การสอบแข่งขันวัดอัจฉริยภาพทางภาษาอังกฤษ (ENGLISH GENIUS)
ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2560

  รหัสสมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน อาคารห้องสอบที่เลขที่นั่งสอบ
0784 เด็กหญิงกนกพร วิชา วาปีปทุม อาคาร88151
0497 เด็กหญิงกนกพร ประธิปอาราม วาปีปทุม อาคาร88152
0786 เด็กหญิงกนกวรรณ นาเมือง วาปีปทุม อาคาร88153
0753 เด็กหญิงกนกวรรณ แก้วสียา นาข่าวิทยาคม อาคาร88154
0389 เด็กหญิงกรรณิกา วันวาน วาปีปทุม อาคาร88155
0500 เด็กชายกฤตณัฐ ลามะให วาปีปทุม อาคาร88156
0784 เด็กชายกฤษฎา นินทะราช วาปีปทุม อาคาร88157
0760 เด็กหญิงกฤษติยากร ลาภอาษา ปทุมรัตต์พิทยาคม อาคาร88158
0784 เด็กชายกฤษนล ประพฤติใน วาปีปทุม อาคาร88159
0500 เด็กหญิงกลิ่นสุคนธ์ สิงห์ดาว วาปีปทุม อาคาร881510
0825 เด็กชายกวินกรณ์ มาตมูล สารคามพิทยาคม อาคาร881511
0473 เด็กหญิงกัญจน์กมล ธรรมสัตย์ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย อาคาร881512
0786 เด็กหญิงกัญญากรณ์ ประพนแสน วาปีปทุม อาคาร881513
0389 เด็กหญิงกัญญาณัฐ สัตตรัตนำพร วาปีปทุม อาคาร881514
0501 เด็กหญิงกัญญารัตน์ ประทุมรุ่ง วาปีปทุม อาคาร881515
0392 เด็กหญิงกัญญารัตน์ พรอินทร์ วาปีปทุม อาคาร881516
0786 เด็กหญิงกัญญารัตน์ วัฒนบุตร วาปีปทุม อาคาร881517
0475 เด็กหญิงกัญญารัตน์ ขึ้นนกคุ้ม วาปีปทุม อาคาร881518
0826 เด็กหญิงกัญญาวีร์ โมกศรี สารคามพิทยาคม อาคาร881519
0785 เด็กหญิงกัณฑิมา บุญศร วาปีปทุม อาคาร881520
0666 เด็กชายกัณตภน ฝ่ายชรา กุฉินารายณ์ อาคาร881521
0785 เด็กหญิงกัลยกร วงศ์วิศิษฐ์ วาปีปทุม อาคาร881522
0389 เด็กหญิงกัลยรัตน์ ปาปะขำ วาปีปทุม อาคาร881523
0499 เด็กหญิงกัลยา สกุลรักษ์ วาปีปทุม อาคาร881524
0498 เด็กหญิงกัลยาณี สมศรี วาปีปทุม อาคาร881525
0537 เด็กหญิงกาญจนรัตน์ ประมาระเต วาปีปทุม อาคาร881526
0725 เด็กชายกายสิทธิ์ ลุงไธสง วาปีปทุม อาคาร881527
0471 เด็กชายกิตตินันท์ ฤทธิ์จันดี วาปีปทุม อาคาร881528
0537 เด็กชายกิตติพงษ์ เถาลูน วาปีปทุม อาคาร881529
0757 เด็กหญิงกิตติมา มูลลี ปทุมรัตต์พิทยาคม อาคาร881530
0497 เด็กหญิงกิตติยา บัวรัตน์ วาปีปทุม อาคาร881531
0500 เด็กหญิงกิตติยา ปะภูชะเน วาปีปทุม อาคาร881532
0471 เด็กชายกิตติศักดิ์ ฤกษ์สมพงษ์ วาปีปทุม อาคาร881533
0497 เด็กชายกิตติ์พิพัฒน์ เรืองสมบัติ วาปีปทุม อาคาร881534
0366 เด็กหญิงกิติญาดา ลิมเรืองรอง ร้อยเอ็ดวิทยาลัย อาคาร881535
0389 เด็กหญิงกิติญาพร ไวจันทร์ วาปีปทุม อาคาร881536
0471 เด็กชายกิติศักดิ์ คุณพิภาก วาปีปทุม อาคาร881537
0392 เด็กหญิงกิรตา สิงจานุสงค์ วาปีปทุม อาคาร881538
0786 เด็กชายกีรติ เพชรนาวาส วาปีปทุม อาคาร881539
0392 เด็กหญิงกุลปริยา ไชยปัญหา วาปีปทุม อาคาร881540
0471 เด็กชายขจรศักดิ์ ปัดถานัง วาปีปทุม อาคาร88161
0786 เด็กหญิงขนิษฐา วิเศษศรี วาปีปทุม อาคาร88162
0499 เด็กหญิงขวัญเนตร ปาริสาเก วาปีปทุม อาคาร88163
0392 เด็กชายคชพล สกุลจิตจินดา วาปีปทุม อาคาร88164
0501 เด็กชายคณาธิป กันยาสนธิ์ วาปีปทุม อาคาร88165
0785 เด็กชายครรชิท เสตสิทธิ์ วาปีปทุม อาคาร88166
0475 เด็กหญิงคุนัญญา ประดับวัน วาปีปทุม อาคาร88167
0786 เด็กหญิงจตุพร อร่ามพัฒนพงษ์ วาปีปทุม อาคาร88168
0388 เด็กชายจรูญวิทย์ ปทุมชาติพัฒน์ วาปีปทุม อาคาร88169
0537 เด็กหญิงจอมขวัญ ประกิระสา วาปีปทุม อาคาร881610
0784 เด็กหญิงจารุวรรณ ปัญญาละ วาปีปทุม อาคาร881611
0450 เด็กหญิงจินต์จุฑา เขตคาม สารคามพิทยาคม อาคาร881612
0786 เด็กหญิงจิรภัทร์ ชามาตร์ วาปีปทุม อาคาร881613
0499 เด็กชายจิรภาส ดงอุทิศ วาปีปทุม อาคาร881614
0784 เด็กชายจิรวัฒน์ ละทัยนิล วาปีปทุม อาคาร881615
0785 เด็กหญิงจิระนันท์ กำบังกาย วาปีปทุม อาคาร881616
0537 เด็กหญิงจิรัชญา รื่นเทียน วาปีปทุม อาคาร881617
0388 เด็กชายจิรายุ วันบัวแดง วาปีปทุม อาคาร881618
0499 เด็กหญิงจีรนันท์ เบ้าสิงห์ วาปีปทุม อาคาร881619
0498 เด็กหญิงจีรนันท์ แคนสุนิน วาปีปทุม อาคาร881620
0825 เด็กชายจีรภัทร ชุติมันตพงศ์ สารคามพิทยาคม อาคาร881621
0785 เด็กหญิงจีรวรรณ สิงห์กลิ่น วาปีปทุม อาคาร881622
