การสอบแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2560

  รหัสสมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน อาคารห้องสอบที่เลขที่นั่งสอบ
0898 นางสาวกชกรณ์ ดอกแขมกลาง วาปีปทุม อาคาร771536
0793 นางสาวกนกขวัญ จำปาทอง วาปีปทุม อาคาร882511
0426 นางสาวกนกวรรณ คล้ายมาลา วาปีปทุม อาคาร88151
0465 นางสาวกนกวรรณ มะโนราช วาปีปทุม อาคาร88152
0792 นางสาวกนกแก้ว จำปาทอง วาปีปทุม อาคาร882510
0475 นางสาวกมลรัตน์ มณีโชติ วาปีปทุม อาคาร88153
0426 นางสาวกมลลักษณ์ ปะวะภูชะโก วาปีปทุม อาคาร88154
0426 นางสาวกรกนก นาวาอนุรักษ์ วาปีปทุม อาคาร88155
0467 นายกรรชัย คำพันธ์ วาปีปทุม อาคาร88156
0794 นางสาวกรรณิกา ฉัตรศรี วาปีปทุม อาคาร882512
0475 นางสาวกรรณิการ์ สุหา วาปีปทุม อาคาร88157
0795 นางสาวกรวรรณ บัวลอย วาปีปทุม อาคาร882513
0896 นายกฤติพงษ์ ปทุมชาติพัฒน์ วาปีปทุม อาคาร771534
0466 นายกฤษฎา ทุมดี วาปีปทุม อาคาร88158
0796 นายกฤษฎา อะมรณ์ วาปีปทุม อาคาร882514
0475 นางสาวกฤษณา มะปะเขา วาปีปทุม อาคาร88159
0475 นางสาวกฤษดาพร ปะกิระเค วาปีปทุม อาคาร881510
0797 นายกลวัชร ปัดโตยันทัง วาปีปทุม อาคาร882515
0465 นางสาวกษมา จันทะปะทัง วาปีปทุม อาคาร881511
0428 นางสาวกัญญาณัฐ อัปมระกา วาปีปทุม อาคาร881512
0475 นางสาวกันยารัตน์ พัฒนะแสง วาปีปทุม อาคาร881513
0798 นายกัมธรณ์ สมกล้า วาปีปทุม อาคาร882516
0428 นางสาวกัลยารัตน์ ขอสูงเนิน วาปีปทุม อาคาร881514
0467 นางสาวกาญจนา นิมะลา วาปีปทุม อาคาร881515
0428 นางสาวกิตติภรณ์ อุบลโพธิ์ วาปีปทุม อาคาร881516
0465 นางสาวกิตติยาภรณ์ ปะกาเวสา วาปีปทุม อาคาร881517
0466 นายกิตติศักดิ์ ทิพย์แสง วาปีปทุม อาคาร881518
0799 นางสาวกิติภา ไปใกล้ วาปีปทุม อาคาร882517
0465 นายกุลธนิต ปามุทา วาปีปทุม อาคาร881519
0475 นางสาวกุลนิตา พานทอง วาปีปทุม อาคาร881520
0466 นายก่อเกียรติ ทรัพย์คำจันทร์ วาปีปทุม อาคาร881521
0475 นางสาวขนิษฐา คำจันดี วาปีปทุม อาคาร881522
0426 นางสาวขนิษฐา ชมชา วาปีปทุม อาคาร881523
0801 นางสาวขนิษฐา อรัญนารถ วาปีปทุม อาคาร882519
0426 นางสาวขวัญฤทัย คุณหงษ์ วาปีปทุม อาคาร881524
0802 นางสาวขวัญใจ ประนัดโส วาปีปทุม อาคาร882520
0803 นายคมสันต์ สายบัว วาปีปทุม อาคาร882521
0465 นายครรชิต ระแหง วาปีปทุม อาคาร881525
0428 นางสาวคัทลียา ประวิเศษ วาปีปทุม อาคาร881526
0889 นางสาวจณิสตา จุลโพธิ์ วาปีปทุม อาคาร771527
0467 นายจตุภัทร แผ่นทอง วาปีปทุม อาคาร881527
0426 นางสาวจตุรพรรณ มุขะกัง วาปีปทุม อาคาร881528
0465 นางสาวจริญญา ป้องขวาเลา วาปีปทุม อาคาร881529
0426 นางสาวจริยา จำปาหอม วาปีปทุม อาคาร881530
0466 นายจักรกฤษ ปะเสระกัง วาปีปทุม อาคาร881531
0466 นายจักรพงษ์ สุขใส วาปีปทุม อาคาร881532
0426 นางสาวจารุภา นามจุมจัง วาปีปทุม อาคาร881533
