การสอบแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2560

  รหัสสมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน อาคารห้องสอบที่เลขที่นั่งสอบ
0390 นางสาวกชพร ศรีทอง กุฉินารายณ์ อาคาร55221
0458 นางสาวกติกา ประกอบคำ วาปีปทุม อาคาร55222
0424 นางสาวกนกวรรณ ดงกาวัน วาปีปทุม อาคาร55223
0364 นางสาวกนกวรรณ เมืองศรี วาปีปทุม อาคาร55224
0705 นางสาวกนกอร บัวศรีภูมิ นาดูนประชาสรรพ์ อาคาร88144
0390 นางสาวกนกอร ชัยมงคล กุฉินารายณ์ อาคาร55225
0457 นายกนนท์ เพชรมีแก้ว วาปีปทุม อาคาร55226
0390 นางสาวกมลทิพย์ พันพิพิธ กุฉินารายณ์ อาคาร55227
0360 นางสาวกมลธิรา คำสะไมล์ วาปีปทุม อาคาร55228
0424 นางสาวกมลวรรณ พรั่งพร้อมกุล วาปีปทุม อาคาร55229
0706 นางสาวกมลวรรณ เทียงดาห์ นาดูนประชาสรรพ์ อาคาร88145
0424 นางสาวกมลเนตร โพบุญเรือง วาปีปทุม อาคาร552210
0450 นางสาวกรรทิวา ศรีวรรณะ วาปีปทุม อาคาร552211
0400 นางสาวกรวรรณ คำศรี ผดุงนารี อาคาร552212
0707 นางสาวกรวิภา ชารีอัน นาดูนประชาสรรพ์ อาคาร88146
0458 นายกฤษฎาวุฒิ สุดใจประเสริฐกูร วาปีปทุม อาคาร552213
0451 นางสาวกฤษณา สุขเจริญ วาปีปทุม อาคาร552214
0425 นายกฤษดา สุจจชารี วาปีปทุม อาคาร552215
0425 นายกฤษดา หม่อมกระโทก วาปีปทุม อาคาร552216
0360 นายกฤษดา ปะกิระนา วาปีปทุม อาคาร552217
0390 นางสาวกังสดาล แก้วทัด กุฉินารายณ์ อาคาร552218
0708 นางสาวกัญญาภัค อันทโคตร นาดูนประชาสรรพ์ อาคาร88147
0709 นางสาวกัญญาภัทร ปัดตาเนย์ นาดูนประชาสรรพ์ อาคาร88148
0452 นางสาวกัญญารัตน์ ปาสาบุตร วาปีปทุม อาคาร552219
0457 นางสาวกัญฐณา ปาปะขัง วาปีปทุม อาคาร552220
0754 นายกัมปนาท ศรีกาดเกา วาปีปทุม อาคาร771313
0710 นางสาวกัลยรัตน์ ปุเลทะตัง นาดูนประชาสรรพ์ อาคาร88149
0364 นางสาวกัลย์ญารัตน์ มะลิกัน วาปีปทุม อาคาร552221
0381 นางสาวกาญจนา ดวงแก้ว วาปีปทุม อาคาร552222
0458 นายกานต์ เอกวิบูลย์ วาปีปทุม อาคาร552223
0457 นายกิจการ ประสพบัว วาปีปทุม อาคาร552224
0425 นายกิตติคุณ ศรีสังข์ วาปีปทุม อาคาร552225
0216 นายกิตติพศ กิตติสมสกุล ร้อยเอ็ดวิทยาลัย อาคาร552226
0425 นายกิตติศักดิ์ ลีนาค วาปีปทุม อาคาร552227
0423 นายกิตติศักดิ์ อุปเสน วาปีปทุม อาคาร552228
0711 นายกิตติศักดิ์ สุนทะวงค์ นาดูนประชาสรรพ์ อาคาร881410
0359 นายกิรติ แหวนหล่อ วาปีปทุม อาคาร552229
0456 นางสาวกุลธิดา นันชาดี วาปีปทุม อาคาร552230
0476 นางสาวกุลธิดา วงภูธร วาปีปทุม อาคาร552231
0359 นางสาวกุลสตรี สระแก้ว วาปีปทุม อาคาร552232
0390 นางสาวกุสุมา แย้มเรณู กุฉินารายณ์ อาคาร552233
0360 นางสาวกุสุมาลย์ สืบสุนทร วาปีปทุม อาคาร552234
0457 นายขจรยศ วานิชชัง วาปีปทุม อาคาร552235
0457 นางสาวขนิษฐา โพธิ์วิเศษ วาปีปทุม อาคาร552236
0425 นางสาวขวัญฤทัย เเท่นหิน วาปีปทุม อาคาร552237
0457 นางสาวขวัญลิสา ศรีจันทร์ วาปีปทุม อาคาร552238
0749 นายคุณากร นาใจ หัวเรือวิทยาคม อาคาร77138
0360 นายจตุพล แจ่มเรือน วาปีปทุม อาคาร552239
0424 นางสาวจรัญญา พลแสง วาปีปทุม อาคาร552240
0390 นายจรูญวิทย์ ชินคำ กุฉินารายณ์ อาคาร55231
0359 นายจักรกฤษณ์ ประภูชะเนย์ วาปีปทุม อาคาร55232
0381 นางสาวจันทร์นิภา พิมูลมี วาปีปทุม อาคาร55233
0390 นางสาวจันทิมา พวงพันธ์ กุฉินารายณ์ อาคาร55234
0390 นายจารุกตติ์ ปากแข็ง กุฉินารายณ์ อาคาร55235
0712 นางสาวจิดาภา ภูคะฮาด วาปีปทุม อาคาร881411
0457 นางสาวจิตติมา ปะนันโต วาปีปทุม อาคาร55236
0457 นางสาวจิตประภัส พ้องเสียง วาปีปทุม อาคาร55237
0359 นางสาวจิตรเลขา อะเวลา วาปีปทุม อาคาร55238
0449 นางสาวจิตอารีย์ คงทน วาปีปทุม อาคาร55239
0360 นายจิรทีปต์ กองบุตร วาปีปทุม อาคาร552310
0360 นางสาวจิรนุช ราชบุรี วาปีปทุม อาคาร552311
0364 นายจิรภัทร มะปะโม วาปีปทุม อาคาร552312
0425 นายจิระพัฒน์ ชาลาด วาปีปทุม อาคาร552313