0784 เด็กหญิงจีระพร สุนทะวงศ์ วาปีปทุม อาคาร881623
0499 เด็กหญิงจุฑามาศ จอมศรีกระยอม วาปีปทุม อาคาร881624
0753 เด็กหญิงจุฑามาศ ศรีกุลคร นาข่าวิทยาคม อาคาร881625
0644 เด็กชายจุลจักร มูลจักร วาปีปทุม อาคาร881626
0785 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ อยู่หนูพะเนา วาปีปทุม อาคาร881627
0753 เด็กหญิงฉัตรชฎาภรณ์ ปะมา นาข่าวิทยาคม อาคาร881628
0784 เด็กหญิงฉัตรพร ชาวด่าน วาปีปทุม อาคาร881629
0786 เด็กหญิงชญานิษฐ์ ปาปะเขา วาปีปทุม อาคาร881630
0392 เด็กหญิงชฎาพร มรกต วาปีปทุม อาคาร881631
0786 เด็กชายชนะชน สุกรี วาปีปทุม อาคาร881632
0498 เด็กหญิงชนัญชิดา ปะนะสุนา วาปีปทุม อาคาร881633
0609 เด็กหญิงชนัญธิดา เปลือยหนองแข้ สตรีศึกษา อาคาร881634
0476 เด็กหญิงชนาภา ตะภูวิญญู วาปีปทุม อาคาร881635
0684 เด็กหญิงชนิกานต์ แก้วชนะ นาดูนประชาสรรพ์ อาคาร881636
0499 เด็กหญิงชนิภา กิลี วาปีปทุม อาคาร881637
0684 เด็กหญิงชมพูนุช บุตรดาวงศ์ นาดูนประชาสรรพ์ อาคาร881638
0392 เด็กหญิงชลธิชา ประพฤติใน วาปีปทุม อาคาร881639
0498 เด็กหญิงชลธิชา หลักคำพันธ์ วาปีปทุม อาคาร881640
0786 เด็กหญิงชลลดา ซุยสูงเนิน วาปีปทุม อาคาร88171
0380 เด็กหญิงชลิดา ทิวสระแก้ว สาธิต มข. (ฝ่ายมัธยมศึกษา) อาคาร88172
0389 เด็กหญิงชลิตา ฉายจิต วาปีปทุม อาคาร88173
0541 เด็กหญิงชลิตา ปัจจัยยัง วาปีปทุม อาคาร88174
0678 เด็กหญิงชัชฎาภณ์ อุ่นอก นาดูนประชาสรรพ์ อาคาร88175
0499 เด็กหญิงชัชฏาภรณ์ ประสิระเตนัง วาปีปทุม อาคาร88176
0825 เด็กชายชัชพงศ์ บ้านใหม่ สารคามพิทยาคม อาคาร88177
0784 เด็กหญิงชัญญา พินิจมนตรี วาปีปทุม อาคาร88178
0497 เด็กชายชัยภัทร สุทธิจักร์ วาปีปทุม อาคาร88179
0388 เด็กชายชาคริต จันทรัตน์ วาปีปทุม อาคาร881710
0392 เด็กชายชาณวิทยา เก่งกว่าสิงห์ วาปีปทุม อาคาร881711
0785 เด็กหญิงชาณิดา ตรีประทุม วาปีปทุม อาคาร881712
0499 เด็กหญิงชิตชฏา ชัยมาตย์ วาปีปทุม อาคาร881713
0784 เด็กชายชิตดนัย โนราช วาปีปทุม อาคาร881714
0471 เด็กชายชินวัต วงษา วาปีปทุม อาคาร881715
0757 เด็กหญิงชุติกาญจน์ เนื้อน่วม ปทุมรัตต์พิทยาคม อาคาร881716
0785 เด็กชายชุติพงศ์ มัชปโม วาปีปทุม อาคาร881717
0392 เด็กหญิงชุติมา ไปดง วาปีปทุม อาคาร881718
0392 เด็กหญิงฌัชฎาภรณ์ บุญเรือ วาปีปทุม อาคาร881719
0785 เด็กหญิงญดาวรรณ จูมเกตุ วาปีปทุม อาคาร881720
0388 เด็กชายญาณกร จิตรมั่น วาปีปทุม อาคาร881721
0784 เด็กหญิงญาณาภรณ์ ชัยแหม่ง วาปีปทุม อาคาร881722
0784 เด็กหญิงญาณิศา ประสงค์คุณ วาปีปทุม อาคาร881723
0497 เด็กหญิงญาณิศา แสงเนตร วาปีปทุม อาคาร881724
0497 เด็กชายฐาปนา ทอดแสน วาปีปทุม อาคาร881725
0483 เด็กหญิงฐิติชญา โสภานิช สารคามพิทยาคม อาคาร881726
0666 เด็กหญิงฐิติพร จันทร์เหล่ กุฉินารายณ์ อาคาร881727
0678 เด็กหญิงฑิตยา หนอสีหา นาดูนประชาสรรพ์ อาคาร881728
0498 เด็กหญิงณภัสทรายแก้ว สิงห์ฉลาด วาปีปทุม อาคาร881729
0392 เด็กชายณัฎฐพล วาตรีบุญเรือง วาปีปทุม อาคาร881730
0498 เด็กหญิงณัฏฐณิชา พร้อมสมุด วาปีปทุม อาคาร881731
0785 เด็กชายณัฏฐ์กฤต พรหมบังเกิด วาปีปทุม อาคาร881732
0392 เด็กหญิงณัฐกาญจน์ หาญแรง วาปีปทุม อาคาร881733
0477 เด็กหญิงณัฐกานต์ ลาพันธุ์ วาปีปทุม อาคาร881734
0784 เด็กชายณัฐกิตติ์ กิลี วาปีปทุม อาคาร881735
0785 เด็กหญิงณัฐณิชา ทองพันธ์ วาปีปทุม อาคาร881736
0666 เด็กหญิงณัฐธิดา ดลสถิตย์ กุฉินารายณ์ อาคาร881737
0678 เด็กชายณัฐปคัลภ์ คำจันราช นาดูนประชาสรรพ์ อาคาร881738
0392 เด็กหญิงณัฐพร ยศม่าว วาปีปทุม อาคาร881739
0499 เด็กหญิงณัฐภรณ์ อินทไชย์ วาปีปทุม อาคาร881740
0825 เด็กหญิงณัฐริกา เล็กสูงเนิน สารคามพิทยาคม อาคาร88181
0786 เด็กหญิงณัฐวดี โพธิ์ที วาปีปทุม อาคาร88182
0541 เด็กหญิงณัฐวรรณ ดาบุดดี วาปีปทุม อาคาร88183
0392 เด็กหญิงณัฐวิภา วาจาสัตย์ วาปีปทุม อาคาร88184
0392 เด็กชายณัฐวุฒิ ปะวันโน วาปีปทุม อาคาร88185
0392 เด็กชายณัฐวุฒิ โยธามาศ วาปีปทุม อาคาร88186
0834 เด็กชายณัฐวุฒิ สีหาบุญมาก วาปีปทุม อาคาร88187
0537 เด็กชายณัฐวุฒิ ช่างเกวียน วาปีปทุม อาคาร88188
