหญิงธิติมา พลอ่อนสา วาปีปทุม อาคาร551517
0747 นายธีรพัฒน์ นาโคช้าง วาปีปทุม อาคาร551518
0778 เด็กชายธีรภัทร อุดมเมฆ วาปีปทุม อาคาร551519
0465 เด็กชายธีรภัทร ทำนานอก วาปีปทุม อาคาร551520
0748 นายธีรภัทร วงค์คำจันทร์ วาปีปทุม อาคาร551521
0748 นายธีรภัทร์ พลยางนอก วาปีปทุม อาคาร551522
0682 เด็กชายธีระพงษ์ วงศ์วัฒนวิบูลย์ วาปีปทุม อาคาร551523
0465 เด็กชายธีระพงษ์ ดีนอก วาปีปทุม อาคาร551524
0639 เด็กชายธีระพล พรไชยสงค์ วาปีปทุม อาคาร551525
0836 นายนนทวัฒน์ วันเว วาปีปทุม อาคาร551526
0452 นายนพกร อุปัชฌาย์ วาปีปทุม อาคาร551527
0458 เด็กชายนพนันท์ ปฎิสังข์ วาปีปทุม อาคาร551528
0687 นางสาวนราวัลย์ ครองสี วาปีปทุม อาคาร551529
0778 นายนราวิชญ์ เฮียงเฮี่ย วาปีปทุม อาคาร551530
0747 นางสาวนริศรา ปะกิลาพัง วาปีปทุม อาคาร551531
0610 นางสาวนริษา ดงพระจันทร์ ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก อาคาร551532
0781 นางสาวนฤมล ปาปะเพ วาปีปทุม อาคาร551533
0687 นางสาวนลินทิพย์ ธนะศรี วาปีปทุม อาคาร551534
0749 นางสาวนลินี ศรีธรณ์๋ วาปีปทุม อาคาร551535
0553 นางสาวนลินี ชาวพงษ์ วาปีปทุม อาคาร551536
0459 เด็กหญิงนัยชนก เงินไธสง วาปีปทุม อาคาร551537
0774 นายนาวี นนมุลตรี วาปีปทุม อาคาร551538
0761 เด็กหญิงนิชาภัทร ศรีหนองแวง บำเหน็จณรงค์วิทยาคม อาคาร551539
0453 เด็กหญิงนิตธิดา ชมชา วาปีปทุม อาคาร551540
0458 นายนิติพงษ์ สุ่มมาตย์ วาปีปทุม อาคาร55161
0751 นางสาวนิธยาภรณ์ ศรีวรขันธุ์ วาปีปทุม อาคาร55162
0453 นางสาวนิรัชพร ชัยยุทธ วาปีปทุม อาคาร55163
0454 นางสาวนิลาวรรณ ดาวยันต์ วาปีปทุม อาคาร55164
0649 นางสาวนิสากร ปะติตังโข วาปีปทุม อาคาร55165
0751 นางสาวนุชจรี ศรีกระทุ่ม วาปีปทุม อาคาร55166
0781 นางสาวนุศรา คำพันธ์ วาปีปทุม อาคาร55167
0781 เด็กหญิงน้ำผึ้ง พรมผุย วาปีปทุม อาคาร55168
0773 นายบริรักษ์ บุพตา วาปีปทุม อาคาร55169
0783 เด็กหญิงบัณฑิตา มุมอ่อน สารคามพิทยาคม อาคาร551610
0454 นางสาวบุญธิชา แก้วธานี วาปีปทุม อาคาร551611
0454 เด็กหญิงบุญษณิศา ไสยลักษณ์ วาปีปทุม อาคาร551612
0648 เด็กชายปกรณ์วัทร์ ลิลากุด วาปีปทุม อาคาร551613
0458 นายปฎิภัทธ์ พุทธาวัง วาปีปทุม อาคาร551614
0762 นายปฏิภัฒน์ ทิมทอง วาปีปทุม อาคาร551615
0653 เด็กหญิงปณิตรา สิทธิภา วาปีปทุม อาคาร551616
0458 นายปนุวัตน์ ปะกิระณา วาปีปทุม อาคาร551617
