การสอบแข่งขันวัดอัจฉริยภาพทางภาษาอังกฤษ (ENGLISH GENIUS)
ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2560

  รหัสสมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน อาคารห้องสอบที่เลขที่นั่งสอบ
0824 เด็กหญิงกมลชนก เบ้าบุญ พระกุมารมหาสารคาม อาคาร55121
0382 เด็กหญิงกมลชนก กองโส อนุบาลวาปีปทุม อาคาร55122
0479 เด็กหญิงกมลชนก เสนารัตน์ อนุบาลเอี่ยมสุข อาคาร55123
0377 เด็กชายกฤตเมธ วรสาร พระกุมารมหาสารคาม อาคาร55124
0689 เด็กชายกฤษณ์จินดิ์ ศรีสารคาม เมืองวาปีปทุม อาคาร55125
0633 เด็กหญิงกวินทรา เอกรักษา บ้านดงใหญ่ อาคาร55126
0633 เด็กหญิงกัญญาณัฐ ดงจารย์ บ้านดงใหญ่ อาคาร55127
0681 เด็กหญิงกัญสราญ์ วงศ์คำภา บ้านนาฝาย อาคาร55128
0809 เด็กชายกันต์กวี จุ่นคง สาธิต มรภ.มหาสารคาม (ฝ่ายประถม) อาคาร55129
0691 เด็กชายกันย์ภวัษย์ เรืองสมบัติ เมืองวาปีปทุม อาคาร551210
0685 เด็กหญิงกัลยรัตน์ อุปมัย เมืองวาปีปทุม อาคาร551211
0624 เด็กหญิงกิตติยาภรณ์ พวงเวียง บ้านดู่ อาคาร551212
0691 เด็กหญิงขวัญข้าว อุ่นพิกุล เมืองวาปีปทุม อาคาร551213
0526 เด็กหญิงจิดาภา อุดมลาภ อนุบาลอุดมพันธ์ อาคาร551214
0480 เด็กหญิงจิตปุณ อุ่นใจ อนุบาลเอี่ยมสุข อาคาร551215
0691 เด็กหญิงจิรัชญา จะโลนา เมืองวาปีปทุม อาคาร551216
0692 เด็กหญิงจิราทิพย์ ปะจันสี บ้านโนนแร่ อาคาร551217
0431 เด็กหญิงจิราพัชร อันทะลัย อนุบาลเอี่ยมสุข อาคาร551218
0383 เด็กหญิงจุฑามณี แสงส่อง อนุบาลวาปีปทุม อาคาร551219
0586 เด็กหญิงชฎาพร นนทะนำ อนุบาลวาปีปทุม อาคาร551220
0609 เด็กหญิงชนกนันท์ เปลือยหนองแข้ สตรีศึกษา อาคาร551221
0824 เด็กหญิงชนชนก บุญทะวงศ์ พระกุมารมหาสารคาม อาคาร551222
0586 เด็กหญิงชนากาญท์ หมั่นนอก อนุบาลวาปีปทุม อาคาร551223
0695 เด็กชายชยากร ปุญยะสาร เมืองวาปีปทุม อาคาร551224
0685 เด็กหญิงชัญญากร แก้วจันดา เมืองวาปีปทุม อาคาร551225
0383 เด็กหญิงชุติกาญจน์ ทองปาน อนุบาลวาปีปทุม อาคาร551226
0412 เด็กชายญาณพัฒน์ หลงสอน อนุบาลทองสตา อาคาร551227
0384 เด็กหญิงญาณิดา เดิมทำรัมย์ อนุบาลเอี่ยมสุข อาคาร551228
0795 เด็กชายฐาปกรณ์ ศรีสารคาม อนุบาลกิติยา อาคาร551229
0383 เด็กหญิงฐิติมา บุญยะรัตน์ อนุบาลวาปีปทุม อาคาร551230
0645 เด็กหญิงฐิติวรดา ธนาวัฒนพงศ์ บ้านโกทา อาคาร551231
