logo-wpt

ข่าวประกาศล่าสุด

การสอบแข่งขันความรู้ภาษาไทย ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565

View: 474

2022-06-20

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนวาปีปทุม

View: 228

2022-06-13

ประกาศผลการสอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.4 (รอบทั่วไป) ปีการศึกษา 2565

View: 5,735

2022-03-28

ข่าวทั้งหมด >>

หนังสือ/คำสั่ง ราชการ

เลขที่ชื่อไฟล์โหลดแล้วดาวน์โหลด
312/2565

แต่งตั้งข้าราชการครูและลูกจ้างรับผิดชอบการประเมินผลปลายภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

ชื่อไฟล์: fileUpload_2022-08-26_1661480189.pdf

18

290/2565

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมชนนีพันปีหลวง 90 พรรษา

ชื่อไฟล์: fileUpload_2022-08-25_1661410779.pdf

4

264/2565

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน สับดาห์วันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ 2565

ชื่อไฟล์: fileUpload_2022-08-25_1661410695.pdf

6

265/2565

แต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงานพิเศษของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตามโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนวาปีปทุม ปีการศึกษา 2565

ชื่อไฟล์: fileUpload_2022-08-12_1660310053.pdf

40

139/2565

แต่งตั้งคณะกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

ชื่อไฟล์: fileUpload_2022-05-24_1653358296.pdf

18

068/2565

แต่งตั้งคณะกรรมการคณะสี ประจำปีการศึกษา 2565

ชื่อไฟล์: fileUpload_2022-05-19_1652945692.pdf

11

067/2565

แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวัน ประจำปีการศึกษา 2565

ชื่อไฟล์: fileUpload_2022-05-19_1652945671.pdf

12

066/2565

แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นครูที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

ชื่อไฟล์: fileUpload_2022-05-19_1652945647.pdf

17

261/2564

แต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงานพิเศษของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตามโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนวาปีปทุม ปีการศึกษา 2564

ชื่อไฟล์: fileUpload_2021-07-09_1625810565.pdf

67

430/2563

แต่งตั้งคณะกรรมการการแข่งขันกีฬา - กรีฑาภายในโรงเรียนวาปีปทุม ประจำปีการศึกษา 2563 วาปีปทุมรวมใจ เทิดไท้องค์ราชัน ร่วมกันต้านยาเสพติด ปทุมมาเกมส์ 2020

ชื่อไฟล์: fileUpload_2020-12-09_1607481624.pdf

22

ดูทั้งหมด >>

ดูภาพกิจกรรมของโรงเรียนเพิ่มเติม

คลิกที่นี่

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)
สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