0647 นายปรวรรรตน์ พลกุล วาปีปทุม อาคาร551618
0607 นางสาวประภาณัท อาณารัตน์ วาปีปทุม อาคาร551619
0789 นายประสบโชค แสนสุภา วาปีปทุม อาคาร551620
0444 นายปรัชญ์ สมทรัพย์ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย อาคาร551621
0649 เด็กหญิงปราริฉัตร มลาศรี วาปีปทุม อาคาร551622
0782 เด็กชายปริญญา มั่งมี วาปีปทุม อาคาร551623
0687 นางสาวปริยฉัตร ปักสังคะเนย์ วาปีปทุม อาคาร551624
0852 นายปรเมศ ปะระทัง วาปีปทุม อาคาร551625
0748 นายปรเมษฐ์ แสงโชติ วาปีปทุม อาคาร551626
0453 เด็กชายปวริศ อุบลบาล วาปีปทุม อาคาร551627
0607 นางสาวปวีณา ทานาม วาปีปทุม อาคาร551628
0658 นางสาวปวีณา อุปมัย วาปีปทุม อาคาร551629
0658 เด็กหญิงปัทมา ทนันชัย วาปีปทุม อาคาร551630
0454 นางสาวปัทมาพร ยางจันทร์ วาปีปทุม อาคาร551631
0688 นางสาวปานทิพย์ รัตนฐานู วาปีปทุม อาคาร551632
0751 นางสาวปิยดา พุดลา วาปีปทุม อาคาร551633
0687 เด็กหญิงปิยธิดา คำสิงห์สัย วาปีปทุม อาคาร551634
0559 นางสาวปิยพร ประมูลจะนัง วาปีปทุม อาคาร551635
0464 เด็กหญิงปิยมาลย์ ทะวะลัย วาปีปทุม อาคาร551636
0648 นายปิยวัฒน์ ดีสงคราม วาปีปทุม อาคาร551637
0832 เด็กชายพงศธร ทองพา วาปีปทุม อาคาร551638
0571 เด็กชายพงศภัค ตั้งกิจเจริญพงษ์ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย อาคาร551639
0647 นายพงศภัค ยุซิ วาปีปทุม อาคาร551640
0648 นายพงษ์เจริญ ดอกแขมกลาง วาปีปทุม อาคาร55211
0750 นางสาวพรณภา บัวรัตน์ วาปีปทุม อาคาร55212
0559 นางสาวพรนัชชา มัดถาปะตัง วาปีปทุม อาคาร55213
0836 นายพรพิพัฒน์ ปีติโกศล วาปีปทุม อาคาร55214
0649 นางสาวพรรณวรินทร์ จันทะแสง วาปีปทุม อาคาร55215
0793 เด็กหญิงพรรภษา ประทุมแสง วาปีปทุม อาคาร55216
0649 นางสาวพรหมพร ภุมรินทร์ วาปีปทุม อาคาร55217
0790 เด็กหญิงพรอุมา ประกอบแสง วาปีปทุม อาคาร55218
0658 เด็กหญิงพัชญาภรณ์ อนุสา วาปีปทุม อาคาร55219
0553 นางสาวพัชฎาภา ทานิสุทธิ์ วาปีปทุม อาคาร552110
0781 เด็กหญิงพัชรพร ปาปะทัง วาปีปทุม อาคาร552111
0687 เด็กหญิงพัชราภรณ์ นามหาพิสม์ วาปีปทุม อาคาร552112
0545 นายพัฒนศิริ น้อยวิมล วาปีปทุม อาคาร552113
0751 นายพัฒน์เกียรติ ประมาคะเต วาปีปทุม อาคาร552114
0648 เด็กชายพิชชากร แก่นคำ วาปีปทุม อาคาร552115
0818 เด็กหญิงพิชมญชุ์ บรรณศรี วาปีปทุม อาคาร552116
0658 เด็กหญิงพิมพกา อัตเนย์ วาปีปทุม อาคาร552117
0751 นางสาวพิมพ์ชนก ศรีสังข์ วาปีปทุม อาคาร552118