0449 นางสาวจิรัญญา สืบสุนทร วาปีปทุม อาคาร552314
0457 นางสาวจิรัฐติกาล ปทุมเพชร วาปีปทุม อาคาร552315
0412 นายจิราณุวัฒน์ ฉายรื่น สารคามพิทยาคม อาคาร552316
0364 นางสาวจิราพร สิทธิภา วาปีปทุม อาคาร552317
0423 นางสาวจิราภรณ์ ประกอบกุล วาปีปทุม อาคาร552318
0458 นางสาวจิราภรณ์ อัสดง วาปีปทุม อาคาร552319
0364 นางสาวจิราภรณ์ แสงโทโพ วาปีปทุม อาคาร552320
0456 นายจิรายุส มาศมุททิก วาปีปทุม อาคาร552321
0364 นางสาวจิราวรรณ โคจันดี วาปีปทุม อาคาร552322
0360 นางสาวจีรวรรณ สัตะโส วาปีปทุม อาคาร552323
0390 นางสาวจุฑามาศ ภูทองโปร่ง กุฉินารายณ์ อาคาร552324
0449 นางสาวจุฑามาส นักทำนา วาปีปทุม อาคาร552325
0359 นางสาวจุฑารัตน์ ม่วงวันดี วาปีปทุม อาคาร552326
0458 นางสาวจุทาทิพย์ ดาบุตรดี วาปีปทุม อาคาร552327
0457 นางสาวจุฬาลักษณ์ บัวรัตน์ วาปีปทุม อาคาร552328
0360 นางสาวชญานิษฐ์ สุมาสา วาปีปทุม อาคาร552329
0713 นางสาวชนม์นิภา อุณาธิเนย์ นาดูนประชาสรรพ์ อาคาร881412
0457 นายชนาธิป มณีทัพ วาปีปทุม อาคาร552330
0192 นายชนาธิป จันสำโรง ร้อยเอ็ดวิทยาลัย อาคาร552331
0450 นางสาวชนาภรณ์ เปการี วาปีปทุม อาคาร552332
0714 นางสาวชนิกานต์ อ้วนวงษ์ นาดูนประชาสรรพ์ อาคาร881413
0400 นางสาวชนินาถ เทียงดีฤทธิ์ ผดุงนารี อาคาร552333
0715 นางสาวชมพูนุช ทวยไธสง นาดูนประชาสรรพ์ อาคาร881414
0207 นายชยกฤต ไชยสงคราม สารคามพิทยาคม อาคาร552334
0425 นายชยธร ตะโพธิ์ วาปีปทุม อาคาร552335
0381 นายชยากร ลามะให วาปีปทุม อาคาร552336
0423 นางสาวชรัญญา ทบแก้ว วาปีปทุม อาคาร552337
0457 นางสาวชรามารตี จันทร์สด วาปีปทุม อาคาร552338
0364 นางสาวชลดา พิมลมาศ วาปีปทุม อาคาร552339
0457 นางสาวชลธิชา จูมพลา วาปีปทุม อาคาร552340
0364 นางสาวชลธิชา ประธรรมโย วาปีปทุม อาคาร66121
0364 นางสาวชลธิชา ประวันนา วาปีปทุม อาคาร66122
0425 นางสาวชลธิชา วานิช วาปีปทุม อาคาร66123
0360 นางสาวชลธิชา บัวศรีภูมิ วาปีปทุม อาคาร66124
0449 นายชลสิทธิ์ สีบุญ วาปีปทุม อาคาร66125
0359 นางสาวชลิดาภรณ์ สุริยะ วาปีปทุม อาคาร66126
0359 นางสาวชลิตา สืบสิงห์ วาปีปทุม อาคาร66127
0751 นายชวกร ชูติทพง ร้อยเอ็ดวิทยาลัย อาคาร771310
0337 นายชวพล เครือแตง ร้อยเอ็ดวิทยาลัย อาคาร66128
0381 นายชัชนันท์ อุปจันทร์ วาปีปทุม อาคาร66129
0413 นางสาวชัญญา อุดชุม สารคามพิทยาคม อาคาร661210
0423 นายชัยณรงค์ สุวรรณพันธ์ วาปีปทุม อาคาร661211
0716 นายชัยธนวัฒน์ เจริญภิรัตน์ นาดูนประชาสรรพ์ อาคาร881415
0390 นางสาวชาลิสา จำพล กุฉินารายณ์ อาคาร661212
0364 นายชุติชัย ปะกิระคะ วาปีปทุม อาคาร661213
0364 นางสาวชุตินันท์ จันทิมาศ วาปีปทุม อาคาร661214
0423 นางสาวชไมพร สุริยา วาปีปทุม อาคาร661215
0449 นางสาวญาสุมินทร์ ทองรอด วาปีปทุม อาคาร661216
0425 นางสาวฐาปณีกรณ์ ทอนโพธิ์แก้ว วาปีปทุม อาคาร661217
0359 นายฐาปนพงศ์ ส้มเอม วาปีปทุม อาคาร661218
0359 นายฐิติพงศ์ กาญจนดำรงนันท์ วาปีปทุม อาคาร661219
0452 นายฐิติพงศ์ นาเมืองรักษ์ วาปีปทุม อาคาร661220
0423 นางสาวฐิติพร อุปโก วาปีปทุม อาคาร661221
0360 นายฐิติพันธ์ กาญจนดำรงนันท์ วาปีปทุม อาคาร661222
0425 นางสาวฐิติมา ทับสุขา วาปีปทุม อาคาร661223
0359 นางสาวฐิติยา เราป้อมวาปี วาปีปทุม อาคาร661224
0360 นางสาวณภัทร จงจิตร วาปีปทุม อาคาร661225
0381 นางสาวณวรา บางวิเศษ วาปีปทุม อาคาร661226
0381 นางสาวณัฏฐณิชา จันทิชัย วาปีปทุม อาคาร661227
0381 นางสาวณัฏฐณิชา ไชยธิสาร วาปีปทุม อาคาร661228
0360 นางสาวณัฏฐาพร อัปมะเย วาปีปทุม อาคาร661229
0424 นางสาวณัฐกาล แดงสีดา วาปีปทุม อาคาร661230
0360 นางสาวณัฐฐาพร นาเมือง วาปีปทุม อาคาร661231
0381 นายณัฐดนัย มะธิปิไข วาปีปทุม อาคาร661232
0364 นางสาวณัฐธิดา วงศ์โพธิสาร วาปีปทุม อาคาร661233
0381 นางสาวณัฐธิดา วันวาน วาปีปทุม อาคาร661234
