การสอบแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2560

  รหัสสมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน คะแนน(60) คะแนน(20) คะแนน(80) ลำดับที่ รางวัล เกียรติบัตร
0483 เด็กชายกันย์ภวิทย์ เรืองสมบัติ เมืองวาปีปทุม 34 4 38 15 เข้าร่วม
0489 เด็กหญิงจารุวรรณ ลีนาค เมืองวาปีปทุม 23 2 25 36 เข้าร่วม
0266 เด็กหญิงจิรนันท์ บือขุนทด บ้านหนองกุง 18 1 19 59 เข้าร่วม
0431 เด็กหญิงจิราภา ปทุมพร อนุบาลวาปีปทุม 19 4 23 45 เข้าร่วม
0326 เด็กหญิงจิราภา วงษา อนุบาลวาปีปทุม 0 0 0 66 ขาดสอบ
0490 เด็กหญิงจีรณา อินวงศ์ เมืองวาปีปทุม 16 3 19 59 เข้าร่วม
0491 เด็กหญิงจุฑารัตน์ คำมั่น เมืองวาปีปทุม 27 2 29 31 เข้าร่วม
0492 เด็กหญิงชญาดา สาจัง เมืองวาปีปทุม 24 2 26 34 เข้าร่วม
0220 เด็กชายชนวัตร สิทธิสาร บ้านหนองผือ 42 4 46 10 เข้าร่วม
0493 เด็กหญิงชมพูนุช โนศรี เมืองวาปีปทุม 0 0 0 66 ขาดสอบ
0294 เด็กหญิงญาณิดา เดิมทำรัมย์ อนุบาลเอี่ยมสุข 0 0 0 66 ขาดสอบ
0431 เด็กชายณัฎฐชัย ทองสุทธิ อนุบาลวาปีปทุม 25 2 27 32 เข้าร่วม
0266 เด็กหญิงณัฎณิชา ไชยเสริม บ้านหนองกุง 0 0 0 66 ขาดสอบ
0326 เด็กหญิงณัฐวลัญ วงภูธร อนุบาลวาปีปทุม 17 2 19 59 เข้าร่วม
0494 เด็กหญิงณัตติยา ภูสีดิน เมืองวาปีปทุม 18 5 23 45 เข้าร่วม
0495 เด็กหญิงณิชารีย์ แสงพิมพ์ เมืองวาปีปทุม 30 4 34 22 เข้าร่วม
0441 เด็กชายธนะพัฒน์ กิตติธราสัณห์ เมืองวาปีปทุม 38 5 43 12 เข้าร่วม
0435 เด็กชายธนโชค แสนสุภา เมืองวาปีปทุม 41 12 53 3 ชมเชย
0496 เด็กหญิงธัญญรัตน์ สุนทะวงษ์ เมืองวาปีปทุม 23 2 25 36 เข้าร่วม
0524 เด็กชายธิรโชติ ชนะชัย อนุบาลร้อยเอ็ด 45 7 52 7 เข้าร่วม
0266 เด็กชายนภัทรพล ปะวันโน บ้านหนองกุง 19 1 20 56 เข้าร่วม
0272 เด็กหญิงนรรธพร อามาตย์พล เมืองวาปีปทุม 0 0 0 66 ขาดสอบ
0485 เด็กชายนัทธพงศ์ สีทอง เมืองวาปีปทุม 23 0 23 45 เข้าร่วม
0523 เด็กชายนาวิน มายเจริญกุล พระกุมารศึกษา 24 2 26 34 เข้าร่วม
0497 เด็กหญิงบุษกร สุตะนนท์ เมืองวาปีปทุม 19 2 21 52 เข้าร่วม
0498 เด็กหญิงปนัดดา วงษ์คำสุข เมืองวาปีปทุม 18 0 18 62 เข้าร่วม
0499 เด็กหญิงปภาวรินท์ ชาวประสา เมืองวาปีปทุม 22 3 25 36 เข้าร่วม
0326 เด็กหญิงปรารถนา แก้วบุญมี อนุบาลวาปีปทุม 19 1 20 56 เข้าร่วม
0486 เด็กชายปวเรศ โคตรพัฒน์ เมืองวาปีปทุม 15 3 18 62 เข้าร่วม
0500 เด็กหญิงปาลิตา นิมาลา เมืองวาปีปทุม 0 0 0 66 ขาดสอบ
0217 เด็กหญิงปุณณดา มงคลพิศ พระกุมารศึกษา 40 11 51 8 เข้าร่วม
0431 เด็กหญิงปุณณารมย์ พุ่มสุข อนุบาลวาปีปทุม 31 5 36 19 เข้าร่วม
0501 เด็กหญิงปุณยาพร ม่วงทา เมืองวาปีปทุม 32 5 37 17 เข้าร่วม
0326 เด็กชายพงษ์นรินทร์ จรบุรมณ์ อนุบาลวาปีปทุม 37 7 44 11 เข้าร่วม
0502 เด็กหญิงพรชนก ชนะมาร เมืองวาปีปทุม 40 7 47 9 เข้าร่วม
0503 เด็กหญิงพรธีรา พิณรัตน์ เมืองวาปีปทุม 0 0 0 66 ขาดสอบ
0505 เด็กหญิงพันธิตรา เอ้ตุโพธิ์ เมืองวาปีปทุม 33 3 36 19 เข้าร่วม
0504 เด็กหญิงพันธ์ทิพย์ อุปเก เมืองวาปีปทุม 22 3 25 36 เข้าร่วม
0443 เด็กหญิงพิชญา ตะภา เมืองวาปีปทุม 0 0 0 66 ขาดสอบ