0783 เด็กหญิงพิมพ์ดาว อุ่นวิเศษ สารคามพิทยาคม อาคาร552119
0418 นางสาวพิมพ์นรี สุนทรสนิท วาปีปทุม อาคาร552120
0459 นางสาวพิมลพรรณ ปาสาจะ วาปีปทุม อาคาร552121
0750 นางสาวพิยะดา มาตราช วาปีปทุม อาคาร552122
0459 นางสาวพิราวรรณ สิงหาราโท วาปีปทุม อาคาร552123
0800 นางสาวพูลทอง นาเมือง สารคามพิทยาคม อาคาร552124
0647 เด็กหญิงภควดี ประทุม วาปีปทุม อาคาร552125
0778 เด็กชายภราดร โพธิ์พัฒน์ วาปีปทุม อาคาร552126
0607 นางสาวภัทรวรินทร์ สุจจะชารี วาปีปทุม อาคาร552127
0454 นางสาวภัทราภรณ์ ตันติโน วาปีปทุม อาคาร552128
0774 เด็กชายภาคภูมิ พืชผักหวาน วาปีปทุม อาคาร552129
0693 นางสาวภารุณีย์ ปักกาโล นาดูนประชาสรรพ์ อาคาร552130
0649 นางสาวภิราวรรณ อิศรางกูร ณ อยุธยา วาปีปทุม อาคาร552131
0792 เด็กชายภูริภัทร โสมทอง วาปีปทุม อาคาร552132
0774 นายภูวดล สาสีดา วาปีปทุม อาคาร552133
0610 นายภูวดล ศรีธรณ์ ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก อาคาร552134
0458 นายมงคล มูลศรี วาปีปทุม อาคาร552135
0458 เด็กชายมงคล อามาตร วาปีปทุม อาคาร552136
0750 นางสาวมณฑิรา สุทุม วาปีปทุม อาคาร552137
0687 เด็กหญิงมนต์นภา เวโสวา วาปีปทุม อาคาร552138
0607 นางสาวมนปธิยา ขันตรี วาปีปทุม อาคาร552139
0751 เด็กหญิงมนัชญา จิตริต วาปีปทุม อาคาร552140
0793 เด็กหญิงมัณฑนา พานนิล วาปีปทุม อาคาร55221
0781 นางสาวมัลลิกา บุญภักดี วาปีปทุม อาคาร55222
0460 เด็กหญิงมานิตา น้อยศรี วาปีปทุม อาคาร55223
0658 เด็กหญิงมาริษา โรมจันทร์ วาปีปทุม อาคาร55224
0832 เด็กหญิงมาริษา โรมจันทร์ วาปีปทุม อาคาร55225
0607 นางสาวมินตรา ขันมะณี วาปีปทุม อาคาร55226
0845 นางสาวมินตรา สร้อยคา วาปีปทุม อาคาร55227
0793 นางสาวมุกระวี ศรีสุรักษ์ วาปีปทุม อาคาร55228
0559 เด็กหญิงมุทิตา เส็งนา วาปีปทุม อาคาร55229
0464 นางสาวยลดา ทวีฤทธิ์ วาปีปทุม อาคาร552210
0658 นางสาวรจตนา เยื่องกระโทก วาปีปทุม อาคาร552211
0747 นายรชต สารมาตย์ วาปีปทุม อาคาร552212
0639 นายรัชชานนท์ สุธรรม วาปีปทุม อาคาร552213
0658 เด็กหญิงรัชฎาพร อุปมา วาปีปทุม อาคาร552214
0464 เด็กหญิงรัชนีกร กองบุตร วาปีปทุม อาคาร552215
0548 นางสาวรัชนีกร กลิ่นขาว วาปีปทุม อาคาร552216
0647 เด็กชายรัฐนันท์ คำโคกกลาง วาปีปทุม อาคาร552217
0751 เด็กหญิงรัตนา อัตเนย์ วาปีปทุม อาคาร552218
0747 นางสาวรัตนาวดี กวดนอก วาปีปทุม อาคาร552219
