การสอบแข่งขันวัดอัจฉริยภาพทางภาษาอังกฤษ (ENGLISH GENIUS)
ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2560

  รหัสสมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน อาคารห้องสอบที่เลขที่นั่งสอบ
0406 เด็กชาย อัษฎาวุธ มาดาโต วาปีปทุม อาคาร66131
0822 เด็กหญิงกชมน บัวสาย สารคามพิทยาคม อาคาร66132
0509 เด็กหญิงกนกวรรณ ปะนันโต วาปีปทุม อาคาร66133
0596 เด็กหญิงกนกอร มาตรสอน วาปีปทุม อาคาร66134
0594 เด็กหญิงกมลชนก ทิพศรีราช วาปีปทุม อาคาร66135
0811 เด็กหญิงกมลชนก น้อยศี วาปีปทุม อาคาร66136
0490 เด็กหญิงกมลชนก ปติตังโข วาปีปทุม อาคาร66137
0594 เด็กหญิงกมลชนก ปานะสุโต วาปีปทุม อาคาร66138
0594 เด็กหญิงกมลชนก ยางจันทร์ วาปีปทุม อาคาร66139
0414 เด็กหญิงกมลชนก สารจิต วาปีปทุม อาคาร661310
0490 เด็กชายกรกฎ กุมชาด วาปีปทุม อาคาร661311
0508 เด็กชายกรกฏ ป้อมยายับ วาปีปทุม อาคาร661312
0721 เด็กหญิงกรชนก ลาโพธิ์ โคกล่ามพิทยาคม อาคาร661313
0604 เด็กชายกรดนัย จันทศร วาปีปทุม อาคาร661314
0716 เด็กหญิงกรรณิการ์ โพธิ์ไทร วาปีปทุม อาคาร661315
0599 เด็กหญิงกรวี สุรินทรา วาปีปทุม อาคาร661316
0470 เด็กหญิงกฤติญา วัลภา วาปีปทุม อาคาร661317
0799 เด็กชายกฤษกร แดงกันล้น ผดุงนารี อาคาร661318
0469 เด็กชายกฤษฏิ์ฑีฆะชนม์ สรีโยวงค์ วาปีปทุม อาคาร661319
0406 เด็กหญิงกฤษณา น้อยศรี วาปีปทุม อาคาร661320
0594 เด็กหญิงกฤษณา โคช่วย วาปีปทุม อาคาร661321
0716 เด็กหญิงกฤษณา ประทุมแสง วาปีปทุม อาคาร661322
0598 เด็กชายกฤษณ์ พงษ์สวรรค์ วาปีปทุม อาคาร661323
0509 เด็กชายกฤษนัย สกุลแก้ว วาปีปทุม อาคาร661324
0715 เด็กชายกฤษวัฒน์ ประวันจะ วาปีปทุม อาคาร661325
0508 เด็กหญิงกลัชนันท์ สีหาบุญมาก วาปีปทุม อาคาร661326
0510 เด็กหญิงกัญจน์ชญา คลังดงเค็ง วาปีปทุม อาคาร661327
0596 เด็กหญิงกัญญานิษฐ์ เพรชรอาวุธ วาปีปทุม อาคาร661328
0716 เด็กหญิงกัญญาพร พันชมภู วาปีปทุม อาคาร661329
0508 เด็กหญิงกัญญารัตน์ ยาย่อ วาปีปทุม อาคาร661330
0594 เด็กหญิงกัญญาวีร์ วงศ์วิศิษฐ์ วาปีปทุม อาคาร661331
0490 เด็กหญิงกัณทิมา สารจิต วาปีปทุม อาคาร661332
0509 เด็กหญิงกัลยกร กระจายศรี วาปีปทุม อาคาร661333
0509 เด็กหญิงกัลยา ปาปะกา วาปีปทุม อาคาร661334
0711 เด็กหญิงกัลยาณี แสงโทโพธิ์ วาปีปทุม อาคาร661335
0408 เด็กหญิงกัลยารัตน์ จันดีกะยอม วาปีปทุม อาคาร661336
0469 เด็กชายกาจพล โกษาทอง วาปีปทุม อาคาร661337
0598 เด็กหญิงกาญจนาพร ท่อนแก้ว วาปีปทุม อาคาร661338
0594 เด็กหญิงกานต์ปริยา โยธราช วาปีปทุม อาคาร661339
0622 เด็กหญิงกานต์พิชชา เศรษโฐ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล อาคาร661340
0598 เด็กชายกิตติพงษ์ วงภูธร วาปีปทุม อาคาร66141
0596 เด็กหญิงกิติยากร ปะโสทานัง วาปีปทุม อาคาร66142
0413 เด็กหญิงกุลปรียา สีวันดี วาปีปทุม อาคาร66143
0726 เด็กชายก้องเกียรติ สุ่มมาตย์ วาปีปทุม อาคาร66144
0594 เด็กชายก้องเกียรติ โคช่วย วาปีปทุม อาคาร66145
0596 เด็กหญิงขนิษฐา ภูอวด วาปีปทุม อาคาร66146
0596 เด็กหญิงขนิษฐา ราตรีนู วาปีปทุม อาคาร66147
0470 เด็กหญิงขวัญนภา คุณโน วาปีปทุม อาคาร66148
0716 เด็กหญิงขวัญฤดี จันทับ วาปีปทุม อาคาร66149
0411 เด็กหญิงขัวญจิรา ดงตะใน วาปีปทุม อาคาร661410
0594 เด็กหญิงขิมเงิน ศิริพรทุม วาปีปทุม อาคาร661411
0594 เด็กหญิงงามจิต โกษาทอง วาปีปทุม อาคาร661412
0598 เด็กชายจักรพงศ์ มะธิเปนา วาปีปทุม อาคาร661413
0408 เด็กชายจักรพงษ์ โยวะ วาปีปทุม อาคาร661414
0408 เด็กชายจักรินทร์ ปะกิระโส วาปีปทุม อาคาร661415
0510 เด็กหญิงจันจิรา บุบผารัตน์ วาปีปทุม อาคาร661416
0408 เด็กหญิงจันทิมา ประมาคะมา วาปีปทุม อาคาร661417
0509 เด็กหญิงจันทิมา หร่ายพิมาย วาปีปทุม อาคาร661418
0604 เด็กชายจาตุรพงศ์ อันทะวงษ์ วาปีปทุม อาคาร661419
0629 เด็กชายจารุพร แก้วกั้น สตึก อาคาร661420
0598 เด็กหญิงจินดามณี ศรีโสภา วาปีปทุม อาคาร661421
0596 เด็กหญิงจินตนา ปทุมเพ็ชร วาปีปทุม อาคาร661422
0594 เด็กหญิงจิรนุช กองแก้ม วาปีปทุม อาคาร661423
0726 เด็กหญิงจิรภิญญา ทดทศรี วาปีปทุม อาคาร661424
0510 เด็กชายจิรวัฒน์ ชาวเกรียน วาปีปทุม อาคาร661425
