การสอบแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2560

  รหัสสมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน อาคารห้องสอบที่เลขที่นั่งสอบ
0383 นางสาวกชกร พันธ์น้อยนนท์ วาปีปทุม อาคาร66231
0402 นางสาวกชกร ศรีโยวงค์ ผดุงนารี อาคาร66232
0477 นางสาวกนกกร ชาวสน วาปีปทุม อาคาร66233
0460 นางสาวกนกกาญจน์ ไปแดน วาปีปทุม อาคาร66234
0402 นางสาวกนกรัตน์ พาผล ผดุงนารี อาคาร66235
0461 นางสาวกรกนก ส่องรส วาปีปทุม อาคาร66236
0363 นายกรทอง ประพฤติดี วาปีปทุม อาคาร66237
0461 นางสาวกรรณิกา นานอก วาปีปทุม อาคาร66238
0461 นายกรวิวัฒน์ บัวรัตน์ วาปีปทุม อาคาร66239
0382 นายกฤษฎากร นินทราช วาปีปทุม อาคาร662310
0402 นางสาวกฤษณภรณ์ วงษ์โพธิสาร ผดุงนารี อาคาร662311
0384 นายกฤษณัส มาตรามูล วาปีปทุม อาคาร662312
0363 นางสาวกฤษณา สีโท วาปีปทุม อาคาร662313
0223 นางสาวกัญญาภัทร โปร่งจิตร ร้อยเอ็ดวิทยาลัย อาคาร662314
0383 นางสาวกัญญารัตน์ คำหวาย วาปีปทุม อาคาร662315
0350 นางสาวกัญญารัตน์ วงศ์วิศิษฐ์ วาปีปทุม อาคาร662316
0349 นางสาวกัญญาวีร์ มีวิธี วาปีปทุม อาคาร662317
0462 นางสาวกัณญารัตน์ สังออน วาปีปทุม อาคาร662318
0464 นางสาวกาญจนา คะมาปะเต วาปีปทุม อาคาร662319
0460 นางสาวกาญจนา พัดพันเพชร วาปีปทุม อาคาร662320
0477 นางสาวกานต์ทิตา แก่นคำ วาปีปทุม อาคาร662321
0756 นายกิตติศักดิ์ ไวยมงคุณ วาปีปทุม อาคาร882330
0392 นางสาวกิติยา มาตจุฬา กุฉินารายณ์ อาคาร662322
0460 นางสาวกุลธิดา จัตวี วาปีปทุม อาคาร662323
0403 นางสาวกุลนภา ชาไชย ผดุงนารี อาคาร662324
0350 นางสาวขวัญจิรา หันทยุง วาปีปทุม อาคาร662325
0350 นายขวัญณรงค์พล ศรีโยวงค์ วาปีปทุม อาคาร662326
0460 นายขัตติยะ ประภาวิชา วาปีปทุม อาคาร662327
0349 นายขุนพล โพธิ์พยัคฆ์ วาปีปทุม อาคาร662328
0363 นายคฑาวุธ มูลเหล็ก วาปีปทุม อาคาร662329
0382 นายคณาธิป แสงแสน วาปีปทุม อาคาร662330
0350 นางสาวคณิศรา บุปะเท วาปีปทุม อาคาร662331
0460 นางสาวคัทลียา สัตตะโส วาปีปทุม อาคาร662332
0464 นางสาวคาวิต้า ซุคคาน วาปีปทุม อาคาร662333
0757 นายคุณากร ทานะสี นาดูนประชาสรรพ์ อาคาร882331
0461 นายจตุพล วรรณศิลป์ วาปีปทุม อาคาร662334
0349 นางสาวจรรยพร บุตะกะ วาปีปทุม อาคาร662335
0477 นางสาวจริญญา วงษ์สหัสวรรษ วาปีปทุม อาคาร662336
0776 นางสาวจริยา ยอดประทุม นาดูนประชาสรรพ์ อาคาร771110
0462 นางสาวจันทร์สุดา บุญสิทธิ์ วาปีปทุม อาคาร662337
0363 นางสาวจันทิมา รามศรีดา วาปีปทุม อาคาร662338
0460 นางสาวจารุมน นามหาพิสม์ วาปีปทุม อาคาร662339
0404 นางสาวจิตธาดาภิมุข รัฐการวิวัฒ์ ผดุงนารี อาคาร662340
0363 นายจิตรกร เพียพยัคฆ์ วาปีปทุม อาคาร66241
0463 นางสาวจิตราภรณ์ เสือกลิ่น วาปีปทุม อาคาร66242
0477 นายจิตริน โคตรุฉิน วาปีปทุม อาคาร66243
0383 นางสาวจินตนา ปะภาษา วาปีปทุม อาคาร66244
0363 นางสาวจิรกัญญา แก้ววรรณศิลป์ วาปีปทุม อาคาร66245
0477 นายจิรพัฒน์ พิจุลย์ วาปีปทุม อาคาร66246
0477 นายจิรสิน ติ๊บนวล วาปีปทุม อาคาร66247
0367 นางสาวจิรัชญา อังเรขพาณิชย์ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย อาคาร66248
0460 นางสาวจิรัชยา อรัญนารถ วาปีปทุม อาคาร66249
0349 นายจิรัฎฐ์ ชูภู่ วาปีปทุม อาคาร662410
0462 นายจิรัฏฐ์ บุญเรือ วาปีปทุม อาคาร662411