0464 เด็กหญิงรินลดา เสดสิทธิ์ วาปีปทุม อาคาร552220
0681 เด็กหญิงรุ้งตะวัน พันแน่น บ้านนาฝาย อาคาร552221
0464 นางสาวลลิตพรรณ นามสี วาปีปทุม อาคาร552222
0750 นางสาวลินดา ไลออน วาปีปทุม อาคาร552223
0608 เด็กหญิงวชิรญาณ์ สังฆมณี วาปีปทุม อาคาร552224
0385 เด็กชายวชิรวิทย์ ปองไป สาธิต มมส. (ฝ่ายมัธยม) อาคาร552225
0790 เด็กหญิงวณิชยา ราชมนตรี วาปีปทุม อาคาร552226
0465 เด็กชายวรจักร ละถาตา วาปีปทุม อาคาร552227
0454 นางสาววรนุช หนูแก้ว วาปีปทุม อาคาร552228
0545 นายวรพจน์ ปัตตายะโส วาปีปทุม อาคาร552229
0690 นางสาววรรณวษา ประทุม วาปีปทุม อาคาร552230
0778 เด็กชายวรากร ใสโพธิ์ วาปีปทุม อาคาร552231
0464 นางสาววราพร พันธากุล วาปีปทุม อาคาร552232
0460 เด็กหญิงวรารัตน์ นนพิภักดิ์ วาปีปทุม อาคาร552233
0417 นางสาววลัยลักษณ์ วัณฎ์สุธกานต์ ยโสธรพิทยาคม อาคาร552234
0460 เด็กหญิงวสุนันท์ แก้วทะวงศ์ วาปีปทุม อาคาร552235
0639 เด็กชายวัชรพล สุพะกำ วาปีปทุม อาคาร552236
0607 นางสาววัชรมน ปัจจัยคา วาปีปทุม อาคาร552237
0852 นายวัชระ ชะชำ วาปีปทุม อาคาร552238
0778 เด็กชายวัชราดล ทองภูธร วาปีปทุม อาคาร552239
0458 เด็กชายวัชรินทร์ แสนคำ วาปีปทุม อาคาร552240
0748 นายวัฒนา ปักกะสาตัง วาปีปทุม อาคาร55231
0778 เด็กชายวาคิม จันทิชัย วาปีปทุม อาคาร55232
0690 เด็กหญิงวิจิตรา ดงอุทิศ วาปีปทุม อาคาร55233
0793 นางสาววิชชุลดา สืบสุนทร วาปีปทุม อาคาร55234
0750 นางสาววิชญาดา ปะวะเสนะ วาปีปทุม อาคาร55235
0750 นางสาววิภาดา สุวรรณวงศ์ วาปีปทุม อาคาร55236
0460 นางสาววิภารัตน์ ปาสานัง วาปีปทุม อาคาร55237
0792 เด็กชายวิศวะ พรดี วาปีปทุม อาคาร55238
0647 เด็กชายวิศวะ ไชยรักษ์ วาปีปทุม อาคาร55239
0463 นายวิษณุลักษณ์ สิงสุพรรณ วาปีปทุม อาคาร552310
0545 นายวีรพล กวางประชัน วาปีปทุม อาคาร552311
0778 นายวุฒิชัย มาตตรา วาปีปทุม อาคาร552312
0682 เด็กชายวุฒิพงษ์ ดาวงษ์ วาปีปทุม อาคาร552313
0463 เด็กชายวุฒิสิทธิ์ แสนบุญศิริ วาปีปทุม อาคาร552314
0742 เด็กหญิงศตพร โอฬาริกโยธิน สตรีศึกษา อาคาร552315
0690 นางสาวศรสวรรค์ วันไชย วาปีปทุม อาคาร552316
0461 เด็กหญิงศรัญญา กะกูลนิตย์ วาปีปทุม อาคาร552317
0782 นายศรายุทธ ประทุมพร วาปีปทุม อาคาร552318
0478 นางสาวศศิกานต์ บักกาเต วาปีปทุม อาคาร552319
0690 นางสาวศศิกานต์ สินเมฆา วาปีปทุม อาคาร552320