0401 นางสาวณัฐริกา ซุมกว้าง ผดุงนารี อาคาร661235
0457 นางสาวณัฐวดี ภูมิกระจ่าง วาปีปทุม อาคาร661236
0381 นางสาวณัฐวดี อุตนะ วาปีปทุม อาคาร661237
0406 นายณัฐวิทย์ วงศ์กระบากถาวร สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) อาคาร661238
0458 นายณัฐวุฒิ ทุดปอ วาปีปทุม อาคาร661239
0458 นายณัฐวุฒิ วรรณสินธ์ วาปีปทุม อาคาร661240
0717 นายณัฐวุฒิ สุรินทร์ วาปีปทุม อาคาร881416
0390 นายณัฐวุฒิ คำโฮง กุฉินารายณ์ อาคาร66131
0359 นายณัฐวุฒิ ปุรำพะกา วาปีปทุม อาคาร66132
0359 นางสาวณัฐสุดา บัวเงิน วาปีปทุม อาคาร66133
0359 นางสาวณัฐสุดา แสนแก้ว วาปีปทุม อาคาร66134
0436 นางสาวณิชาพัชร์ มีสวัสดิ์ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย อาคาร66135
0444 นางสาวดวงกมล โกกระโทก วาปีปทุม อาคาร66136
0424 นายตะวัน พันธ์คลอง วาปีปทุม อาคาร66137
0458 นางสาวทวิกา ชัยสิงห์ วาปีปทุม อาคาร66138
0456 นายทัตพงศ์ วรรณศรี วาปีปทุม อาคาร66139
0360 นางสาวทัศนวรรณ รามมะมะ วาปีปทุม อาคาร661310
0364 นางสาวทัศนีย์ ประวันเนา วาปีปทุม อาคาร661311
0449 นางสาวทินมณี ตั้งตระกูล วาปีปทุม อาคาร661312
0451 นางสาวทิพย์สุดา ประกอบกิจ วาปีปทุม อาคาร661313
0381 นางสาวทิพย์อาภา แป้นไทย วาปีปทุม อาคาร661314
0364 นางสาวทิพวรรณ ชนะทะเล วาปีปทุม อาคาร661315
0450 นายทิวาพร กระแสวาส วาปีปทุม อาคาร661316
0425 นายธนดล ยางงาม วาปีปทุม อาคาร661317
0381 นางสาวธนพร จันทร์พล วาปีปทุม อาคาร661318
0718 นายธนพล จันทร์แดง วาปีปทุม อาคาร881417
0359 นายธนพัฒน์ แก้ววิเศษ วาปีปทุม อาคาร661319
0423 นางสาวธนภรณ์ พิมพ์บูลย์ วาปีปทุม อาคาร661320
0390 นายธนภัทร เรียงสลับ กุฉินารายณ์ อาคาร661321
0359 นายธนวัฒน์ เพียงแก้ว วาปีปทุม อาคาร661322
0425 นายธนากร ปะวันเณย์ วาปีปทุม อาคาร661323
0449 นายธนาดล ปินะโต วาปีปทุม อาคาร661324
0457 นายธนารัชจ์กร ประโคทัง วาปีปทุม อาคาร661325
0390 นางสาวธนิดา มองเพชร กุฉินารายณ์ อาคาร661326
0458 นายธรรมรัตน์ หอมกลาง วาปีปทุม อาคาร661327
0381 นายธราดล มะลาศรี วาปีปทุม อาคาร661328
0449 นางสาวธัญวราภรณ์ จูมแพงจารุพงศ์ วาปีปทุม อาคาร661329
0400 นางสาวธารวลี ดีพรม ผดุงนารี อาคาร661330
0424 นางสาวธิดารัตน์ บิลโภชน์ วาปีปทุม อาคาร661331
0389 นางสาวธิติวรรณ วัณฏ์สุรกานต์ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย อาคาร661332
0390 นางสาวธีนิดา ศรีกำพล กุฉินารายณ์ อาคาร661333
0364 นายธีรนัย แน่นชารี วาปีปทุม อาคาร661334
0364 นางสาวธีรพร ทับทีศรี วาปีปทุม อาคาร661335
0452 นายธีรพล บุปผา วาปีปทุม อาคาร661336
0364 นายธีรภัทร วิเศษศรี วาปีปทุม อาคาร661337
0456 นายธีรวัฒน์ โสภาประทุม วาปีปทุม อาคาร661338
0450 นายธีรศักดิ์ ประนิล วาปีปทุม อาคาร661339
0360 นายธีรัศมิ์เทพ สิทธิเสรี วาปีปทุม อาคาร661340
0381 นายนนทิวากร ครองสม วาปีปทุม อาคาร66141
0390 นายนนท์นะที กอธวัช กุฉินารายณ์ อาคาร66142
0359 นายนพณัฐ พงษ์วิจิตร วาปีปทุม อาคาร66143
0412 นายนภกิตติ์ ดวงท้าวเศรษฐ สารคามพิทยาคม อาคาร66144
0381 นางสาวนภัสสร บุพตา วาปีปทุม อาคาร66145
0425 นางสาวนภัสสร ปักกาโล วาปีปทุม อาคาร66146
0719 นางสาวนภารัตน์ ยางนอก นาดูนประชาสรรพ์ อาคาร881418
0424 นางสาวนรินทร ประจุดทะเนย์ วาปีปทุม อาคาร66147
0720 นางสาวนรินทร์ วัตวิเศษ นาดูนประชาสรรพ์ อาคาร881419
0424 นางสาวนริศรา อนุสุเรนทร์ วาปีปทุม อาคาร66148
0452 นางสาวนริศรา วันดี วาปีปทุม อาคาร66149
0423 นางสาวนฤมล คมจิตร วาปีปทุม อาคาร661410
0423 นางสาวนฤมล นามบุรี วาปีปทุม อาคาร661411
0423 นางสาวนฤมล อำพินธ์ วาปีปทุม อาคาร661412
0359 นางสาวนวมน ดาทุมมา วาปีปทุม อาคาร661413
0364 นางสาวนัดสุดา สีชนะ วาปีปทุม อาคาร661414
0476 นางสาวนันทนา เอื้อประสพผล วาปีปทุม อาคาร661415