0363 นายจิราพงษ์ เมืองเดช วาปีปทุม อาคาร662412
0384 นายจิรายุส ดงสงคราม วาปีปทุม อาคาร662413
0350 นางสาวจิรารัตน์ คงสัตย์ วาปีปทุม อาคาร662414
0781 นางสาวจุฑามาศ บาริศรี วาปีปทุม อาคาร771115
0363 นางสาวจุฑารัตน์ ปะระทัง วาปีปทุม อาคาร662415
0758 นายฉันทพล อาจพลไชย นาดูนประชาสรรพ์ อาคาร882332
0461 นายชนะชัย พิมสาร วาปีปทุม อาคาร662416
0363 นางสาวชนาภา ปะกิระคะ วาปีปทุม อาคาร662417
0363 นายชนาเมธ บุตรวิชา วาปีปทุม อาคาร662418
0363 นางสาวชนิกา ติดวงษา วาปีปทุม อาคาร662419
0461 นางสาวชยุดา นันแก้ว วาปีปทุม อาคาร662420
0383 นางสาวชลดา รจนาสม วาปีปทุม อาคาร662421
0462 นางสาวชลดา แก้วคูนอก วาปีปทุม อาคาร662422
0363 นายชลทิศ ป้องขวาเลา วาปีปทุม อาคาร662423
0460 นางสาวชลธิชา ป้องแดง วาปีปทุม อาคาร662424
0462 นางสาวชลธิชา ยังจันทร์ วาปีปทุม อาคาร662425
0363 นางสาวชลธิชา เหง่าง่า วาปีปทุม อาคาร662426
0460 นางสาวชลธิชา แพรนาพันธุ์ วาปีปทุม อาคาร662427
0349 นางสาวชลลธิดา ปนันโต วาปีปทุม อาคาร662428
0477 นางสาวชลิดา ปะละมัดทาโส วาปีปทุม อาคาร662429
0349 นางสาวชลิดา ไชยเกตุ วาปีปทุม อาคาร662430
0363 นางสาวชลิตา มนตรี วาปีปทุม อาคาร662431
0759 นางสาวชลิตา โกพา นาดูนประชาสรรพ์ อาคาร882333
0337 นายชวพล เครือแตง ร้อยเอ็ดวิทยาลัย อาคาร662432
0350 นายชัสมา สิทธิสาร วาปีปทุม อาคาร662433
0779 นายชานนท์ ปาสะนะโก วาปีปทุม อาคาร771113
0350 นางสาวญาณิศา มะปะเท วาปีปทุม อาคาร662434
0404 นางสาวฐานิกา ไชยแสน ผดุงนารี อาคาร662435
0477 นายฐิติกูร สุ่มทอง วาปีปทุม อาคาร662436
0350 นางสาวฐิตินันท์ ทุมทุมา วาปีปทุม อาคาร662437
0462 นางสาวฐิติมา ศิลาลัย วาปีปทุม อาคาร662438
0402 นางสาวฐินิดา เรืองฤทธิ์ ผดุงนารี อาคาร662439
0363 นายณภัทร ภวภูตานนท์ วาปีปทุม อาคาร662440
0403 นางสาวณัชชา อุทาทิพย์ ผดุงนารี อาคาร66251
0760 นางสาวณัฎฐณิชา ทองลือ นาดูนประชาสรรพ์ อาคาร882334
0460 นางสาวณัฏฐธิดา ปะนัดตะนัง วาปีปทุม อาคาร66252
0461 นายณัฐกิตติ์ อาจอารี วาปีปทุม อาคาร66253
0382 นางสาวณัฐชญามล ทอนโพธิ์แก้ว วาปีปทุม อาคาร66254
0350 นายณัฐดนัย ตันติกุลวัฒนกิจ วาปีปทุม อาคาร66255
0349 นายณัฐดนัย วิระกา วาปีปทุม อาคาร66256
0392 นางสาวณัฐธิชา ฐิติทนานนท์ กุฉินารายณ์ อาคาร66257
0460 นางสาวณัฐธิดา ดาวุธ วาปีปทุม อาคาร66258
0761 นางสาวณัฐธิดา หม่อยปู้ นาดูนประชาสรรพ์ อาคาร882335
0363 นายณัฐนนท์ ชัยธานี วาปีปทุม อาคาร66259
0462 นายณัฐพงศ์ ศรีวรขันธุ์ วาปีปทุม อาคาร662510
0363 นายณัฐพงศ์ สีกงพลี วาปีปทุม อาคาร662511
0462 นายณัฐพล นุตะไวย์ วาปีปทุม อาคาร662512
0462 นายณัฐพล ใจเที่ยง วาปีปทุม อาคาร662513
0460 นายณัฐภูมิ ปะโสทานัง วาปีปทุม อาคาร662514
0477 นางสาวณัฐรีญา วันไชย วาปีปทุม อาคาร662515
0460 นายณัฐวุฒิ ปะกิลาพัง วาปีปทุม อาคาร662516
0392 นายณัฐสิทธิ์ บุษบงค์ กุฉินารายณ์ อาคาร662517
0363 นางสาวณัฐสุดา สายทองทวี วาปีปทุม อาคาร662518
0383 นางสาวณิชกานต์ โพโสภา วาปีปทุม อาคาร662519
0787 นางสาวดลฤพร คิดดีจริง วาปีปทุม อาคาร771121
0464 นายถิรวุฒิ นวลงาม วาปีปทุม อาคาร662520
0363 นายทศพล กางมาเทศ วาปีปทุม อาคาร662521
0462 นางสาวทิชา สงวนรัมย์ วาปีปทุม อาคาร662522
0383 นายทิชานนท์ ปะมังคะสัง วาปีปทุม อาคาร662523
0350 นางสาวทิพย์รัตน์ แปนบ้าน วาปีปทุม อาคาร662524