0464 นางสาวศศิกานต์ ปักกาเต วาปีปทุม อาคาร552321
0783 เด็กหญิงศศิธร ชื่นตา สารคามพิทยาคม อาคาร552322
0690 เด็กหญิงศศิธร พลกำแหง วาปีปทุม อาคาร552323
0781 นางสาวศศิธร โนแก้ว วาปีปทุม อาคาร552324
0693 นางสาวศศิธร ดอกชา นาดูนประชาสรรพ์ อาคาร552325
0461 นางสาวศศิประภา สุนทะวงค์ วาปีปทุม อาคาร552326
0750 นางสาวศศิวิมล เรืองพร วาปีปทุม อาคาร552327
0774 นายศักดิ์สิทธิ์ ไชยคุณ วาปีปทุม อาคาร552328
0750 นางสาวศิรประภา ปาปะทัง วาปีปทุม อาคาร552329
0783 เด็กหญิงศิรภัสสร ชิตบัณฑิตย์ สารคามพิทยาคม อาคาร552330
0782 นางสาวศิริลักษณ์ อันทะชัย วาปีปทุม อาคาร552331
0461 นางสาวศิริลักษณ์ ตะชา วาปีปทุม อาคาร552332
0461 นางสาวศิริลักษณ์ มะลาศรี วาปีปทุม อาคาร552333
0782 เด็กชายศิริเมขล์ สุขะปะรำ วาปีปทุม อาคาร552334
0454 เด็กหญิงศิวพร ครองสาดี วาปีปทุม อาคาร552335
0781 เด็กหญิงศิิริกัญญา อยู่เย็น วาปีปทุม อาคาร552336
0458 นายศุภกร จำปาแดง วาปีปทุม อาคาร552337
0832 นายศุภกฤต สุนทะวงศ์ วาปีปทุม อาคาร552338
0658 เด็กหญิงศุภกาญ สังขะเพท วาปีปทุม อาคาร552339
0454 นางสาวศุภาวรรณ ศิริสำราญ วาปีปทุม อาคาร552340
0553 นายสถาพร ปะกิระคะ วาปีปทุม อาคาร55241
0660 นางสาวสรัลพร ปาปะขัง วาปีปทุม อาคาร55242
0453 นายสหรัฐ ไฝจันทึก วาปีปทุม อาคาร55243
0458 เด็กชายสหัศวรรษ แสงสวาท วาปีปทุม อาคาร55244
0748 นายสันติ ปาปะสา วาปีปทุม อาคาร55245
0465 เด็กชายสิทธิพงศ์ ปฎิเวชพัฒนางกูร วาปีปทุม อาคาร55246
0748 นายสิทธิพร หันดี วาปีปทุม อาคาร55247
0780 นายสิทธิศักดิ์ กมลสาร วาปีปทุม อาคาร55248
0453 นายสิริชัย อุปกัง วาปีปทุม อาคาร55249
0548 นางสาวสิริธิดา คำสะไมล์ วาปีปทุม อาคาร552410
0780 นายสิรินันท์ ปริตวา วาปีปทุม อาคาร552411
0454 นางสาวสิรินาถ จันทรเจริญ วาปีปทุม อาคาร552412
0658 เด็กหญิงสิริยากร พันชาด วาปีปทุม อาคาร552413
0559 นางสาวสิริยากร เราะไทสงค์ วาปีปทุม อาคาร552414
0461 นางสาวสุกัญญา มีแก้ว วาปีปทุม อาคาร552415
0461 เด็กหญิงสุกัญญา สาระลัย วาปีปทุม อาคาร552416
0794 เด็กหญิงสุกุยา แขวงเมือง วาปีปทุม อาคาร552417
0610 นางสาวสุจิตรา ดงไมตรี ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก อาคาร552418
0747 นางสาวสุจิรา จันทศรี วาปีปทุม อาคาร552419
0794 นางสาวสุชัญญา สุริยขันธ์ วาปีปทุม อาคาร552420
0752 นางสาวสุชาวดี นนตะสี วาปีปทุม อาคาร552421