0426 นางสาวจารุวรรณ มะปะโพธิ์ วาปีปทุม อาคาร881534
0804 นางสาวจิตรลดา สุขเกษม วาปีปทุม อาคาร882522
0805 นางสาวจินดาหรา จันทวฤทธิ์ วาปีปทุม อาคาร882523
0806 นางสาวจิรนันท์ ทิพย์ศรีราช วาปีปทุม อาคาร882524
0897 นายจิรภัทร พงษ์ทวี วาปีปทุม อาคาร771535
0807 นางสาวจิรัญญา ศรีสุธรรม วาปีปทุม อาคาร882525
0475 นางสาวจิราพร ฤทธิสาร วาปีปทุม อาคาร881535
0808 นางสาวจิราพร อนุสา วาปีปทุม อาคาร882526
0428 นางสาวจิราภรณ์ ปธิรูปัง วาปีปทุม อาคาร881536
0426 นางสาวจิราภา ปะมา วาปีปทุม อาคาร881537
0809 นางสาวจิราวรรณ ปะกิระโส วาปีปทุม อาคาร882527
0810 นายจีระศักดิ์ ของดี วาปีปทุม อาคาร882528
0466 นางสาวจุฑาทิพย์ แพงคำ วาปีปทุม อาคาร881538
0467 นางสาวจุฑาภรณ์ นครไพร วาปีปทุม อาคาร881539
0426 นางสาวจุฑารัตน์ จอมพลเมือง วาปีปทุม อาคาร881540
0467 นางสาวจุฬารัตน์ ครองสี วาปีปทุม อาคาร88161
0428 นางสาวจุฬาลักษณ์ ฝาปาฝา วาปีปทุม อาคาร88162
0475 นางสาวฉัตรกมล หงษ์หา วาปีปทุม อาคาร88163
0475 นายฉัตริน ปฎินัดตัง วาปีปทุม อาคาร88164
0465 นางสาวชญาดา สง่าศรี วาปีปทุม อาคาร88165
0466 นางสาวชญาน์รัตน์ ศรีตระการ วาปีปทุม อาคาร88166
0466 นายชนินทร์ เกี้ยวไธสง วาปีปทุม อาคาร88167
0466 นางสาวชยากร ก้อนคำใหญ่ วาปีปทุม อาคาร88168
0466 นางสาวชลดา แสงโทโพ วาปีปทุม อาคาร88169
0475 นางสาวชลธิชา บรรเทา วาปีปทุม อาคาร881610
0428 นางสาวชลธิชา บัวรัตน์ วาปีปทุม อาคาร881611
0428 นางสาวชลธิชา มัชปะโต วาปีปทุม อาคาร881612
0812 นางสาวชลธิชา บาริศรี วาปีปทุม อาคาร882530
0428 นางสาวชลลดา ประวันเตา วาปีปทุม อาคาร881613
0467 นางสาวชลลดา ประโปตินัง วาปีปทุม อาคาร881614
0428 นางสาวชลัญญา เชื้อนิตย์ วาปีปทุม อาคาร881615
0426 นางสาวชัชนิทรา ปะจุดทะโก วาปีปทุม อาคาร881616
0813 นางสาวชัญญานุช ประพาศพงษ์ วาปีปทุม อาคาร882531
0467 นายชัยชาติ แผงบุดดา วาปีปทุม อาคาร881617
0475 นายชาตรี ชัยลิ้นฟ้า วาปีปทุม อาคาร881618
0467 นางสาวชุติมา คุ้มขลิบ วาปีปทุม อาคาร881619
0426 นางสาวชุติมา จันทะราคา วาปีปทุม อาคาร881620
0426 นางสาวญาฎารัตน์ ปาปะสา วาปีปทุม อาคาร881621
0428 นางสาวญาตาวี ผึ่งบรรหาร วาปีปทุม อาคาร881622
0814 นางสาวญานิกา จันทศิลป์ วาปีปทุม อาคาร882532
0475 นางสาวฐิติมา ภูมิประเสริฐ วาปีปทุม อาคาร881623
0428 นางสาวณภัสสรณ์ จูมแพงจารุพงศ์ วาปีปทุม อาคาร881624
0885 นายณัชพล กาบทุบ นาดูนประชาสรรณ์ อาคาร771523
0426 นางสาวณัฐกานต์ ประทุมแสง วาปีปทุม อาคาร881625
0475 นางสาวณัฐชยา มัชปะโม วาปีปทุม อาคาร881626
0815 นางสาวณัฐชา มูลพงษ์ วาปีปทุม อาคาร882533
0475 นางสาวณัฐฐาพร แสนรัง วาปีปทุม อาคาร881627
0816 นางสาวณัฐณิชา หนองสูง วาปีปทุม อาคาร882534
0817 นายณัฐพงศ์ สมควรการ วาปีปทุม อาคาร882535
0465 นางสาวณัฐพร ปะนัดถา วาปีปทุม อาคาร881628
