การสอบแข่งขันวัดอัจฉริยภาพทางภาษาอังกฤษ (ENGLISH GENIUS)
ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2560

  รหัสสมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน อาคารห้องสอบที่เลขที่นั่งสอบ
0816 เด็กหญิงกนกอร จันทาคีรี พระกุมารมหาสารคาม อาคาร55211
0625 เด็กหญิงกนิตฐา ทองภูธรณ์ เมืองวาปีปทุม อาคาร55212
0488 เด็กหญิงกมลชนก เทศพรม อนุบาลกิติยา อาคาร55213
0631 เด็กหญิงกมลวรรณ ประทุมคำ เมืองวาปีปทุม อาคาร55214
0575 เด็กหญิงกรกนก ประธิปอาราม เมืองวาปีปทุม อาคาร55215
0436 เด็กชายกรภัทร์ ปะกิดา เมืองวาปีปทุม อาคาร55216
0817 เด็กหญิงกรวรรณ แสนบุดดา พระกุมารมหาสารคาม อาคาร55217
0631 เด็กหญิงกรุณา โสภณพัฒนบัณฑิต เมืองวาปีปทุม อาคาร55218
0552 เด็กชายกฤตภาส แพนลิ้นฟ้า บ้านโกทา อาคาร55219
0580 เด็กชายกฤษฎา จันทร์ภักดิ์ อนุบาลวาปีปทุม อาคาร552110
0696 เด็กชายกฤษณศักดิ์ อุทรตัน บ้านหนองไฮ อาคาร552111
0563 เด็กชายกฤษณ์ คำผา เมืองวาปีปทุม อาคาร552112
0569 เด็กหญิงกวินธิดา จันดี เมืองวาปีปทุม อาคาร552113
0801 เด็กชายกวินภพ จุฬารี สาธิต มมส. (ฝ่ายประถม) อาคาร552114
0582 เด็กหญิงกวิสรา ไปแดน อนุบาลวาปีปทุม อาคาร552115
0846 เด็กชายกษิต์เดช ยอดสะเทิน ชุมชนบ้านดงบัง อาคาร552116
0802 เด็กหญิงกัญญานันท์ เวียงนนท์ สาธิต มมส. (ฝ่ายประถม) อาคาร552117
0569 เด็กหญิงกัญวรา หิตายะ เมืองวาปีปทุม อาคาร552118
0645 เด็กชายกันตภูมิ เตาขุนทด บ้านโกทา อาคาร552119
0801 เด็กชายกันติทัต ภูมาศ สาธิต มมส. (ฝ่ายประถม) อาคาร552120
0569 เด็กหญิงกานต์พิชชา ไกรสี เมืองวาปีปทุม อาคาร552121
0568 เด็กชายกิตติพงศ์ ปิ่นขุนทด อนุบาลวาปีปทุม อาคาร552122
0575 เด็กชายกีรติ ทาสีแก้ว เมืองวาปีปทุม อาคาร552123
0631 เด็กหญิงกุศลสิริ คงแสนคำ เมืองวาปีปทุม อาคาร552124
0569 เด็กหญิงขนิษฐา คำสมัย เมืองวาปีปทุม อาคาร552125
0828 เด็กหญิงจณิสตา บุตรกาศ บ้านชาดฝางหัวเรือ อาคาร552126
0739 เด็กชายจักรินทร์ พลรักษา พระกุมารศึกษา อาคาร552127
0724 เด็กหญิงจันทิมา ปีกกะลีลัง เมืองวาปีปทุม อาคาร552128
0704 เด็กหญิงจารุพิชญา เองวานิช สาธิต มมส. (ฝ่ายประถม) อาคาร552129
0625 เด็กหญิงจารุวรรณ ปะสังคะเต เมืองวาปีปทุม อาคาร552130
0635 เด็กหญิงจิทาภรณ์ เสนจันตะ บ้านดงใหญ่ อาคาร552131
0723 เด็กหญิงจินดามณี เอกรักษา บ้านเสือโก้ก อาคาร552132
0724 เด็กชายจิรภัทร ธุระสิทธิ์ เมืองวาปีปทุม อาคาร552133