0649 นางสาวสุดารัตน์ กาฬเนตร์ วาปีปทุม อาคาร552422
0461 นางสาวสุนิสา สีปัจฉิม วาปีปทุม อาคาร552423
0658 เด็กหญิงสุปรียา ชนะพจน์ วาปีปทุม อาคาร552424
0455 นางสาวสุปรียา ศรีวะรมย์ วาปีปทุม อาคาร552425
0660 เด็กหญิงสุพรรษา สีหาบุดโต วาปีปทุม อาคาร552426
0607 นางสาวสุพัฒนา มีหา วาปีปทุม อาคาร552427
0690 เด็กหญิงสุพัตรา ปิสายะสา วาปีปทุม อาคาร552428
0461 นางสาวสุพิชชา รัตนแสง วาปีปทุม อาคาร552429
0461 นางสาวสุภาพร จันดำ วาปีปทุม อาคาร552430
0794 นางสาวสุภาวดี ชินคำ วาปีปทุม อาคาร552431
0688 นางสาวสุภาวดี สารถี วาปีปทุม อาคาร552432
0639 นายสุภาษิต พัฒนิบูลย์ วาปีปทุม อาคาร552433
0455 นางสาวสุมิตรา ยะถา วาปีปทุม อาคาร552434
0792 เด็กชายสุริยันต์ มาดาโต วาปีปทุม อาคาร552435
0699 เด็กหญิงสุรีรัตน์ แห้วเพชร บ้านหนองไฮ อาคาร552436
0648 นายสุรเกียรติ ภิบาลจอมมี วาปีปทุม อาคาร552437
0461 นางสาวสุวนันท์ หมั่นพุ่ม วาปีปทุม อาคาร552438
0782 เด็กหญิงสโรชา ปะเสระกัง วาปีปทุม อาคาร552439
0818 นางสาวสไบทิพย์ เพชรอินทร์ วาปีปทุม อาคาร552440
0462 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย แนนกลาง วาปีปทุม อาคาร55251
0782 เด็กหญิงหฤทัย สุนนนาม วาปีปทุม อาคาร55252
0782 นางสาวอชิรญา สนุกล้ำ วาปีปทุม อาคาร55253
0774 นายอดิศักดิ์ อาจเจริญ วาปีปทุม อาคาร55254
0792 เด็กชายอติคุณ ปิดสาโย วาปีปทุม อาคาร55255
0458 เด็กชายอติชาต ปิดสาใย วาปีปทุม อาคาร55256
0660 เด็กหญิงอนันตาย์ ศรีสอาด วาปีปทุม อาคาร55257
0463 เด็กชายอนุชา กุยวาปี วาปีปทุม อาคาร55258
0774 เด็กชายอนุวัฒน์ พลนวน วาปีปทุม อาคาร55259
0682 เด็กชายอนุศร รัดพรม วาปีปทุม อาคาร552510
0690 เด็กหญิงอภัสรา สืบสุนทร วาปีปทุม อาคาร552511
0418 นางสาวอภิญญา หลาบมาลา วาปีปทุม อาคาร552512
0836 นายอภิรักษ์ มูลจันทร์ วาปีปทุม อาคาร552513
0751 นายอภิรักษ์ ปาปะกัง วาปีปทุม อาคาร552514
0608 นายอภิวัฒน์ ปะนัดเถ วาปีปทุม อาคาร552515
0648 นายอภิสิทธิ์ มิมาชา วาปีปทุม อาคาร552516
0782 เด็กหญิงอมรรัตน์ ปัญญาละ วาปีปทุม อาคาร552517
0466 เด็กชายอมฤตกร โพธิ์หมุด วาปีปทุม อาคาร552518
0773 นางสาวอรทัย ประพลแสน วาปีปทุม อาคาร552519
0553 นางสาวอรอิศรา อินศร วาปีปทุม อาคาร552520
0690 เด็กหญิงอริสา อารพล วาปีปทุม อาคาร552521
0780 นายอัครรัตนชัย แสนสนุก วาปีปทุม อาคาร552522
0823 นายอัครเดช บุตรศรี สาธิต มมส. (ฝ่ายมัธยม) อาคาร552523