0520 เด็กหญิงณกัญญาพิไล มะเสนะ สาธิต มมส. (ฝ่ายประถม) อาคาร551232
0430 เด็กหญิงณภัทร ภาระบาล ศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ อาคาร551233
0806 เด็กชายณภัทร แสงโทโพธิ์ บ้านโคกไร่ อาคาร551234
0382 เด็กชายณัฎฐชัย ทองสุทธิ อนุบาลวาปีปทุม อาคาร551235
0479 เด็กหญิงณัฎฐณิชา จันทศิลป์ อนุบาลเอี่ยมสุข อาคาร551236
0480 เด็กหญิงณัฎฐาวรีย์ สุธีดวงสมร อนุบาลเอี่ยมสุข อาคาร551237
0585 เด็กหญิงณัฐกานต์ วันทายุราช อนุบาลวาปีปทุม อาคาร551238
0759 เด็กหญิงณัฐชา ชัยหา เมืองวาปีปทุม อาคาร551239
0685 เด็กหญิงณัฐวดี วัฒยุ เมืองวาปีปทุม อาคาร551240
0759 เด็กหญิงณิชารีย์ แสงพิมพ์ เมืองวาปีปทุม อาคาร55131
0536 เด็กหญิงตติยา แก้วกั้น บ้านโคกสิงห์ อาคาร55132
0691 เด็กชายทรงภพ ปัตตานัง เมืองวาปีปทุม อาคาร55133
0585 เด็กชายธนกฤต ชัยลิ้นฟ้า อนุบาลวาปีปทุม อาคาร55134
0382 เด็กชายธนกฤต มูลทรา อนุบาลวาปีปทุม อาคาร55135
0691 เด็กชายธนพนธ์ หลาบสีดา เมืองวาปีปทุม อาคาร55136
0585 เด็กชายธนภัทร ภัทราบุญญากุล อนุบาลวาปีปทุม อาคาร55137
0479 เด็กชายธนวิทย์ บานเย็น อนุบาลเอี่ยมสุข อาคาร55138
0513 เด็กชายธนะพัฒน์ กิตติธราสันห์ เมืองวาปีปทุม อาคาร55139
0530 เด็กชายธนัช ศรีโคตา อนุบาลร้อยเอ็ด อาคาร551310
0383 เด็กชายธนัยชนก ศรีสมพงษ์ อนุบาลวาปีปทุม อาคาร551311
0795 เด็กชายธนิก อันทะนัย อนุบาลกิติยา อาคาร551312
0487 เด็กหญิงธนิสรา เสตเตมิย์ อนุบาลนครจัมปาศรี อาคาร551313
0425 เด็กชายธนโชค แสนสุภา เมืองวาปีปทุม อาคาร551314
0382 เด็กหญิงธัชพรรณ จันทศร อนุบาลวาปีปทุม อาคาร551315
0518 เด็กหญิงธัชพรรณ สุขนันที วาปีปทุม อาคาร551316
0703 เด็กหญิงธัญญ์พิชชา ดงดินอ่อน อนุบาลเอี่ยมสุข อาคาร551317
0522 เด็กหญิงธัญสินี ปิตุรงคพิทักษ์ พระกุมารศึกษา อาคาร551318
0566 เด็กชายธันยพงศ์ สังขวิเชียร สาธิต มมส. (ฝ่ายประถม) อาคาร551319
0624 เด็กหญิงธิดาพร พิณจอง บ้านดู่ อาคาร551320
0480 เด็กหญิงธิดารัตน์ สุปินชมภู อนุบาลเอี่ยมสุข อาคาร551321
0689 เด็กหญิงธิรดา ศรีสังข์ เมืองวาปีปทุม อาคาร551322
0685 เด็กหญิงธีราพร ขุนวารินทร์ เมืองวาปีปทุม อาคาร551323
0427 เด็กชายนนท์ธวัฒน์ นามทอง ปัญจรักษ์ อาคาร551324