0411 เด็กชายจิรวัฒน์ ประมูลจะนัง วาปีปทุม อาคาร661426
0596 เด็กชายจิรวัตน์ ปะนะสุจะ วาปีปทุม อาคาร661427
0411 เด็กหญิงจิระนันท์ อัตเนย์ วาปีปทุม อาคาร661428
0715 เด็กชายจิรัชชัย พิจุลย์ วาปีปทุม อาคาร661429
0408 เด็กชายจิรัฐติกาล กรไชยา วาปีปทุม อาคาร661430
0469 เด็กหญิงจิรัตติยา บาริศรี วาปีปทุม อาคาร661431
0726 เด็กหญิงจิราพร อ่อนมิ่ง วาปีปทุม อาคาร661432
0510 เด็กชายจิรายุทธ กางโหลน วาปีปทุม อาคาร661433
0510 เด็กชายจิรายุวัฒน์ กางโหลน วาปีปทุม อาคาร661434
0603 เด็กหญิงจุฑามณี คำดำ วาปีปทุม อาคาร661435
0470 เด็กหญิงจุฑารัตน์ พึ่งศรี วาปีปทุม อาคาร661436
0596 เด็กหญิงฉัตรชญา ทิพฤาตรี วาปีปทุม อาคาร661437
0508 เด็กหญิงฉัตรติยา อาปัดชิง วาปีปทุม อาคาร661438
0599 เด็กหญิงฉัตรพร สีแวงเขตร์ วาปีปทุม อาคาร661439
0713 เด็กชายชญานนท์ อุปะกัง วาปีปทุม อาคาร661440
0598 เด็กชายชญานนท์ แนวกำพล วาปีปทุม อาคาร66151
0716 เด็กหญิงชฏาพร ทองจันทร์ วาปีปทุม อาคาร66152
0596 เด็กชายชนะศึก ประจุดทะเนย์ วาปีปทุม อาคาร66153
0411 เด็กหญิงชนัสถ์นันท์ ศรีอ่อนหล้า วาปีปทุม อาคาร66154
0406 เด็กหญิงชนัสนันท์ ศรีอ่อนหล้า วาปีปทุม อาคาร66155
0508 เด็กหญิงชนาภา คุรุทานัง วาปีปทุม อาคาร66156
0411 เด็กหญิงชนิกานต์ ลอยนอก วาปีปทุม อาคาร66157
0489 เด็กหญิงชนิดา เกิดเหตุ วาปีปทุม อาคาร66158
0619 เด็กหญิงชนิดาภา ป่าเส ปทุมรัตต์พิทยาคม อาคาร66159
0596 เด็กชายชนิตนันทน์ บุตคาม วาปีปทุม อาคาร661510
0509 เด็กหญิงชนิสรา นนทะ วาปีปทุม อาคาร661511
0716 เด็กหญิงชนิสรา อภัยศรี วาปีปทุม อาคาร661512
0467 เด็กหญิงชลชนก ปุจฉาธรรม วาปีปทุม อาคาร661513
0409 เด็กหญิงชลธิชา ปะนัดตะเน วาปีปทุม อาคาร661514
0411 เด็กหญิงชลธิชา แก้วธานี วาปีปทุม อาคาร661515
0409 เด็กหญิงชลลดา ประกิระสา วาปีปทุม อาคาร661516
0510 เด็กหญิงชลลดา บัวรัตน์ วาปีปทุม อาคาร661517
0713 เด็กชายชวิศ แก้วสังข์ วาปีปทุม อาคาร661518
0508 เด็กชายชัชดนัย ศรีตระการ วาปีปทุม อาคาร661519
0510 เด็กชายชัชพล เดชศิริ วาปีปทุม อาคาร661520
0594 เด็กชายชัชฤทธิ์ ทองพูล วาปีปทุม อาคาร661521
0596 เด็กชายชัยมงคล วังสาร วาปีปทุม อาคาร661522
0714 เด็กชายชัยสิทธิ์ ฤทธิ์ไธสง วาปีปทุม อาคาร661523
0732 เด็กชายชาคริต กางโสภา วาปีปทุม อาคาร661524
0490 เด็กหญิงชาลิสา คำจันดี วาปีปทุม อาคาร661525
0413 เด็กหญิงชาลิสา ปะมังคะสัง วาปีปทุม อาคาร661526
0713 เด็กหญิงชาลิสา ริมมหา วาปีปทุม อาคาร661527
0598 เด็กชายชิดชนก ปกป้อง วาปีปทุม อาคาร661528
0596 เด็กหญิงชุติกาญจน์ ทองมี วาปีปทุม อาคาร661529
0596 เด็กหญิงชุติมา คำมี วาปีปทุม อาคาร661530
0596 เด็กหญิงชุติมา มุงปุก วาปีปทุม อาคาร661531
0626 เด็กหญิงช่อน้ำมนต์ แดงคง ปทุมรัตต์พิทยาคม อาคาร661532
0508 เด็กหญิงช่อผกามาศ รุ่งเรือง วาปีปทุม อาคาร661533
0721 เด็กชายฌานิช ทองสุวรรณ์ โคกล่ามพิทยาคม อาคาร661534
0414 เด็กหญิงญดาพร โสดาปัดชา วาปีปทุม อาคาร661535
0508 เด็กหญิงฐานิดา ศิริจำปากุล วาปีปทุม อาคาร661536
0411 เด็กหญิงฐิตาภรณ์ บุญสิทธิ์ วาปีปทุม อาคาร661537
0510 เด็กชายฐิติพงษ์ ปองไป วาปีปทุม อาคาร661538
0760 เด็กหญิงฑิมพิกา โคโยทา ปทุมรัตต์พิทยาคม อาคาร661539
0509 เด็กชายณพพงษ์ ปัดสี วาปีปทุม อาคาร661540
0510 เด็กชายณรงค์กร มูลอุดม วาปีปทุม อาคาร66161
0408 เด็กชายณัฐกร บุญสิทธิ์ วาปีปทุม อาคาร66162
0598 เด็กหญิงณัฐชา ปะบัวบาน วาปีปทุม อาคาร66163
0509 เด็กหญิงณัฐณิชา จันทอุตสา วาปีปทุม อาคาร66164
0510 เด็กหญิงณัฐธญา ปะบัวบาน วาปีปทุม อาคาร66165
0413 เด็กหญิงณัฐธิญา โพธิจักร วาปีปทุม อาคาร66166
0726 เด็กหญิงณัฐธิดา สาระพิน วาปีปทุม อาคาร66167
0596 เด็กหญิงณัฐธิดา ชนะชัย วาปีปทุม อาคาร66168
0508 เด็กหญิงณัฐธิดา สุขากาศ วาปีปทุม อาคาร66169
0729 เด็กหญิงณัฐนันท์ คำสอนพันธ์ วาปีปทุม อาคาร661610
0411 เด็กชายณัฐพงศ์ ผาคำ วาปีปทุม อาคาร661611
0716 เด็กหญิงณัฐวดี ภูดวงจิตร์ วาปีปทุม อาคาร661612
0411 เด็กหญิงณัฐวดี แคนสี วาปีปทุม อาคาร661613
0713 เด็กชายณัฐสิทธิ์ บุตรศรีเมือง วาปีปทุม อาคาร661614
