การสอบแข่งขันวัดอัจฉริยภาพทางภาษาอังกฤษ (ENGLISH GENIUS)
ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2560

ชั้น 1 อาคาร 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนวาปีปทุม
เลขที่ 303 หมู่ 25 ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120
โทรศัพท์
081-0569659 (นางรัชนีวัลย์ วรรณศรี)
080-2210289 (นางกุสุมา โรจนกร)
แฟกซ์
043-799372
Email
eng60@wpt.ac.th