0387 เด็กหญิงนภสร พรมแสง อนุบาลวาปีปทุม อาคาร551325
0382 เด็กชายนรเศรษฐ์ ฝอยทอง อนุบาลวาปีปทุม อาคาร551326
0680 เด็กชายนวมินทร์ โนราช เมืองวาปีปทุม อาคาร551327
0585 เด็กหญิงนันทกานต์ สุทธิสาคร อนุบาลวาปีปทุม อาคาร551328
0696 เด็กหญิงนันทนัช พรหมบางญวน บ้านหนองไฮ อาคาร551329
0633 เด็กหญิงนันทัชพร ชาวพงษ์ บ้านดงใหญ่ อาคาร551330
0689 เด็กหญิงนิรภา ไปใหน เมืองวาปีปทุม อาคาร551331
0532 เด็กหญิงนิรัชญาพร บุตรตะกาศ อนุบาลร้อยเอ็ด อาคาร551332
0479 เด็กชายบารมี บัวทอง อนุบาลเอี่ยมสุข อาคาร551333
0586 เด็กหญิงบุณยาพร ปัตตายะสา อนุบาลวาปีปทุม อาคาร551334
0806 เด็กชายปฏิวัฒน์ สงค์ตา บ้านโคกไร่ อาคาร551335
0633 เด็กหญิงปณิตา ทามาตย์ บ้านดงใหญ่ อาคาร551336
0585 เด็กชายปนัดดา ปะมังคะสัง อนุบาลวาปีปทุม อาคาร551337
0519 เด็กหญิงปพิชญา ปัดถานัง อนุบาลวาปีปทุม อาคาร551338
0695 เด็กหญิงประสิทธิพร พรมแพน เมืองวาปีปทุม อาคาร551339
0546 เด็กหญิงปราณภาฬ์วรินทร์ นามสง่า อนุบาลร้อยเอ็ด อาคาร551340
0586 เด็กหญิงปราถนา แก้วบุญมี อนุบาลวาปีปทุม อาคาร55141
0426 เด็กชายปริญญา ศรีส่อง อนุบาลร้อยเอ็ด อาคาร55142
0378 เด็กชายปรีชากร ยาสมร สาธิต มมส. (ฝ่ายประถม) อาคาร55143
0479 เด็กหญิงปวริศา อภิรมย์ดี อนุบาลเอี่ยมสุข อาคาร55144
0544 เด็กหญิงปัญจสิริ จันทร์พรม อนุบาลเอี่ยมสุข อาคาร55145
0696 เด็กชายปัณณวิชญ์ ปาปะเถ บ้านหนองไฮ อาคาร55146
0479 เด็กชายปัณณวิชญ์ สัตย์สุขยิ่ง อนุบาลเอี่ยมสุข อาคาร55147
0801 เด็กชายปัณณ์ ลวกุล สาธิต มมส. (ฝ่ายประถม) อาคาร55148
0429 เด็กหญิงปาณิธร พันธุ์ยางน้อย ศรีโกสุมมิตรภาพที่ 209 อาคาร55149
0382 เด็กหญิงปาริฉัตร บุญยัสสะ อนุบาลวาปีปทุม อาคาร551410
0801 เด็กชายปาลภัทร วินโกมินทร์ สาธิต มมส. (ฝ่ายประถม) อาคาร551411
0517 เด็กหญิงปุญญ์วรีย์ ภูมิชูชิต เมืองวาปีปทุม อาคาร551412
0383 เด็กหญิงปุณณารมย์ พุ่มสุข อนุบาลวาปีปทุม อาคาร551413
0382 เด็กหญิงพงศ์ภรณ์ แคนสิงห์ อนุบาลวาปีปทุม อาคาร551414
0691 เด็กหญิงพรชนก ชนะมาร เมืองวาปีปทุม อาคาร551415
0696 เด็กหญิงพรรณธิภา รัชตะอดุลศิลป์ บ้านหนองไฮ อาคาร551416
0689 เด็กหญิงพลอยขวัญ อุ่นพิกุล เมืองวาปีปทุม อาคาร551417
0623 เด็กหญิงพอเพียง จำปาทอง อนุบาลเอี่ยมสุข อาคาร551418