0533 เด็กหญิงจิรภิญญา ปักกาเวสา อนุบาลกิติยา อาคาร552134
0563 เด็กหญิงจิรัชญา ทับสุขวิวัฒนกุล เมืองวาปีปทุม อาคาร552135
0580 เด็กหญิงจิรัฐติกาล ปาปะกะ อนุบาลวาปีปทุม อาคาร552136
0575 เด็กหญิงจิราวรรณ ดีนอก เมืองวาปีปทุม อาคาร552137
0724 เด็กชายจิรโชติ ดวงชะรา เมืองวาปีปทุม อาคาร552138
0557 เด็กหญิงจีราพัชร ร่มจันทร์ เมืองวาปีปทุม อาคาร552139
0802 เด็กหญิงฉัตรธีรา วิรุฬห์วรวุฒิ สาธิต มมส. (ฝ่ายประถม) อาคาร552140
0821 เด็กหญิงชญานิศ คันธพนิต สาธิต มมส. (ฝ่ายประถม) อาคาร55221
0735 เด็กหญิงชนกนันท์ แปลงมาลย์ เมืองวาปีปทุม อาคาร55222
0569 เด็กชายชนะชล ภูตเขต เมืองวาปีปทุม อาคาร55223
0576 เด็กหญิงชนันท์ณัฐ สัตตร์ตนำพร อนุบาลวาปีปทุม อาคาร55224
0575 เด็กหญิงชนากานต์ คุ้มเนตร เมืองวาปีปทุม อาคาร55225
0797 เด็กหญิงชนาพร อุดมเวช พระกุมารมหาสารคาม อาคาร55226
0645 เด็กหญิงชนิกานต์ พินิจงาม บ้านโกทา อาคาร55227
0692 เด็กหญิงชลธิชา แก้วอาสา บ้านโนนแร่ อาคาร55228
0668 เด็กหญิงชลลดา จตุเทน พระกุมารร้อยเอ็ด อาคาร55229
0568 เด็กหญิงชลลดา กัณหา อนุบาลวาปีปทุม อาคาร552210
0584 เด็กหญิงชลิตา ด้นกันเดช อนุบาลวาปีปทุม อาคาร552211
0635 เด็กชายชัยชนะ วาลมูลตรี บ้านดงใหญ่ อาคาร552212
0582 เด็กหญิงชาลิสา นะตะสัตย์ อนุบาลวาปีปทุม อาคาร552213
0582 เด็กหญิงชิดชญา ตรีประทุม อนุบาลวาปีปทุม อาคาร552214
0816 เด็กหญิงชุติกาญจน์ จันทมาน พระกุมารมหาสารคาม อาคาร552215
0560 เด็กหญิงชุติกาญจน์ แสงโพธิ์ดา บ้านหนองจิก อาคาร552216
0724 เด็กหญิงชุรีวัลย์ ยืนยาว เมืองวาปีปทุม อาคาร552217
0628 เด็กหญิงญดา นนตะสี บ้านดู่ อาคาร552218
0696 เด็กหญิงญดาพร ทอนเสาร์ บ้านหนองไฮ อาคาร552219
0563 เด็กชายฐปนัท พลกุล เมืองวาปีปทุม อาคาร552220
0827 เด็กหญิงฐานิกา กุระกนก บ้านชาดฝางหัวเรือ อาคาร552221
0817 เด็กหญิงฐิตาพร อ้นจันทึก พระกุมารมหาสารคาม อาคาร552222
0817 เด็กหญิงฐิตารีย์ สิงคะจันทร์ พระกุมารมหาสารคาม อาคาร552223
0569 เด็กหญิงฑิตยา มาตรา เมืองวาปีปทุม อาคาร552224
0801 เด็กชายณชนก พูลมาสิน สาธิต มมส. (ฝ่ายประถม) อาคาร552225
0635 เด็กชายณภัทร ศิริโสม บ้านดงใหญ่ อาคาร552226
0371 เด็กหญิงณภัทร พึ่งสันเทียะ อนุบาลร้อยเอ็ด อาคาร552227
0558 เด็กหญิงณัฏฐ์นรี นินทราช อนุบาลเอี่ยมสุข อาคาร552228
0756 เด็กหญิงณัฐกฤตา นุริศักดิ์ อนุบาลกิติยา อาคาร552229
0582 เด็กหญิงณัฐกฤษตตา เซ่งลอยเลื่อน อนุบาลวาปีปทุม อาคาร552230