0381 นางสาวนันทิยา ประวิสุทธิ์ วาปีปทุม อาคาร661416
0423 นางสาวนันท์ชพร ทาเภา วาปีปทุม อาคาร661417
0458 นายนิกร กอดทอง วาปีปทุม อาคาร661418
0748 นางสาวนิต ศรีสุวรรณ พยัคฆภูมิวิทยาคาร อาคาร77137
0360 นางสาวนิตยา ปะติเส วาปีปทุม อาคาร661419
0390 นายนิติชัย สอนทุ่ง กุฉินารายณ์ อาคาร661420
0452 นายนิติธร เกิดบุญมี วาปีปทุม อาคาร661421
0424 นางสาวนิลพัฒน์ ดีบริสุทธิ์ วาปีปทุม อาคาร661422
0450 นางสาวนุชจรีย์ บังทอง วาปีปทุม อาคาร661423
0359 นางสาวนุชวรา หิตายะโส วาปีปทุม อาคาร661424
0458 นางสาวบังอร ศรีบุญเรือง วาปีปทุม อาคาร661425
0439 นางสาวบัณฑิตา ทาหาวงษ์ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย อาคาร661426
0755 นางสาวบัณทตา เพชรโต ร้อยเอ็ดวิทยาลัย อาคาร771314
0381 นางสาวบุณฑริกา นนท์ตา วาปีปทุม อาคาร661427
0381 นายบุเรงนอง อุทปา วาปีปทุม อาคาร661428
0424 นางสาวปกิตตา โคตรแก้ว วาปีปทุม อาคาร661429
0359 นายปฏิพัทธ์ พันชาด วาปีปทุม อาคาร661430
0721 นายปฏิภาณ ธีระกรกนกกุล วาปีปทุม อาคาร881420
0423 นายปฐมพงศ์ มูลศรี วาปีปทุม อาคาร661431
0390 นายปฐมพร พาพิมล กุฉินารายณ์ อาคาร661432
0424 นางสาวปณิดา โคตรเก้ว วาปีปทุม อาคาร661433
0390 นางสาวปภัสวรรณ์ ทองงามขำ กุฉินารายณ์ อาคาร661434
0425 นางสาวปภาดา กมลเลิศ วาปีปทุม อาคาร661435
0752 นายปรมินทร์ สมภักดิ์ วาปีปทุม อาคาร771311
0449 นางสาวประภัสสร ปิดตานัง วาปีปทุม อาคาร661437
0359 นางสาวประภัสสร ฉิมสีดา วาปีปทุม อาคาร661438
0360 นางสาวประวีณา กองพิมพ์ วาปีปทุม อาคาร661439
0449 นายปรัชญา ปะเภโส วาปีปทุม อาคาร661440
0452 นายปราการ เกิดเทศ วาปีปทุม อาคาร66151
0722 นายปราบชนะ ป้อมยาหยับ นาดูนประชาสรรพ์ อาคาร881421
0425 นางสาวปรารถนา แผงบุดดา วาปีปทุม อาคาร66152
0425 นางสาวปริญดา พรมธิราช วาปีปทุม อาคาร66153
0425 นางสาวปรินดา กัณหา วาปีปทุม อาคาร66154
0457 นางสาวปริ่มประภา ปิยะวงษ์ วาปีปทุม อาคาร66155
0381 นางสาวปรียาภรณ์ เฮียงเหี่ย วาปีปทุม อาคาร66156
0424 นางสาวปวีณา ถิระชัย วาปีปทุม อาคาร66157
0450 นางสาวปอรรัตน์ คูหนองแต้ วาปีปทุม อาคาร66158
0214 นายปัณณธร แสงเงิน ร้อยเอ็ดวิทยาลัย อาคาร66159
0412 นายปัณณวัฒน์ เอ่นแคน สารคามพิทยาคม อาคาร661510
0381 นางสาวปัทมา คุณสิทธิวาณิชย์ วาปีปทุม อาคาร661511
0381 นางสาวปัทมา ผิวละมัย วาปีปทุม อาคาร661512
0286 นายปั้นทรัพย์ คลังพระศรี ร้อยเอ็ดวิทยาลัย อาคาร661513
0390 นางสาวปานดวงใจ โคตรรุชัย กุฉินารายณ์ อาคาร661514
0449 นางสาวปานวาส สิทธิสาร วาปีปทุม อาคาร661515
0451 นางสาวปาริฉัตร แพงกัญญา วาปีปทุม อาคาร661516
0360 นางสาวปาริฉัตร จันเรืองศรี วาปีปทุม อาคาร661517
0423 นางสาวปิญชาน์ คังดงเค็ง วาปีปทุม อาคาร661518
0723 นางสาวปิยดา ปาปะไพ นาดูนประชาสรรพ์ อาคาร881422
0360 นางสาวปิยดา ประทุม วาปีปทุม อาคาร661519
0449 นางสาวปิยธิดา ปะนะพุดโต วาปีปทุม อาคาร661520
0457 นางสาวปิยธิดา ปักกะทานัง วาปีปทุม อาคาร661521
0390 นายปิยะ ศรีแนน กุฉินารายณ์ อาคาร661522
0450 นางสาวปิยะธิดา ตะชา วาปีปทุม อาคาร661523
0724 นางสาวปิยะธิดา โกกิลารัตน์ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย อาคาร881423
0360 นางสาวปิยะนาถ จันทนุภา วาปีปทุม อาคาร661524
0425 นายพงศกร พม่า วาปีปทุม อาคาร661525
0456 นายพงศธร ค้ากำไร วาปีปทุม อาคาร661526
0425 นายพงศธร อันตระกูล วาปีปทุม อาคาร661527
0425 นายพงศ์นริศร์ ราชจันทร์ วาปีปทุม อาคาร661528
0379 นายพงศ์พันธุ์ สุภศร วาปีปทุม อาคาร661529
0413 นางสาวพชรมัย ฤทธิ์ทรงเมือง สารคามพิทยาคม อาคาร661530
0425 นางสาวพนมพร ชินชนะ วาปีปทุม อาคาร661531
0364 นางสาวพนัฐดา พันธ์มุง วาปีปทุม อาคาร661532
0359 นางสาวพนิตสุภา ลำเหลือ วาปีปทุม อาคาร661533
0449 นางสาวพรจิรา ประมูลจะนัง วาปีปทุม อาคาร661534