0382 นางสาวทิพวรรณ โนแก้ว วาปีปทุม อาคาร662525
0461 นางสาวธณัฐชา พุทธไทย วาปีปทุม อาคาร662526
0382 นายธนชาติ ทาหาญ วาปีปทุม อาคาร662527
0403 นายธนดล คันยุไร ผดุงนารี อาคาร662528
0363 นายธนบดี พรมมาแข้ วาปีปทุม อาคาร662529
0477 นายธนพรรธน์ ดอมไธสงค์ วาปีปทุม อาคาร662530
0461 นายธนพล โม่งเครือ วาปีปทุม อาคาร662531
0477 นายธนวัฒน์ ปองไป วาปีปทุม อาคาร662532
0211 นายธนวัฒน์ ขำสุทัศน์ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย อาคาร662533
0376 นายธนวัฒน์ ธรรมโหร วาปีปทุม อาคาร662534
0460 นายธนันชัย รัดอ้อ วาปีปทุม อาคาร662535
0782 นางสาวธนัยพร หาชื่อ วาปีปทุม อาคาร771116
0350 นายธนากร ทุไทสง วาปีปทุม อาคาร662536
0384 นายธนากร ชารีเพ็ง วาปีปทุม อาคาร662537
0350 นายธนานนท์ ปธิรูโป วาปีปทุม อาคาร662538
0363 นายธนาวิสุทธิ์ พลอาษา วาปีปทุม อาคาร662539
0363 นางสาวธมลวรรณ สีหาบุญลี วาปีปทุม อาคาร662540
0464 นางสาวธัญญรัตน์ ปาปะกี วาปีปทุม อาคาร88131
0383 นางสาวธารทิพย์ สุปะมา วาปีปทุม อาคาร88132
0349 นางสาวธิดามาศ พงศธร วาปีปทุม อาคาร88133
0363 นางสาวธิดารัตน์ สิทธิสำราญ วาปีปทุม อาคาร88134
0403 นางสาวธิดารัตน์ บุญรุ่ง ผดุงนารี อาคาร88135
0460 นางสาวธิดาวรรณ ไชยชนะ วาปีปทุม อาคาร88136
0762 นายธิติวุฒิ ทนษา วาปีปทุม อาคาร882336
0349 นายธีรพงศ์ เตชะจันทร์ วาปีปทุม อาคาร88137
0463 นายธีรพงษ์ พิลาโท วาปีปทุม อาคาร88138
0363 นายธีรยุทธ ศัทธาคลัง วาปีปทุม อาคาร88139
0363 นายธีรศักดิ์ กำมะหาวงษ์ วาปีปทุม อาคาร881310
0349 นายธีรศักดิ์ ยางนอก วาปีปทุม อาคาร881311
0460 นางสาวนงลักษณ์ กะการดี วาปีปทุม อาคาร881312
0459 นายนนทวัฒน์ อันตระกูล วาปีปทุม อาคาร881313
0363 นายนนท์ธเนศ พีระ วาปีปทุม อาคาร881314
0350 นางสาวนภัสสร สัณฐิติบวร วาปีปทุม อาคาร881315
0461 นายนรากร ปาติสัตย์ วาปีปทุม อาคาร881316
0363 นางสาวนริชสรา สีบุดสี วาปีปทุม อาคาร881317
0350 นายนรินทร์ บุญทา วาปีปทุม อาคาร881318
0464 นางสาวนริศรา มาตแท่น วาปีปทุม อาคาร881319
0363 นางสาวนริศรา อันทะริน วาปีปทุม อาคาร881320
0363 นางสาวนริศรา อาสาเสนา วาปีปทุม อาคาร881321
0350 นางสาวนฤมล ผิวทอง วาปีปทุม อาคาร881322
0464 นางสาวนลินี บุดดีคง วาปีปทุม อาคาร881323
0392 นางสาวนวรัตน์ สว่างดี กุฉินารายณ์ อาคาร881324
0404 นางสาวนัฐยาภรณ์ ไชยคำภา ผดุงนารี อาคาร881325
0464 นายนัฐวุฒิ ศรีบุรินทร์ วาปีปทุม อาคาร881326
0383 นางสาวนัฐสิมา พลตรี วาปีปทุม อาคาร881327
0477 นางสาวนันทปภาทิพย์ ปะระทัง วาปีปทุม อาคาร881328
0363 นางสาวนันทิดา บรรณศรี วาปีปทุม อาคาร881329
0363 นางสาวนิดานุช กะตุดทอง วาปีปทุม อาคาร881330
0363 นางสาวนิภาวรรณ ชาวบ้านใน วาปีปทุม อาคาร881331
0363 นางสาวนิภาวัลย์ คองสี วาปีปทุม อาคาร881332
0363 นางสาวนิศารัตน์ ลุนศรี วาปีปทุม อาคาร881333
0763 นายบรรณวัฒน์ แสนเจ๊ก นาดูนประชาสรรพ์ อาคาร882337
0477 นายบริภัทร ไสยลักษณ์ วาปีปทุม อาคาร881334
0477 นายปกรณ์ ปะติตังโข วาปีปทุม อาคาร881335
0363 นางสาวปฏิมากร ประภาวิชา วาปีปทุม อาคาร881336
0433 นางสาวปฐมภรณ์ อาจชมพู สารคามพิทยาคม อาคาร881337
0350 นางสาวปณาลี กึกก้อง วาปีปทุม อาคาร881338
0383 นางสาวปณิดา คำแสนกุล วาปีปทุม อาคาร881339
0460 นางสาวปณิดา ปะภูชะกัง วาปีปทุม อาคาร881340