0596 เด็กหญิงณัฐสุดา ปัดไชยโย วาปีปทุม อาคาร661615
0510 เด็กหญิงณัฐสุดา เคนดี วาปีปทุม อาคาร661616
0598 เด็กหญิงณิชารีย์ กุลโพนเมือง วาปีปทุม อาคาร661617
0509 เด็กหญิงดลพร จันโทสุทธิ์ วาปีปทุม อาคาร661618
0411 เด็กหญิงดวงกมล ทองสาย วาปีปทุม อาคาร661619
0411 เด็กหญิงดวงใจ ปัดทุม วาปีปทุม อาคาร661620
0508 เด็กหญิงดาววิกา ศรีกระทุ่ม วาปีปทุม อาคาร661621
0413 เด็กหญิงตะวันฉาย สกุลจร วาปีปทุม อาคาร661622
0508 เด็กชายตะวันฉาย จันบัวลา วาปีปทุม อาคาร661623
0594 เด็กหญิงต้องตา พรมทอง วาปีปทุม อาคาร661624
0729 เด็กชายทวีทรัพย์ ช่วยไชยศรี วาปีปทุม อาคาร661625
0726 เด็กหญิงทักษอร พาลเหนือ วาปีปทุม อาคาร661626
0411 เด็กหญิงทัศนีย์ ศัพเสนาะ วาปีปทุม อาคาร661627
0411 เด็กหญิงทิฆัมพร แคนมี วาปีปทุม อาคาร661628
0594 เด็กหญิงทิชาพร ปิดสายะ วาปีปทุม อาคาร661629
0510 เด็กหญิงทิตยา วงศ์ปุย วาปีปทุม อาคาร661630
0596 เด็กหญิงทิพย์สุดา มูลวัต วาปีปทุม อาคาร661631
0596 เด็กหญิงทิพศิริ ทิพศรีราช วาปีปทุม อาคาร661632
0411 เด็กชายทิวธวัช จันทะศร วาปีปทุม อาคาร661633
0711 เด็กชายทิวากร วารีเชต วาปีปทุม อาคาร661634
0598 เด็กชายทิวากร อุทัยแพน วาปีปทุม อาคาร661635
0594 เด็กชายธนกร อินทกรอุดม วาปีปทุม อาคาร661636
0800 เด็กชายธนกฤต แสบงบาลเจริญชัย สารคามพิทยาคม อาคาร661637
0732 เด็กชายธนธัช ปินะถา วาปีปทุม อาคาร661638
0508 เด็กชายธนพัฒน์ สีบุญ วาปีปทุม อาคาร661639
0800 เด็กชายธนภัทร อุ่นพิกุล สารคามพิทยาคม อาคาร661640
0726 เด็กชายธนภัทร จำปาโอ้ก วาปีปทุม อาคาร66211
0469 เด็กชายธนภัทร เตชะนอก วาปีปทุม อาคาร66212
0421 เด็กชายธนภูมิ วีระพันธ์ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย อาคาร66213
0405 เด็กชายธนภูมิ จันทา วาปีปทุม อาคาร66214
0779 เด็กชายธนวัฒน์ ปาระจูม วาปีปทุม อาคาร66215
0405 เด็กชายธนวัฒน์ พรมชัย วาปีปทุม อาคาร66216
0411 เด็กชายธนวัฒน์ ดียิ่ง วาปีปทุม อาคาร66217
0481 เด็กชายธนะพัฒน์ กิตติธราสันห์ เมืองวาปีปทุม อาคาร66218
0594 เด็กหญิงธนัชพร บัวรัตน์ วาปีปทุม อาคาร66219
0630 เด็กชายธนากุล แสนศรี สตึก อาคาร662110
0729 เด็กชายธนาธิป ศิริสำราญ วาปีปทุม อาคาร662111
0447 เด็กหญิงธนารีย์ เมืองมัจฉา สารคามพิทยาคม อาคาร662112
0406 เด็กหญิงธนิดา ประจิมทิศ วาปีปทุม อาคาร662113
0445 เด็กชายธนิสร สงนางรอง ร้อยเอ็ดวิทยาลัย อาคาร662114
0490 เด็กชายธนเดช วาตรีบุญเรือง วาปีปทุม อาคาร662115
0414 เด็กชายธนโชค บุญละคร วาปีปทุม อาคาร662116
0411 เด็กหญิงธมลวรรณ ปฏิตัง วาปีปทุม อาคาร662117
0509 เด็กชายธัชชัย ปัจจัยโคถา วาปีปทุม อาคาร662118
0411 เด็กหญิงธัญญารัตน์ ชาวพงศ์ วาปีปทุม อาคาร662119
0615 เด็กหญิงธัญลักษณ์ จุรีมาศ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย อาคาร662120
0714 เด็กหญิงธารารัตน์ หิตายะโส วาปีปทุม อาคาร662121
0469 เด็กหญิงธิดาภรณ์ โพธิรุกข์ วาปีปทุม อาคาร662122
0598 เด็กหญิงธิดารัตน์ ลีนาค วาปีปทุม อาคาร662123
0671 เด็กชายธิติกร ประโกสันตัง ร้อยเอ็ดวิทยาลัย อาคาร662124
0510 เด็กหญิงธิติสุดา หลาบสีดา วาปีปทุม อาคาร662125
0711 เด็กชายธีรชาติ ประธรรมโย วาปีปทุม อาคาร662126
0596 เด็กหญิงธีรดา อาวะรีย์ วาปีปทุม อาคาร662127
0414 เด็กชายธีรพัทร ปะวันเตา วาปีปทุม อาคาร662128
0408 เด็กชายธีรภัทร ดงปะขา วาปีปทุม อาคาร662129
0411 เด็กชายธีรภัทร แซ่ลี้ วาปีปทุม อาคาร662130
0594 เด็กหญิงธีร์สุดา ภิบาลจอมมี วาปีปทุม อาคาร662131
0413 เด็กชายนณัฐพัชร์ ปะกำแหง วาปีปทุม อาคาร662132
0509 เด็กหญิงนพรัตน์ ธรรมานุภาพ วาปีปทุม อาคาร662133
0596 เด็กหญิงนพวรรณ การค้า วาปีปทุม อาคาร662134
0509 เด็กชายนพัตธร วงศ์ภูธร วาปีปทุม อาคาร662135
0510 เด็กหญิงนภัสสร ทับสุวรรณ วาปีปทุม อาคาร662136
0596 เด็กชายนรบดี โคตุธา วาปีปทุม อาคาร662137
0714 เด็กหญิงนริศรา ชินเพ็ง วาปีปทุม อาคาร662138
0596 เด็กหญิงนริศรา ดงประการ วาปีปทุม อาคาร662139
0732 เด็กชายนวพล สิงห์คำ วาปีปทุม อาคาร662140
0367 เด็กชายนวมินทร์ สาแก้ว วาปีปทุม อาคาร66221
0596 เด็กหญิงนวรัตน์ งามแสง วาปีปทุม อาคาร66222