0890 นางสาวณัฐภรณ์ บุตตะกะ วาปีปทุม อาคาร771528
0818 นางสาวณัฐริกา ซินโซ วาปีปทุม อาคาร882536
0475 นางสาวณัฐวรรณ แดนไธสง วาปีปทุม อาคาร881629
0426 นายณัฐวัฒน์ ปะนะภูเต วาปีปทุม อาคาร881630
0466 นางสาวณัฐสุดา พลสุวรรณ วาปีปทุม อาคาร881631
0886 นางสาวณิชาภัทร ตั้งกิจเจริญพงธ์ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย อาคาร771524
0475 นางสาวดรุณี โยธามาศ วาปีปทุม อาคาร881632
0894 นายดลยธร โยธะมาตย์ วาปีปทุม อาคาร771532
0819 นางสาวดาปนีย์ อัปมะโน วาปีปทุม อาคาร882537
0820 นายดุลยฤทธิ์ อำพินธ์ วาปีปทุม อาคาร882538
0465 นายตรีเพชร ศรีสุยิ่ง วาปีปทุม อาคาร881633
0426 นายถิรวัฒน์ รุ่งเรือง วาปีปทุม อาคาร881634
0466 นายทวีสิน เดชาโชติช่วง วาปีปทุม อาคาร881635
0466 นายธนพล ชูขุนทด วาปีปทุม อาคาร881636
0821 นางสาวธนภร ศรีสันติสุข วาปีปทุม อาคาร882539
0211 นายธนวัฒน์ ขำสุทัศน์ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย อาคาร881637
0475 นายธนากร สีละออ วาปีปทุม อาคาร881638
0822 นายธนากร บึงจันทร์ วาปีปทุม อาคาร882540
0467 นางสาวธนาภรณ์ แสนสิน วาปีปทุม อาคาร881639
0465 นางสาวธนาวรรณ ปาปะโข วาปีปทุม อาคาร881640
0428 นางสาวธนิตา ศรีทองสา วาปีปทุม อาคาร88171
0823 นายธราดล ศรีสุมัง วาปีปทุม อาคาร77141
0466 นายธวัชชัย บุตรโชติ วาปีปทุม อาคาร88172
0475 นางสาวธวัลรัตน์ กองพิธี วาปีปทุม อาคาร88173
0316 นางสาวธัญญ์พิศุทธิ์. พลสะทอน ร้อยเอ็ดวิทยาลัย อาคาร88174
0426 นางสาวธัญรดา ไชยบุดดี วาปีปทุม อาคาร88175
0466 นางสาวธัญลักษณ์ ภูทองเป้ง วาปีปทุม อาคาร88176
0428 นางสาวธิดารัตน์ ช่อรักษ์ วาปีปทุม อาคาร88177
0475 นางสาวธิดารัตน์ ปะนามะ วาปีปทุม อาคาร88178
0824 นางสาวธิดารัตน์ ประสีระวิเส วาปีปทุม อาคาร77142
0825 นางสาวธิติยา ฤทธิหาญ วาปีปทุม อาคาร77143
0428 นายธิรพงษ์ วงษ์ทอง วาปีปทุม อาคาร88179
0465 นายธีรพล สิงห์ฉลาด วาปีปทุม อาคาร881710
0467 นายธีรภัทร์ วัชรานุสรณ์ วาปีปทุม อาคาร881711
0891 นายธีระรัฒน์ คุณแก้ว วาปีปทุม อาคาร771529
0466 นายนนทนันท์ เดชสุภา วาปีปทุม อาคาร881712
0826 นายนพรัตน์ ปะมาคะตัง วาปีปทุม อาคาร77144
0467 นางสาวนภัสรภี นางิ้ว วาปีปทุม อาคาร881713
0426 นางสาวนภัสวรรณ ปาปะไพ วาปีปทุม อาคาร881714
0827 นางสาวนภัสสร กิตติธราสัณห์ วาปีปทุม อาคาร77145
0426 นางสาวนัฐณชา ยุสิ วาปีปทุม อาคาร881715
0828 นายนัฐพงษ์ อาศูรย์ วาปีปทุม อาคาร77146
0829 นายนันทภพ ชัยธานี วาปีปทุม อาคาร77147
0465 นายนันทวัฒน์ โทอะรัญ วาปีปทุม อาคาร881716
0466 นางสาวนันทิชา นามปัสสา วาปีปทุม อาคาร881717
0426 นางสาวนันท์นภัส นียากร วาปีปทุม อาคาร881718
0467 นางสาวนาถฤดี สุขวงค์ วาปีปทุม อาคาร881719
0830 นางสาวนิชา มัดถาปะตัง วาปีปทุม อาคาร77148
0467 นางสาวนิตยา ขุลีรัง วาปีปทุม อาคาร881720
0428 นางสาวนิตยา ปริเตสัง วาปีปทุม อาคาร881721