0461 นายปนิธิ มุกดา วาปีปทุม อาคาร88141
0462 นายปภังกร เชื้อนิตย์ วาปีปทุม อาคาร88142
0363 นางสาวปภาวรินท์ สินตรา วาปีปทุม อาคาร88143
0382 นางสาวปภิชญา เหมือดนอก วาปีปทุม อาคาร88144
0349 นายประสพโชค ปักกะสีลัง วาปีปทุม อาคาร88145
0363 นางสาวประไพรพักต์ สูหา วาปีปทุม อาคาร88146
0349 นายปริญญา กันหาชัย วาปีปทุม อาคาร88147
0461 นางสาวปริญญาภรณ์ อ่อนสวาท วาปีปทุม อาคาร88148
0349 นายปรินทร์ อันทะถา วาปีปทุม อาคาร88149
0350 นายปัณณวิชญ์ ติดวงษา วาปีปทุม อาคาร881410
0477 นางสาวปัทมาวรรณ ชมภูวิเศษ วาปีปทุม อาคาร881411
0349 นางสาวปัทมาวรรณ เสตสิทธิ์ วาปีปทุม อาคาร881412
0404 นายปาณวิชฌ์ โสดถานา ผดุงนารี อาคาร881413
0350 นางสาวปานตะวัน ชัยยุทธ วาปีปทุม อาคาร881414
0477 นางสาวปิยฉัตร จันปัสสา วาปีปทุม อาคาร881415
0312 นายปิยวัฒน์ เสริมเหลา ร้อยเอ็ดวิทยาลัย อาคาร881416
0764 นายปิยะ โนราช วาปีปทุม อาคาร882338
0363 นางสาวปิยะธิดา ดงจารย์ วาปีปทุม อาคาร881417
0363 นางสาวปิยะพร ประทุมสังข์ วาปีปทุม อาคาร881418
0383 นางสาวปิยาพัชร หิตะยะโส วาปีปทุม อาคาร881419
0464 นางสาวปิ่นมณี หมั่นบ้านต้อน วาปีปทุม อาคาร881420
0363 นางสาวผกามาศ หงษ์หา วาปีปทุม อาคาร881421
0780 นายพงศกร กุณโอง วาปีปทุม อาคาร771114
0462 นายพงษ์ศิริ ปะกิพอ วาปีปทุม อาคาร881422
0350 นางสาวพรชิตา ปะวะเสนัง วาปีปทุม อาคาร881423
0363 นางสาวพรประสพ ไชยกิจ วาปีปทุม อาคาร881424
0765 นางสาวพรประไพร คณะมูล นาดูนประชาสรรพ์ อาคาร882339
0349 นางสาวพรพิมล นะโส วาปีปทุม อาคาร881425
0350 นางสาวพรรณวดี มะลาศรี วาปีปทุม อาคาร881426
0462 นางสาวพรไพลิน พรหล่อ วาปีปทุม อาคาร881427
0439 นายพลรัตน์ ไชยศิริ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย อาคาร881428
0464 นางสาวพอฤทัย ปาปะเถ วาปีปทุม อาคาร881429
0350 นางสาวพักตร์พิไล สุปฏิ วาปีปทุม อาคาร881430
0460 นางสาวพัชรมัย สุวิสัย วาปีปทุม อาคาร881431
0460 นางสาวพัชรา แจ่มสงค์ วาปีปทุม อาคาร881432
0460 นางสาวพัชราพรรณ ปินะทาใน วาปีปทุม อาคาร881433
0477 นางสาวพัชราพรรณ ไขศรี วาปีปทุม อาคาร881434
0461 นางสาวพัชรียา ปาปะไพ วาปีปทุม อาคาร881435
0477 นางสาวพัณณิตา ไชยรินทร์ วาปีปทุม อาคาร881436
0403 นางสาวพัทธ์ธีรา วงศ์ผาบุตร ผดุงนารี อาคาร881437
0461 นางสาวพัทริยา ชำนาญกลาง วาปีปทุม อาคาร881438
0772 นายพันกร ปทุมเพชร วาปีปทุม อาคาร77116
0461 นายพันธวัสส์ ต่อโชติ วาปีปทุม อาคาร881439
0382 นายพายุ นนทะชัย วาปีปทุม อาคาร881440
0460 นางสาวพิทยารัตน์ ชาวพงษ์ วาปีปทุม อาคาร88151
0461 นายพิธาน จันอากาศ วาปีปทุม อาคาร88152
0403 นางสาวพิธิวา สุพร ผดุงนารี อาคาร88153
0363 นายพิพัฒน์ เตจา วาปีปทุม อาคาร88154
0477 นางสาวพิมพิชชา สีหาบุดโต วาปีปทุม อาคาร88155
0363 นางสาวพิมพ์กมล มงคล วาปีปทุม อาคาร88156
0402 นางสาวพิมพ์ทอง ภูชมพู ผดุงนารี อาคาร88157
0462 นางสาวพิมพ์รัตน์ หอมคำผัด วาปีปทุม อาคาร88158
0462 นางสาวพิไลพร สร้อยจิตร วาปีปทุม อาคาร88159
0349 นางสาวพีรดา ประเสริฐแก้ว วาปีปทุม อาคาร881510
0477 นางสาวพีรดา พิศงาม วาปีปทุม อาคาร881511
0461 นายพีรวิชญ์ คำพันธ์ วาปีปทุม อาคาร881512
0363 นางสาวพุธิตา บัวรัตน์ วาปีปทุม อาคาร881513
0349 นางสาวภคนันท์ สีสงนาง วาปีปทุม อาคาร881514