0360 นางสาวพรธีรา แสงโทโพธิ์ วาปีปทุม อาคาร661535
0725 นางสาวพรนภา สืบสุนทร วาปีปทุม อาคาร881424
0359 นางสาวพรนภา น้อยศรี วาปีปทุม อาคาร661536
0423 นางสาวพรปิยา ปาปะไพ วาปีปทุม อาคาร661537
0359 นางสาวพรพรรณ ดงพระจันทร์ วาปีปทุม อาคาร661538
0205 นางสาวพรพรรณวะนา สิงห์บุตรา ร้อยเอ็ดวิทยาลัย อาคาร661539
0360 นางสาวพรพิมล อันน้อยนนท์ วาปีปทุม อาคาร661540
0400 นางสาวพรพิรมย์ ศรีพนามน้อย ผดุงนารี อาคาร66161
0449 นางสาวพรรณพษา เดชวงษา วาปีปทุม อาคาร66162
0449 นางสาวพรวิภา พืชสิงห์ วาปีปทุม อาคาร66163
0726 นายพลจิตต์ ทานะสี นาดูนประชาสรรพ์ อาคาร881425
0425 นายพลพล โพธิบุตร วาปีปทุม อาคาร66164
0450 นายพลภัทร บุตรวงศ์ วาปีปทุม อาคาร66165
0439 นายพลรัตน์ ไชยศิริ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย อาคาร66166
0449 นางสาวพลอยวรีย์ สมอคำ วาปีปทุม อาคาร66167
0425 นายพลาดร ประทุมเพชร วาปีปทุม อาคาร66168
0424 นางสาวพัชธิมา ภูตเขต วาปีปทุม อาคาร66169
0360 นางสาวพัชรนันท์ ประดิษฐ์ วาปีปทุม อาคาร661610
0423 นางสาวพัชรพร อ่อนสีพัน วาปีปทุม อาคาร661611
0364 นายพัชรพล ชุมสิงห์ วาปีปทุม อาคาร661612
0727 นางสาวพัชราภรณ์ แก้วจุมพล นาดูนประชาสรรพ์ อาคาร881426
0450 นางสาวพัชรินทร์ จุมพล วาปีปทุม อาคาร661613
0450 นางสาวพัชรินทร์ วรรณสินธ์ วาปีปทุม อาคาร661614
0364 นางสาวพัณณิตา ลอยศักดิ์ วาปีปทุม อาคาร661615
0728 นายพัทธพล ชูใส นาดูนประชาสรรพ์ อาคาร881427
0425 นายพัทสกรณ์ ปาปะเพ วาปีปทุม อาคาร661616
0423 นายพันธวัฒน์ ปาสานะเก วาปีปทุม อาคาร661617
0424 นางสาวพันพสา สิงห์ขรณ์ วาปีปทุม อาคาร661618
0360 นายพาดล ปัญโยชัย วาปีปทุม อาคาร661619
0364 นางสาวพิชญพัชร ไชยฤทธิ์ วาปีปทุม อาคาร661620
0449 นางสาวพิชามญชุ์ ปรีฉันท์ วาปีปทุม อาคาร661621
0390 นายพิชิตชัย วิเชียรเพลิด กุฉินารายณ์ อาคาร661622
0450 นายพิทยา ชาวแขก วาปีปทุม อาคาร661623
0450 นางสาวพิมพิสา ยังคุณ วาปีปทุม อาคาร661624
0425 นางสาวพิมพ์ลดา นามสมบูรณ์ วาปีปทุม อาคาร661625
0457 นางสาวพิมพ์ลภัส มิตะนุ วาปีปทุม อาคาร661626
0381 นางสาวพิมมพัฒน์ แสนสะท้าน วาปีปทุม อาคาร661627
0390 นางสาวพิมลพร แก้วกาหลง กุฉินารายณ์ อาคาร661628
0364 นายพีรพัฒน์ วัฒนบุตร วาปีปทุม อาคาร661629
0423 นายพีรภัทร มะทะปะตา วาปีปทุม อาคาร661630
0381 นางสาวพีรยา ปองไป วาปีปทุม อาคาร661631
0381 นางสาวพุทธรักษา สุทธิเจริญ วาปีปทุม อาคาร661632
0390 นางสาวพุทธรักษา กุลสุวรรณ กุฉินารายณ์ อาคาร661633
0359 นายพูนทรัพย์ พาชัย วาปีปทุม อาคาร661634
0457 นางสาวภทรพรรณ เกษมราษฎร์ วาปีปทุม อาคาร661635
0413 นางสาวภรณกนก ภูผาธรรม สารคามพิทยาคม อาคาร661636
0364 นางสาวภัคจิรา บุญบาล วาปีปทุม อาคาร661637
0730 นางสาวภัทฑิรา คุ้มไพฑูรย์ นาดูนประชาสรรพ์ อาคาร881429
0360 นางสาวภัทธราภรณ์ ชูสันเทียะ วาปีปทุม อาคาร661638
0449 นายภัทรภูมิ นครศรี วาปีปทุม อาคาร661639
0450 นางสาวภัทรวดี ไปวันเสาร์ วาปีปทุม อาคาร661640
0423 นางสาวภัทราภรณ์ สีหาพงษ์ วาปีปทุม อาคาร66211
0390 นางสาวภัทราวิภาวี สุวรรณหาร กุฉินารายณ์ อาคาร66212
0449 นายภัธนวุฒิ พรมลี วาปีปทุม อาคาร66213
0213 นายภาณุพงศ์ สาระโภค ร้อยเอ็ดวิทยาลัย อาคาร66214
0360 นายภานุวัฒน์ สุวรรณพันธ์ วาปีปทุม อาคาร66215
0731 นายภาสกร ป้อมยาหยับ นาดูนประชาสรรพ์ อาคาร881430
0458 นางสาวภิญญดา ปักกังเวสัง วาปีปทุม อาคาร66216
0360 นายภิยวัฒน์ เมืองโคกลี วาปีปทุม อาคาร66217
0423 นายภิรนันท์ ศิริภักดิ์ วาปีปทุม อาคาร66218
0359 นายภูมินทร์ ปาปะแพ วาปีปทุม อาคาร66219
0732 นายภูมิวัฒน์ ชูชา วาปีปทุม อาคาร881431
0449 นายภูษณ ภูมิสถาน วาปีปทุม อาคาร662110
0450 นายมงคล บรรเลิศ วาปีปทุม อาคาร662111
0364 นางสาวมณทิรา ทิพมลตรี วาปีปทุม อาคาร662112
