การสอบแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2560

  รหัสสมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน คะแนน(60) คะแนน(20) คะแนน(80) ลำดับที่ รางวัล เกียรติบัตร
0565 เด็กหญิงกมลชนก แสนชน บ้านแคน 27 0 27 88 เข้าร่วม
0578 เด็กหญิงกมลพร สืบสุนทร เมืองวาปีปทุม 27 0 27 88 เข้าร่วม
0582 เด็กหญิงกมลลักษณ์ แซ่ฮัก เมืองวาปีปทุม 27 0 27 88 เข้าร่วม
0357 เด็กหญิงกมลวรรณ ประทุมคำ เมืองวาปีปทุม 35 3 38 27 เข้าร่วม
0356 เด็กหญิงกรกนก ประธิปอาราม เมืองวาปีปทุม 25 0 25 96 เข้าร่วม
0370 เด็กชายกรภัทร์ ปะกิคา เมืองวาปีปทุม 45 5 50 6 ชมเชย
0414 เด็กชายกฤตภาส สีหาบุญนาค อนุบาลเอี่ยมสุข 39 3 42 14 เข้าร่วม
0368 เด็กหญิงกฤตภาส แพนลิ้นฟ้า บ้านโกทา 41 0 41 18 เข้าร่วม
0355 เด็กหญิงกวินธิดา จันดี เมืองวาปีปทุม 24 0 24 100 เข้าร่วม
0334 เด็กหญิงกวิสรา ไปแดน อนุบาลวาปีปทุม 23 1 24 100 เข้าร่วม
0357 เด็กหญิงกัญญาวีร์ สืบสุนทร เมืองวาปีปทุม 21 0 21 121 เข้าร่วม
0560 เด็กหญิงกัญวรา หิตายะ เมืองวาปีปทุม 38 7 45 12 เข้าร่วม
0583 เด็กชายกันตภูมิ เถาขุนทด บ้านโกทา 37 2 39 22 เข้าร่วม
0577 เด็กหญิงกานต์นิชชา ไทรสี เมืองวาปีปทุม 35 1 36 43 เข้าร่วม
0328 เด็กชายกิตติพงษ์ ปิ่นขุนทด อนุบาลวาปีปทุม 26 6 32 67 เข้าร่วม
0574 เด็กชายกิตติศักด์ ชื่อรักษ์ พระกุมารศึกษา 30 4 34 56 เข้าร่วม
0590 เด็กชายกิรติ ทาสีแก้ว เมืองวาปีปทุม 48 8 56 3 รองชนะเลิศอันดับที่ 2
0356 เด็กหญิงขนิษฐา คำสมัย เมืองวาปีปทุม 33 4 37 34 เข้าร่วม
0572 เด็กหญิงจิตปุณ อุ่นใจ อนุบาลเอียมสุข 35 3 38 27 เข้าร่วม
0355 เด็กหญิงจิรัชญา ทับสุขวิวัฒนกุล เมืองวาปีปทุม 35 5 40 21 เข้าร่วม
0356 เด็กชายจิราวรรณ ดีนอก เมืองวาปีปทุม 35 2 37 34 เข้าร่วม
0330 เด็กหญิงจิราวรรณ รชตสมบูรณ์ บ้านหนองข่า 22 0 22 113 เข้าร่วม
0555 เด็กหญิงจิริยา แพงสร้อยน้อย อนุบาลเอียมสุข 33 1 34 56 เข้าร่วม
0443 เด็กหญิงจีราพัชร ร่มจันทร์ เมืองวาปีปทุม 30 4 34 56 เข้าร่วม
0357 เด็กหญิงจุฑาทิพย์ ปองไป เมืองวาปีปทุม 23 1 24 100 เข้าร่วม
0329 เด็กหญิงชนันท์ณัฐ สัตตรัตนำพร อนุบาลวาปีปทุม 44 4 48 8 เข้าร่วม