0598 เด็กชายนัฐวัฒน์ สมนัส วาปีปทุม อาคาร66223
0508 เด็กหญิงนัฐวิภา เกตะลาด วาปีปทุม อาคาร66224
0598 เด็กหญิงนันทการณ์ มุ่งแฝงกลาง วาปีปทุม อาคาร66225
0409 เด็กหญิงนันทพร มัจจุราช วาปีปทุม อาคาร66226
0696 เด็กชายนันทพัทธ์ นนทะดี บ้านหนองไฮ อาคาร66227
0733 เด็กหญิงนันท์ธิดา ปาสาจะ วาปีปทุม อาคาร66228
0594 เด็กหญิงนันท์ภัส แก้วภา วาปีปทุม อาคาร66229
0726 เด็กหญิงนิตยา ประมังคะตา วาปีปทุม อาคาร662210
0715 เด็กชายนิติกร ซอนดอก วาปีปทุม อาคาร662211
0711 เด็กชายนิติรัฐ ชุมมุง วาปีปทุม อาคาร662212
0596 เด็กหญิงนิธิพร ชัยลิ้นฟ้า วาปีปทุม อาคาร662213
0508 เด็กหญิงนิภาพร ปาปะสา วาปีปทุม อาคาร662214
0490 เด็กชายนเรศ น้อยศรี วาปีปทุม อาคาร662215
0598 เด็กหญิงน้ำค้าง เล็กอรินทร์ วาปีปทุม อาคาร662216
0598 เด็กชายบารมี ราชแสง วาปีปทุม อาคาร662217
0411 เด็กหญิงบุญยิ่ง ปัจจัย วาปีปทุม อาคาร662218
0594 เด็กหญิงบุณณิศา ปะกิสังข์ วาปีปทุม อาคาร662219
0805 เด็กชายบุณยภู นครศรี สาธิต มมส. (ฝ่ายมัธยม) อาคาร662220
0509 เด็กชายบุริศร์ อินทะรักษ์ วาปีปทุม อาคาร662221
0509 เด็กหญิงบุษมาศ วันบัวแดง วาปีปทุม อาคาร662222
0713 เด็กชายปกรณ์เกียรติ งามดี วาปีปทุม อาคาร662223
0509 เด็กหญิงปฏิญญา คณะศรี วาปีปทุม อาคาร662224
0598 เด็กหญิงปทิตตา แสนสิน วาปีปทุม อาคาร662225
0632 เด็กชายปพนธีร์ ธนะมัด สตึก อาคาร662226
0422 เด็กหญิงปพิชญา สมทรัพย์ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย อาคาร662227
0510 เด็กหญิงปภัสรา น้อยกัญญา วาปีปทุม อาคาร662228
0508 เด็กหญิงปภาวรินทร์ จันทะโลก วาปีปทุม อาคาร662229
0596 เด็กชายปรมัตถ์ วังหาญ วาปีปทุม อาคาร662230
0596 เด็กหญิงปรวี บะคะ วาปีปทุม อาคาร662231
0508 เด็กหญิงประกายมาศ ธิตาแสง วาปีปทุม อาคาร662232
0509 เด็กหญิงประกายเพชร พลยุง วาปีปทุม อาคาร662233
0598 เด็กหญิงประดับเดือน ทาหาร วาปีปทุม อาคาร662234
0406 เด็กหญิงประภัสรา จันดาเรือง วาปีปทุม อาคาร662235
0598 เด็กหญิงประภัสสร ลาดมี วาปีปทุม อาคาร662236
0733 เด็กหญิงประภาพรรณ ชัยบุรี วาปีปทุม อาคาร662237
0508 เด็กหญิงประวีณา บุญกันหา วาปีปทุม อาคาร662238
0596 เด็กชายปราชญ์พลาญชัย ศรีรินทร์ วาปีปทุม อาคาร662239
0509 เด็กหญิงปราถนา ผลาผล วาปีปทุม อาคาร662240
0406 เด็กชายปราโมทย์ มุ่งร่วมกลาง วาปีปทุม อาคาร66231
0421 เด็กหญิงปริญญาภรณ์ ศรีส่อง ร้อยเอ็ดวิทยาลัย อาคาร66232
0411 เด็กหญิงปริยา บัวรัตน์ วาปีปทุม อาคาร66233
0489 เด็กชายปริวัฒน์ ปะวะเสนะ วาปีปทุม อาคาร66234
0711 เด็กชายปรเมศร์ ป้อมปาปัง วาปีปทุม อาคาร66235
0713 เด็กชายปรเมษฐ์ เดชโคตร วาปีปทุม อาคาร66236
0596 เด็กชายปวริศ สุภนัก วาปีปทุม อาคาร66237
0509 เด็กหญิงปวิตรา พรมป้อง วาปีปทุม อาคาร66238
0570 เด็กหญิงปวีณนันท์ สังขวิเชียร สาธิต มมส. (ฝ่ายมัธยม) อาคาร66239
0510 เด็กหญิงปวีณา คงสัตย์ วาปีปทุม อาคาร662310
0594 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา นาคมี วาปีปทุม อาคาร662311
0510 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา ซุ่นขวาน วาปีปทุม อาคาร662312
0467 เด็กหญิงปวีณ์สุดา ปะสังติโย วาปีปทุม อาคาร662313
0509 เด็กหญิงปัญชิตา ยางเครือ วาปีปทุม อาคาร662314
0733 เด็กหญิงปัญญาพร บาริศรี วาปีปทุม อาคาร662315
0470 เด็กหญิงปัณฑา ไซรลบ วาปีปทุม อาคาร662316
0510 เด็กหญิงปานตะวัน มัชปาโต วาปีปทุม อาคาร662317
0489 เด็กหญิงปายวดี มูลกิตติ วาปีปทุม อาคาร662318
0596 เด็กหญิงปาริฉัตร ชุบสุวรรณ วาปีปทุม อาคาร662319
0468 เด็กหญิงปาริศรากุล บุบผาลา วาปีปทุม อาคาร662320
0509 เด็กชายปารเมศ ปาสานะตา วาปีปทุม อาคาร662321
0469 เด็กชายปิติภูมิมินทร์ วงษา วาปีปทุม อาคาร662322
0510 เด็กชายปิยวชิรวีร์ เอกศิริ วาปีปทุม อาคาร662323
0726 เด็กหญิงปิยวรรณ ทาทิพย์ วาปีปทุม อาคาร662324
0409 เด็กหญิงปิยะพร สมภูมิ วาปีปทุม อาคาร662325
0467 เด็กหญิงปิยะมาศ แสงเนตร วาปีปทุม อาคาร662326
0508 เด็กหญิงปุณฑริกา อันทรินทร์ วาปีปทุม อาคาร662327
0413 เด็กชายปุณยวีร์ สาวศรี วาปีปทุม อาคาร662328
0699 เด็กชายพงศธร สาโสภา บ้านหนองไฮ อาคาร662329