0786 เด็กชายณัฐสิทธิ์ ศรีรักษ์ วาปีปทุม อาคาร88189
0442 เด็กหญิงดลชนก ลามะให สารคามพิทยาคม อาคาร881810
0392 เด็กหญิงดลนภา ภู่โสภา วาปีปทุม อาคาร881811
0786 เด็กหญิงดวงหทัย ยะบุญมี วาปีปทุม อาคาร881812
0392 เด็กหญิงดัชณีกร มณีกัลป์ วาปีปทุม อาคาร881813
0725 เด็กชายตฤษนันท์ เกษมราชฏร์ วาปีปทุม อาคาร881814
0725 เด็กชายตะวัน สุวรรณโคตร วาปีปทุม อาคาร881815
0498 เด็กชายติณห์ ผึ่งบรรหาร วาปีปทุม อาคาร881816
0786 เด็กชายถิรวุฒิ จันทร์ภักดิ์ วาปีปทุม อาคาร881817
0471 เด็กชายทศพล พรหมภา วาปีปทุม อาคาร881818
0784 เด็กชายทักษิณ แสนทรัพย์ วาปีปทุม อาคาร881819
0500 เด็กหญิงทัตพิชา สีหาบุญมาก วาปีปทุม อาคาร881820
0498 เด็กหญิงทิพยรัตน์ ม่วงทำ วาปีปทุม อาคาร881821
0785 เด็กหญิงทิพย์วดี เละละ วาปีปทุม อาคาร881822
0392 เด็กหญิงทิพย์เนตร ประสงค์สุข วาปีปทุม อาคาร881823
0834 เด็กชายทิพาวตรี ปาติสัตย์ วาปีปทุม อาคาร881824
0388 เด็กชายธงชัย สุขสำราญ วาปีปทุม อาคาร881825
0825 เด็กชายธนกร ภาริสุข สารคามพิทยาคม อาคาร881826
0388 เด็กชายธนพล กองปัดชา วาปีปทุม อาคาร881827
0784 เด็กชายธนพัฒน์ เรืองชัง วาปีปทุม อาคาร881828
0786 เด็กหญิงธนภร ฉัตรศรี วาปีปทุม อาคาร881829
0772 เด็กหญิงธนภรณ์ แพร่เมือง วาปีปทุม อาคาร881830
0392 เด็กชายธนภัทร อินทรณรงค์ วาปีปทุม อาคาร881831
0757 เด็กชายธนภัทร สายโรจน์ ปทุมรัตต์พิทยาคม อาคาร881832
0392 เด็กชายธนภัทร์ บุญเพชร วาปีปทุม อาคาร881833
0392 เด็กชายธนวัฒน์ ชัชวาลมงคล วาปีปทุม อาคาร881834
0498 เด็กชายธนวิชญ์ จันทร์จ่าย วาปีปทุม อาคาร881835
0432 เด็กชายธนวิชญ์ แสบงบาลเจริญชัย ร้อยเอ็ดวิทยาลัย อาคาร881836
0678 เด็กชายธนวิทย์ ยางงาม นาดูนประชาสรรพ์ อาคาร881837
0784 เด็กชายธนวิน ปักกะทานัง วาปีปทุม อาคาร881838
0784 เด็กชายธนะรัตน์ นามสมบูรณ์ วาปีปทุม อาคาร881839
0784 เด็กชายธนากร บุกกระโทก วาปีปทุม อาคาร881840
0499 เด็กชายธนาธิป ปัจจัยคา วาปีปทุม อาคาร88221
0500 เด็กชายธนานุพล วาปีนา วาปีปทุม อาคาร88222
0834 เด็กหญิงธนาภรณ์ แสงแก้ว วาปีปทุม อาคาร88223
0498 เด็กชายธนินท์ แสนเสนา วาปีปทุม อาคาร88224
0784 เด็กชายธราดล นาสูงชน วาปีปทุม อาคาร88225
0497 เด็กชายธราเทพ บุตกะ วาปีปทุม อาคาร88226
0499 เด็กหญิงธรีรัตน์ นามสมบูรณ์ วาปีปทุม อาคาร88227
0500 เด็กหญิงธวัลรัตน์ ฤทธิ์จันดี วาปีปทุม อาคาร88228
0684 เด็กหญิงธวัลรัตน์ คุ้มไพทูลย์ นาดูนประชาสรรพ์ อาคาร88229
0699 เด็กหญิงธัญชนก ปิดสาเย บ้านหนองไฮ อาคาร882210
0497 เด็กหญิงธัญพิชชา ไชยเกตุ วาปีปทุม อาคาร882211
0567 เด็กหญิงธัญวรัฒน์ จอมคำสิงห์ สตรีศึกษา อาคาร882212
0786 เด็กหญิงธัทรินทร์ สีบุญ วาปีปทุม อาคาร882213
0501 เด็กชายธานุพงษ์ ไชยบัง วาปีปทุม อาคาร882214
0786 เด็กหญิงธิติมา อุปมัย วาปีปทุม อาคาร882215
0786 เด็กหญิงธินัดดา ชาฤทธิ์ วาปีปทุม อาคาร882216
0499 เด็กชายธีรพงศ์ สืบสุนทร วาปีปทุม อาคาร882217
0784 เด็กชายธีรพงษ์ ดอนโพน วาปีปทุม อาคาร882218
0537 เด็กชายธีรพงษ์ ชัยบุรี วาปีปทุม อาคาร882219
0785 เด็กชายธีรพัฒน์ ดอนโพน วาปีปทุม อาคาร882220
0784 เด็กชายธีรภัทร พวงศรี วาปีปทุม อาคาร882221
0499 เด็กชายธีรภัทร โพไพ วาปีปทุม อาคาร882222
0388 เด็กชายธีรภัทร ประวัดศรี วาปีปทุม อาคาร882223
0498 เด็กชายธีรวัฒน์ ขันบำรุง วาปีปทุม อาคาร882224
0471 เด็กชายธีรวัฒน์ เที่ยงดีฤทธิ์ วาปีปทุม อาคาร882225
0834 เด็กชายธีระวัฒน์ บุตตะกะ วาปีปทุม อาคาร882226
0392 เด็กชายธเนศพล ประภาศรี วาปีปทุม อาคาร882227
0786 เด็กชายธเนศวร สังโสม วาปีปทุม อาคาร882228
0834 เด็กชายนครินทร์ ชาวบ้านใน วาปีปทุม อาคาร882229
0477 เด็กหญิงนงนุช โยวะ วาปีปทุม อาคาร882230
0471 เด็กชายนนทวัช พรมบรรเทา วาปีปทุม อาคาร882231
0537 เด็กชายนพกฤต ทอนเสาร์ วาปีปทุม อาคาร882232
0388 เด็กชายนพคุณ เสริมแสง วาปีปทุม อาคาร882233
0684 เด็กหญิงนภัครประภา แก้วบุญเรือง นาดูนประชาสรรพ์ อาคาร882234
0788 เด็กหญิงนภัส ปะตังทะสา วาปีปทุม อาคาร882235
0390 เด็กหญิงนรินทรา พิจุลย์ วาปีปทุม อาคาร882236
0499 เด็กชายนรินธร ทุดปอ วาปีปทุม อาคาร882237