0569 เด็กหญิงณัฐฌา โพธิ์แกะ เมืองวาปีปทุม อาคาร552231
0472 เด็กหญิงณัฐณิชา บุราณรมย์ พระกุมารศึกษา อาคาร552232
0817 เด็กหญิงณัฐนิชา สิงห์ปาน พระกุมารมหาสารคาม อาคาร552233
0700 เด็กหญิงณัฐนิชา วิถาทาปัง อนุบาลนครจัมปาศรี อาคาร552234
0631 เด็กหญิงณัฐสุดา ปะภาวะเต เมืองวาปีปทุม อาคาร552235
0635 เด็กชายตะวัน พลคำมาก บ้านดงใหญ่ อาคาร552236
0555 เด็กชายตะวันรุ่ง จันทะจิต อนุบาลกิติยา อาคาร552237
0756 เด็กชายตุลาการ เกียรติเจิรญ อนุบาลกิติยา อาคาร552238
0563 เด็กชายต้นตระกูล กุลสวัสดิ์ เมืองวาปีปทุม อาคาร552239
0801 เด็กชายถิรวัฒน์ เจริญวัฒนมณีชัย สาธิต มมส. (ฝ่ายประถม) อาคาร552240
0816 เด็กหญิงทับทิมทอง ศิลาคุปต์ พระกุมารมหาสารคาม อาคาร55231
0645 เด็กชายทีปกร ชารีอัน บ้านโกทา อาคาร55232
0568 เด็กชายธนกร จันหนองหว้า อนุบาลวาปีปทุม อาคาร55233
0797 เด็กชายธนกฤต โสโพธิ์ พระกุมารมหาสารคาม อาคาร55234
0816 เด็กหญิงธนภร สารมาคม พระกุมารมหาสารคาม อาคาร55235
0827 เด็กชายธนวัฒน์ ศรีหามาร บ้านชาดฝางหัวเรือ อาคาร55236
0568 เด็กชายธนวิชญ์ นามสนิท อนุบาลวาปีปทุม อาคาร55237
0846 เด็กชายธนโชค ยามกุณี ชุมชนบ้านดงบัง อาคาร55238
0692 เด็กชายธรรมรักษ์ ปะสาวะกา บ้านโนนแร่ อาคาร55239
0809 เด็กชายธวัชชัย นิ่มหอม สาธิต มรภ.มหาสารคาม (ฝ่ายประถม) อาคาร552310
0377 เด็กหญิงธวัลพร วรสาร พระกุมารมหาสารคาม อาคาร552311
0816 เด็กหญิงธัญจิรา พลวัน พระกุมารมหาสารคาม อาคาร552312
0735 เด็กหญิงธัญชนก พันธวงษ์ เมืองวาปีปทุม อาคาร552313
0827 เด็กหญิงธาราทิพย์ ฝางขันธ์ บ้านชาดฝางหัวเรือ อาคาร552314
0806 เด็กหญิงธิดารัตน์ หนันคำจร บ้านโคกไร่ อาคาร552315
0637 เด็กหญิงธิติกาญจน์ ไชยโภค บ้านดงใหญ่ อาคาร552316
0576 เด็กหญิงธีรพร ภูมาศ อนุบาลวาปีปทุม อาคาร552317
0435 เด็กหญิงธีรัตม์ บุญทา อนุบาลทองสตา อาคาร552318
0568 เด็กชายธีราทร ลิ้มเบญจทรัพย์ อนุบาลวาปีปทุม อาคาร552319
0573 เด็กหญิงธีราภรณ์ ลิโป้ อนุบาลวาปีปทุม อาคาร552320
0797 เด็กชายธเนศพล แสบงบาลเจริญชัย พระกุมารมหาสารคาม อาคาร552321
0827 เด็กชายนชวนนท์ กองบุต บ้านชาดฝางหัวเรือ อาคาร552322
0829 เด็กหญิงนพมาศ หิตธิชาด บ้านชาดฝางหัวเรือ อาคาร552323
0696 เด็กหญิงนภัสสร เบ้าสีไฮ บ้านหนองไฮ อาคาร552324
0828 เด็กหญิงนภามาศ พันพานิชย์ บ้านชาดฝางหัวเรือ อาคาร552325
0573 เด็กหญิงนภาวี ภัทราบุญญากุล อนุบาลวาปีปทุม อาคาร552326