0258 นางสาวภคพร มัชปะโม ร้อยเอ็ดวิทยาลัย อาคาร881515
0363 นางสาวภควดี สัตะโส วาปีปทุม อาคาร881516
0363 นายภควัต นาเจิมพลอย วาปีปทุม อาคาร881517
0382 นางสาวภัคจิรา ธนูคำ วาปีปทุม อาคาร881518
0349 นางสาวภัคจิรา บุญช้อน วาปีปทุม อาคาร881519
0766 นางสาวภัททิยา บุสดี นาดูนประชาสรรพ์ อาคาร882340
0461 นายภัทร ปาปะเก วาปีปทุม อาคาร881520
0383 นายภัทรภูมิ ทอนเสาร์ วาปีปทุม อาคาร881521
0382 นางสาวภัทรวดี อ่อนทุม วาปีปทุม อาคาร881522
0464 นางสาวภัทรวรินทร์ ศรีวงค์แก้ว วาปีปทุม อาคาร881523
0477 นายภัทรศักดิ์ วันละ วาปีปทุม อาคาร881524
0382 นางสาวภัทรา พั่วคุณมี วาปีปทุม อาคาร881525
0363 นางสาวภัทราภรณ์ หลักคำพันธ์ วาปีปทุม อาคาร881526
0462 นายภาณุพงศ์ วงษ์ทอง วาปีปทุม อาคาร881527
0382 นายภานุกร แก้วธานี วาปีปทุม อาคาร881528
0464 นายภานุพงศ์ มะลาศรี วาปีปทุม อาคาร881529
0382 นางสาวภาวินี ประสมสี วาปีปทุม อาคาร881530
0363 นายภีรดล มุริจันทร์ วาปีปทุม อาคาร881531
0363 นายภูบดินทร์ พวงศรี วาปีปทุม อาคาร881532
0461 นายภูพิชญ์ คำจันดี วาปีปทุม อาคาร881533
0477 นางสาวภูริชญา จงเกษกรณ์ วาปีปทุม อาคาร881534
0279 นางสาวภูริชญา ประทุมขันธ์ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย อาคาร881535
0461 นายภูวดล ปาปะเพ วาปีปทุม อาคาร881536
0460 นายมกุฎพิชญ ธารายศ วาปีปทุม อาคาร881537
0461 นางสาวมาริษา ใหมทอง วาปีปทุม อาคาร881538
0460 นางสาวมุฑิตา เสริมแสง วาปีปทุม อาคาร881539
0402 นางสาวยลดา นนทะนำ ผดุงนารี อาคาร881540
0350 นายยศพนธ์ สุนทรพสิษฐ์ วาปีปทุม อาคาร88161
0462 นายรชต หิตายะโส วาปีปทุม อาคาร88162
0363 นายรณภพ ชารีอัน วาปีปทุม อาคาร88163
0383 นางสาวรดาวรรณ แสนคำ วาปีปทุม อาคาร88164
0789 นายรนันทวัฒน์ โพธิ์จักร วาปีปทุม อาคาร771123
0767 นางสาวรวิสรา ผิวเฮ้าขา นาดูนประชาสรรพ์ อาคาร77111
0382 นางสาวรสิตา โสภาไฮ วาปีปทุม อาคาร88165
0349 นางสาวรัชนีกร โทนหงษา วาปีปทุม อาคาร88166
0382 นายรัฐธีร์ ศิรประจักษ์ชัย วาปีปทุม อาคาร88167
0768 นายรัฐนาท ปะติเพนัง วาปีปทุม อาคาร77112
0477 นายรัฐภูมิ ทิพศรีราช วาปีปทุม อาคาร88168
0349 นางสาวรัตนา ฤทธาโย วาปีปทุม อาคาร88169
0383 นางสาวรัตนาวลี ปลายขอก วาปีปทุม อาคาร881610
0363 นางสาวรามาวดี ม่วงพาที วาปีปทุม อาคาร881611
0460 นางสาวรินรดา เหลา วาปีปทุม อาคาร881612
0289 นายรุจนโรจน์ ซองศิริ สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น อาคาร881613
0383 นางสาวฤทัยรัตน์ สืบเสระ วาปีปทุม อาคาร881614
0790 นางสาวฤทัยรัตน์ พลภูเมือง วาปีปทุม อาคาร771124
0769 นางสาวลลิตา ไพรสาละ นาดูนประชาสรรพ์ อาคาร77113
0382 นางสาวลักขณา พิมพ์พันธ์ วาปีปทุม อาคาร881615
0477 นายลัญจกร กระจายศรี วาปีปทุม อาคาร881616
0402 นางสาววธิดา ศรีภูทอง ผดุงนารี อาคาร881617
0382 นายวรพงษ์ ประพาศพงษ์ วาปีปทุม อาคาร881618
0363 นายวรพจน์ สีแวงเขตร์ วาปีปทุม อาคาร881619
0460 นายวรรณพงษ์ ปาปะทา วาปีปทุม อาคาร881620
0462 นางสาววรรณวิสา ใยเมือง วาปีปทุม อาคาร881621
0477 นางสาววรรณิษา เลิศสีดา วาปีปทุม อาคาร881622
0460 นางสาววรัญญา สังฆมณี วาปีปทุม อาคาร881623
0363 นางสาววราภรณ์ กัตโร วาปีปทุม อาคาร881624
0462 นางสาววราภรณ์ ตีเงิน วาปีปทุม อาคาร881625
0363 นางสาววราภรณ์ เพ็ชร์เทา วาปีปทุม อาคาร881626