0786 เด็กหญิงนริสรา โยธาสุภาพ วาปีปทุม อาคาร882238
0785 เด็กหญิงนริสา รักธรรม วาปีปทุม อาคาร882239
0826 เด็กชายนฤบดินทร์ กุลชะโมรินทร์ สารคามพิทยาคม อาคาร882240
0757 เด็กหญิงนฤมล พุธมี ปทุมรัตต์พิทยาคม อาคาร88231
0497 เด็กหญิงนวพร โนราช วาปีปทุม อาคาร88232
0501 เด็กชายนวรัตน์ มะลาศรี วาปีปทุม อาคาร88233
0500 เด็กหญิงนัทกรานต์ แก้วหานาม วาปีปทุม อาคาร88234
0837 เด็กหญิงนันทพร ตรงแก้ว วาปีปทุม อาคาร88235
0501 เด็กชายนันทภูมิ พงษ์พยัคฆ์ วาปีปทุม อาคาร88236
0497 เด็กหญิงนันทิตา เองสวัสดิ์ วาปีปทุม อาคาร88237
0849 เด็กหญิงนันทิยา คำสมัย วาปีปทุม อาคาร88238
0786 เด็กหญิงนันท์นภัส เทียมกลาง วาปีปทุม อาคาร88239
0390 เด็กหญิงนันท์นภัส อุทัยแพน วาปีปทุม อาคาร882310
0476 เด็กหญิงนันภัทร ปาปะโพ วาปีปทุม อาคาร882311
0784 เด็กหญิงนัยน์ภัค ศรีบุระ วาปีปทุม อาคาร882312
0392 เด็กหญิงนิชนิภา เที่ยงเดช วาปีปทุม อาคาร882313
0497 เด็กหญิงนิชากรณ์ ปะกิคา วาปีปทุม อาคาร882314
0392 เด็กหญิงนิชานันท์ เกตุดี วาปีปทุม อาคาร882315
0497 เด็กชายนิติพัฒน์ ฆารสว่าง วาปีปทุม อาคาร882316
0471 เด็กชายนิธิกร นาคเกิด วาปีปทุม อาคาร882317
0785 เด็กหญิงน้ำฝน ศรีโยธา วาปีปทุม อาคาร882318
0786 เด็กชายบดินทร์ แสนสุข วาปีปทุม อาคาร882319
0678 เด็กหญิงบุญญิสา สายสิน นาดูนประชาสรรพ์ อาคาร882320
0784 เด็กหญิงบุณยจิตร ไปแดน วาปีปทุม อาคาร882321
0825 เด็กชายปฐมพงษ์ คงหอม สารคามพิทยาคม อาคาร882322
0541 เด็กหญิงปฐมพร พรมจักร์ วาปีปทุม อาคาร882323
0392 เด็กหญิงปฐวิกานต์ ประทุมรุ่ง วาปีปทุม อาคาร882324
0678 เด็กหญิงปณิษษา วารินกุต นาดูนประชาสรรพ์ อาคาร882325
0500 เด็กหญิงปนัดดา อันสุวรรณ วาปีปทุม อาคาร882326
0476 เด็กหญิงปนัดดา ทามาตย์ วาปีปทุม อาคาร882327
0443 เด็กหญิงปนัดดา มะสุริน นาดูนประชาสรรพ์ อาคาร882328
0785 เด็กหญิงปภาธิดา เยาวนารถ วาปีปทุม อาคาร882329
0497 เด็กหญิงปภาวรินท์ อามาตย์พล วาปีปทุม อาคาร882330
0772 เด็กหญิงประดิษฐา เซนนดา วาปีปทุม อาคาร882331
0497 เด็กหญิงปริณดา กึกก้อง วาปีปทุม อาคาร882332
0471 เด็กชายปรเมศ สุปะเม วาปีปทุม อาคาร882333
0498 เด็กชายปรเมษฐ์ ปะระทัง วาปีปทุม อาคาร882334
0497 เด็กหญิงปวริศา ภูมิภักดิ์ วาปีปทุม อาคาร882335
0826 เด็กหญิงปวีร์รตา ภู่เขียว สารคามพิทยาคม อาคาร882336
0786 เด็กหญิงปองขวัญ อินทร์ไชย วาปีปทุม อาคาร882337
0842 เด็กชายปัฐวิกร เทพภักดี วาปีปทุม อาคาร882338
0499 เด็กหญิงปัณณพร โรมวาปี วาปีปทุม อาคาร882339
0499 เด็กหญิงปานชนก นัยวัฒน์ วาปีปทุม อาคาร882340
0500 เด็กชายปานเทพ คะกะเนปะ วาปีปทุม อาคาร88241
0786 เด็กหญิงปาริฉัตร อุปโก วาปีปทุม อาคาร88242
0786 เด็กหญิงปาริษา โพธิ์ที วาปีปทุม อาคาร88243
0388 เด็กชายปารเมศ ภูสำรอง วาปีปทุม อาคาร88244
0786 เด็กหญิงปิยฉัตร ประทุม วาปีปทุม อาคาร88245
0477 เด็กหญิงปิยธิดา ภาแก้ว วาปีปทุม อาคาร88246
0392 เด็กชายปิยบุตร ใจภักดี วาปีปทุม อาคาร88247
0837 เด็กหญิงปิยพร สิงห์คำ วาปีปทุม อาคาร88248
0389 เด็กชายปิยวัฒน์ ปะระตะโก วาปีปทุม อาคาร88249
0785 เด็กชายปิยะทัศน์ อันแสน วาปีปทุม อาคาร882410
0684 เด็กหญิงปิ่นปรากรม พลดงนอก นาดูนประชาสรรพ์ อาคาร882411
0820 เด็กหญิงปุณยภา ภูแสนดี กุฉินารายณ์ อาคาร882412
0389 เด็กชายพงพนา ศรีสุนนท์พันธ์ วาปีปทุม อาคาร882413
0562 เด็กชายพงศภัค ตั้งกิจเจริญพงษ์ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย อาคาร882414
0441 เด็กชายพงศ์ธนากร นามทอง ร้อยเอ็ดวิทยาลัย อาคาร882415
0784 เด็กชายพงศ์ภรณ์ สีทอง วาปีปทุม อาคาร882416
0784 เด็กชายพงศ์เทพ จันทจิตร วาปีปทุม อาคาร882417
0475 เด็กชายพงษ์พัฒน์ บาริศรี วาปีปทุม อาคาร882418
0477 เด็กชายพงษ์เดช วัฒนบุตร วาปีปทุม อาคาร882419
0785 เด็กหญิงพรชิตา โยธานันท์ วาปีปทุม อาคาร882420
0784 เด็กหญิงพรทิดา มีสูนย์ วาปีปทุม อาคาร882421
0786 เด็กหญิงพรนภา สัตะโส วาปีปทุม อาคาร882422
0499 เด็กหญิงพรพิมล เราป้อมวาปี วาปีปทุม อาคาร882423
0390 เด็กหญิงพรรณชมภู เสี่ยงบุญ วาปีปทุม อาคาร882424