0686 เด็กหญิงนรรธพร อามาตย์พล เมืองวาปีปทุม อาคาร552327
0827 เด็กหญิงนราวี ชุมดี บ้านชาดฝางหัวเรือ อาคาร552328
0734 เด็กหญิงนริศรา บัวศรีภูมิ บ้านหนองบัวกุดอ้อ อาคาร552329
0637 เด็กหญิงนฤทัย เทียงบุตร บ้านดงใหญ่ อาคาร552330
0723 เด็กหญิงนันทิกานต์ ประสบศิลป์ บ้านเสือโก้ก อาคาร552331
0573 เด็กหญิงนาฎสิริ ภัทราบุญญากุล อนุบาลวาปีปทุม อาคาร552332
0723 เด็กหญิงนารีรัตน์ วาจารี บ้านเสือโก้ก อาคาร552333
0580 เด็กหญิงนิชินาถ นามสิน อนุบาลวาปีปทุม อาคาร552334
0817 เด็กหญิงนิติพร บุญคำมี พระกุมารมหาสารคาม อาคาร552335
0628 เด็กหญิงนิพาดา โพธิ์บุญเรือ บ้านดู่ อาคาร552336
0582 เด็กหญิงนิภาพรรณ ช่อขุนทด อนุบาลวาปีปทุม อาคาร552337
0827 เด็กหญิงนิรชร คำชุ่ม บ้านชาดฝางหัวเรือ อาคาร552338
0584 เด็กหญิงบัญฑิตา ปุลำพะเว อนุบาลวาปีปทุม อาคาร552339
0828 เด็กหญิงบัณฑิตา เขียวชอ้อน บ้านชาดฝางหัวเรือ อาคาร552340
0576 เด็กหญิงบัณฑิตา สีอัคฮาด อนุบาลวาปีปทุม อาคาร55241
0696 เด็กชายบารมี ประนนท์ บ้านหนองไฮ อาคาร55242
0723 เด็กหญิงบุญยานุช รอดเกษา บ้านเสือโก้ก อาคาร55243
0763 เด็กชายปฏิภาณ ทิมทอง เมืองวาปีปทุม อาคาร55244
0446 เด็กหญิงปณิตา นันทะดา บ้านหนองข่า อาคาร55245
0573 เด็กหญิงปนัสยา ราชชมภู อนุบาลวาปีปทุม อาคาร55246
0743 เด็กหญิงปนิตา นันทคา บ้านหนองข่า อาคาร55247
0569 เด็กหญิงปภาดา ปะเมนาโพธิ์ เมืองวาปีปทุม อาคาร55248
0625 เด็กหญิงปภาพินท์ ทอนโพธิ์ เมืองวาปีปทุม อาคาร55249
0561 เด็กหญิงปภาวรินทร์ อัปมระกา อนุบาลนครจัมปาศรี อาคาร552410
0734 เด็กชายประกาศิต ธนาเดชาวัฒนกุล บ้านหนองบัวกุดอ้อ อาคาร552411
0816 เด็กหญิงประภาภรณ์ อนารัตน์ พระกุมารมหาสารคาม อาคาร552412
0576 เด็กหญิงปริณดา จันทแสง อนุบาลวาปีปทุม อาคาร552413
0433 เด็กหญิงปริยากร ธนาพิบูลย์ พระกุมารศึกษา อาคาร552414
0563 เด็กหญิงปัณชญา อินทรประเสริฐ เมืองวาปีปทุม อาคาร552415
0587 เด็กหญิงปัณฑารีย์ สมนึกในธรรม อนุบาลมหาสารคาม อาคาร552416
0625 เด็กชายปัณณทัต ชัยธานี เมืองวาปีปทุม อาคาร552417
0756 เด็กชายปัณณพัฒน์ กนกฆะนะรัชต์ อนุบาลกิติยา อาคาร552418
0580 เด็กหญิงปัณทิตา ตะนัยศรี อนุบาลวาปีปทุม อาคาร552419
0446 เด็กหญิงปาณิฉัตร ประสารีบุตร บ้านหนองข่า อาคาร552420
0625 เด็กหญิงปานตะวัน เอกรักษา เมืองวาปีปทุม อาคาร552421
0580 เด็กหญิงปาลิตา ปรานิล อนุบาลวาปีปทุม อาคาร552422