0408 เด็กชายพงษกร วรรณะวาโค วาปีปทุม อาคาร662330
0409 เด็กหญิงพชรพร กองเพ็ง วาปีปทุม อาคาร662331
0405 เด็กชายพชรพล อันทะลัย วาปีปทุม อาคาร662332
0598 เด็กชายพณิชพงษ์ ปะนะภูเต วาปีปทุม อาคาร662333
0596 เด็กชายพรชัย ไมตรีจิตเกื้อกูล วาปีปทุม อาคาร662334
0598 เด็กหญิงพรธิชา โยธมาตร วาปีปทุม อาคาร662335
0712 เด็กหญิงพรธิดา ติสนธิ วาปีปทุม อาคาร662336
0406 เด็กหญิงพรนภัส ราชแก้ว วาปีปทุม อาคาร662337
0510 เด็กหญิงพรพิมล ธรรมษา วาปีปทุม อาคาร662338
0729 เด็กหญิงพรรณรายณ์ ผ่องศรีงาม วาปีปทุม อาคาร662339
0406 เด็กหญิงพรสวรรค์ บุตรศรีภูมิ วาปีปทุม อาคาร662340
0618 เด็กหญิงพรสวรรค์ ลือจันดา จตุรพัตรพิมานรัชดาภิเษก อาคาร66241
0409 เด็กหญิงพรสุดา บุบผา วาปีปทุม อาคาร66242
0508 เด็กหญิงพฤกษา ชาวไพร วาปีปทุม อาคาร66243
0599 เด็กชายพลพล ปะกิลาพัง วาปีปทุม อาคาร66244
0414 เด็กชายพลวิวัฒน์ บุตสีสมบูรณ์ วาปีปทุม อาคาร66245
0509 เด็กชายพลากร มีวิธี วาปีปทุม อาคาร66246
0714 เด็กหญิงพักตร์เพียงเพ็ญ ชนะโม วาปีปทุม อาคาร66247
0714 เด็กหญิงพัชชา อำนวยโชติสกุล วาปีปทุม อาคาร66248
0598 เด็กชายพัชรพร ศรีกลับ วาปีปทุม อาคาร66249
0711 เด็กหญิงพัชราพร ถมปัด วาปีปทุม อาคาร662410
0596 เด็กหญิงพัชราภรณ์ สระตังหม่อง วาปีปทุม อาคาร662411
0467 เด็กหญิงพัชราภา ธินวล วาปีปทุม อาคาร662412
0411 เด็กหญิงพัชราภา บุญศรี วาปีปทุม อาคาร662413
0598 เด็กหญิงพัชราภา ปัญญา วาปีปทุม อาคาร662414
0508 เด็กหญิงพัชรีภรณ์ สอนวงษ์ วาปีปทุม อาคาร662415
0594 เด็กหญิงพันธิฌา นามพิลา วาปีปทุม อาคาร662416
0721 เด็กชายพัสสน ศรีโสภาพ โคกล่ามพิทยาคม อาคาร662417
0509 เด็กหญิงพัสสรีพร ประกายสี วาปีปทุม อาคาร662418
0386 เด็กหญิงพิชามญช์ สุนทรพรพัฒน์ กุฉินารายณ์ อาคาร662419
0596 เด็กชายพิชิตชัย สืบสุนทร วาปีปทุม อาคาร662420
0603 เด็กหญิงพินยดา ทิพพิชัย วาปีปทุม อาคาร662421
0414 เด็กหญิงพิมพ์พิไล สมวงษ์ วาปีปทุม อาคาร662422
0779 เด็กหญิงพิมพ์มาดา แก้วสิงห์ วาปีปทุม อาคาร662423
0470 เด็กหญิงพิริยะดา ทะลุจิตร์ วาปีปทุม อาคาร662424
0489 เด็กชายพีรพัฒน์ นิราราศน์ วาปีปทุม อาคาร662425
0713 เด็กชายพีรพัฒน์ พิมพ์พินาถ วาปีปทุม อาคาร662426
0702 เด็กหญิงพุธิดา ศรีสัมพันธ์ วาปีปทุม อาคาร662427
0617 เด็กหญิงพุธิตา ศรีสัมพันธ์ ปทุมรัตต์พิทยาคม อาคาร662428
0509 เด็กชายฟ้าชาติ อัปมะโน วาปีปทุม อาคาร662429
0594 เด็กชายภควัฒน์ จันทะค่อม วาปีปทุม อาคาร662430
0469 เด็กชายภทรทร ปาสารักษ์ วาปีปทุม อาคาร662431
0732 เด็กหญิงภัคจิรา จันทิชัย วาปีปทุม อาคาร662432
0634 เด็กหญิงภัคจิรา สุระมรรคา สตรีศึกษา อาคาร662433
0386 เด็กชายภัทรดนัย ยศบุญ กุฉินารายณ์ อาคาร662434
0729 เด็กหญิงภัทรธิดา ภาภักดี วาปีปทุม อาคาร662435
0715 เด็กชายภัทรพร นุพัฒน์ วาปีปทุม อาคาร662436
0603 เด็กชายภัทรพันธ์ เพิ่งจันดา วาปีปทุม อาคาร662437
0596 เด็กหญิงภัทรานี สิมชาติ วาปีปทุม อาคาร662438
0409 เด็กหญิงภัทราวดี กมลวราพิทักษ์ วาปีปทุม อาคาร662439
0598 เด็กชายภาคภูมิ บุตรกาศ วาปีปทุม อาคาร662440
0712 เด็กชายภาณุพงศ์ แสงโทโพ วาปีปทุม อาคาร66251
0713 เด็กชายภานุวัฒน์ สาโสก วาปีปทุม อาคาร66252
0415 เด็กหญิงภาวิตา ปักกะมานัง วาปีปทุม อาคาร66253
0508 เด็กหญิงภิชญาภา จันทร์พรม วาปีปทุม อาคาร66254
0714 เด็กชายภูตะวัน ประวันเณย์ วาปีปทุม อาคาร66255
0508 เด็กชายภูตะวัน โยธะมาตย์ วาปีปทุม อาคาร66256
0411 เด็กชายภูธเนศ พวงศรี วาปีปทุม อาคาร66257
0413 เด็กชายภูมรินทร์ เวียงอินทร์ วาปีปทุม อาคาร66258
0732 เด็กชายภูมิพิทักษ์ ส่อนราช วาปีปทุม อาคาร66259
0490 เด็กชายภูมเรศ ปังกัง วาปีปทุม อาคาร662510
0510 เด็กชายภูริภัทร พิมขวัญ วาปีปทุม อาคาร662511
0469 เด็กชายภูวดล ชูไท วาปีปทุม อาคาร662512
0594 เด็กชายภูวริศว์ ยาโพนทัน วาปีปทุม อาคาร662513
0415 เด็กหญิงภูษิตา สีหาบุดโต วาปีปทุม อาคาร662514
0599 เด็กชายมงคล สืบสุนทร วาปีปทุม อาคาร662515
0716 เด็กหญิงมณฑาทิพย์ มาฤทธิ์ วาปีปทุม อาคาร662516
0411 เด็กหญิงมธุรส สอนนนอก วาปีปทุม อาคาร662517
0411 เด็กหญิงมนศิชา มาตจินดา วาปีปทุม อาคาร662518