0466 นางสาวนิตยา ปะกิสังข์ วาปีปทุม อาคาร881722
0426 นางสาวนิตยา อุตราวัน วาปีปทุม อาคาร881723
0831 นายนิพนธ์ เททะสังข์ วาปีปทุม อาคาร77149
0428 นางสาวนิภาพร แฝงสูงเนิน วาปีปทุม อาคาร881724
0426 นางสาวนิราวรรณ พัวสกุล วาปีปทุม อาคาร881725
0426 นางสาวนิศาชล พันธ์ภักดี วาปีปทุม อาคาร881726
0832 นางสาวนิศาชล จันวิเศษ วาปีปทุม อาคาร771410
0475 นางสาวนุชนาถ บุตรมาตร วาปีปทุม อาคาร881727
0465 นางสาวน้องนุช มะปะเข วาปีปทุม อาคาร881728
0467 นางสาวน้ำฝน แหวนหล่อ วาปีปทุม อาคาร881729
0466 นายบัณฑิต พิมศรี วาปีปทุม อาคาร881730
0428 นายบุญฤทธิ์ หลินภู วาปีปทุม อาคาร881731
0834 นายบุญเดช พุทธาหอม วาปีปทุม อาคาร771412
0466 นางสาวบุณฑริกา บุญศรี วาปีปทุม อาคาร881732
0428 นางสาวบุษยาภิเษก บุตตะคาม วาปีปทุม อาคาร881733
0316 นายปฏิพงษ์ ศรีวิบูลย์ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย อาคาร881734
0467 นางสาวปฏิพัทธ์ เภตรา วาปีปทุม อาคาร881735
0428 นางสาวปณิดา รวมสุข วาปีปทุม อาคาร881736
0467 นางสาวปนัดชา ปะสังคะเต วาปีปทุม อาคาร881737
0467 นางสาวปนัดดา ปาสานำ วาปีปทุม อาคาร881738
0835 นางสาวปภัสสร ประทุมแสง วาปีปทุม อาคาร771413
0465 นางสาวประกายดาว ประทุมเนตร วาปีปทุม อาคาร881739
0467 นางสาวประทุมรัตน์ บัวเผื่อน วาปีปทุม อาคาร881740
0467 นางสาวประภัสรา ปะริเตนัง วาปีปทุม อาคาร88181
0466 นายปรีชา อินเป้ง วาปีปทุม อาคาร88182
0466 นายปรีชา เรียนไธสง วาปีปทุม อาคาร88183
0428 นางสาวปลายฟ้า ทาอามาตย์ วาปีปทุม อาคาร88184
0475 นางสาวปวิตรา แสนเย็น วาปีปทุม อาคาร88185
0426 นางสาวปิยธิดา ปะระทัง วาปีปทุม อาคาร88186
0417 นายปิยวัฒน์ เสริมเหลา ร้อยเอ็ดวิทยาลัย อาคาร88187
0467 นางสาวปิยะฉัตร เปรมปรี วาปีปทุม อาคาร88188
0466 นางสาวปิยะธิดา ไปด้วย วาปีปทุม อาคาร88189
0428 นายปิยะวัฒน์ เมฆขาว วาปีปทุม อาคาร881810
0467 นายพงศกร โทอะรัญ วาปีปทุม อาคาร881811
0466 นายพงศธร แข็งแรง วาปีปทุม อาคาร881812
0466 นายพงษ์พัฒน์ พงษ์พันนา วาปีปทุม อาคาร881813
0465 นางสาวพรชิตา แก้วอมร วาปีปทุม อาคาร881814
0836 นางสาวพรชิตา มั่นประสงค์ วาปีปทุม อาคาร771414
0467 นางสาวพรธิตา ชัยธานี วาปีปทุม อาคาร881815
0467 นางสาวพรพิมล ผลผาด วาปีปทุม อาคาร881816
0837 นางสาวพรรณทิพย์ ยางเครือ วาปีปทุม อาคาร771415
0426 นางสาวพรรณภิญญา โสภา วาปีปทุม อาคาร881817
0838 นางสาวพรรณวดี เสนาฮาด วาปีปทุม อาคาร771416
0465 นางสาวพรรษศิริ สุวรรณปะกา วาปีปทุม อาคาร881818
0428 นางสาวพลอย ภมะราภา วาปีปทุม อาคาร881819
0839 นางสาวพัชชริกา ปักกะทานัง วาปีปทุม อาคาร771417
0840 นางสาวพัชรา แสนบุญมา วาปีปทุม อาคาร771418
0426 นางสาวพัชรียา จุลศรี วาปีปทุม อาคาร881820
0428 นางสาวพัณณิตา โพธิมาตย์ วาปีปทุม อาคาร881821