0788 นางสาววราภรณ์ อำพันธ์ วาปีปทุม อาคาร771122
0460 นายวราเทพ วังดง วาปีปทุม อาคาร881627
0477 นางสาววริศรา ยอดสะเทิน วาปีปทุม อาคาร881628
0350 นางสาววริศรา แทนหลาบ วาปีปทุม อาคาร881629
0404 นางสาววริศรา ชิณแสน ผดุงนารี อาคาร881630
0232 นายวศิน สร้อยสุข ร้อยเอ็ดวิทยาลัย อาคาร881631
0791 นายวัชภนา ประทุมสังข์ วาปีปทุม อาคาร771125
0349 นายวัชรพงษ์ ชัยภูธร วาปีปทุม อาคาร881632
0363 นางสาววัชรี ขุนพินี วาปีปทุม อาคาร881633
0785 นางสาววันทนา คำสะไมล์ วาปีปทุม อาคาร771119
0349 นางสาววันวิสา สุวรรณกาจน์ วาปีปทุม อาคาร881634
0461 นายวาคิม นามมงคล วาปีปทุม อาคาร881635
0770 นางสาววาสนา ยอดสะเทิน นาดูนประชาสรรพ์ อาคาร77114
0464 นางสาววาเลนไทน์ ดาวุธ วาปีปทุม อาคาร881636
0382 นางสาววิจิตราภรณ์ ปัสสาวัน วาปีปทุม อาคาร881637
0402 นางสาววิชญาพร สุวอ ผดุงนารี อาคาร881638
0460 นางสาววิธินี จอมศรีกระยอม วาปีปทุม อาคาร881639
0462 นางสาววินิชา วงศ์เพชร วาปีปทุม อาคาร881640
0383 นางสาววินิดา สุทธิสา วาปีปทุม อาคาร88171
0363 นางสาววิภาวดี ปัตตายะโส วาปีปทุม อาคาร88172
0350 นางสาววิริยาพร สุดบอนิจ วาปีปทุม อาคาร88173
0384 นายวิศวกร กิจเพชรไพศาล วาปีปทุม อาคาร88174
0349 นางสาววิสัชนา ปาสาใน วาปีปทุม อาคาร88175
0383 นายวิเศษ พรมเกตุ วาปีปทุม อาคาร88176
0460 นางสาววีรดา ชัยภูมิ วาปีปทุม อาคาร88177
0773 นายวีรวุฒิ ศตรู วาปีปทุม อาคาร77117
0383 นายวุฒิชัย เปรมสิงห์ วาปีปทุม อาคาร88178
0464 นายวุฒินันท์ จันทิชัย วาปีปทุม อาคาร88179
0363 นางสาวศรชนก สง่าศรี วาปีปทุม อาคาร881710
0464 นางสาวศรัณยา คงสัตย์ วาปีปทุม อาคาร881711
0402 นางสาวศริญญา ญาณสิทธิ์ ผดุงนารี อาคาร881712
0464 นางสาวศริญา มาฤทธิ์ วาปีปทุม อาคาร881713
0462 นางสาวศรุตา วงสีเขา วาปีปทุม อาคาร881714
0461 นางสาวศศิชา สุวรรณภิญญา วาปีปทุม อาคาร881715
0462 นางสาวศศิธร สอนนอก วาปีปทุม อาคาร881716
0462 นางสาวศศิธร ไหยะโก วาปีปทุม อาคาร881717
0406 นางสาวศศิรา ศรีชะตา สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) อาคาร881718
0349 นายศักดิ์ชัย นามเหลา วาปีปทุม อาคาร881719
0477 นายศักย์สรณ์ เรืองรัมย์ วาปีปทุม อาคาร881720
0363 นางสาวศิรดา ประทุมแสง วาปีปทุม อาคาร881721
0462 นางสาวศิรินยา ช่างทำ วาปีปทุม อาคาร881722
0384 นางสาวศิริปทุมพร บุตตะลุน วาปีปทุม อาคาร881723
0771 นางสาวศิริรักษ์ ปาสารัก นาดูนประชาสรรพ์ อาคาร77115
0403 นางสาวศิริรัตน์ แก้วจีน ผดุงนารี อาคาร881724
0350 นางสาวศิริลักษณ์ ปุริศรี วาปีปทุม อาคาร881725
0383 นางสาวศิริวรรณ ประธาน วาปีปทุม อาคาร881726
0464 นางสาวศิริวิลาศลักษณ์ โม้วงษ์ วาปีปทุม อาคาร881727
0363 นายศิวกร ปะกิลาพัง วาปีปทุม อาคาร881728
0350 นายศุภกร ขอดี วาปีปทุม อาคาร881729
0349 นายศุภกร ครองสี วาปีปทุม อาคาร881730
0460 นางสาวศุภธิดา กุมชาด วาปีปทุม อาคาร881731
0461 นางสาวศุภรัตน์ คำหารพล วาปีปทุม อาคาร881732
0363 นายศุภรัตน์ น้อยใย วาปีปทุม อาคาร881733
0350 นายศุภฤกษ์ คำมณี วาปีปทุม อาคาร881734
0363 นายศุภวัฒน์ กองเพ็ง วาปีปทุม อาคาร881735
0461 นางสาวศุภาลักษณ์ ปวงประชัน วาปีปทุม อาคาร881736
0363 นางสาวสรณ์สิริ อนุพันธ์ วาปีปทุม อาคาร881737
0784 นางสาวสวนันท์ สุขกร วาปีปทุม อาคาร771118