0409 เด็กหญิงมนัสชนก แสงเนตร วาปีปทุม อาคาร662519
0596 เด็กชายมัชพล ชะชำ วาปีปทุม อาคาร662520
0467 เด็กชายมามูน ราห์มัน วาปีปทุม อาคาร662521
0716 เด็กหญิงมาริษา มังคลัง วาปีปทุม อาคาร662522
0411 เด็กหญิงมิลดา บัวรัตน์ วาปีปทุม อาคาร662523
0421 เด็กชายยศวัจน์ ตั้งตระกูลวงศ์ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย อาคาร662524
0491 เด็กหญิงยุพารัตน์ เปลี่ยนรัมย์ วาปีปทุม อาคาร662525
0594 เด็กหญิงรมิดา ชลเดช วาปีปทุม อาคาร662526
0405 เด็กหญิงรวินญา คำมุก วาปีปทุม อาคาร662527
0405 เด็กหญิงรวินท์ หารศรีภูมิ วาปีปทุม อาคาร662528
0627 เด็กหญิงระพีพรรณ ศรีแก้ว ปทุมรัตต์พิทยาคม อาคาร662529
0470 เด็กชายระพีภัทร บุตรมะ วาปีปทุม อาคาร662530
0598 เด็กหญิงรังสินี ราชพันแสน วาปีปทุม อาคาร662531
0510 เด็กหญิงรัชฎาภรณ์ พิมชาด วาปีปทุม อาคาร662532
0726 เด็กชายรัฐศาสตร์ ประวัดศรี วาปีปทุม อาคาร662533
0467 เด็กชายรัตนชัย พิมสิม วาปีปทุม อาคาร662534
0413 เด็กหญิงรัตนภรณ์ มูลต้น วาปีปทุม อาคาร662535
0508 เด็กหญิงรุจิรา คุณหงส์ วาปีปทุม อาคาร662536
0717 เด็กหญิงลลิลสิริ ปิดสายะตัง วาปีปทุม อาคาร662537
0699 เด็กหญิงละอองดาว ปิดสาเย บ้านหนองไฮ อาคาร662538
0721 เด็กหญิงลักษณารีย์ เลิศขุนทด โคกล่ามพิทยาคม อาคาร662539
0594 เด็กชายวงศกร คุณแก้ว วาปีปทุม อาคาร662540
0408 เด็กชายวงศกร ปาปะทา วาปีปทุม อาคาร66261
0596 เด็กชายวงศกร หิตายะโส วาปีปทุม อาคาร66262
0385 เด็กชายวชิรวิทย์ ปองไป สาธิต มมส. (ฝ่ายมัธยม) อาคาร66263
0599 เด็กชายวชิรากร ปกินังเต วาปีปทุม อาคาร66264
0491 เด็กหญิงวนัสนันท์ ทองอ่ำ วาปีปทุม อาคาร66265
0509 เด็กหญิงวรรณพา ปะวิสุทธิ์ วาปีปทุม อาคาร66266
0395 เด็กหญิงวรรณลดา อมรมรกต ร้อยเอ็ดวิทยาลัย อาคาร66267
0850 เด็กชายวรวุธ มาลัยวงศ์ วาปีปทุม อาคาร66268
0712 เด็กชายวรวุธ มาลัยวงค์ วาปีปทุม อาคาร66269
0715 เด็กหญิงวรัชประภา จันทร์พินิจ วาปีปทุม อาคาร662610
0407 เด็กหญิงวรัญญา ปทุมานนท์ วาปีปทุม อาคาร662611
0468 เด็กหญิงวราพร เกตุมาตย์ วาปีปทุม อาคาร662612
0415 เด็กหญิงวราภรณ์ อินธิพัน วาปีปทุม อาคาร662613
0705 เด็กหญิงวราภรณ์ ศรีเทพ สาธิต มมส. (ฝ่ายมัธยม) อาคาร662614
0596 เด็กหญิงวรินยา ปาปะไม วาปีปทุม อาคาร662615
0732 เด็กหญิงวริศรา รินกระโทก วาปีปทุม อาคาร662616
0508 เด็กหญิงวริศรา พิมยาง วาปีปทุม อาคาร662617
0508 เด็กหญิงวริศรา แก้วกุ่ม วาปีปทุม อาคาร662618
0386 เด็กหญิงวริษฐา พิรมแหยม กุฉินารายณ์ อาคาร662619
0407 เด็กหญิงวลิตา โคหาจักร์ วาปีปทุม อาคาร662620
0733 เด็กชายวสุกฤต ประจุดทะศรี วาปีปทุม อาคาร662621
0594 เด็กชายวสุพล สนามพรม วาปีปทุม อาคาร662622
0811 เด็กชายวัชรากร ประเสริฐ วาปีปทุม อาคาร662623
0411 เด็กชายวัชรากร ดงขันตี วาปีปทุม อาคาร662624
0510 เด็กชายวัชรากรณ์ อักษรพิมพ์ วาปีปทุม อาคาร662625
0470 เด็กชายวัชรินทร์ สืบสำราญ วาปีปทุม อาคาร662626
0490 เด็กชายวันชัย อินสุวรรณ์ วาปีปทุม อาคาร662627
0509 เด็กชายวายุ ประสังติโย วาปีปทุม อาคาร662628
0733 เด็กชายวิชญะ ปะกิสังข์ วาปีปทุม อาคาร662629
0717 เด็กหญิงวิชญาดา จ้อยนุแสง วาปีปทุม อาคาร662630
0489 เด็กชายวิชญ์ภาส แปลงมาลย์ วาปีปทุม อาคาร662631
0699 เด็กหญิงวิชุดา ศรีสมศักดิ์ บ้านหนองไฮ อาคาร662632
0598 เด็กหญิงวิชุดา จำปาทอง วาปีปทุม อาคาร662633
0510 เด็กชายวิทวัฒน์ ปะมา วาปีปทุม อาคาร662634
0411 เด็กหญิงวิภาดา เหลาสนิท วาปีปทุม อาคาร662635
0621 เด็กหญิงวิมลณัฐชา ศรีหรั่ง ปทุมรัตต์พิทยาคม อาคาร662636
0510 เด็กชายวีรวัฒน์ รัชบัวชุม วาปีปทุม อาคาร662637
0598 เด็กชายวุฒินัน นันทะปัต วาปีปทุม อาคาร662638
0509 เด็กชายวุฒิพงษ์ ศิริภักดิ์ วาปีปทุม อาคาร662639
0470 เด็กชายศตวรรษ พลพิทักษ์ วาปีปทุม อาคาร662640
0599 เด็กชายศรัญยู สุปะเท วาปีปทุม อาคาร66271
0491 เด็กหญิงศศิกานต์ สุคันธาพฤกษ์ วาปีปทุม อาคาร66272
0596 เด็กหญิงศศิกานต์ สารขันธ์ วาปีปทุม อาคาร66273
0490 เด็กหญิงศศิธร ดอนละภา วาปีปทุม อาคาร66274
0729 เด็กหญิงศศิธร สมีแจ้ง วาปีปทุม อาคาร66275