0356 เด็กหญิงชนากานต์ คุ้มเนตร เมืองวาปีปทุม 39 2 41 18 เข้าร่วม
0270 เด็กหญิงชลธิชา สาหลาด บ้านหนองกุง 36 2 38 27 เข้าร่วม
0430 เด็กหญิงชาลิสา นะตะสัตย์ อนุบาลวาปีปทุม 18 0 18 129 เข้าร่วม
0329 เด็กหญิงชิดชญา ตรีประทุม อนุบาลวาปีปทุม 27 1 28 84 เข้าร่วม
0587 เด็กชายชิวา ชาปัญญา บ้านหนองบัวกุดอ้อ 26 1 27 88 เข้าร่วม
0554 เด็กหญิงญดาพร ชำนาญจันทร์ บ้านหนองคูม่วง 28 0 28 84 เข้าร่วม
0549 เด็กหญิงญาณิดา เดิมทำรัมย์ อนุบาลเอียมสุข 39 3 42 14 เข้าร่วม
0355 เด็กชายฐปนัท พลกุล เมืองวาปีปทุม 50 10 60 1 ชนะเลิศ
0267 เด็กหญิงฐิติชญา พรมโคตร บ้านหนองกุง 28 3 31 71 เข้าร่วม
0561 เด็กหญิงฐิติรัตน์ ศิริมนตรี เมืองวาปีปทุม 34 2 36 43 เข้าร่วม
0330 เด็กชายฐิติศักดิ์ โพธิ์หล้า บ้านหนองข่า 33 3 36 43 เข้าร่วม
0369 เด็กหญิงณัฏฐ์นรี นินทราช อนุบาลเอี่ยมสุข 35 3 38 27 เข้าร่วม
0355 เด็กหญิงณัฐฌา โพธิ์แกะ เมืองวาปีปทุม 42 4 46 9 เข้าร่วม
0443 เด็กชายณัฐภัทร พิจารณ์ เมืองวาปีปทุม 30 1 31 71 เข้าร่วม
0532 เด็กหญิงณัฐวรา สูงเนิน เมืองวาปีปทุม 19 2 21 121 เข้าร่วม
0328 เด็กชายธนกร จันหนองหว้า อนุบาลวาปีปทุม 27 4 31 71 เข้าร่วม
0267 เด็กชายธนกฤต ปะมา บ้านหนองกุง 21 1 22 113 เข้าร่วม
0328 เด็กชายธนวิชญ์ นามสนิท อนุบาลวาปีปทุม 31 5 36 43 เข้าร่วม
0441 เด็กชายธนะพัฒน์ กิตติธราสัณห์ เมืองวาปีปทุม 32 4 36 43 เข้าร่วม
0557 เด็กหญิงธนาธาร อุทปา อนุบาลเอียมสุข 33 2 35 52 เข้าร่วม
0543 เด็กชายธนโชค แสนสุภา เมืองวาปีปทุม 35 2 37 34 เข้าร่วม
0245 เด็กหญิงธันชนก มายเจริญกุล พระกุมารศึกษา 45 6 51 5 ชมเชย
0533 เด็กหญิงธิรดา ศรีสังข์ เมืองวาปีปทุม 21 3 24 100 เข้าร่วม
0329 เด็กหญิงธีรพร ภูมาศ อนุบาลวาปีปทุม 28 0 28 84 เข้าร่วม
0334 เด็กชายธีราทร ลิ้มเบญจทรัพย์ อนุบาลวาปีปทุม 42 4 46 9 เข้าร่วม
0534 เด็กหญิงนภัสสร ติณรัตน์ เมืองวาปีปทุม 18 0 18 129 เข้าร่วม
0329 เด็กหญิงนภาวี ภัทราบุญญากุล อนุบาลวาปีปทุม 38 4 42 14 เข้าร่วม
0355 เด็กหญิงนรรธพร อามาตย์พล เมืองวาปีปทุม 39 3 42 14 เข้าร่วม
0586 เด็กหญิงนริศรา บัวศรีภูมิ บ้านหนองบัวกุดอ้อ 24 3 27 88 เข้าร่วม
0329 เด็กหญิงนาฏสิริ ภัทราบุญญากุล อนุบาลวาปีปทุม 26 0 26 94 เข้าร่วม