0384 นายสวัสดี พูลพิพัฒน์ วาปีปทุม อาคาร881738
0460 นายสหรัฐ ชินภักดี วาปีปทุม อาคาร881739
0461 นายสหัสวรรษ บุพตา วาปีปทุม อาคาร881740
0363 นายสิทธิชัย โพธิจักร วาปีปทุม อาคาร88181
0477 นายสิปปกร ศรีสว่าง วาปีปทุม อาคาร88182
0350 นายสิรภพ เทพจั้ง วาปีปทุม อาคาร88183
0350 นางสาวสิราวรรณ ศรีสุข วาปีปทุม อาคาร88184
0363 นางสาวสิรินญา ประมังคะตา วาปีปทุม อาคาร88185
0382 นางสาวสิริยากร ตันสุวรรณ วาปีปทุม อาคาร88186
0382 นางสาวสิริยากรณ์ นนตะศรี วาปีปทุม อาคาร88187
0461 นายสิริวัฒน์ บุตรโชติ วาปีปทุม อาคาร88188
0404 นางสาวสุกฤตา ศิริมูล ผดุงนารี อาคาร88189
0460 นางสาวสุกัญญา คำสอนทา วาปีปทุม อาคาร881810
0349 นางสาวสุกัญญา คุ้มแวง วาปีปทุม อาคาร881811
0383 นางสาวสุกัญญา ศรีสุรักษ์ วาปีปทุม อาคาร881812
0461 นางสาวสุจินตนาภรณ์ ติดวงษา วาปีปทุม อาคาร881813
0350 นางสาวสุดารัตน์ ปทุมวัน วาปีปทุม อาคาร881814
0464 นางสาวสุทธิดา บุญตู้ วาปีปทุม อาคาร881815
0403 นางสาวสุทธิดา มีคำทอง ผดุงนารี อาคาร881816
0349 นายสุทธิพร จันภักดิ์ วาปีปทุม อาคาร881817
0230 นางสาวสุธิดา ทวยหมื่น ร้อยเอ็ดวิทยาลัย อาคาร881818
0461 นางสาวสุนิดชา พุดบุรี วาปีปทุม อาคาร881819
0777 นางสาวสุปรียาภรณ์ แฝงสะโด ร้อยเอ็ดวิทยาลัย อาคาร771111
0461 นางสาวสุพัตรา จั้นบัวลุน วาปีปทุม อาคาร881820
0382 นางสาวสุพิชฌาย์ โวลา วาปีปทุม อาคาร881821
0460 นางสาวสุภาพร นนทะชัย วาปีปทุม อาคาร881822
0350 นางสาวสุภาพร มุลศรีสุข วาปีปทุม อาคาร881823
0461 นางสาวสุภาวดี พวงใต้ วาปีปทุม อาคาร881824
0778 นายสุรศักดิ์ ปาปะเถ วาปีปทุม อาคาร771112
0363 นายสุริยา พลพิทักษ์ วาปีปทุม อาคาร881825
0349 นางสาวสุวนันท์ บัวบุญ วาปีปทุม อาคาร881826
0477 นางสาวสุวภัทร เตียรณาธร วาปีปทุม อาคาร881827
0230 นายสุุทธิกานต์ ทวยหมื่น ร้อยเอ็ดวิทยาลัย อาคาร881828
0477 นางสาวสโรชา กระทุ่มขันธ์ วาปีปทุม อาคาร881829
0392 นางสาวหทัยกานต์ ใจหมั่น กุฉินารายณ์ อาคาร881830
0382 นางสาวหทัยรัตน์ กวนฮางฮอง วาปีปทุม อาคาร881831
0403 นางสาวหทัยรัตน์ ธนสารโสภิณ ผดุงนารี อาคาร881832
0477 นางสาวอณิฌา ปะวันนา วาปีปทุม อาคาร881833
0461 นายอดิศร พลศรีขาว วาปีปทุม อาคาร881834
0349 นายอดิเทพ คิดรอบ วาปีปทุม อาคาร881835
0460 นางสาวอทิตยา บุญเฮ่า วาปีปทุม อาคาร881836
0460 นางสาวอธิฐญา มะกา วาปีปทุม อาคาร881837
0363 นางสาวอธิติยา ปัจจังคะถานัง วาปีปทุม อาคาร881838
0460 นางสาวอนันญา คำภักดี วาปีปทุม อาคาร881839
0462 นางสาวอนันตญา ศรีโสภา วาปีปทุม อาคาร881840
0464 นายอนันต์ พะวิชา วาปีปทุม อาคาร88221
0460 นายอนุวัฒน์ ปะกิตานัง วาปีปทุม อาคาร88222
0363 นางสาวอภิญญา บรรณะศรี วาปีปทุม อาคาร88224
0460 นางสาวอภิญญา ปาสาจัง วาปีปทุม อาคาร88225
0464 นายอภิวรรธน์ นะโส วาปีปทุม อาคาร88226
0363 นายอภิสิทธิ์ พูนล้น วาปีปทุม อาคาร88227
0350 นางสาวอมรรัตน์ สัจจวาณิชย์ วาปีปทุม อาคาร88228
0477 นางสาวอมลวรรณ ศรีสุข วาปีปทุม อาคาร88229
0349 นางสาวอรณี สีชะนะ วาปีปทุม อาคาร882210
0404 นางสาวอรทัย สุระป้อง ผดุงนารี อาคาร882211
0382 นางสาวอรนุช ปักสังขาเนย์ วาปีปทุม อาคาร882212
0383 นางสาวอรปรียา พรพา วาปีปทุม อาคาร882213
0363 นายอรรคเดช พรมขาน วาปีปทุม อาคาร882214
0383 นายอรรถพร ละมุล วาปีปทุม อาคาร882215