0431 เด็กหญิงพิยดา ฉัตรศรี อนุบาลวาปีปทุม 33 10 43 12 เข้าร่วม
0326 เด็กหญิงภชรัชดา พวงศรีเคน อนุบาลวาปีปทุม 48 7 55 2 รองชนะเลิศอันดับที่ 2
0506 เด็กหญิงภัณฑิรา วัชรไกร เมืองวาปีปทุม 21 1 22 48 เข้าร่วม
0358 เด็กหญิงภัทรปภา ทยอมใหม่ พระกุมารศึกษา 43 14 57 2 รองชนะเลิศอันดับที่ 1
0507 เด็กหญิงภัทรภร ขายม เมืองวาปีปทุม 10 1 11 65 เข้าร่วม
0266 เด็กหญิงภัทรมน โชติรัตน์ บ้านหนองกุง 20 1 21 52 เข้าร่วม
0508 เด็กหญิงภัทราพร รางศรี เมืองวาปีปทุม 17 5 22 48 เข้าร่วม
0196 เด็กชายภูวเนศวร์ สาแก้ว อนุบาลเอี่ยมสุข 0 0 0 66 ขาดสอบ
0509 เด็กหญิงมุกมณี แดงสง่า เมืองวาปีปทุม 27 4 31 28 เข้าร่วม
0510 เด็กหญิงยุภารัตน์ เทียกนา เมืองวาปีปทุม 0 0 0 66 ขาดสอบ
0525 เด็กหญิงรวิภา ใหญ่นอก เมืองวาปีปทุม 44 9 53 4 ชมเชย
0284 เด็กหญิงลภัสรดา ภูมิภักดิ์ พระกุมารศึกษา 30 3 33 23 เข้าร่วม
0266 เด็กชายวชิรวิทย์ ปะวะเสนะ บ้านหนองกุง 29 3 32 26 เข้าร่วม
0511 เด็กหญิงวัชราภา ไชยสถาน เมืองวาปีปทุม 25 5 30 29 เข้าร่วม
0487 เด็กชายวัทธิกร คำมุก เมืองวาปีปทุม 47 12 59 1 ชนะเลิศ
0512 เด็กหญิงวันย์ชนก ชาวเกวียน เมืองวาปีปทุม 0 0 0 66 ขาดสอบ
0326 เด็กหญิงวิมลณัฐ ปิดสายะ อนุบาลวาปีปทุม 26 4 30 29 เข้าร่วม
0488 เด็กชายวีรภัทร ประสีระตา เมืองวาปีปทุม 0 0 0 66 ขาดสอบ
0513 เด็กหญิงศิรดา วงศ์โพธิ์สาร เมืองวาปีปทุม 14 0 14 64 เข้าร่วม
0514 เด็กหญิงศิริพร ปักเหนือ เมืองวาปีปทุม 24 3 27 32 เข้าร่วม
0370 เด็กหญิงศิริภัฏชา ศิริเสาร์ เมืองวาปีปทุม 22 2 24 43 เข้าร่วม
0526 เด็กชายศุกรวีร์ ยืนสุข อนุบาลวาปีปทุม 29 4 33 23 เข้าร่วม
0520 เด็กชายศุกลวิชญ์ ประโดทัง เมืองวาปีปทุม 43 9 52 5 ชมเชย
0266 เด็กหญิงศุจีภรณ์ พิมพา บ้านหนองกุง 22 3 25 36 เข้าร่วม
0431 เด็กชายสินธุชา ปราเมต อนุบาลวาปีปทุม 33 4 37 17 เข้าร่วม
0431 เด็กหญิงสุกันญา สุวรรณธาตา อนุบาลวาปีปทุม 0 0 0 66 ขาดสอบ
0443 เด็กหญิงสุชัญญาพร มะโนชาติ เมืองวาปีปทุม 20 2 22 48 เข้าร่วม
0291 เด็กชายสุทธินันท์ เสนารินทร์ พระกุมารศึกษา 36 6 42 14 เข้าร่วม
0527 เด็กหญิงสุธามัย ศรีโฮง บ้านหนองคูม่วง 33 0 33 23 เข้าร่วม
0522 เด็กหญิงสุพัชญา พลเยี่ยม อนุบาลร้อยเอ็ด 43 9 52 5 ชมเชย
0443 เด็กหญิงสุพิชชา สวาศรี เมืองวาปีปทุม 20 1 21 52 เข้าร่วม
0515 เด็กหญิงอฐิติยา โยอาศรี เมืองวาปีปทุม 19 1 20 56 เข้าร่วม
0516 เด็กหญิงอทิตยา อุปกัง เมืองวาปีปทุม 0 0 0 66 ขาดสอบ
0528 เด็กหญิงอภิญญา วงษ์อภัย บ้านหนองคูม่วง 28 4 32 26 เข้าร่วม
0517 เด็กหญิงอรปรีญา คึขุนทด เมืองวาปีปทุม 21 1 22 48 เข้าร่วม
0431 เด็กหญิงอรปรีญา พรมาแพน อนุบาลวาปีปทุม 23 2 25 36 เข้าร่วม
0518 เด็กหญิงอริสา จันทพรม เมืองวาปีปทุม 21 4 25 36 เข้าร่วม
0519 เด็กหญิงอังคณา หิตธิเดช เมืองวาปีปทุม 22 2 24 43 เข้าร่วม
0333 เด็กหญิงอินทิรา ชมภูหลง อนุบาลวาปีปทุม 30 5 35 21 เข้าร่วม
0484 เด็กชายเกียรติยศ บุตะโชติ เมืองวาปีปทุม 33 5 38 15 เข้าร่วม
0326 เด็กหญิงเมทาวี ปักษี อนุบาลวาปีปทุม 17 4 21 52 เข้าร่วม