0717 เด็กหญิงศศิธร ชัยธานี วาปีปทุม อาคาร66276
0510 เด็กหญิงศศินิภา แจ่มใส วาปีปทุม อาคาร66277
0467 เด็กหญิงศศิประภา ประจวบสุข วาปีปทุม อาคาร66278
0510 เด็กหญิงศศิมณฑา ปุรินัน วาปีปทุม อาคาร66279
0594 เด็กหญิงศิริญา โพธิ์พยัคฆ์ วาปีปทุม อาคาร662710
0414 เด็กชายศิรินทร์ ศรีณรงค์ วาปีปทุม อาคาร662711
0717 เด็กหญิงศิรินพร สิงธิมาตย์ วาปีปทุม อาคาร662712
0616 เด็กชายศิริพงษ์ ตรีคาม ร้อยเอ็ดวิทยาลัย อาคาร662713
0594 เด็กหญิงศิริรญา วิเศษ วาปีปทุม อาคาร662714
0598 เด็กชายศิวนารถ ปะกิลาพัง วาปีปทุม อาคาร662715
0596 เด็กชายศิวัช ดงอุทิศ วาปีปทุม อาคาร662716
0732 เด็กหญิงศุจิกา แก้วมุลตรี วาปีปทุม อาคาร662717
0643 เด็กชายศุภกร สังฆมณี สารคามพิทยาคม อาคาร662718
0489 เด็กหญิงศุภกาญจน์ วานิชชัง วาปีปทุม อาคาร662719
0421 เด็กชายศุภกิจ ผดุงกิต ร้อยเอ็ดวิทยาลัย อาคาร662720
0508 เด็กชายศุภณัฐ โยวะ วาปีปทุม อาคาร662721
0714 เด็กหญิงศุภิสรา จันทะศิลป์ วาปีปทุม อาคาร662722
0594 เด็กชายสกลพัฒน์ โคตรโสภา วาปีปทุม อาคาร662723
0411 เด็กชายสกลพัฒน์ ศรีสุข วาปีปทุม อาคาร662724
0729 เด็กหญิงสมฤทัย อภัยศรี วาปีปทุม อาคาร662725
0508 เด็กชายสรวิศ ปาปะไมล์ วาปีปทุม อาคาร662726
0713 เด็กชายสรายุทธ คะกะเนปะ วาปีปทุม อาคาร662727
0510 เด็กชายสรายุทธ บุญใหม่ วาปีปทุม อาคาร662728
0715 เด็กชายสหชาติ บุญรักษ์ วาปีปทุม อาคาร662729
0713 เด็กชายสหรัฐ ศรีวัชรกุล วาปีปทุม อาคาร662730
0407 เด็กหญิงสาวิตรี ไหปะโท วาปีปทุม อาคาร662731
0411 เด็กหญิงสาวิตรี ใหปะโท วาปีปทุม อาคาร662732
0408 เด็กชายสิทธิชัย อุปมัย วาปีปทุม อาคาร662733
0414 เด็กชายสิรวิชญ์ ปะวะโข วาปีปทุม อาคาร662734
0411 เด็กชายสิรวิชญ์ โยธามาตย์ วาปีปทุม อาคาร662735
0509 เด็กหญิงสิรินยาพร โยอาศรี วาปีปทุม อาคาร662736
0410 เด็กหญิงสิรีธร จันทิชัย วาปีปทุม อาคาร662737
0599 เด็กชายสิโรฒม์ ปะกิคะเน วาปีปทุม อาคาร662738
0411 เด็กชายสุกฤษฏิ์ หนูอยู่ วาปีปทุม อาคาร662739
0491 เด็กหญิงสุชาดา จันทะรักษ์ วาปีปทุม อาคาร662740
0411 เด็กหญิงสุชาดา บุญสงคราม วาปีปทุม อาคาร66281
0598 เด็กหญิงสุชานันท์ ชัยปราบ วาปีปทุม อาคาร66282
0596 เด็กหญิงสุชานันท์ สุวรรณพันธ์ วาปีปทุม อาคาร66283
0508 เด็กหญิงสุชาวดี จงจิตต์ วาปีปทุม อาคาร66284
0599 เด็กหญิงสุดธิดา ปักกะสาตัง วาปีปทุม อาคาร66285
0715 เด็กหญิงสุดารัตน์ รมเพ็ง วาปีปทุม อาคาร66286
0854 เด็กหญิงสุทราศิณี ม่วงทำ วาปีปทุม อาคาร66287
0509 เด็กหญิงสุธิดา ปาปะโข วาปีปทุม อาคาร66288
0757 เด็กหญิงสุนิษา นามพิลา ปทุมรัตต์พิทยาคม อาคาร66289
0598 เด็กหญิงสุพัตรา โพธิ์นอก วาปีปทุม อาคาร662810
0509 เด็กหญิงสุพิชชา โพธิละเดา วาปีปทุม อาคาร662811
0405 เด็กหญิงสุพิซฌา แก้วธานี วาปีปทุม อาคาร662812
0594 เด็กชายสุพีรภัทร ศรีบุญเรือง วาปีปทุม อาคาร662813
0598 เด็กหญิงสุภัชชา ถาวรรัมย์ วาปีปทุม อาคาร662814
0510 เด็กหญิงสุภาภร สอนนา วาปีปทุม อาคาร662815
0407 เด็กหญิงสุภารัตน์ รอดสุโข วาปีปทุม อาคาร662816
0594 เด็กหญิงสุภิสรัตน์ ธรรมโส วาปีปทุม อาคาร662817
0732 เด็กหญิงสุมารินทร์ สมสวัสดิ์ วาปีปทุม อาคาร662818
0421 เด็กชายสุวิจักษณ์ บุญทา ร้อยเอ็ดวิทยาลัย อาคาร662819
0509 เด็กหญิงสุวิตรา สีชนะ วาปีปทุม อาคาร662820
0510 เด็กชายสุวิทย์ มูลอำคา วาปีปทุม อาคาร662821
0732 เด็กหญิงหทัยทิพย์ สมภักดี วาปีปทุม อาคาร662822
0596 เด็กหญิงหนูวัน กระทุ่มขันธ์ วาปีปทุม อาคาร662823
0717 เด็กหญิงหฤทัย อุดมเมฆ วาปีปทุม อาคาร662824
0510 เด็กหญิงอติกานต์ พัตรพักตร์ วาปีปทุม อาคาร662825
0508 เด็กชายอติรัณณ์ ศรีชาดา วาปีปทุม อาคาร662826
0510 เด็กหญิงอธุรดา มาฤทธิ์ วาปีปทุม อาคาร662827
0721 เด็กหญิงอนัญพร ไชยขันธ์ โคกล่ามพิทยาคม อาคาร662828
0410 เด็กหญิงอนัฐชา ชาวบ้านใน วาปีปทุม อาคาร662829
0712 เด็กชายอนันทวัฒน์ พรมวัง วาปีปทุม อาคาร662830
0712 เด็กชายอนุชา จันทอุตสา วาปีปทุม อาคาร662831
0405 เด็กชายอนุภัทร เสนาโนฤทธิ์ วาปีปทุม อาคาร662832
0469 เด็กชายอนุมัติ มูลตระกร วาปีปทุม อาคาร662833
0594 เด็กหญิงอภิญญา สีวันทา วาปีปทุม อาคาร662834