0349 นางสาวอรวรรณ ปัดติลาพัง วาปีปทุม อาคาร882216
0461 นางสาวอรศยา ดวงมา วาปีปทุม อาคาร882217
0460 นางสาวอรอนงค์ แก้วมะณี วาปีปทุม อาคาร882218
0363 นางสาวอรอนงค์ โทอะรัญ วาปีปทุม อาคาร882219
0404 นางสาวอรัญญา โคทนา ผดุงนารี อาคาร882220
0363 นางสาวอริศรา ธุระทำ วาปีปทุม อาคาร882221
0382 นางสาวอริสรา วรโชติ วาปีปทุม อาคาร882222
0363 นางสาวอังสุดา ชัยสมบัติ วาปีปทุม อาคาร882223
0461 นางสาวอัจฉรา บุญเลี้ยง วาปีปทุม อาคาร882224
0402 นางสาวอัจฉรา อาบสุวรรณ ผดุงนารี อาคาร882225
0461 นางสาวอัญมณี ไชยปะปา วาปีปทุม อาคาร882226
0461 นายอัษฎาวุธ ชื่นสมบัติ วาปีปทุม อาคาร882227
0383 นางสาวอาทิตตยา ประเสริฐสังข์ วาปีปทุม อาคาร882228
0477 นางสาวอาทิตยา โยธะมาตย์ วาปีปทุม อาคาร882229
0461 นายอาทิตย์ ทองปาน วาปีปทุม อาคาร882230
0392 นางสาวอารีรัตน์ ประจงจิตร กุฉินารายณ์ อาคาร882231
0349 นายอาสา บัวรัตน์ วาปีปทุม อาคาร882232
0350 นายอำพล อุปมัย วาปีปทุม อาคาร882233
0349 นางสาวอินทร์ทิรา จันทวะฤทธิ์ วาปีปทุม อาคาร882234
0464 นางสาวอินทิรา กุมชาด วาปีปทุม อาคาร882235
0363 นางสาวอินทิราลักษณ์ อังคะคำมูล วาปีปทุม อาคาร882236
0461 นางสาวอุทุมพร นะตะ วาปีปทุม อาคาร882237
0461 นางสาวอุรารัตน์ สกุลแพง วาปีปทุม อาคาร882238
0363 นางสาวอุษณา บัวใหญ่รักษา วาปีปทุม อาคาร882239
0461 นายเกริกเกียรติ วิเศษศรี วาปีปทุม อาคาร882240
0461 นางสาวเกวลิน จงอาจ วาปีปทุม อาคาร88231
0350 นางสาวเกวลิน ลิ้มวณิชชากร วาปีปทุม อาคาร88232
0774 นายเกษม แสงรวม นาดูนประชาสรรพ์ อาคาร77118
0470 นางสาวเกษรินทร์ โคตวงศ์ สารคามพิทยาคม อาคาร88233
0349 นายเกียรติศักดิ์ อุ่นเจริญ วาปีปทุม อาคาร88234
0461 นางสาวเก็จมณี แข่งขัน วาปีปทุม อาคาร88235
0363 นางสาวเจนจิรา พิมพ์น้อย วาปีปทุม อาคาร88236
0363 นางสาวเจนจิรา แก้วหาวงษ์ วาปีปทุม อาคาร88237
0463 นางสาวเจษฎาภรณ์ เจริญสุข วาปีปทุม อาคาร88238
0460 นายเดชชนา วรรณี วาปีปทุม อาคาร88239
0786 นายเทพสถิตย์ ทับสีรักษ์ วาปีปทุม อาคาร771120
0350 นางสาวเบญจมาภรณ์ วงษ์ปัน วาปีปทุม อาคาร882310
0461 นางสาวเบญจมาศ พูลชัย วาปีปทุม อาคาร882311
0403 นางสาวเปมิกา แก้วสีขาว ผดุงนารี อาคาร882312
0363 นางสาวเพ็ญนภา ไปใกล้ วาปีปทุม อาคาร882313
0460 นายเมธาสิทธิ์ สุโพธิ์ วาปีปทุม อาคาร882314
0404 นายเมธิชัย เทียมจันทร์ ผดุงนารี อาคาร882315
0459 นางสาวเมศิญา ลาตะวงษ์ วาปีปทุม อาคาร882316
0363 นายเศรษฐพงษ์ สุริยะ วาปีปทุม อาคาร882317
0460 นายเศรษฐโชค มะกา วาปีปทุม อาคาร882318
0320 นายเศรษฐ์ นิตุธร ร้อยเอ็ดวิทยาลัย อาคาร882319
0460 นายเสฏฐศักดิ์ ธรรมโส วาปีปทุม อาคาร882320
0349 นางสาวเสาวณีย์ เวโสวา วาปีปทุม อาคาร882321
0363 นางสาวเอกปวีย์ แก้วมาศ วาปีปทุม อาคาร882322
0363 นางสาวเอมภิกา นามภักดี วาปีปทุม อาคาร882323
0363 นางสาวเอื้อการต์ มาลา วาปีปทุม อาคาร882324
0464 นางสาวแคทรียา ตาแก้วน้อย วาปีปทุม อาคาร882325
0783 นางสาวโชติต บุพโชติ วาปีปทุม อาคาร771117
0775 นางสาวโชติรัตน์ อัปมาท นาดูนประชาสรรพ์ อาคาร77119
0363 นางสาวโศรยา บาริศรี วาปีปทุม อาคาร882326
0349 นางสาวโศรยา ปะกิโถ วาปีปทุม อาคาร882327
0383 นางสาวใจฟ้า สร้อยสง วาปีปทุม อาคาร882328
0383 นายไพโรจน์ ปะเสระกัง วาปีปทุม อาคาร882329