0788 เด็กหญิงพรรณิภา แก้วภา วาปีปทุม อาคาร882425
0784 เด็กหญิงพรไพลิน จันทะแสง วาปีปทุม อาคาร882426
0784 เด็กหญิงพลอยชมพู สุพะกำ วาปีปทุม อาคาร882427
0785 เด็กชายพลาธิป ประกิระนัง วาปีปทุม อาคาร882428
0699 เด็กหญิงพัชรนันท์ ศรีวรรณะ บ้านหนองไฮ อาคาร882429
0501 เด็กหญิงพัชรวรรณ ไปบน วาปีปทุม อาคาร882430
0785 เด็กหญิงพัชรินทร์ ประทัง วาปีปทุม อาคาร882431
0746 เด็กหญิงพัฒศวดี หลวงหลื่อ โคกล่ามพิทยาคม อาคาร882432
0784 เด็กหญิงพัณณิตา พิลาโท วาปีปทุม อาคาร882433
0753 เด็กหญิงพัณณิตา สารทอง นาข่าวิทยาคม อาคาร882434
0501 เด็กหญิงพัดลัดดา ปาสาเนย์ วาปีปทุม อาคาร882435
0475 เด็กชายพัทธพล พรมโคตร วาปีปทุม อาคาร882436
0772 เด็กชายพัสกร อ่อนสี วาปีปทุม อาคาร882437
0785 เด็กหญิงพิชชาภา ลำภาย วาปีปทุม อาคาร882438
0499 เด็กหญิงพิชญธิดา ปะวะเสนะ วาปีปทุม อาคาร882439
0786 เด็กหญิงพิชญา นวลเอี่ยม วาปีปทุม อาคาร882440
0788 เด็กชายพิชเญศ มีชัย วาปีปทุม อาคาร88251
0785 เด็กหญิงพิณทิพย์ หลักคำพันธ์ วาปีปทุม อาคาร88252
0784 เด็กชายพิทักษ์พงษ์ มั่งมี วาปีปทุม อาคาร88253
0497 เด็กหญิงพิมพ์ พลสีขาว วาปีปทุม อาคาร88254
0785 เด็กหญิงพิมพ์ญาดา ปทุมพร วาปีปทุม อาคาร88255
0390 เด็กหญิงพิมพ์นารา ทนอุบล วาปีปทุม อาคาร88256
0684 เด็กหญิงพิมลนาฏ ศรีทุมมี นาดูนประชาสรรพ์ อาคาร88257
0476 เด็กหญิงพิยะดา อุดทาทอง วาปีปทุม อาคาร88258
0784 เด็กชายพิเศษศักดิ์ ยาวาปี วาปีปทุม อาคาร88259
0389 เด็กชายพีรวิชญ์ ปะสังติโย วาปีปทุม อาคาร882510
0564 เด็กชายพีระณัช โยชน์ สารคามพิทยาคม อาคาร882511
0499 เด็กชายพีระวิชญ์ เพียนู วาปีปทุม อาคาร882512
0537 เด็กชายพุฒิพงศ์ มั่งคั่ง วาปีปทุม อาคาร882513
0497 เด็กหญิงพุดพิชญา ปะกิคา วาปีปทุม อาคาร882514
0785 เด็กชายฟ้าลิขิต ประมูลจะนัง วาปีปทุม อาคาร882515
0785 เด็กหญิงภควดี ปาปะไพ วาปีปทุม อาคาร882516
0499 เด็กชายภควัฒน์ ประกอบผล วาปีปทุม อาคาร882517
0498 เด็กหญิงภัชญา หาคลัง วาปีปทุม อาคาร882518
0475 เด็กชายภัทรพล กงจันดา วาปีปทุม อาคาร882519
0786 เด็กหญิงภัทรมน ผลรักษ์ วาปีปทุม อาคาร882520
0786 เด็กหญิงภัทรลดา กัณหา วาปีปทุม อาคาร882521
0746 เด็กหญิงภัทรวดี พลศรีราช โคกล่ามพิทยาคม อาคาร882522
0497 เด็กชายภัทรศาสตร์ โพธิมาตย์ วาปีปทุม อาคาร882523
0826 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ อินทร์แป้น สารคามพิทยาคม อาคาร882524
0390 เด็กหญิงภัทราพร มั่งมี วาปีปทุม อาคาร882525
0390 เด็กหญิงภัทราพรรณ พันชมภู วาปีปทุม อาคาร882526
0499 เด็กหญิงภาณินี มูละสิวะ วาปีปทุม อาคาร882527
0786 เด็กชายภูดิศ ธัญญศรี วาปีปทุม อาคาร882528
0498 เด็กชายภูธเนศ เมินเทียน วาปีปทุม อาคาร882529
0785 เด็กชายภูบดินทร์ ศรีสังข์ วาปีปทุม อาคาร882530
0785 เด็กชายภูมินทร์ คุณเทพ วาปีปทุม อาคาร882531
0785 เด็กชายภูวดล ต้นทอง วาปีปทุม อาคาร882532
0784 เด็กชายภูวดล ปะมาคะเต วาปีปทุม อาคาร882533
0610 เด็กชายภูวิศ คงทอง ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก อาคาร882534
0500 เด็กชายภูเบศ ทับสุวรรณ วาปีปทุม อาคาร882535
0499 เด็กชายมงคล ปองไป วาปีปทุม อาคาร882536
0498 เด็กหญิงมธุรส ลุนราษี วาปีปทุม อาคาร882537
0785 เด็กชายมนตรี กระทุ่มขันธ์ วาปีปทุม อาคาร882538
0725 เด็กหญิงมนัญญา สาโก วาปีปทุม อาคาร882539
0784 เด็กหญิงมาวิกา กิลี วาปีปทุม อาคาร882540
0440 เด็กหญิงยลรดา อุปะเก วาปีปทุม อาคาร88261
0785 เด็กหญิงยุพเรศ ภวาระศรี วาปีปทุม อาคาร88262
0485 เด็กชายรชฏ ชนะพันธ์ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย อาคาร88263
0785 เด็กหญิงรชยา คำขุลี วาปีปทุม อาคาร88264
0498 เด็กหญิงรดา วิศาลวิเศษวงศ์ วาปีปทุม อาคาร88265
0440 เด็กหญิงรสิตา ปาปะโพธฺิ์ วาปีปทุม อาคาร88266
0837 เด็กหญิงรังรอง ทองจุลละ วาปีปทุม อาคาร88267
0476 เด็กหญิงรัชฎาพร ปัตตายะโส วาปีปทุม อาคาร88268
0498 เด็กหญิงรัชฎาภรณ์ ปักกังวะยัง วาปีปทุม อาคาร88269
0693 เด็กหญิงรัฐกาล หลินภู นาดูนประชาสรรพ์ อาคาร882610
0497 เด็กชายรัฐชา วรหิน วาปีปทุม อาคาร882611