0680 เด็กชายปิยวัฒน์ ขายม เมืองวาปีปทุม อาคาร552423
0817 เด็กหญิงปุญญิศา แสงทิพย์ พระกุมารมหาสารคาม อาคาร552424
0580 เด็กชายปุณณพัฒน์ กองปัดชา อนุบาลวาปีปทุม อาคาร552425
0582 เด็กหญิงปุณยาพร มูลบุญ อนุบาลวาปีปทุม อาคาร552426
0437 เด็กชายปุระชัย นัดที อนุบาลร้อยเอ็ด อาคาร552427
0635 เด็กชายพงศกร นาเมือง บ้านดงใหญ่ อาคาร552428
0533 เด็กชายพงศกร ศรีสารคาม อนุบาลกิติยา อาคาร552429
0584 เด็กชายพงศธร เราป้อมวาปี อนุบาลวาปีปทุม อาคาร552430
0433 เด็กชายพงศ์พิสิฎฐ์ ประทุมขำ พระกุมารศึกษา อาคาร552431
0625 เด็กหญิงพรมงคล ภู่โสภา เมืองวาปีปทุม อาคาร552432
0576 เด็กหญิงพรรณกาญจน์ จันทร์สมร อนุบาลวาปีปทุม อาคาร552433
0625 เด็กหญิงพรรณพิชฌา จูมแพงจารุพงศ์ เมืองวาปีปทุม อาคาร552434
0628 เด็กหญิงพัชดาภา ศรีโสภา บ้านดู่ อาคาร552435
0645 เด็กหญิงพัชยา ปะนะภูเต บ้านโกทา อาคาร552436
0439 เด็กหญิงพัชรนันท์ สรรพิสุทธิ์ สาธิต มมส. (ฝ่ายประถม) อาคาร552437
0724 เด็กชายพัชรพล ยศคำลือ เมืองวาปีปทุม อาคาร552438
0692 เด็กหญิงพัชรัมภรณ์ หมื่นกล้า บ้านโนนแร่ อาคาร552439
0827 เด็กหญิงพัชราภรณ์ ปันทอง บ้านชาดฝางหัวเรือ อาคาร552440
0628 เด็กหญิงพัชราภา จันบัวลา บ้านดู่ อาคาร55251
0827 เด็กหญิงพัณณิตา เลิศสีดา บ้านชาดฝางหัวเรือ อาคาร55252
0816 เด็กหญิงพัทธนันท์ เนตรสง่า พระกุมารมหาสารคาม อาคาร55253
0568 เด็กชายพัสกร แซ่เตีย อนุบาลวาปีปทุม อาคาร55254
0584 เด็กชายพาทิศ โพนนอก อนุบาลวาปีปทุม อาคาร55255
0635 เด็กหญิงพิกุล ชัยปะปา บ้านดงใหญ่ อาคาร55256
0816 เด็กหญิงพิชชาทร สงวนวงศ์ พระกุมารมหาสารคาม อาคาร55257
0817 เด็กหญิงพิชญาดา คำสิงห์ พระกุมารมหาสารคาม อาคาร55258
0802 เด็กหญิงพิชญ์สินี ชุติมันตพงศ์ สาธิต มมส. (ฝ่ายประถม) อาคาร55259
0795 เด็กหญิงพิมพ์นารา ฤทธิ์เจริญวัตถุ อนุบาลกิติยา อาคาร552510
0828 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา แก้วอนันต์ บ้านชาดฝางหัวเรือ อาคาร552511
0828 เด็กหญิงพิมลพรรณ บุตตะกะ บ้านชาดฝางหัวเรือ อาคาร552512
0446 เด็กหญิงพิยดา เชี่ยงฉิน บ้านหนองข่า อาคาร552513
0743 เด็กหญิงพิยาดา เชียงฉัน บ้านหนองข่า อาคาร552514
0631 เด็กหญิงพิริสา บุตรวิชา เมืองวาปีปทุม อาคาร552515
0550 เด็กชายพีรวิชญ์ ปรีฉันท์ พระกุมารศึกษา อาคาร552516
0724 เด็กหญิงพีรสา คัดทะจันทร์ เมืองวาปีปทุม อาคาร552517
0735 เด็กหญิงพึงพิศ สัตรู เมืองวาปีปทุม อาคาร552518