0467 นางสาวพัณณ์ชิตา ปะวะขัง วาปีปทุม อาคาร881822
0466 นางสาวพัตราภรณ์ บ่อหน่าย วาปีปทุม อาคาร881823
0887 นายพันนิตย์ อรัญญวาส ร้อยเอ็ดวิทยาลัย อาคาร771525
0426 นางสาวพัสตราภรณ์ ภูสำรอง วาปีปทุม อาคาร881824
0466 นายพัสสน ทิพย์ศรีราช วาปีปทุม อาคาร881825
0426 นางสาวพิกุล ธรรมิภักดิ์ วาปีปทุม อาคาร881826
0426 นางสาวพิชญาภา ดาวศรี วาปีปทุม อาคาร881827
0465 นางสาวพิชญ์ธิดา รัตนติสร้อย วาปีปทุม อาคาร881828
0465 นายพิชัย เรืองบุญ วาปีปทุม อาคาร881829
0428 นายพิทักษ์ ปะภูชะเน วาปีปทุม อาคาร881830
0475 นายพิพัฒน์พงศ์ โพธิ์ไพร วาปีปทุม อาคาร881831
0426 นายพิสิษฐ์ อินทมาตย์ วาปีปทุม อาคาร881832
0841 นายพิเชษฐ์ มาแก้ว วาปีปทุม อาคาร771419
0466 นายพีรพัฒน์ โชคสวัสดิ์ วาปีปทุม อาคาร881833
0316 นายพีรพัฒน์ กันยารัตน์ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย อาคาร881834
0842 นายพีระพัฒน์ ฮาดภักดี วาปีปทุม อาคาร771420
0892 นายพุดลนันท์ พิมพ์วัน วาปีปทุม อาคาร771530
0426 นายภควัต สืบสุนทร วาปีปทุม อาคาร881835
0465 นางสาวภทรกมล ชาวพงษ์ วาปีปทุม อาคาร881836
0888 นางสาวภัคจีรา เสียงใส วาปีปทุม อาคาร771526
0465 นางสาวภัณฑิรา หิตายะโส วาปีปทุม อาคาร881837
0467 นายภัทณพงษ์ คำเสียง วาปีปทุม อาคาร881838
0426 นางสาวภัทรวดี ประพาศพงษ์ วาปีปทุม อาคาร881839
0467 นางสาวภัทราวดี มาตย์คำมี วาปีปทุม อาคาร881840
0893 นายภากร ปะนัดโส วาปีปทุม อาคาร771531
0465 นายภูริณัฐ ทองมี วาปีปทุม อาคาร88221
0426 นางสาวมณธิรา ชาวบ้านใน วาปีปทุม อาคาร88222
0843 นางสาวมณีรัตน์ ศรีนนทร์ วาปีปทุม อาคาร771421
0844 นางสาวมณีวรรณ หันบุดดี วาปีปทุม อาคาร771422
0428 นางสาวมัลลิกา คุณโน วาปีปทุม อาคาร88223
0426 นางสาวมุทิตา จันทะค้อม วาปีปทุม อาคาร88224
0426 นางสาวมุธิตา ยางแดง วาปีปทุม อาคาร88225
0845 นายยศพัทธ์ หนูแก้ว วาปีปทุม อาคาร771423
0846 นายยุทธนากร ปัญจะขัน วาปีปทุม อาคาร771424
0847 นางสาวรวิสรา ชาอินทร์ วาปีปทุม อาคาร771425
0426 นางสาวรัชฎาพร สิงห์สุพรรณ วาปีปทุม อาคาร88226
0895 นางสาวรัชณีย์ สุขแลน วาปีปทุม อาคาร771533
0467 นางสาวรัชดาพร โพธิ์ชัยเลิศ วาปีปทุม อาคาร88227
0848 นางสาวรัชนีกร มีบุญมาก วาปีปทุม อาคาร771426
0465 นายรัฐพล ศรีบุญมา วาปีปทุม อาคาร88228
0467 นายรัฐภูมินทร์ ศัพท์พันธุ์ วาปีปทุม อาคาร88229
0466 นางสาวรัตญา ทะวะลัย วาปีปทุม อาคาร882210
0426 นางสาวรัตติยากร วังหนองเสียว วาปีปทุม อาคาร882211
0849 นางสาวรัตนา เกตมาลา วาปีปทุม อาคาร771427
0467 นางสาวรัตนากร อัปมะโน วาปีปทุม อาคาร882212
0426 นางสาวรัตนาภรณ์ สิงห์จันทร์ วาปีปทุม อาคาร882213
0475 นางสาวรัตนาภรณ์ เพชรไพทูลย์ วาปีปทุม อาคาร882214
0475 นายราชวัลลภ จันทร์สด วาปีปทุม อาคาร882215
0290 นายรุจนโรจน์ ซองศิริ สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น อาคาร882216