0476 เด็กหญิงรัตติกร ปักการะสัง วาปีปทุม อาคาร882612
0499 เด็กหญิงรัตติกาล คำแพง วาปีปทุม อาคาร882613
0785 เด็กหญิงรัตติกาล ไม่ยาก วาปีปทุม อาคาร882614
0784 เด็กชายรัตนพล มั่นทุกะ วาปีปทุม อาคาร882615
0825 เด็กชายรัตนพล ศรีสารคาม สารคามพิทยาคม อาคาร882616
0390 เด็กหญิงรัตนาภรณ์ มะโนชาติ วาปีปทุม อาคาร882617
0392 เด็กหญิงรัศมีรุ่ง อนุศิริ วาปีปทุม อาคาร882618
0785 เด็กหญิงรามาวดี อังคะ วาปีปทุม อาคาร882619
0498 เด็กชายรุจิกร นาวาอนุรักษ์ วาปีปทุม อาคาร882620
0760 เด็กชายวงศพัทธ์ บุญญะรัง ปทุมรัตต์พิทยาคม อาคาร882621
0826 เด็กชายวชิรวิทย์ นนทลือชา สารคามพิทยาคม อาคาร882622
0392 เด็กหญิงวณิชฌา ทรงมั่นศีล วาปีปทุม อาคาร882623
0673 เด็กชายวทัญญู ทิพยะบูลย์ วาปีปทุม อาคาร882624
0784 เด็กหญิงวนิดา ปฏิสัจจ์ วาปีปทุม อาคาร882625
0497 เด็กหญิงวนิดา ปองดี วาปีปทุม อาคาร882626
0684 เด็กหญิงวรดา พลคำ นาดูนประชาสรรพ์ อาคาร882627
0784 เด็กหญิงวรนันท์ แก้วภา วาปีปทุม อาคาร882628
0432 เด็กชายวรภัทร จงชูวณิชย์ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย อาคาร882629
0785 เด็กหญิงวรรณธิดา เปการี วาปีปทุม อาคาร882630
0497 เด็กหญิงวรรณษา โคตรก่ำ วาปีปทุม อาคาร882631
0497 เด็กหญิงวรัญญา ปาสาจัง วาปีปทุม อาคาร882632
0497 เด็กหญิงวรัญญา พันเชื้อ วาปีปทุม อาคาร882633
0837 เด็กหญิงวรางคณา เอกรักษา วาปีปทุม อาคาร882634
0784 เด็กหญิงวราพร ด้วงกระยอม วาปีปทุม อาคาร882635
0497 เด็กหญิงวริศรา ติดวงษา วาปีปทุม อาคาร882636
0786 เด็กชายวัชรพงษ์ แสนแก้ว วาปีปทุม อาคาร882637
0500 เด็กชายวัชรากร จุลศรี วาปีปทุม อาคาร882638
0392 เด็กหญิงวัชราภรณ์ สังสนั่น วาปีปทุม อาคาร882639
0392 เด็กชายวัชรินทร์ พิมสอน วาปีปทุม อาคาร882640
0785 เด็กหญิงวันวิสา ปักสังขาเนย์ วาปีปทุม อาคาร88271
0784 เด็กหญิงวัลลภา ทองคำนุช วาปีปทุม อาคาร88272
0392 เด็กหญิงวาริน พุฒพันธ์ วาปีปทุม อาคาร88273
0497 เด็กหญิงวิชชุดา บุษเนตร วาปีปทุม อาคาร88274
0784 เด็กชายวิทยา อามัสสา วาปีปทุม อาคาร88275
0392 เด็กหญิงวิภาดา ประภาวะนัง วาปีปทุม อาคาร88276
0673 เด็กหญิงวิภาลินี ปริเตสัง วาปีปทุม อาคาร88277
0499 เด็กหญิงวิภาวดี มหาวงค์ วาปีปทุม อาคาร88278
0837 เด็กหญิงวิยะดา เขียวชอ้อน วาปีปทุม อาคาร88279
0392 เด็กหญิงวิรัญญา หมื่นฤทธิ์ วาปีปทุม อาคาร882710
0497 เด็กหญิงวิรัลพัชร วงศ์คำมา วาปีปทุม อาคาร882711
0837 เด็กหญิงวิลาสินี โสดาปัดชา วาปีปทุม อาคาร882712
0698 เด็กชายวิศรุต แก้วลาย วาปีปทุม อาคาร882713
0784 เด็กชายวีรภัทร ศรีเสนา วาปีปทุม อาคาร882714
0537 เด็กชายวีรภัทร จอมศรีกระยอม วาปีปทุม อาคาร882715
0826 เด็กชายวีรวิชญ์ อมรไชยพัฒน์ สารคามพิทยาคม อาคาร882716
0681 เด็กชายวีรเทพ หอมมาลัย บ้านนาฝาย อาคาร882717
0475 เด็กชายวุฒิชัย ทองจุลละ วาปีปทุม อาคาร882718
0501 เด็กชายวุฒิพร กุณโฮง วาปีปทุม อาคาร882719
0725 เด็กหญิงศราวดี นามปะเส วาปีปทุม อาคาร882720
0785 เด็กชายศราวุฒิ สีทาป วาปีปทุม อาคาร882721
0760 เด็กหญิงศศิกานต์ สุวรรณเหลา ปทุมรัตต์พิทยาคม อาคาร882722
0681 เด็กหญิงศศิกานต์ แก้ววันนา บ้านนาฝาย อาคาร882723
0498 เด็กหญิงศศิธร ปะนัดตัง วาปีปทุม อาคาร882724
0786 เด็กหญิงศศิพิมพ์ ศรีวรรณะ วาปีปทุม อาคาร882725
0497 เด็กชายศาสตรานนท์ ปุญยะสาร วาปีปทุม อาคาร882726
0847 เด็กชายศิรวิชญ์ สุนทรวงษ์ วาปีปทุม อาคาร882727
0786 เด็กหญิงศิริกานต์ แพงคำ วาปีปทุม อาคาร882728
0391 เด็กหญิงศิริญาภรณ์ ก้อนทอง วาปีปทุม อาคาร882729
0390 เด็กหญิงศิรินทร์ญา ปวงประชัน วาปีปทุม อาคาร882730
0541 เด็กหญิงศิรินภา คะมาปะเต วาปีปทุม อาคาร882731
0785 เด็กหญิงศิริประภา จันสนิท วาปีปทุม อาคาร882732
0785 เด็กหญิงศิริพร ปะโสติยัง วาปีปทุม อาคาร882733
0440 เด็กหญิงศิริยากร บุญเรือง วาปีปทุม อาคาร882734
0392 เด็กหญิงศิริรรัตน์ ช่างทำ วาปีปทุม อาคาร882735
0500 เด็กชายศิริเทพ ปิยะกาโน วาปีปทุม อาคาร882736
0392 เด็กหญิงศิริโชค พินิจ วาปีปทุม อาคาร882737
0788 เด็กชายศิวกร อนุสา วาปีปทุม อาคาร882738