0480 เด็กหญิงพัญญ์ธิตา พุทธจันทร์ อนุบาลเอี่ยมสุข อาคาร551419
0585 เด็กชายพัฒนพงษ์ หนูแก้ว อนุบาลวาปีปทุม อาคาร551420
0801 เด็กหญิงพัทธนันท์ สุวรรณธาดา สาธิต มมส. (ฝ่ายประถม) อาคาร551421
0633 เด็กหญิงพานธิดา วรรณปะเก บ้านดงใหญ่ อาคาร551422
0758 เด็กหญิงพิชญาดา อินไช อนุบาลนครจัมปาศรี อาคาร551423
0692 เด็กหญิงพิทยาภรณ์ แทนคร บ้านโนนแร่ อาคาร551424
0383 เด็กหญิงพิมชนก โสโพธิ์ อนุบาลวาปีปทุม อาคาร551425
0585 เด็กหญิงพิมญาดา กินากูล อนุบาลวาปีปทุม อาคาร551426
0387 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส โทอะรัญ อนุบาลวาปีปทุม อาคาร551427
0586 เด็กหญิงพิยดา ฉัตรศรี อนุบาลวาปีปทุม อาคาร551428
0689 เด็กชายพีรพัฒน์ วัชรานุสรณ์ เมืองวาปีปทุม อาคาร551429
0480 เด็กหญิงพุทธพร นุ่นหลักคำ อนุบาลเอี่ยมสุข อาคาร551430
0691 เด็กชายภริดล โนศรี เมืองวาปีปทุม อาคาร551431
0691 เด็กหญิงภัทรธิดา โทนะหงษา เมืองวาปีปทุม อาคาร551432
0586 เด็กหญิงภัทรนันท์ กำมหาวงษ์ อนุบาลวาปีปทุม อาคาร551433
0801 เด็กชายภัทรพล นาถมทอง สาธิต มมส. (ฝ่ายประถม) อาคาร551434
0383 เด็กชายภัทรพล ประมูลจักโก อนุบาลวาปีปทุม อาคาร551435
0689 เด็กหญิงภัทรลดา อินทร์ชู เมืองวาปีปทุม อาคาร551436
0479 เด็กชายภัทรวิชญ์ ชมภูพาน อนุบาลเอี่ยมสุข อาคาร551437
0398 เด็กชายภัทรวิทย์ ชมภูพาน อนุบาลเอี่ยมสุข อาคาร551438
0379 เด็กหญิงภัสสร อินพินิจ สาธิต มมส. (ฝ่ายประถม) อาคาร551439
0372 เด็กชายภานุวัฒน์ หาญสุโพธิ์ อนุบาลกิติยา อาคาร551440
0368 เด็กชายภูวเนศวร์ สาแก้ว อนุบาลเอี่ยมสุข อาคาร55151
0685 เด็กหญิงมาลิษา จรศรชัย เมืองวาปีปทุม อาคาร55152
0479 เด็กชายมิตรธิศาล รัตน์สิงหา อนุบาลเอี่ยมสุข อาคาร55153
0695 เด็กชายมุฆวาร โคตรพัฒน์ เมืองวาปีปทุม อาคาร55154
0426 เด็กชายรพีพงศ์ แหล่งสนาม อนุบาลร้อยเอ็ด อาคาร55155
0486 เด็กหญิงรสิตา ธรรมแสง สาธิต มมส. (ฝ่ายประถม) อาคาร55156
0633 เด็กหญิงรัชนีกร นามสมบูรณ์ บ้านดงใหญ่ อาคาร55157
0624 เด็กชายรัฐภูมิ นาคทั่ง บ้านดู่ อาคาร55158
0846 เด็กชายรัฐภูมิ ลาโสเล ชุมชนบ้านดงบัง อาคาร55159
0534 เด็กหญิงรินทรกานต์ วงชารี พระกุมารมหาสารคาม อาคาร551510
0672 เด็กหญิงรุจิรดา ปัตตาเนย์ พระกุมารศึกษา อาคาร551511