0735 เด็กหญิงพุทธิตา ไปใกล้ เมืองวาปีปทุม อาคาร552519
0576 เด็กหญิงภัทรกัปป์ สมศรี อนุบาลวาปีปทุม อาคาร552520
0575 เด็กหญิงภัทรธดา พรมกันหาชัย เมืองวาปีปทุม อาคาร552521
0568 เด็กชายภัทรพล สัตะโส อนุบาลวาปีปทุม อาคาร552522
0692 เด็กหญิงภัสรา สีโนนสูง บ้านโนนแร่ อาคาร552523
0584 เด็กชายภาณุพงศ์ อันตระกูล อนุบาลวาปีปทุม อาคาร552524
0573 เด็กชายภานุพงศ์ ปางวิภาศ อนุบาลวาปีปทุม อาคาร552525
0817 เด็กชายภาสวีร์ กองบุตร พระกุมารมหาสารคาม อาคาร552526
0828 เด็กหญิงภาสินี รินทอง บ้านชาดฝางหัวเรือ อาคาร552527
0575 เด็กหญิงภูริชญา ภูชื่นสี เมืองวาปีปทุม อาคาร552528
0438 เด็กชายภูริณัฐ วันดี บ้านนาฝาย อาคาร552529
0724 เด็กชายภูรินินทร์ อันแสน เมืองวาปีปทุม อาคาร552530
0827 เด็กชายภูวเดช ลีมฮกไล้ บ้านชาดฝางหัวเรือ อาคาร552531
0533 เด็กหญิงภูษณิศา เศษคึมบง อนุบาลกิติยา อาคาร552532
0580 เด็กหญิงมณีรัตน์ ศรีนามขุรี อนุบาลวาปีปทุม อาคาร552533
0645 เด็กหญิงมลทิพย์ คุ้มไพบูลย์ บ้านโกทา อาคาร552534
0628 เด็กหญิงมานิตา สุวรรณ บ้านดู่ อาคาร552535
0645 เด็กหญิงมีนลดา ปทุมทอง บ้านโกทา อาคาร552536
0584 เด็กชายยศพนธ์ แกวจินดา อนุบาลวาปีปทุม อาคาร552537
0580 เด็กชายยศพัทธ์ พรหมบังเกิด อนุบาลวาปีปทุม อาคาร552538
0723 เด็กหญิงยุพาพิน กองหิน บ้านเสือโก้ก อาคาร552539
0817 เด็กหญิงรดามณี กรมแสง พระกุมารมหาสารคาม อาคาร552540
0723 เด็กหญิงรวิวรรณ พงษ์สันติ์ บ้านเสือโก้ก อาคาร55261
0446 เด็กหญิงรวิวรรณ วงษา บ้านหนองข่า อาคาร55262
0743 เด็กหญิงรวิววรณ วงษา บ้านหนองข่า อาคาร55263
0533 เด็กชายรัฐภูมิ คำมีแสง อนุบาลกิติยา อาคาร55264
0563 เด็กชายรัฐภูมิ สังฆบุรินทร์ เมืองวาปีปทุม อาคาร55265
0569 เด็กชายรัฐภูมิ เกิดพระจีน เมืองวาปีปทุม อาคาร55266
0628 เด็กหญิงรัตติยากร ศรีพะยอม บ้านดู่ อาคาร55267
0582 เด็กหญิงรัศมีประภา คำเรืองศรี อนุบาลวาปีปทุม อาคาร55268
0446 เด็กหญิงรุจิรา จันทลาด บ้านหนองข่า อาคาร55269
0584 เด็กชายรุ่งระวิน ปรานิล อนุบาลวาปีปทุม อาคาร552610
0821 เด็กหญิงลภัสรดา เตียตระกูล สาธิต มมส. (ฝ่ายประถม) อาคาร552611
0677 เด็กหญิงลภัสลดา ทองรัตน์ อนุบาลกิติยา อาคาร552612
0582 เด็กหญิงวรนงค์ ปัตโต อนุบาลวาปีปทุม อาคาร552613
0828 เด็กหญิงวรัญญา กองบุตร บ้านชาดฝางหัวเรือ อาคาร552614
0828 เด็กหญิงวรัญญา พิมชาด บ้านชาดฝางหัวเรือ อาคาร552615
0576 เด็กหญิงวรางคนาง พิมพ์พันธุ์ อนุบาลวาปีปทุม อาคาร552616