0330 เด็กหญิงนิตยา แสงราม บ้านหนองข่า 20 1 21 121 เข้าร่วม
0430 เด็กหญิงนิภาพร ช่อขุนทด อนุบาลวาปีปทุม 18 0 18 129 เข้าร่วม
0535 เด็กหญิงนิรภา ไปไหน เมืองวาปีปทุม 0 0 0 141 ขาดสอบ
0553 เด็กหญิงนิราตรี มะโนราช บ้านหนองคูม่วง 29 3 32 67 เข้าร่วม
0330 เด็กชายบารเมตร์ สายสิงห์ บ้านหนองข่า 22 0 22 113 เข้าร่วม
0330 เด็กหญิงปนิตา นันทะคา บ้านหนองข่า 24 0 24 100 เข้าร่วม
0356 เด็กหญิงปภาดา ปะเมนาโพธิ์ เมืองวาปีปทุม 29 5 34 56 เข้าร่วม
0589 เด็กชายปรรกาศิต ธนาเดชวัฒนกุล บ้านหนองบัวกุดอ้อ 34 0 34 56 เข้าร่วม
0536 เด็กหญิงประสิทธิพร พรมแพน เมืองวาปีปทุม 34 5 39 22 เข้าร่วม
0564 เด็กหญิงปราณีปรียา แดนสา บ้านแคน 34 1 35 52 เข้าร่วม
0544 เด็กหญิงปริยากร ชนาพิบูลย์ผล พระกุมารศึกษา 36 0 36 43 เข้าร่วม
0329 เด็กหญิงปัณฑิตา ตะนัยศรี อนุบาลวาปีปทุม 23 1 24 100 เข้าร่วม
0558 เด็กชายปัณณทัต ชัยรานี เมืองวาปีปทุม 36 2 38 27 เข้าร่วม
0332 เด็กหญิงปาณิฉัตร ประสารีบุตร บ้านหนองข่า 22 0 22 113 เข้าร่วม
0331 เด็กหญิงปาลิตา ประนิล อนุบาลวาปีปทุม 20 0 20 128 เข้าร่วม
0372 เด็กชายปิยวัฒน์ ขายม เมืองวาปีปทุม 45 5 50 6 ชมเชย
0328 เด็กชายปุญญพัฒน์ กองปัดชา อนุบาลวาปีปทุม 26 3 29 80 เข้าร่วม
0329 เด็กหญิงปุณยาพร มูลบุญ อนุบาลวาปีปทุม 25 1 26 94 เข้าร่วม
0562 เด็กชายพงศ์พิสิฏฐ์ ประทุม พระกุมารศึกษา 36 1 37 34 เข้าร่วม
0556 เด็กหญิงพงษ์พิพัฒน์ ชนะโม เมืองวาปีปทุม 20 1 21 121 เข้าร่วม
0537 เด็กหญิงพรชนก ชนะมาร เมืองวาปีปทุม 42 4 46 9 เข้าร่วม
0268 เด็กหญิงพัชราภา พูลสุวรรณ บ้านหนองกุง 23 0 23 110 เข้าร่วม
0332 เด็กหญิงพิยดา เซี่ยงฉิน บ้านหนองข่า 24 0 24 100 เข้าร่วม
0357 เด็กหญิงพิริสา บุตรวิชา เมืองวาปีปทุม 33 4 37 34 เข้าร่วม
0267 เด็กชายพีรภัทร ไปวันเสาร์ บ้านหนองกุง 28 6 34 56 เข้าร่วม
0547 เด็กชายพีรวิชญ์ บัรีสุนท์ พระกุมารศึกษา 33 0 33 63 เข้าร่วม
0550 เด็กหญิงภชรัชดา พวาสีเคฟ อนุบาลวาปีปทุม 36 3 39 22 เข้าร่วม
0538 เด็กหญิงภัทรลดา อินทร์ชู เมืองวาปีปทุม 34 3 37 34 เข้าร่วม
0546 เด็กชายภัสวัน ปะวะโข หนองกุง 22 0 22 113 เข้าร่วม