0497 เด็กชายศุภกร อุ่นพิกุล วาปีปทุม อาคาร882739
0499 เด็กหญิงศุภกานต์ พันธุวาปี วาปีปทุม อาคาร882740
0678 เด็กหญิงสกุลรัตน์ ทุไธสง นาดูนประชาสรรพ์ อาคาร88281
0498 เด็กหญิงสรัญญา ทองพูล วาปีปทุม อาคาร88282
0537 เด็กหญิงสรัญญา ทองพลู วาปีปทุม อาคาร88283
0498 เด็กหญิงสราวดี อังคะ วาปีปทุม อาคาร88284
0786 เด็กหญิงสร้อยทิพย์ ปะกิตานัง วาปีปทุม อาคาร88285
0761 เด็กหญิงสายน้ำผึ้ง ศิลา บำเหน็จณรงค์วิทยาคม อาคาร88286
0785 เด็กหญิงสาวิตรี เขียวบัว วาปีปทุม อาคาร88287
0498 เด็กหญิงสาวิตรี แผงบุดดา วาปีปทุม อาคาร88288
0389 เด็กชายสิทธิภูมิ ปักกุนนัน วาปีปทุม อาคาร88289
0834 เด็กชายสิรภัทร สารจิตร วาปีปทุม อาคาร882810
0684 เด็กหญิงสิรินทรา พลมีศักดิ์ นาดูนประชาสรรพ์ อาคาร882811
0785 เด็กหญิงสิรินธร ปะนะภูเต วาปีปทุม อาคาร882812
0786 เด็กหญิงสิรินยา กะวิทาโล วาปีปทุม อาคาร882813
0785 เด็กหญิงสิรินยา สีกิ้ว วาปีปทุม อาคาร882814
0497 เด็กหญิงสิริยุพา มะธิปิไข วาปีปทุม อาคาร882815
0785 เด็กหญิงสิรีธร โทโล วาปีปทุม อาคาร882816
0825 เด็กชายสุกฤต สังข์ทอง สารคามพิทยาคม อาคาร882817
0499 เด็กหญิงสุกัญญา สุขบำรุง วาปีปทุม อาคาร882818
0784 เด็กหญิงสุจิตรา สมอหอม วาปีปทุม อาคาร882819
0497 เด็กหญิงสุจิรา ดีปัญญา วาปีปทุม อาคาร882820
0788 เด็กหญิงสุจิรา ชัยบำรุง วาปีปทุม อาคาร882821
0784 เด็กหญิงสุชาดา บุญวิเศษ วาปีปทุม อาคาร882822
0501 เด็กหญิงสุชาดา สุขปะโค วาปีปทุม อาคาร882823
0392 เด็กหญิงสุดารัตน์ ประภูชะเนย์ วาปีปทุม อาคาร882824
0699 เด็กหญิงสุดารัตน์ นามจุงจัง บ้านหนองไฮ อาคาร882825
0693 เด็กหญิงสุดารัตน์ ทุมนาหาด นาดูนประชาสรรพ์ อาคาร882826
0501 เด็กชายสุทธิพงศ์ แสนศรี วาปีปทุม อาคาร882827
0785 เด็กหญิงสุธาสินี ปัดตาลาคะ วาปีปทุม อาคาร882828
0392 เด็กหญิงสุธิตา โทอุดทา วาปีปทุม อาคาร882829
0786 เด็กชายสุประวีณ์ มาดาโต วาปีปทุม อาคาร882830
0784 เด็กชายสุพจน์ คำจันทร์ วาปีปทุม อาคาร882831
0499 เด็กหญิงสุพรรษา สุวะมาตย์ วาปีปทุม อาคาร882832
0499 เด็กหญิงสุพัชธิดา คงสุริโย วาปีปทุม อาคาร882833
0785 เด็กหญิงสุพัตชา ปะวันเนย์ วาปีปทุม อาคาร882834
0476 เด็กหญิงสุพัตรา ปะริเตสัง วาปีปทุม อาคาร882835
0699 เด็กหญิงสุพัตรา โพธิ์ศรีขาม บ้านหนองไฮ อาคาร882836
0673 เด็กหญิงสุภจิรา จ่าพา วาปีปทุม อาคาร882837
0500 เด็กหญิงสุภัสตรา นันทชาด วาปีปทุม อาคาร882838
0499 เด็กหญิงสุภาพร แสงอรุณ วาปีปทุม อาคาร882839
0390 เด็กหญิงสุภาวดี ศรีวันคำ วาปีปทุม อาคาร882840
0784 เด็กหญิงสุภาวิณี สิทธิสาร วาปีปทุม อาคาร44141
0497 เด็กหญิงสุภาวิดา เหลาคม วาปีปทุม อาคาร44142
0786 เด็กหญิงสุรัชนี วรรณศรี วาปีปทุม อาคาร44143
0772 เด็กหญิงสุวดี สว่างภาพ วาปีปทุม อาคาร44144
0392 เด็กชายสุวิชชา อ่านเขียน วาปีปทุม อาคาร44145
0785 เด็กหญิงสุวิสา ภูตาเลิศ วาปีปทุม อาคาร44146
0786 เด็กชายสุเมธัส โคตรโสภา วาปีปทุม อาคาร44147
0497 เด็กหญิงสโรชา ธิศาเวช วาปีปทุม อาคาร44148
0785 เด็กหญิงหทัยรัตน์ ประเมทะโก วาปีปทุม อาคาร44149
0825 เด็กชายหฤษฎ์ แสงยศ สารคามพิทยาคม อาคาร441410
0785 เด็กชายอดิศร เละละ วาปีปทุม อาคาร441411
0475 เด็กหญิงอดิศร บุญยบุตร วาปีปทุม อาคาร441412
0475 เด็กชายอดิศักดิ์ โคตรสีเขียว วาปีปทุม อาคาร441413
0475 เด็กชายอดิเทพ ธุระสิทธิ์ วาปีปทุม อาคาร441414
0498 เด็กชายอติชาต คัดทะจันทร์ วาปีปทุม อาคาร441415
0391 เด็กหญิงอทิตติยา ชมภูหลง วาปีปทุม อาคาร441416
0392 เด็กชายอนพัทย์ มาแก้ว วาปีปทุม อาคาร441417
0784 เด็กชายอนวัฒน์ ปะโสติยัง วาปีปทุม อาคาร441418
0834 เด็กชายอนุวัฒน์ ปาปะเพ วาปีปทุม อาคาร441419
0834 เด็กชายอนุวัฒน์ อาจอัน วาปีปทุม อาคาร441420
0834 เด็กชายอนุสิทธิ์ นิตไธสง วาปีปทุม อาคาร441421
0498 เด็กหญิงอภิชญา บุญมาศ วาปีปทุม อาคาร441422
0785 เด็กหญิงอภิญญา นามเหลา วาปีปทุม อาคาร441423
0784 เด็กหญิงอภิญญา วรรณปะเก วาปีปทุม อาคาร441424
0476 เด็กหญิงอภิญญา พลพิทักษ์ วาปีปทุม อาคาร441425
0784 เด็กชายอภิรักษ์ เลาป้อมวาปี วาปีปทุม อาคาร441426
0497 เด็กชายอภิสิทธิ์ จรรยา วาปีปทุม อาคาร441427