0428 นางสาวรุจิรา ทอนมาตย์ วาปีปทุม อาคาร882217
0850 นางสาวรุ่งนภา ชัยลิ้นฟ้า วาปีปทุม อาคาร771428
0851 นางสาวลลิตา วิเศษวงษา วาปีปทุม อาคาร771429
0426 นางสาววชิราวลี ภูริพันธุ์ภิญโญ วาปีปทุม อาคาร882218
0426 นางสาววรรณวิภา เทพสุธรรม วาปีปทุม อาคาร882219
0475 นางสาววรรณิภา คูหา วาปีปทุม อาคาร882220
0467 นางสาววรรณิภา โยธราช วาปีปทุม อาคาร882221
0475 นางสาววรรณิศา นาพูล วาปีปทุม อาคาร882222
0475 นางสาววรรณิษา วัฒนราช วาปีปทุม อาคาร882223
0475 นายวรวิทย์ บุตะกะ วาปีปทุม อาคาร882224
0475 นายวรากร สุวรรณเหลา วาปีปทุม อาคาร882225
0852 นางสาววรางคณา พลพิทักษ์ วาปีปทุม อาคาร771430
0853 นางสาววราภรณ์ ทองมนต์ วาปีปทุม อาคาร771431
0466 นางสาววรินทร ประระมัดทะโก วาปีปทุม อาคาร882226
0475 นายวัชระไกร ปะกำแหง วาปีปทุม อาคาร882227
0467 นายวัชรินทร์ ชาวไพร วาปีปทุม อาคาร882228
0466 นางสาววันวิสา โพทุมทา วาปีปทุม อาคาร882229
0426 นางสาววัลลภา คำพันธ์ วาปีปทุม อาคาร882230
0466 นางสาววารีรัตน์ สุโพธิ์ วาปีปทุม อาคาร882231
0475 นางสาววาสนา พินิดดี วาปีปทุม อาคาร882232
0475 นางสาววาสนา ศรีวงค์ษา วาปีปทุม อาคาร882233
0428 นางสาววิชุดา คำสมัย วาปีปทุม อาคาร882234
0467 นายวิทวัส ทิพวันนา วาปีปทุม อาคาร882235
0475 นางสาววิพาพร ศรีคร้าม วาปีปทุม อาคาร882236
0465 นางสาววิภารัตน์ พรมแสง วาปีปทุม อาคาร882237
0854 นางสาววิภาวดี สารศรี วาปีปทุม อาคาร771432
0467 นางสาววิยดา สมศิริ วาปีปทุม อาคาร882238
0475 นางสาววิยะดา น้อยศรี วาปีปทุม อาคาร882239
0428 นางสาววิยะดา ปุริโสตะโย วาปีปทุม อาคาร882240
0855 นางสาววิรากานต์ อุปนิตย์ วาปีปทุม อาคาร771433
0466 นางสาววิรุณี แก้วธานี วาปีปทุม อาคาร88231
0467 นางสาววิสาลิณี จันดี วาปีปทุม อาคาร88232
0856 นางสาววีนัส ทองทวี วาปีปทุม อาคาร771434
0857 นางสาวศรันยา ปริสาเก วาปีปทุม อาคาร771435
0426 นายศรายุทธ เพ็ชร์ภูวงษ์ วาปีปทุม อาคาร88233
0475 นายศราวุธ นามอินทร์ วาปีปทุม อาคาร88234
0858 นายศราวุธ บุญสิทธิ์ วาปีปทุม อาคาร771436
0465 นางสาวศรุตยา สิมวิเศษ วาปีปทุม อาคาร88235
0426 นางสาวศลิษา พาลเหนือ วาปีปทุม อาคาร88236
0428 นางสาวศศินภา สุปะทัง วาปีปทุม อาคาร88237
0465 นางสาวศิริญญา สีหาบุดโต วาปีปทุม อาคาร88238
0467 นางสาวศิรินภา ปาติสัตย์ วาปีปทุม อาคาร88239
0428 นางสาวศิริพร ยอดภักดี วาปีปทุม อาคาร882310
0859 นางสาวศิริรักษ์ คำภา วาปีปทุม อาคาร771437
0475 นางสาวศิริรัตน์ คำจันดี วาปีปทุม อาคาร882311
0466 นางสาวศิริรัตน์ คำภา วาปีปทุม อาคาร882312
0465 นางสาวศิริรัตน์ พลคำมาก วาปีปทุม อาคาร882313
0466 นางสาวศิริลักษณ์ บุญเพ็ง วาปีปทุม อาคาร882314
0475 นางสาวศิริลักษณ์ ปะติเพนัง วาปีปทุม อาคาร882315
0426 นางสาวศิริวรรณ พันธ์ทอง วาปีปทุม อาคาร882316