0424 นางสาวมณีรัตนา ทอนเสาร์ วาปีปทุม อาคาร662113
0450 นางสาวมลฑิรา บุญศร วาปีปทุม อาคาร662114
0364 นางสาวมลรักษ์ ชินชาด วาปีปทุม อาคาร662115
0360 นางสาวมัชฌลิตา ราชมนตรี วาปีปทุม อาคาร662116
0360 นางสาวมาริสา ครองสิงห์ วาปีปทุม อาคาร662117
0381 นางสาวยศวดี ชายทวีป วาปีปทุม อาคาร662118
0359 นายยุทธณา วงศิลา วาปีปทุม อาคาร662119
0390 นางสาวยุวดี แจ่มแสง กุฉินารายณ์ อาคาร662120
0323 นางสาวรชตวรรณ ทินบุตร ร้อยเอ็ดวิทยาลัย อาคาร662121
0364 นางสาวรสสุคนธ์ พรมเทศน์ วาปีปทุม อาคาร662122
0360 นางสาวรังสิมา ปัจจัยดา วาปีปทุม อาคาร662123
0381 นายรัชชานนท์ สิงสา วาปีปทุม อาคาร662124
0381 นายรัชพล ประชายกา วาปีปทุม อาคาร662125
0423 นายรัฐกิจ ปะมาคะเต วาปีปทุม อาคาร662126
0450 นายรัฐศาสตร์ แกมจินดา วาปีปทุม อาคาร662127
0364 นางสาวรัตติกาล สะแกทอง วาปีปทุม อาคาร662128
0381 นางสาวรัตน์ติการณ์ แสนรัง วาปีปทุม อาคาร662129
0381 นายราชันย์ ปัตติลาพัง วาปีปทุม อาคาร662130
0457 นางสาวรุ่งนภารัตน์ ประมายะยัง วาปีปทุม อาคาร662131
0233 นางสาวฤติมา สิทธิสวนจิก ร้อยเอ็ดวิทยาลัย อาคาร662132
0359 นายฤทธิพงษ์ ดงหิงษ์ วาปีปทุม อาคาร662133
0423 นางสาวลดารัตน์ เสนาจันทร์ วาปีปทุม อาคาร662134
0449 นางสาวลักษณารีย์ ไชยประโคม วาปีปทุม อาคาร662135
0423 นางสาวลำใย ปะนามะโกสา วาปีปทุม อาคาร662136
0401 นายวงศพัทธ์ ประดับวัน ผดุงนารี อาคาร662137
0423 นางสาววชิรดา วิเศษศรี วาปีปทุม อาคาร662138
0390 นายวชิรวิทย์ สืบผาง กุฉินารายณ์ อาคาร662139
0457 นายวชิรวุธ ตาลวงศ์ วาปีปทุม อาคาร662140
0381 นางสาววชิราภรณ์ ไชยสถาน วาปีปทุม อาคาร66221
0733 นางสาววนัสนันท์ แสนราตรี นาดูนประชาสรรพ์ อาคาร881432
0360 นางสาววนิดา บุตรมาตร วาปีปทุม อาคาร66222
0359 นางสาววนุษรา สุขมหาหลวง วาปีปทุม อาคาร66223
0360 นางสาววรดา สีหาพล วาปีปทุม อาคาร66224
0400 นางสาววรรณนิสา วงศ์คำช้าง ผดุงนารี อาคาร66225
0450 นางสาววรัญญา ชารีโย วาปีปทุม อาคาร66226
0458 นางสาววรัญญา ปะติเพนัง วาปีปทุม อาคาร66227
0412 นายวริศ เนตรสง่า สารคามพิทยาคม อาคาร66228
0364 นางสาววริศรา ปะติเส วาปีปทุม อาคาร66229
0390 นางสาววริสรา วิเชียรเพลิด กุฉินารายณ์ อาคาร662210
0753 นายวศิน เดชะธรนันท์ วาปีปทุม อาคาร771312
0360 นายวัชรพงศ์ โพธิ์ไพร วาปีปทุม อาคาร662211
0458 นายวัชรพล ปะมาคะมา วาปีปทุม อาคาร662212
0735 นายวัชรพล ติมุลา วาปีปทุม อาคาร881434
0450 นางสาววัชราภรณ์ ชินชาด วาปีปทุม อาคาร662213
0423 นางสาววัชราภรณ์ หิตธิเดช วาปีปทุม อาคาร662214
0381 นายวัชรินทร์ ศรีมาศ วาปีปทุม อาคาร662215
0381 นางสาววันทนีย์ ยะชมภู วาปีปทุม อาคาร662216
0390 นางสาววารัตดา พรหมราช กุฉินารายณ์ อาคาร662217
0381 นางสาววารี ศิริเลี้ยง วาปีปทุม อาคาร662218
0734 นางสาววาสนา สิทธิเพ็ง นาดูนประชาสรรพ์ อาคาร881433
0359 นางสาววาสนา สมอบ้าน วาปีปทุม อาคาร662219
0425 นางสาววิมลสิริ สีหาบุตโต วาปีปทุม อาคาร662220
0425 นางสาววิลาวรรณ สุนทะวงศ์ วาปีปทุม อาคาร662221
0360 นางสาววิลาวรรณ ประทุมวัง วาปีปทุม อาคาร662222
0450 นายวีรพล ศรีประดู่ วาปีปทุม อาคาร662223
0360 นายวีรภัทร เตชะ วาปีปทุม อาคาร662224
0390 นายวีรยุทธ นามสง่า กุฉินารายณ์ อาคาร662225
0425 นายวีระพงษ์ จันทรัง วาปีปทุม อาคาร662226
0364 นายวุฒิชัย คุ้มทรัพย์ วาปีปทุม อาคาร662227
0364 นายวุฒิพงค์ ปะมาถา วาปีปทุม อาคาร662228
0458 นายวโรดม ผ่านสะอาด วาปีปทุม อาคาร662229
0359 นางสาวศจี เชิดสันเทียะ วาปีปทุม อาคาร662230
0360 นางสาวศรสวรรค์ บุญพา วาปีปทุม อาคาร662231
0364 นางสาวศรัญญา ปะกินัง วาปีปทุม อาคาร662232
0424 นางสาวศรัญญา อัปมะโท วาปีปทุม อาคาร662233
0390 นางสาวศรัณยา โชติพงษ์ กุฉินารายณ์ อาคาร662234
0736 นางสาวศราญรัตน์ ประสานพันธ์ นาดูนประชาสรรพ์ อาคาร881435