0832 เด็กหญิงอัชฌา จงเทพ วาปีปทุม อาคาร552524
0792 นายอัมรินทร์ ฮาดภักดี วาปีปทุม อาคาร552525
0466 นายอัษฎาวุธ ปิ่นแก้ว วาปีปทุม อาคาร552526
0747 นางสาวอาทิตยา โสดาปัดชา วาปีปทุม อาคาร552527
0748 นายอิทธิเดช โคตรแก้ว วาปีปทุม อาคาร552528
0660 นางสาวอินทิรา ปัดถามา วาปีปทุม อาคาร552529
0761 นางสาวอินทิรา อินบำรุง บำเหน็จณรงค์วิทยาคม อาคาร552530
0682 นายอิสระ ครองก่ำ วาปีปทุม อาคาร552531
0453 เด็กชายิอนุวัฒน์ คอนรัมย์ วาปีปทุม อาคาร552532
0455 นางสาวิอนุสรา เภาศรี วาปีปทุม อาคาร552533
0459 เด็กหญิงเกตวดี ผลสง่า วาปีปทุม อาคาร552534
0574 เด็กหญิงเกตุกนก ศรีปานวงศ์ ปทุมรัตต์พิทยาคม อาคาร552535
0463 นางสาวเกตุแก้ว ดอนขันธ์ วาปีปทุม อาคาร552536
0748 นายเกริกเกียรติ ปัดถามา วาปีปทุม อาคาร552537
0682 เด็กหญิงเกวลิน พลพิทักษ์ วาปีปทุม อาคาร552538
0648 นางสาวเกวลี เรืองบุญ วาปีปทุม อาคาร552539
0548 นางสาวเกศกนก มูลสมบัติ วาปีปทุม อาคาร552540
0749 นางสาวเจษฎาพร ผันอากาศ วาปีปทุม อาคาร55261
0420 เด็กชายเจษฎาพร อุปเถย์ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย อาคาร55262
0792 นายเดชฤทธิ์ จิตฤทธิ์ วาปีปทุม อาคาร55263
0457 เด็กชายเทพกานต์ ประจะเนย์ วาปีปทุม อาคาร55264
0553 นายเทวฤทธฺ์ มามี วาปีปทุม อาคาร55265
0793 นางสาวเนตรดาว วรเท่า วาปีปทุม อาคาร55266
0452 เด็กหญิงเนตรดาว คำภูมี วาปีปทุม อาคาร55267
0781 เด็กหญิงเบญจมาศ ดวงศรี วาปีปทุม อาคาร55268
0454 นางสาวเบญจมาศ นวลไธสง วาปีปทุม อาคาร55269
0750 นางสาวเบญจมาศ ประนัดถานัง วาปีปทุม อาคาร552610
0653 นางสาวเบญจวรรณ จันทศร วาปีปทุม อาคาร552611
0418 นางสาวเบญญทิพย์ ปลื้มไธสง วาปีปทุม อาคาร552612
0553 นางสาวเบญญทิพย์ นนทานำ วาปีปทุม อาคาร552613
0781 เด็กหญิงเบญญาภา นนเทศา วาปีปทุม อาคาร552614
0750 นางสาวเพชรี ผลสง่า วาปีปทุม อาคาร552615
0464 นางสาวเพลินพิศ แก้วสังข์ วาปีปทุม อาคาร552616
0687 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา ปักเขมายัง วาปีปทุม อาคาร552617
0559 เด็กหญิงเพ็ญพิชญา ศรีโฮง วาปีปทุม อาคาร552618
0462 นางสาวเสาวภา เจียงยี่หว้า วาปีปทุม อาคาร552619
0610 นางสาวเสาวลักษณ์ นามสมบูรณ์ ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก อาคาร552620
0773 นายเอกภพ แสนบุตรดา วาปีปทุม อาคาร552621
0648 นายโสภณัฐ ปราณี วาปีปทุม อาคาร552622