0328 เด็กชายภาณุพงศ์ ปางวิภาศ อนุบาลวาปีปทุม 28 0 28 84 เข้าร่วม
0567 เด็กชายภานุวิชญ์ จันทรจำนง บ้านแคน 23 2 25 96 เข้าร่วม
0204 เด็กชายภูริณัฐ วันดี บ้านนาฝาย 49 8.5 57.5 2 รองชนะเลิศอันดับที่ 1
0268 เด็กชายภูริพัฒน์ ปะวะเสนัง บ้านหนองกุง 22 2 24 100 เข้าร่วม
0541 เด็กชายมฆวาล โคตรพัฒน์ เมืองวาปีปทุม 21 1 22 113 เข้าร่วม
0328 เด็กชายยศพัทธ์ พรหมบังเกิด อนุบาลวาปีปทุม 27 3 30 78 เข้าร่วม
0437 เด็กหญิงรวิภา ใหญ่นอก เมืองวาปีปทุม 38 5 43 13 เข้าร่วม
0330 เด็กหญิงรวิวรรณ วงษา บ้านหนองข่า 16 0 16 134 เข้าร่วม
0330 เด็กหญิงรุจิรา จันทลาด บ้านหนองข่า 18 0 18 129 เข้าร่วม
0328 เด็กชายรุ่งรวิน ประนิล อนุบาลวาปีปทุม 25 0 25 96 เข้าร่วม
0331 เด็กหญิงวรนงค์ ปัตโต อนุบาลวาปีปทุม 19 3 22 113 เข้าร่วม
0267 เด็กหญิงวรรณภา โทนะหงษา บ้านหนองกุง 16 0 16 134 เข้าร่วม
0570 เด็กหญิงวรรณวิษา ศิริสำราญ บ้านหนองหว้า 29 1 30 78 เข้าร่วม
0357 เด็กหญิงวรรนิษา ประพาน เมืองวาปีปทุม 23 2 25 96 เข้าร่วม
0539 เด็กหญิงวรัฏฐา จันทร์พินิจ เมืองวาปีปทุม 16 0 16 134 เข้าร่วม
0329 เด็กหญิงวรางคนาง พิมพ์พันธุ์ อนุบาลวาปีปทุม 33 3 36 43 เข้าร่วม
0530 เด็กชายวัทธิกร คำมุก เมืองวาปีปทุม 37 1 38 27 เข้าร่วม
0540 เด็กหญิงวิรัญญา หนูแก้ว เมืองวาปีปทุม 31 3 34 56 เข้าร่วม
0566 เด็กหญิงวิสสุตา จันทะคัด บ้านแคน 22 0 22 113 เข้าร่วม
0357 เด็กหญิงศรัญญา ยางโว เมืองวาปีปทุม 0 0 0 141 ขาดสอบ
0569 เด็กหญิงศิราณี ปักถังวะยัง บ้านหนองหว้า 15 0 15 139 เข้าร่วม
0330 เด็กหญิงศิรินทรา สิมพงษ์ บ้านหนองข่า 15 0 15 139 เข้าร่วม
0267 เด็กหญิงศิริอัมพร ปัญญะพิมพ์ บ้านหนองกุง 35 2 37 34 เข้าร่วม
0267 เด็กหญิงศิวนาถ บุดา บ้านหนองกุง 20 1 21 121 เข้าร่วม
0552 เด็กชายศุกรวีย์ ยืนสุข อนุบาลวาปีปทุม 27 2 29 80 เข้าร่วม
0542 เด็กชายศุกลวิชญ์ ประโคทัง เมืองวาปีปทุม 36 5 41 18 เข้าร่วม
0330 เด็กชายศุภกร ทองจันทร์ บ้านหนองข่า 23 0 23 110 เข้าร่วม
0267 เด็กชายสิริมงคลชัย ประวันเณย์ บ้านหนองกุง 30 3 33 63 เข้าร่วม
0579 เด็กหญิงสุจินดา คำสมัย เมืองวาปีปทุม 33 0 33 63 เข้าร่วม
0267 เด็กหญิงสุดารัตน์ เหลาพล บ้านหนองกุง 33 3 36 43 เข้าร่วม