0381 นางสาวศรุตา หนันดี วาปีปทุม อาคาร662235
0450 นางสาวศลิษา ประสีระตา วาปีปทุม อาคาร662236
0381 นางสาวศศิกานต์ ขุลีรัง วาปีปทุม อาคาร662237
0457 นางสาวศศิกานต์ มูลหนองแวง วาปีปทุม อาคาร662238
0423 นางสาวศศิญา จันทิชัย วาปีปทุม อาคาร662239
0323 นางสาวศศิญากร ยะโส ร้อยเอ็ดวิทยาลัย อาคาร662240
0449 นางสาวศศิธร ปัทมาตร วาปีปทุม อาคาร66231
0449 นางสาวศศิธร หนันดี วาปีปทุม อาคาร66232
0359 นางสาวศศินา คะชาแก้ว วาปีปทุม อาคาร66233
0359 นางสาวศศินา จิตรเจริญ วาปีปทุม อาคาร66234
0450 นางสาวศศิมาพร ชิลวงษ์ วาปีปทุม อาคาร66235
0381 นางสาวศิรดา ประวัดศรี วาปีปทุม อาคาร66236
0390 นางสาวศิรประภา สมสวย กุฉินารายณ์ อาคาร66237
0450 นายศิรวิทย์ ปะวันโน วาปีปทุม อาคาร66238
0449 นายศิรวิทย์ โยธะมาตย์ วาปีปทุม อาคาร66239
0390 นางสาวศิรัญญา ชื่นชม กุฉินารายณ์ อาคาร662310
0364 นางสาวศิรินดา พรมมานอก วาปีปทุม อาคาร662311
0457 นางสาวศิริลักษณ์ ภวาระศรี วาปีปทุม อาคาร662312
0450 นางสาวศิริลักษณ์ วิโรจนากร วาปีปทุม อาคาร662313
0359 นางสาวศิริลักษณ์ วรรณปะโพธิ์ วาปีปทุม อาคาร662314
0449 นางสาวศิริวรรณ พลสุวรรณ วาปีปทุม อาคาร662315
0360 นายศิริวัฒน์ ขอสูงเนิน วาปีปทุม อาคาร662316
0456 นางสาวศิริเขต มะปะเม วาปีปทุม อาคาร662317
0381 นางสาวศิโรรส แคนสี วาปีปทุม อาคาร662318
0360 นายศุภกร แก้วภา วาปีปทุม อาคาร662319
0381 นายศุภกฤต โพธิ์ไทรย์ วาปีปทุม อาคาร662320
0457 นายศุภกิตติ์ ทาสีแก้ว วาปีปทุม อาคาร662321
0423 นายศุภณัฐ มานะดี วาปีปทุม อาคาร662322
0457 นางสาวศุภรินทร์ บัวลอย วาปีปทุม อาคาร662323
0457 นายศุภฤกษ์ ปะกาเวสา วาปีปทุม อาคาร662324
0229 นายศุภวิชญ์ พัสดร ร้อยเอ็ดวิทยาลัย อาคาร662325
0425 นายศุภโชค วรรณปโพธิ์ วาปีปทุม อาคาร662326
0412 นางสาวสรัลชนา เทียกพา สารคามพิทยาคม อาคาร662327
0401 นางสาวสลิตตา อัปมาทัง ผดุงนารี อาคาร662328
0364 นายสหภูมิ มูลสาร วาปีปทุม อาคาร662329
0449 นายสหัสนัยน์ ใจดี วาปีปทุม อาคาร662330
0412 นายสันทนะ อุปพรรณ์ สารคามพิทยาคม อาคาร662331
0456 นางสาวสายชล รักษาพล วาปีปทุม อาคาร662332
0449 นางสาวสาลินี เกตราช วาปีปทุม อาคาร662333
0390 นายสิทธิกร ขวัญจันทร์ กุฉินารายณ์ อาคาร662334
0424 นายสิทธิชัย ชาวเกวียน วาปีปทุม อาคาร662335
0423 นายสิทธิศักดิ์ ไชยกิจ วาปีปทุม อาคาร662336
0425 นายสิทธิโชค แน่นชารี วาปีปทุม อาคาร662337
0390 นางสาวสินีนาถ ตรีราภี กุฉินารายณ์ อาคาร662338
0262 นายสิรวิชญ์ มะธิปะโน สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) อาคาร662339
0458 นางสาวสิริกัญญา ปาติสัตย์ วาปีปทุม อาคาร662340
0737 นางสาวสิริกิตติยา สีสังข์ นาดูนประชาสรรพ์ อาคาร881436
0449 นางสาวสิรินทรา สืบเมืองซ้าย วาปีปทุม อาคาร66241
0364 นางสาวสิริยากร สัตนาโค วาปีปทุม อาคาร66242
0360 นางสาวสิริรัตน์ บุปะปา วาปีปทุม อาคาร66243
0390 นางสาวสิริวิมล พัฒนชัย กุฉินารายณ์ อาคาร66244
0359 นางสาวสิริวิมล สืบสุนทร วาปีปทุม อาคาร66245
0359 นางสาวสุกัญญา หอมประสิทธิ์ วาปีปทุม อาคาร66246
0401 นางสาวสุกัญญารัตน์ วรธิพรหมมา ผดุงนารี อาคาร66247
0457 นางสาวสุกุลยา ติชะรา วาปีปทุม อาคาร66248
0450 นางสาวสุจิตรา ค้าภูเขียว วาปีปทุม อาคาร66249
0364 นางสาวสุจิตรา พืชสิงห์ วาปีปทุม อาคาร662410
0359 นางสาวสุจิตรา ปะจุดทะโก วาปีปทุม อาคาร662411
0423 นายสุจินดา ปาปะเถ วาปีปทุม อาคาร662412
0449 นางสาวสุจิรา บุตรกาศ วาปีปทุม อาคาร662413
0412 นางสาวสุชาวดี พรมโคตร สารคามพิทยาคม อาคาร662414
0364 นางสาวสุฑาทิพย์ พันธ์คลอง วาปีปทุม อาคาร662415
0381 นางสาวสุดารัตน์ ชินชาด วาปีปทุม อาคาร662416
0423 นางสาวสุดารัตน์ ปาปะสิม วาปีปทุม อาคาร662417
0738 นางสาวสุดารัตน์ ลาสมบัติ นาดูนประชาสรรพ์ อาคาร881437