Option
ชื่อรายการ
Action
ตัวชี้วัดที่ 9 : การเปิดเผยข้อมูล
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 : ข้อมูลพื้นฐาน
1
   O1 : โครงสร้างหน่วยงาน
    ดูข้อมูล    
2
   O2 : ข้อมูลผู้บริหาร
    ดูข้อมูล    
3
   O3 : อำนาจหน้าที่
    ดูข้อมูล    
4
   O4 : แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
    ดูข้อมูล    
5
   O5 : ข้อมูลการติดต่อ
    ดูข้อมูล    
6
   O6 : กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
    ดูข้อมูล    
7
   O7 : ข่าวประชาสัมพันธ์
    ดูข้อมูล    
8
   O8 : กระดานถาม-ตอบ
    ดูข้อมูล    
9
   O9 : Social Network
    ดูข้อมูล    
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 : การบริหารงาน
10
   O10 : แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2564
    ดูข้อมูล    
11
   O11 : รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินงาน รายไตรมาส
    ดูข้อมูล    
12
   O12 : รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563
    ดูข้อมูล    
13
   O13 : คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงาน
    ดูข้อมูล    
14
   O14 : มาตรฐานการให้บริการ
    ดูข้อมูล    
15
   O15 : สถิติความพึงพอใจการให้บริการ
    ดูข้อมูล    
16
   O16 : รายงานผลสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ
    ดูข้อมูล    
17
   O17 : E-Service
    ดูข้อมูล    
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 : การบริหารเงินงบประมาณ
18
   O18 : แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
    ดูข้อมูล    
19
   O19 : รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รายไตรมาส
    ดูข้อมูล    
20
   O20 : รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
    ดูข้อมูล    
21
   O21 : แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
    ดูข้อมูล    
22
   O22 : ประกาศจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
    ดูข้อมูล    
23
   O23 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
    ดูข้อมูล    
24
   O24 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
    ดูข้อมูล    
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 : การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
25
   O25 : นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
    ดูข้อมูล    
26
   O26 : การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
    ดูข้อมูล    
27
   O27 : หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
    ดูข้อมูล    
28
   O28 : รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
    ดูข้อมูล    
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 : การส่งเสริมความโปร่งใส
29
   O29 : แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตและความประพฤติมิชอบ
    ดูข้อมูล    
30
   O30 : ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ
    ดูข้อมูล    
31
   O31 : ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและความประพฤติมิชอบประจำปี
    ดูข้อมูล    
32
   O32 : ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
    ดูข้อมูล    
33
   O33 : การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
    ดูข้อมูล    
ตัวชี้วัดที่ 10 : การป้องกันการทุจริต
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 : เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
34
   O34 : เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
    ดูข้อมูล    
35
   O35 : การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
    ดูข้อมูล    
36
   O36 : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
    ดูข้อมูล    
37
   O37 : การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
    ดูข้อมูล    
38
   O38 : การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
    ดูข้อมูล    
39
   O39 : แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
    ดูข้อมูล    
40
   O40 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รายไตรมาส
    ดูข้อมูล    
41
   O41 : รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
    ดูข้อมูล    
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 : มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
42
   O42 : มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
    ดูข้อมูล    
43
   O43 : การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
    ดูข้อมูล    
ดูทั้งหมด >>

ดาวน์โหลดเอกสาร

#ชื่อไฟล์โหลดแล้วดาวน์โหลด
1

แบบฟอร์มบันทึกข้อความขออนุญาตไปราชการ

ชื่อไฟล์: fileUpload_2022-05-24_1653346650.docx

6

2

แบบฟอร์มคำสั่งให้ข้าราชการครูไปราชการ

ชื่อไฟล์: fileUpload_2022-05-24_1653346023.docx

3

3

แบบฟอร์มขออนุญาตไปราชการ

ชื่อไฟล์: fileUpload_2022-05-24_1653345733.docx

4

4

เกียรติบัตรการอบรม วPA

ชื่อไฟล์: fileUpload_2022-02-03_1643878875.pdf

37

5

รายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ปีการศึกษา 2563 (แยกตามชั้นเรียน)

ชื่อไฟล์: fileUpload_2021-03-16_1615895191.pdf

44

6

รายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ปีการศึกษา 2563 (แยกตามกิจกรรมชุมนุม)

ชื่อไฟล์: fileUpload_2021-03-16_1615895145.pdf

18

7

จากระเบียบสู่แนวปฏิบัติ การทำวิทยฐานะ ว20ว21ว22 (ข้อมูลจากท่าน ศน.อภิชาต เข็มพิลา)

ชื่อไฟล์: fileUpload_2018-06-29_1530235772.rar

47

8

เอกสารการทำ Logbook

ชื่อไฟล์: fileUpload_2018-06-26_1530023064.zip

47

9

รายชื่อนักเรียน ห้องเรียน ม.1 ปี 2561

ชื่อไฟล์: fileUpload_2018-05-07_1525692251.xlsx

47

10

รายชื่อนักเรียน ห้องเรียน ม.4 ปี 2561

ชื่อไฟล์: fileUpload_2018-05-07_1525692234.xlsx

41

ดูทั้งหมด >>

เว็บไซต์อื่น ๆ

ดูผลการเรียนออนไลน์ ม.3, 6

โรงเรียนวาปีปทุม

ดูผลการเรียนออนไลน์ ม.1, 2, 4, 5

โรงเรียนวาปีปทุม

Facebook fan page

โรงเรียนวาปีปทุม

ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม

โรงเรียนวาปีปทุม

ข้อมูลบุคลากร