0394 เด็กหญิงลิลลดา อมรมรกต อนุบาลร้อยเอ็ด อาคาร551512
0383 เด็กชายวงศธร มูลบุญ อนุบาลวาปีปทุม อาคาร551513
0683 เด็กหญิงวนัทปรียา จันทวิมล เมืองวาปีปทุม อาคาร551514
0701 เด็กหญิงวรดา ประพาศพงษ์ เมืองวาปีปทุม อาคาร551515
0703 เด็กหญิงวรัชญา ปัดตายะสังข์ อนุบาลเอี่ยมสุข อาคาร551516
0695 เด็กชายวรัญญู ศิริมนตรี เมืองวาปีปทุม อาคาร551517
0685 เด็กหญิงวริสรา ตะภา เมืองวาปีปทุม อาคาร551518
0689 เด็กชายวัทธิกร คำมุก เมืองวาปีปทุม อาคาร551519
0633 เด็กหญิงวันวิสา เรืองบุญ บ้านดงใหญ่ อาคาร551520
0512 เด็กชายวิชญ์ บุญมี สาธิต มมส. (ฝ่ายประถม) อาคาร551521
0382 เด็กหญิงวิมลณัฐ ปิดสายะ อนุบาลวาปีปทุม อาคาร551522
0689 เด็กหญิงวิรัญญา หนูแก้ว เมืองวาปีปทุม อาคาร551523
0691 เด็กชายศกลวิทย์ ประโคทัง เมืองวาปีปทุม อาคาร551524
0685 เด็กชายศรรบ บัวบุญ เมืองวาปีปทุม อาคาร551525
0538 เด็กหญิงศริณย์พร นิตุธร อนุบาลร้อยเอ็ด อาคาร551526
0543 เด็กหญิงศรินทร์ยาการ ไชยสัตย์ เมืองวาปีปทุม อาคาร551527
0692 เด็กหญิงศรุตา โสภา บ้านโนนแร่ อาคาร551528
0479 เด็กหญิงศศิรา กรโสภา อนุบาลเอี่ยมสุข อาคาร551529
0759 เด็กหญิงศิรดา วงศ์โพธิสาร เมืองวาปีปทุม อาคาร551530
0633 เด็กหญิงศิรดา หาคลัง บ้านดงใหญ่ อาคาร551531
0528 เด็กชายศิรวิทย์ แยงคำ อนุบาลวาปีปทุม อาคาร551532
0382 เด็กหญิงศิริกุลนัดดา คุรินทร์ อนุบาลวาปีปทุม อาคาร551533
0695 เด็กชายศิวกร ประวัดศรี เมืองวาปีปทุม อาคาร551534
0703 เด็กชายศิววิภู สุขเกษม อนุบาลเอี่ยมสุข อาคาร551535
0425 เด็กชายศุกลวิชญ์ ประโคทัง เมืองวาปีปทุม อาคาร551536
0382 เด็กชายศุทธวีร์ ยืนสุข อนุบาลวาปีปทุม อาคาร551537
0479 เด็กหญิงศุภรัตน์ชญา ศรีวิโรจน์ อนุบาลเอี่ยมสุข อาคาร551538
0685 เด็กหญิงศุภวดี เจริญถนอม เมืองวาปีปทุม อาคาร551539
0672 เด็กชายสรวิชญ์ ใจนิยม พระกุมารศึกษา อาคาร551540
0796 เด็กหญิงสรัญรัตน์ โกษาแสง อนุบาลมหาสารคาม อาคาร55161
0387 เด็กชายสินธุชา ปราเมต อนุบาลวาปีปทุม อาคาร55162
0371 เด็กหญิงสิรภัทร พึ่งสันเทียะ อนุบาลร้อยเอ็ด อาคาร55163
0646 เด็กหญิงสิริกร วงศ์กมลาไสย อนุบาลกิติยา อาคาร55164
0426 เด็กหญิงสิริกานต์ เสมอ อนุบาลร้อยเอ็ด อาคาร55165
0857 เด็กหญิงสิริญญา ร่วมกิ่ง อนุบาลร้อยเอ็ด อาคาร551640