0584 เด็กหญิงวริศรา บุตะกะ อนุบาลวาปีปทุม อาคาร552617
0573 เด็กหญิงวสุนี นามขุรี อนุบาลวาปีปทุม อาคาร552618
0576 เด็กหญิงวิดาภา ปะโยธิน อนุบาลวาปีปทุม อาคาร552619
0827 เด็กชายวีรภัทร เดชวงษา บ้านชาดฝางหัวเรือ อาคาร552620
0381 เด็กหญิงศรัณย์พร สารบรรณ อนุบาลร้อยเอ็ด อาคาร552621
0573 เด็กหญิงศศิวรรณ วุฒิสารคุณ อนุบาลวาปีปทุม อาคาร552622
0631 เด็กชายศาสตรา บุบผา เมืองวาปีปทุม อาคาร552623
0694 เด็กชายศิริงคล ปะถาปะตา บ้านโนนแร่ อาคาร552624
0573 เด็กหญิงศิริประพา เทพศักดิ์ อนุบาลวาปีปทุม อาคาร552625
0724 เด็กชายศุภกร ช่างปัน เมืองวาปีปทุม อาคาร552626
0533 เด็กหญิงศุภนารี สาคุณ อนุบาลกิติยา อาคาร552627
0549 เด็กหญิงสริตา วิถาทานัง พระกุมารศึกษา อาคาร552628
0724 เด็กหญิงสวรรยา ดงเรืองศรี เมืองวาปีปทุม อาคาร552629
0816 เด็กหญิงสิตานัน ดุุสิต พระกุมารมหาสารคาม อาคาร552630
0575 เด็กหญิงสิทธิสินี แก้วจันทร์ เมืองวาปีปทุม อาคาร552631
0568 เด็กชายสิริภูมิ สุพะกำ อนุบาลวาปีปทุม อาคาร552632
0631 เด็กหญิงสุดารัตน์ ปักกะทานัง เมืองวาปีปทุม อาคาร552633
0573 เด็กหญิงสุดารัตน์ สายจันดี อนุบาลวาปีปทุม อาคาร552634
0625 เด็กหญิงสุดารัตน์ โทนหงษา เมืองวาปีปทุม อาคาร552635
0734 เด็กหญิงสุธิมา กุลเรือง บ้านหนองบัวกุดอ้อ อาคาร552636
0635 เด็กหญิงสุนิสา ลีลาเลิศ บ้านดงใหญ่ อาคาร552637
0631 เด็กชายสุปวีย์ มะธุเสน เมืองวาปีปทุม อาคาร552638
0806 เด็กหญิงสุพิชชา ศิริสำราญ บ้านโคกไร่ อาคาร552639
0556 เด็กหญิงสุพิชฌาย์ วงศ์กมลาไสย อนุบาลกิติยา อาคาร552640
0734 เด็กหญิงสุภาพร อ้วนมะโห บ้านหนองบัวกุดอ้อ อาคาร55271
0723 เด็กหญิงสุภาวดี เคนคำจันทร์ บ้านเสือโก้ก อาคาร55272
0828 เด็กหญิงสุมินตรา ปิยะชาด บ้านชาดฝางหัวเรือ อาคาร55273
0568 เด็กชายสุวัจน์ ราชขุรี อนุบาลวาปีปทุม อาคาร55274
0828 เด็กหญิงหยกนรินทร์ สร้อยเสนา บ้านชาดฝางหัวเรือ อาคาร55275
0801 เด็กหญิงอนงค์รัตน์ อุทัยรัตนชัย สาธิต มมส. (ฝ่ายประถม) อาคาร55276
0400 เด็กหญิงอนัญญา อันปัญญา พระกุมารศึกษา อาคาร55277
0575 เด็กหญิงอนัญญา มะธิปิไข เมืองวาปีปทุม อาคาร55278
0628 เด็กหญิงอนุสรา ปะนาสุจะ บ้านดู่ อาคาร55279
0573 เด็กหญิงอภิชญา ปทุมพร อนุบาลวาปีปทุม อาคาร552710
0563 เด็กชายอภิวัฒน์ ชาวประสา เมืองวาปีปทุม อาคาร552711
0580 เด็กหญิงอรทัย บุญยะรัตน์ อนุบาลวาปีปทุม อาคาร552712