0551 เด็กชายสุทธินันท์ เสนารินทร์ พระกุมารศึกษา 31 6 37 34 เข้าร่วม
0584 เด็กชายสุทธิภัทร วันจันทร์ บ้านหนองคูม่วง 21 0 21 121 เข้าร่วม
0585 เด็กหญิงสุทธิมา กุงเรือง บ้านหนองบัวกุดอ้อ 32 4 36 43 เข้าร่วม
0332 เด็กหญิงสุนิสา อุไรลักษณ์ บ้านหนองข่า 16 2 18 129 เข้าร่วม
0328 เด็กชายสุวัจ ราชบุรี อนุบาลวาปีปทุม 34 3 37 34 เข้าร่วม
0563 เด็กหญิงอนัญญา มะธิปิไข เมืองวาปีปทุม 29 3 32 67 เข้าร่วม
0268 เด็กหญิงอนัญพร เหล่าทับ บ้านหนองกุง 23 1 24 100 เข้าร่วม
0267 เด็กหญิงอนันดา หมัดนะฮู บ้านหนองกุง 30 1 31 71 เข้าร่วม
0575 เด็กหญิงอภิชญา ปทุมพร อนุบาลวาปีปทุม 31 0 31 71 เข้าร่วม
0355 เด็กชายอภิวัฒน์ ชาวประสา เมืองวาปีปทุม 0 0 0 141 ขาดสอบ
0355 เด็กหญิงอรปรียา ปะนาโท เมืองวาปีปทุม 32 3 35 52 เข้าร่วม
0355 เด็กหญิงอรพนิต แก้วสังข์ เมืองวาปีปทุม 34 5 39 22 เข้าร่วม
0357 เด็กหญิงอรวรรณ วิสุงเร เมืองวาปีปทุม 30 3 33 63 เข้าร่วม
0332 เด็กหญิงอราวดี ผาวิรัตน์ บ้านหนองข่า 16 0 16 134 เข้าร่วม
0559 เด็กหญิงอรุณรัตน์ ตะโคตร เมืองวาปีปทุม 27 2 29 80 เข้าร่วม
0331 เด็กหญิงอัญรัตน์ ชัยลิ้นฟ้า อนุบาลวาปีปทุม 29 3 32 67 เข้าร่วม
0571 เด็กหญิงอินทิรา กาหลง อนุบาลเอียมสุข 25 2 27 88 เข้าร่วม
0588 เด็กชายอิศเรศ ปัตตานี บ้านหนองบัวกุดอ้อ 25 4 29 80 เข้าร่วม
0355 เด็กชายอิสรภาพ พิลาวุฒิ เมืองวาปีปทุม 37 1 38 27 เข้าร่วม
0545 เด็กหญิงอุไรพร แสนวัง เทศบาลสวนสนุก 23 0 23 110 เข้าร่วม
0573 เด็กหญิงอุ่นฤทัย อุ่นใจ อนุบาลเอียมสุข 44 10 54 4 ชมเชย
0529 เด็กชายเกียรติยศ บุตะโขติ เมืองวาปีปทุม 31 0 31 71 เข้าร่วม
0331 เด็กหญิงเนตรนภัส พลดร อนุบาลวาปีปทุม 0 0 0 141 ขาดสอบ
0355 เด็กชายเมธิชัย ลามะให เมืองวาปีปทุม 32 3 35 52 เข้าร่วม
0531 เด็กชายเศรษฐพงศ์ เหล่าสิทธิ์ เมืองวาปีปทุม 21 0 21 121 เข้าร่วม
0328 เด็กชายเสฎฐวุฒิ มิตะนุ อนุบาลวาปีปทุม 35 4 39 22 เข้าร่วม
0568 เด็กหญิงเสาวณี ประสีระวิเส บ้านมะแซวหนองโง้ง 15 1 16 134 เข้าร่วม
0331 เด็กหญิงแพรวประกาย ปักโกทะสัง อนุบาลวาปีปทุม 23 1 24 100 เข้าร่วม
0329 เด็กหญิงไอริน ละสามา อนุบาลวาปีปทุม 31 0 31 71 เข้าร่วม