0501 เด็กชายอภิสิทธิ์ บุดดา วาปีปทุม อาคาร441428
0392 เด็กชายอภิสิทธิ์ ประทุมแสง วาปีปทุม อาคาร441429
0834 เด็กชายอภิสิทธิ์ บัวสอน วาปีปทุม อาคาร441430
0392 เด็กหญิงอมรรัตน์ จันทร์ภักดิ์ วาปีปทุม อาคาร441431
0786 เด็กหญิงอรกัญญา ปานจำลอง วาปีปทุม อาคาร441432
0498 เด็กหญิงอรพรรณ แตงอ่อน วาปีปทุม อาคาร441433
0476 เด็กหญิงอริสรา ปองไป วาปีปทุม อาคาร441434
0678 เด็กหญิงอริสรา โลหากาศ นาดูนประชาสรรพ์ อาคาร441435
0786 เด็กหญิงอรุณรุ่ง ฝางเสน วาปีปทุม อาคาร441436
0786 เด็กหญิงอรุโณทัย ฝางเสน วาปีปทุม อาคาร441437
0392 เด็กหญิงอลิษา พัฒอำพันธ์ วาปีปทุม อาคาร441438
0565 เด็กหญิงอักษราภัค จันทะจิต สารคามพิทยาคม อาคาร441439
0784 เด็กชายอัครชัย ชำนาญพนา วาปีปทุม อาคาร441440
0772 เด็กชายอัครพล ปลื้มใจ วาปีปทุม อาคาร44151
0500 เด็กชายอังกูร ผาสุข วาปีปทุม อาคาร44152
0837 เด็กหญิงอัจฉรา ชาวแขก วาปีปทุม อาคาร44153
0757 เด็กหญิงอัชมาภรณ์ แสงประทุม ปทุมรัตต์พิทยาคม อาคาร44154
0541 เด็กหญิงอัญธิกา มะลาศรี วาปีปทุม อาคาร44155
0392 เด็กชายอัษฎาวุธ บุตรกาศ วาปีปทุม อาคาร44156
0392 เด็กชายอาชัญ อ่านเรื่อง วาปีปทุม อาคาร44157
0475 เด็กชายอาทิตย์ ฤทธาโย วาปีปทุม อาคาร44158
0391 เด็กหญิงอาทิติยา แผงบุดดา วาปีปทุม อาคาร44159
0476 เด็กหญิงอาภาพร ปะมาคะเต วาปีปทุม อาคาร441510
0500 เด็กหญิงอารียา พรดี วาปีปทุม อาคาร441511
0391 เด็กหญิงอารียาภรณ์ ราชจันทร์ วาปีปทุม อาคาร441512
0678 เด็กหญิงอารีรัตน์ ชัยมีเขียว นาดูนประชาสรรพ์ อาคาร441513
0684 เด็กหญิงอิมพิรา ปินะถา นาดูนประชาสรรพ์ อาคาร441514
0837 เด็กหญิงอิศราภรณ์ สุวรรณสนธิ์ วาปีปทุม อาคาร441515
0501 เด็กหญิงอุมาภรณ์ วังทอง วาปีปทุม อาคาร441516
0499 เด็กชายเกริกชัย สุวรรณพันธ์ วาปีปทุม อาคาร441517
0609 เด็กชายเกริกพงษ์ สุ่มมาตย์ สตรีศึกษา อาคาร441518
0498 เด็กหญิงเกวลิน มณีรักษ์ วาปีปทุม อาคาร441519
0497 เด็กหญิงเกวลิน ม่วงสุด วาปีปทุม อาคาร441520
0498 เด็กหญิงเกวลิน แก้วสามสี วาปีปทุม อาคาร441521
0785 เด็กชายเกียรติศักดิ์ มาตตรา วาปีปทุม อาคาร441522
0788 เด็กชายเจตริน ลุนสอน วาปีปทุม อาคาร441523
0498 เด็กหญิงเจนจิรา แสนโท วาปีปทุม อาคาร441524
0826 เด็กชายเจษฎา แสงชูวงศ์ สารคามพิทยาคม อาคาร441525
0388 เด็กชายเจษฎาวุฒิ แปะสา วาปีปทุม อาคาร441526
0784 เด็กชายเฉลิมศักดิ์ สีเทา วาปีปทุม อาคาร441527
0785 เด็กชายเด่นภูมิ พันทองหล่อ วาปีปทุม อาคาร441528
0498 เด็กหญิงเติมทรัพย์ ไปวันเสาร์ วาปีปทุม อาคาร441529
0826 เด็กชายเทพทิวัตถ์ เหล่าสุวรรณ สารคามพิทยาคม อาคาร441530
0757 เด็กหญิงเนตรกมล โต่นวุธ ปทุมรัตต์พิทยาคม อาคาร441531
0392 เด็กหญิงเบญจมาศ สีกุลา วาปีปทุม อาคาร441532
0499 เด็กหญิงเบญจวรรณ น้อยตาแสง วาปีปทุม อาคาร441533
0786 เด็กหญิงเบญยทิพย์ แสนบุญมา วาปีปทุม อาคาร441534
0684 เด็กหญิงเพชรดา ปักการะโถ นาดูนประชาสรรพ์ อาคาร441535
0499 เด็กหญิงเมธาวี ปะลาด วาปีปทุม อาคาร441536
0390 เด็กหญิงเสาวภา เพชรอาษา วาปีปทุม อาคาร441537
0788 เด็กหญิงเสาวลักษณ์ อุทิศ วาปีปทุม อาคาร441538
0499 เด็กชายเอกกวี บุญสืบ วาปีปทุม อาคาร441539
0761 เด็กหญิงเอชีย ชูเลอร์ บำเหน็จณรงค์วิทยาคม อาคาร441540
0498 เด็กหญิงเอมธิตรา ชาญฉลาด วาปีปทุม อาคาร44211
0389 เด็กหญิงแคทลียา วาระทัน วาปีปทุม อาคาร44212
0786 เด็กหญิงแพรกาญจน์ หงส์วิไล วาปีปทุม อาคาร44213
0786 เด็กหญิงแพรวา พรมแสง วาปีปทุม อาคาร44214
0784 เด็กหญิงแพรวา อันทะไชย วาปีปทุม อาคาร44215
0392 เด็กหญิงแพรวา แก้วสีขาว วาปีปทุม อาคาร44216
0678 เด็กหญิงแพรวา ทองชนะ นาดูนประชาสรรพ์ อาคาร44217
0676 เด็กชายโชติธนัต วรรณศรี สารคามพิทยาคม อาคาร44218
0392 เด็กชายโชติพัฒน์ สีหาบุญมาก วาปีปทุม อาคาร44219
0392 เด็กหญิงโชษิตา ซามาตย์ วาปีปทุม อาคาร442110
0826 เด็กชายโรจน์ระวี สาหินกอง สารคามพิทยาคม อาคาร442111
0392 เด็กหญิงโรจน์รินทร์ เปียจำปา วาปีปทุม อาคาร442112
0392 เด็กชายไตรพัฒน์ พอใจ วาปีปทุม อาคาร442113
0498 เด็กชายไพรโรจน์ โยวะ วาปีปทุม อาคาร442114