0860 นางสาวศิริวรรณ คนเพียร วาปีปทุม อาคาร771438
0861 นางสาวศิวารยา เหรียญทอง วาปีปทุม อาคาร771439
0426 นางสาวศิวารัตน์ ใจภักดี วาปีปทุม อาคาร882317
0426 นางสาวศุภกานต์ ปัญญะศรี วาปีปทุม อาคาร882318
0862 นางสาวศุภนิดา พักตรหาญ วาปีปทุม อาคาร771440
0475 นางสาวศุภรัตน์ เล่งวงศ์ วาปีปทุม อาคาร882319
0465 นางสาวศุภสุตา นครศรี วาปีปทุม อาคาร882320
0467 นายสถิตย์ มูลต้น วาปีปทุม อาคาร882321
0426 นางสาวสมพิศ ไชยสา วาปีปทุม อาคาร882322
0428 นางสาวสมิตา วงษ์ไทย วาปีปทุม อาคาร882323
0467 นางสาวสมินนา ประกอบน้อง วาปีปทุม อาคาร882324
0465 นายสรจักร ชาวบ้านใน วาปีปทุม อาคาร882325
0287 นายสราวุฒิ ซองศิิริ บัวขาว อาคาร882326
0466 นางสาวสาธิดา คุทธยัง วาปีปทุม อาคาร882327
0475 นางสาวสายฝน จันทวะฤทธิ์ วาปีปทุม อาคาร882328
0863 นายสิทธิชัย ภควา วาปีปทุม อาคาร77151
0428 นางสาวสินรินทร์ แสนเย็น วาปีปทุม อาคาร882329
0864 นางสาวสิริลักษณ์ ศึกนอก วาปีปทุม อาคาร77152
0865 นางสาวสุกัญญา แสงโทโพธิ์ วาปีปทุม อาคาร77153
0866 นางสาวสุกัลยา ปาปะเถ วาปีปทุม อาคาร77154
0867 นางสาวสุจารี กุลไธสง วาปีปทุม อาคาร77155
0466 นางสาวสุจิตรา สระทองอ๊อต วาปีปทุม อาคาร882330
0428 นางสาวสุชาวดี ปุริสังฆเต วาปีปทุม อาคาร882331
0428 นางสาวสุดารัตน์ จุปะมะตัง วาปีปทุม อาคาร882332
0428 นางสาวสุดารัตน์ อุปเสน วาปีปทุม อาคาร882333
0467 นางสาวสุดารัตน์ เหลาชัย วาปีปทุม อาคาร882334
0230 นายสุทธิกานต์ ทวยหมื่น ร้อยเอ็ดวิทยาลัย อาคาร882335
0465 นางสาวสุทธิชา ปาปะขำ วาปีปทุม อาคาร882336
0868 นางสาวสุธิฌา ภูชะหาร วาปีปทุม อาคาร77156
0869 นางสาวสุธิตา ปะกิระนา วาปีปทุม อาคาร77157
0426 นางสาวสุนทรี ใสโพธิ์ วาปีปทุม อาคาร882337
0467 นางสาวสุนันทา พุทธโค วาปีปทุม อาคาร882338
0870 นางสาวสุนิตา บุญละคร วาปีปทุม อาคาร77158
0871 นางสาวสุนิศา คำหงษา วาปีปทุม อาคาร77159
0466 นางสาวสุปริญญา สองศรี วาปีปทุม อาคาร882339
0465 นางสาวสุปรีญา ลีแวง วาปีปทุม อาคาร882340
0426 นางสาวสุพรรษา จันทเขต วาปีปทุม อาคาร88241
0466 นางสาวสุพิชชา บรรณศรี วาปีปทุม อาคาร88242
0428 นางสาวสุภรัตน์ เสนาจันทร์ วาปีปทุม อาคาร88243
0428 นางสาวสุภาพร บ่าพิมาย วาปีปทุม อาคาร88244
0428 นางสาวสุภาพร สดมพฤกษ์ วาปีปทุม อาคาร88245
0872 นางสาวสุภาพร ยางโว วาปีปทุม อาคาร771510
0465 นายสุรราชย์ สุชาติพงศ์ วาปีปทุม อาคาร88246
0428 นายสุรศักดิ์ มัชะปาโต วาปีปทุม อาคาร88247
0873 นายสุรศักดิ์ จูมพลา วาปีปทุม อาคาร771511
0466 นางสาวสุรัสวดี นิมะลา วาปีปทุม อาคาร88248
0467 นางสาวสุลักขณา สมสะกีสิทธิ์ วาปีปทุม อาคาร88249
0428 นางสาวสุวนันท์ ปะนัดตา วาปีปทุม อาคาร882410
0874 นางสาวหทัยชนก ป้อมยายับ วาปีปทุม อาคาร771512
0875 นายอชิตพล สวัสดิ์จิตต์ วาปีปทุม อาคาร771513