0539 เด็กหญิงสิริภากร เหล่าศรีรักษ์ กาฬสินธุ์พิทยาสัย อาคาร55166
0449 เด็กหญิงสิริเขต เขตคาม อนุบาลมหาสารคาม อาคาร55167
0685 เด็กหญิงสีหสกุล ชุมสาย ณ อยุธยา เมืองวาปีปทุม อาคาร55168
0529 เด็กชายสุกฤษฎิ์ สีกะมุท เทศบาล1สว่างวิทยา อาคาร55169
0428 เด็กชายสุทธินันท์ เสนารินทร์ พระกุมารศึกษา อาคาร551610
0696 เด็กหญิงสุพิชชา เล่ห์กล บ้านหนองไฮ อาคาร551611
0689 เด็กชายสุวินัย เกณฑ์มา เมืองวาปีปทุม อาคาร551612
0383 เด็กชายอนวัชร โพธิละเดา อนุบาลวาปีปทุม อาคาร551613
0695 เด็กหญิงอนัญพร บุบตา เมืองวาปีปทุม อาคาร551614
0672 เด็กหญิงอภิชาดา ศรีอาจ พระกุมารศึกษา อาคาร551615
0795 เด็กชายอภิวิชญ์ ชมพูคำ อนุบาลกิติยา อาคาร551616
0633 เด็กชายอภิสิทธิ์ ณะธิไทย บ้านดงใหญ่ อาคาร551617
0387 เด็กหญิงอรปรีญา พรมแพน อนุบาลวาปีปทุม อาคาร551618
0486 เด็กหญิงอริญชยา พลตื้อ สาธิต มมส. (ฝ่ายประถม) อาคาร551619
0542 เด็กชายอริญชัย ประดาสุข อนุบาลร้อยเอ็ด อาคาร551620
0585 เด็กหญิงอริศรา สัณฐิติบวร อนุบาลวาปีปทุม อาคาร551621
0695 เด็กชายอัจฉริยะ ชัยยุทธ เมืองวาปีปทุม อาคาร551622
0633 เด็กหญิงอัมพิกา ปฏิโยเก บ้านดงใหญ่ อาคาร551623
0585 เด็กชายอัศวิน ถิรชัย อนุบาลวาปีปทุม อาคาร551624
0484 เด็กหญิงอาจรีย์ โสภานิช บ้านวังแสง อาคาร551625
0527 เด็กหญิงอาริสา คุณหงส์ อนุบาลอุดมพันธ์ อาคาร551626
0586 เด็กหญิงอินทิรา ชมภูทอง อนุบาลวาปีปทุม อาคาร551627
0383 เด็กหญิงอินทิรา ปินะสา อนุบาลวาปีปทุม อาคาร551628
0645 เด็กหญิงอุมาภรณ์ ยีรัมย์ บ้านโกทา อาคาร551629
0585 เด็กหญิงเกศราวรินทร์ มัชปะโม อนุบาลวาปีปทุม อาคาร551630
0672 เด็กชายเกียรติภูมิ ภูมิพันธ์ พระกุมารศึกษา อาคาร551631
0691 เด็กชายเกียรติยศ บุตะโชติ เมืองวาปีปทุม อาคาร551632
0524 เด็กชายเจตพิพัทธ์ ประเสริฐคงแก้ว อนุบาลวาปีปทุม อาคาร551633
0387 เด็กหญิงเบญจพร พงศธร อนุบาลวาปีปทุม อาคาร551634
0379 เด็กหญิงเปี่ยมลาภ ชัยศรีรัมย์ สาธิต มมส. (ฝ่ายประถม) อาคาร551635
0586 เด็กหญิงเมธาวี ปักษี อนุบาลวาปีปทุม อาคาร551636
0707 เด็กหญิงเมธินี เพชรพูน อนุบาลนครจัมปาศรี อาคาร551637
0685 เด็กชายเศรษฐพงศ์ เหล่าสิทธิ์ เมืองวาปีปทุม อาคาร551638
0523 เด็กชายโภคินรรท์ ขันใหญ่ พระกุมารร้อยเอ็ด อาคาร551639