0468 เด็กหญิงอภิญญา ภูแก้ว วาปีปทุม อาคาร662835
0596 เด็กหญิงอภิวรรณ โยอาศรี วาปีปทุม อาคาร662836
0699 เด็กชายอภิวัฒน์ แพงกัญญา บ้านหนองไฮ อาคาร662837
0716 เด็กชายอภิวิชญ์ ภูญาดาว วาปีปทุม อาคาร662838
0717 เด็กหญิงอภิสมัย บุตรศรีภูมิ วาปีปทุม อาคาร662839
0596 เด็กชายอภิสิทธิ์ พืชสิงห์ วาปีปทุม อาคาร662840
0596 เด็กชายอภิสิทธิ์ อัปมะโต วาปีปทุม อาคาร88131
0406 เด็กชายอภิเดช จันโทสุทธิ์ วาปีปทุม อาคาร88132
0414 เด็กชายอมรเทพ ซองเหล็กนอก วาปีปทุม อาคาร88133
0715 เด็กหญิงอรณี สุนทวงค์ วาปีปทุม อาคาร88134
0468 เด็กหญิงอรนลิน อาทิตย์ตั้ง วาปีปทุม อาคาร88135
0596 เด็กชายอรรคเดช ดุรงค์พันธ์ วาปีปทุม อาคาร88136
0414 เด็กชายอรรถวิทย์ นาราษฎร์ วาปีปทุม อาคาร88137
0598 เด็กหญิงอรอุมา แพงจำปา วาปีปทุม อาคาร88138
0509 เด็กหญิงอรัชญา นครศรี วาปีปทุม อาคาร88139
0598 เด็กหญิงอริสรา รังมาตย์ วาปีปทุม อาคาร881310
0509 เด็กชายอลงกรณ์ นะคะจัด วาปีปทุม อาคาร881311
0510 เด็กหญิงอลิสา พันชาด วาปีปทุม อาคาร881312
0714 เด็กชายอัครชัย แคนราษฎร วาปีปทุม อาคาร881313
0509 เด็กชายอัครพล ฉัตรศรี วาปีปทุม อาคาร881314
0712 เด็กชายอัครเสดีย์ บัวลอย วาปีปทุม อาคาร881315
0603 เด็กหญิงอัจจิมา เลาป้อมวาปี วาปีปทุม อาคาร881316
0490 เด็กหญิงอัจฉรา ปองไป วาปีปทุม อาคาร881317
0594 เด็กชายอัจฉริยพงศ์ คำสะอาด วาปีปทุม อาคาร881318
0596 เด็กหญิงอัญชลี บุญสิทธิ์ วาปีปทุม อาคาร881319
0510 เด็กหญิงอัมรา คำภูผา วาปีปทุม อาคาร881320
0599 เด็กชายอัษฎาวุธ บุญเลี้ยง วาปีปทุม อาคาร881321
0411 เด็กชายอัษฎาวุธ มาดาโต วาปีปทุม อาคาร881322
0594 เด็กชายอัสนี ปทุมขำ วาปีปทุม อาคาร881323
0598 เด็กชายอาชาไชย วรโชติ วาปีปทุม อาคาร881324
0596 เด็กหญิงอาทิติยา สุปะโค วาปีปทุม อาคาร881325
0596 เด็กชายอานุภาพ ปะกิคะเนย์ วาปีปทุม อาคาร881326
0729 เด็กหญิงอาภัสรา สังครีต วาปีปทุม อาคาร881327
0508 เด็กหญิงอารยา บุบผารัตน์ วาปีปทุม อาคาร881328
0598 เด็กหญิงอารยา วิเศษศรี วาปีปทุม อาคาร881329
0410 เด็กหญิงอารีรัตน์ ศิริเลี้ยง วาปีปทุม อาคาร881330
0415 เด็กหญิงอินทิรา เทพวงค์ วาปีปทุม อาคาร881331
0594 เด็กชายอิศวรักษ์ ยะถา วาปีปทุม อาคาร881332
0489 เด็กชายเกรียงสิทธ์ วันจงคำ วาปีปทุม อาคาร881333
0411 เด็กหญิงเกวลิน คำทอง วาปีปทุม อาคาร881334
0508 เด็กชายเกียรติก้อง โคช่วย วาปีปทุม อาคาร881335
0603 เด็กชายเกียรติศักดิ์ ชัยเฉลิม วาปีปทุม อาคาร881336
0406 เด็กชายเจตน์สฤษฎิ์ แก้วแผ่ว วาปีปทุม อาคาร881337
0411 เด็กชายเจตน์สฤษฏิ์ แก้วแผ่ว วาปีปทุม อาคาร881338
0729 เด็กหญิงเจนจิรา จันโทสุทธิ์ วาปีปทุม อาคาร881339
0422 เด็กชายเจษฎาพร อุปเถย์ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย อาคาร881340
0726 เด็กชายเจษฎาภรณ์ สอนจันทร์ วาปีปทุม อาคาร88141
0711 เด็กชายเจษฏ์บดินทร์ จันทวิมล วาปีปทุม อาคาร88142
0467 เด็กหญิงเจียรนัย ทองดี วาปีปทุม อาคาร88143
0489 เด็กชายเฉลิมชัย ปาสาบุตร วาปีปทุม อาคาร88144
0823 เด็กชายเชษฐา บุตรศรี สาธิต มมส. (ฝ่ายมัธยม) อาคาร88145
0643 เด็กชายเดชนิรินทร์ ดาราเฉลิมกุล สารคามพิทยาคม อาคาร88146
0825 เด็กชายเตชวัน ศรีสารคาม สารคามพิทยาคม อาคาร88147
0714 เด็กชายเธียรทัต เวโสวา วาปีปทุม อาคาร88148
0409 เด็กหญิงเนตรชนก แก้ววัง วาปีปทุม อาคาร88149
0761 เด็กหญิงเบญจรัตน์ ธนานุรักษ์ บำเหน็จณรงค์วิทยาคม อาคาร881410
0510 เด็กหญิงเบญธิทรา ศิริเลิศ วาปีปทุม อาคาร881411
0409 เด็กหญิงเบ็ญทิวา มะปะเม วาปีปทุม อาคาร881412
0729 เด็กหญิงเพียงขวัญข้าว โยทัยเที่ยง วาปีปทุม อาคาร881413
0598 เด็กหญิงเพ็ญณภัทร พรรณาภพ วาปีปทุม อาคาร881414
0424 เด็กหญิงเภตรา โบรด วาปีปทุม อาคาร881415
0422 เด็กหญิงเมธินดา อัตถากร ร้อยเอ็ดวิทยาลัย อาคาร881416
0596 เด็กชายเสกสันต์ สุขสนิท วาปีปทุม อาคาร881417
0596 เด็กหญิงเอริกะ มาทลึอุระ วาปีปทุม อาคาร881418
0596 เด็กหญิงแพรลดา ชาวพงษ์ วาปีปทุม อาคาร881419
0603 เด็กหญิงแพรวพรรณ ปะวะขัง วาปีปทุม อาคาร881420
0732 เด็กชายโกมิน คำหนู วาปีปทุม อาคาร881421
0598 เด็กหญิงโยษิตา พันธา วาปีปทุม อาคาร881422