0467 นายอนันต์ จันทร์ภักดิ์ วาปีปทุม อาคาร882411
0475 นายอนิรุทธิ์ ประทุม วาปีปทุม อาคาร882412
0428 นายอภิราช พิลาลัย วาปีปทุม อาคาร882413
0428 นายอภิสิทธิ์ เนตะชาติ วาปีปทุม อาคาร882414
0426 นางสาวอรยา โยธาราษฎร วาปีปทุม อาคาร882415
0426 นายอรรคพล อุปะเก วาปีปทุม อาคาร882416
0876 นายอรรถสิทธิ์ สุทธวงษา วาปีปทุม อาคาร771514
0426 นางสาวอรวรรณ โพธิ์ชัยเลิศ วาปีปทุม อาคาร882417
0475 นางสาวอรสา อันทะรินทร์ วาปีปทุม อาคาร882418
0428 นางสาวอริยา บุญคำ วาปีปทุม อาคาร882419
0465 นางสาวอรุณี น้อยศรี วาปีปทุม อาคาร882420
0465 นางสาวออมสิน มั่งมี วาปีปทุม อาคาร882421
0466 นางสาวอักษรา บรรเทา วาปีปทุม อาคาร882422
0877 นายอัครพนธ์ ฤทธิรณ วาปีปทุม อาคาร771515
0878 นางสาวอัจฉรา บุบผาดี วาปีปทุม อาคาร771516
0879 นางสาวอัจฉรา ศรีมุกดา วาปีปทุม อาคาร771517
0466 นางสาวอัญจิมา เอกรักษา วาปีปทุม อาคาร882423
0465 นางสาวอัมพรพิมพ์ พงษ์คำ วาปีปทุม อาคาร882424
0880 นางสาวอัษฎาภรณ์ ม่วงทำ วาปีปทุม อาคาร771518
0881 นางสาวอาทิตยา ประวัดศรี วาปีปทุม อาคาร771519
0466 นางสาวอาภาพร ปกิระเต วาปีปทุม อาคาร882425
0426 นางสาวอาภารัตน์ ลามะให วาปีปทุม อาคาร882426
0467 นางสาวอารยา ทับทิม วาปีปทุม อาคาร882427
0882 นางสาวอุทุมพร พลมะศรี วาปีปทุม อาคาร771520
0426 นางสาวอุบลวรรณ ศรีโสภา วาปีปทุม อาคาร882428
0467 นางสาวอุไรวรรณ สุวรรณเก วาปีปทุม อาคาร882429
0465 นางสาวเกวลิน คุณพระเนตร วาปีปทุม อาคาร882430
0800 นางสาวเกวลิน นนทริ วาปีปทุม อาคาร882518
0466 นางสาวเกศราภรณ์ ประนัง วาปีปทุม อาคาร882431
0426 นางสาวเกศรินทร์ แก้วแผ่ว วาปีปทุม อาคาร882432
0467 นางสาวเกศสกร สุระพินิจ วาปีปทุม อาคาร882433
0475 นายเกียรติศักดิ์ อินโท่โล่ วาปีปทุม อาคาร882434
0811 นางสาวเจนจิรา โพธิจักร์ วาปีปทุม อาคาร882529
0428 นางสาวเดือนฉาย ศรีมาตย์ วาปีปทุม อาคาร882435
0466 นายเถลิงศักดิ์ ชัยบุรี วาปีปทุม อาคาร882436
0475 นางสาวเนตรทิพย์ ภูแม่นเขียน วาปีปทุม อาคาร882437
0833 นางสาวเนตรสกาว วรเนตร วาปีปทุม อาคาร771411
0475 นางสาวเปรมกมล พรมแสง วาปีปทุม อาคาร882438
0465 นางสาวเพ็ญพิชชา ปาปะโถ วาปีปทุม อาคาร882439
0466 นางสาวเย็นฤดี โพพิธี วาปีปทุม อาคาร882440
0320 นายเศรษฐ์ นิตุธร ร้อยเอ็ดวิทยาลัย อาคาร88251
0466 นายเสน่ห์ วิชาชัย วาปีปทุม อาคาร88252
0426 นางสาวเสาวนีย์ ปาปะกี วาปีปทุม อาคาร88253
0428 นางสาวเสาวลักษณ์ สินธุประสิทธิ์ วาปีปทุม อาคาร88254
0883 นายเอกชัย ไตรรัตน์ วาปีปทุม อาคาร771521
0466 นายเอกราช สอนวงษ์ วาปีปทุม อาคาร88255
0475 นางสาวแสนยากร ศรีชุม วาปีปทุม อาคาร88256
0467 นางสาวโชติรส สุปะเท วาปีปทุม อาคาร88257
0428 นางสาวโศรญา จันโสภา วาปีปทุม อาคาร88258
0884 นายโอภาส ชะชำ วาปีปทุม อาคาร771522
0426 นายไทภูมิ ดีด่านค้อ วาปีปทุม อาคาร88259