0835 เด็กหญิงอรนริน จันทะนาม พระกุมารมหาสารคาม อาคาร552713
0563 เด็กหญิงอรปรียา ปะนาโท เมืองวาปีปทุม อาคาร552714
0576 เด็กหญิงอรปรียา ไชยลาด อนุบาลวาปีปทุม อาคาร552715
0569 เด็กหญิงอรพนิต แก้งสังข์ เมืองวาปีปทุม อาคาร552716
0743 เด็กหญิงอราวะดี พาวิสัตน์ บ้านหนองข่า อาคาร552717
0446 เด็กหญิงอราวะดี ผาวิรัตน์ บ้านหนองข่า อาคาร552718
0817 เด็กชายอริฟ พิทักษ์วาปี พระกุมารมหาสารคาม อาคาร552719
0806 เด็กหญิงอริสา ธนูสัตย์ บ้านโคกไร่ อาคาร552720
0645 เด็กชายอัครพล เสี่ยงบุญ บ้านโกทา อาคาร552721
0801 เด็กชายอัจฉริยพงศ์ พลเรือง สาธิต มมส. (ฝ่ายประถม) อาคาร552722
0635 เด็กหญิงอัจริยา พิณทอง บ้านดงใหญ่ อาคาร552723
0580 เด็กหญิงอัญรัตน์ ชัยลิ้นฟ้า อนุบาลวาปีปทุม อาคาร552724
0625 เด็กหญิงอารยา ชาวพงษ์ เมืองวาปีปทุม อาคาร552725
0692 เด็กชายอิทธิพล แทนคร บ้านโนนแร่ อาคาร552726
0734 เด็กชายอิศเรศ ปัตตานี บ้านหนองบัวกุดอ้อ อาคาร552727
0563 เด็กชายอิสรภาพ พิลาวุฒิ เมืองวาปีปทุม อาคาร552728
0434 เด็กหญิงอุไรพร แสนวัง เทศบาลสวนสนุก อาคาร552729
0625 เด็กหญิงเกวลิน อุปกัง เมืองวาปีปทุม อาคาร552730
0631 เด็กหญิงเกศกนก คำสะไมล์ เมืองวาปีปทุม อาคาร552731
0575 เด็กชายเดชาวัต ศรีสุข เมืองวาปีปทุม อาคาร552732
0582 เด็กหญิงเนตรนภัส พลดร อนุบาลวาปีปทุม อาคาร552733
0816 เด็กชายเนติ กุหลาบโชติ พระกุมารมหาสารคาม อาคาร552734
0724 เด็กหญิงเบญญทิพย์ จูมเกตุ เมืองวาปีปทุม อาคาร552735
0696 เด็กหญิงเพชรไพลิน พุ่มไพจิตร บ้านหนองไฮ อาคาร552736
0635 เด็กหญิงเมฆขลา แก่นพิมพ์ บ้านดงใหญ่ อาคาร552737
0563 เด็กชายเมธิชัย ลามะให เมืองวาปีปทุม อาคาร552738
0568 เด็กชายเสฎฐวุฒิ มิตะนุ อนุบาลวาปีปทุม อาคาร552739
0551 เด็กหญิงเสาวนีย์ สอนวงษ์แก้ว อนุบาลนครจัมปาศรี อาคาร552740
0554 เด็กชายแทนคุณ เนาวรัตน์ อนุบาลนครจัมปาศรี อาคาร66121
0582 เด็กหญิงแพรวประกาย ปักโกทะสัง อนุบาลวาปีปทุม อาคาร66122
0737 เด็กหญิงแพรวา เมืองแสน บ้านโกทา อาคาร66123
0645 เด็กหญิงแพรวา แสนเมืองชิน บ้านโกทา อาคาร66124
0575 เด็กหญิงแพรวา นามมงคล เมืองวาปีปทุม อาคาร66125
0692 เด็กชายโชติพัฒน์ อรุณศิริสมบูรณ์ บ้านโนนแร่ อาคาร66126
0692 เด็กหญิงไขแสง สมศรีรื่น บ้านโนนแร่ อาคาร66127
0635 เด็กหญิงไพลิน จตุฤทธิรณ บ้านดงใหญ่ อาคาร66128
0576 เด็กหญิงไอริน ละสามา อนุบาลวาปีปทุม อาคาร66129
0533 เด็กหญิงไอลดา ทิพศรีราช อนุบาลกิติยา อาคาร661210