0450 นางสาวสุทธิดา ทองกำไร วาปีปทุม อาคาร662418
0739 นางสาวสุทธิดา หล้าสุดตา นาดูนประชาสรรพ์ อาคาร881438
0359 นางสาวสุทธิดา ยอดสะเทิน วาปีปทุม อาคาร662419
0341 นางสาวสุทธินี สุทธิประภา ร้อยเอ็ดวิทยาลัย อาคาร662420
0458 นายสุทธิพงศ์ ไชยลังกา วาปีปทุม อาคาร662421
0390 นายสุทธิราช แสงนาโก กุฉินารายณ์ อาคาร662422
0412 นายสุทธเมธ ลิมานนท์ สารคามพิทยาคม อาคาร662423
0230 นางสาวสุธิดา ทวยหมื่น ร้อยเอ็ดวิทยาลัย อาคาร662424
0424 นางสาวสุนิศา โพธิ์ดี วาปีปทุม อาคาร662425
0381 นางสาวสุพรรณี บุตะกะ วาปีปทุม อาคาร662426
0381 นางสาวสุพรรษา จรรยา วาปีปทุม อาคาร662427
0390 นางสาวสุพัตรา หารอาจ กุฉินารายณ์ อาคาร662428
0457 นางสาวสุภัทรา บัวบาน วาปีปทุม อาคาร662429
0359 นางสาวสุภาพร ชาววาปี วาปีปทุม อาคาร662430
0359 นางสาวสุภาวรรณ ด่อนแผ้ว วาปีปทุม อาคาร662431
0390 นางสาวสุมัญญา หน่อสีดา กุฉินารายณ์ อาคาร662432
0740 นายสุรบถ ผาพงษา นาดูนประชาสรรพ์ อาคาร881439
0423 นางสาวสุรัสวดี เจริญถนอม วาปีปทุม อาคาร662433
0741 นางสาวสุรีย์พร ปักกาเวสา นาดูนประชาสรรพ์ อาคาร881440
0424 นางสาวสุวลี เมินเทียน วาปีปทุม อาคาร662434
0359 นางสาวสุวิมล ภูตาเลิศ วาปีปทุม อาคาร662435
0450 นางสาวสุอังคนา ธิศาเวช วาปีปทุม อาคาร662436
0359 นางสาวสโรชา วันเลิศ วาปีปทุม อาคาร662437
0449 นางสาวหนึ่งฤทัย แก้วอนันต์ วาปีปทุม อาคาร662438
0743 นางสาวอคิราภ์ นามคำ นาดูนประชาสรรพ์ อาคาร77132
0359 นางสาวอชิรญา วีระพันธุ์ วาปีปทุม อาคาร662439
0390 นายอดิศักดิ์ นิลบาลัน กุฉินารายณ์ อาคาร662440
0364 นางสาวอติกาญจน์ แสนวัง วาปีปทุม อาคาร66251
0400 นางสาวอนรรฆอร คำชาย ผดุงนารี อาคาร66252
0750 นายอนวรรษ ศรีบรรเทา กุฉินารายณ์ กาฬิสินธ์ อาคาร77139
0450 นางสาวอนัญญา บุบผาวัน วาปีปทุม อาคาร66253
0449 นางสาวอนัญญา โสภากุล วาปีปทุม อาคาร66254
0323 นางสาวอนัญญา พุดสีเสน ร้อยเอ็ดวิทยาลัย อาคาร66255
0412 นายอนันตชัย เหล่าเจริญ สารคามพิทยาคม อาคาร66256
0364 นายอนันทภพ ชำนาญสิงห์ วาปีปทุม อาคาร66257
0360 นายอนันทวัฒน์ ยางนอก วาปีปทุม อาคาร66258
0458 นางสาวอนันท์ญา อุดร วาปีปทุม อาคาร66259
0471 นายอนุกฤษณ์ จันทร์จ่าย วาปีปทุม อาคาร662510
0452 นางสาวอนุชรา มาแก้ว วาปีปทุม อาคาร662511
0249 นายอนุชิต จันทแก้ว ร้อยเอ็ดวิทยาลัย อาคาร662512
0449 นายอนุวัฒน์ อรรถวรวินิจ วาปีปทุม อาคาร662513
0364 นายอนุศิษฐ์ ดวงสำราญ วาปีปทุม อาคาร662514
0390 นางสาวอนุสรา ปุณขันธ์ กุฉินารายณ์ อาคาร662515
0434 นางสาวอภิชญา บุพโชติ สารคามพิทยาคม อาคาร662516
0400 นายอภิชาต ไชยดี ผดุงนารี อาคาร662517
0423 นางสาวอภิญญา จุมพล วาปีปทุม อาคาร662518
0364 นางสาวอภิญญา เพชรอาษา วาปีปทุม อาคาร662519
0400 นายอภินันท์ ทองภู ผดุงนารี อาคาร662520
0360 นางสาวอภิภาวดี ไชยเกตุ วาปีปทุม อาคาร662521
0360 นายอภิรักษ์ ศรีชะนะ วาปีปทุม อาคาร662522
0744 นายอภิวัฒน์ ทิพย์พันโน นาดูนประชาสรรพ์ อาคาร77133
0364 นายอภิสิทธิ์ ลาวงษา วาปีปทุม อาคาร662523
0423 นายอภิสิทธิ์ แคนเภา วาปีปทุม อาคาร662524
0360 นายอภิสิทธิ์ ฉัตรศรี วาปีปทุม อาคาร662525
0381 นางสาวอรญา ทับชม วาปีปทุม อาคาร662526
0423 นางสาวอรณิช ปะกินำหัง วาปีปทุม อาคาร662527
0381 นางสาวอรทัย ทอนเสาร์ วาปีปทุม อาคาร662528
0745 นางสาวอรทัย เกสร นาดูนประชาสรรพ์ อาคาร77134
0360 นางสาวอรนภา มาแก้ว วาปีปทุม อาคาร662529
0359 นางสาวอรนิสา แสงเดช วาปีปทุม อาคาร662530
0381 นางสาวอรปรียา ผายกลาง วาปีปทุม อาคาร662531
0746 นางสาวอรปรียา มูลธิยะ วาปีปทุม อาคาร77135
0424 นายอรรถพล หอมดี วาปีปทุม อาคาร662532
0390 นางสาวอรวี ชินโท กุฉินารายณ์ อาคาร662533
0457 นางสาวอรอนงค์ ชิณศรี วาปีปทุม อาคาร662534
0747 นางสาวอรอนงค์ ทองพูน นาดูนประชาสรรพ์ อาคาร77136
0381 นางสาวอรอุมา แสนวัง วาปีปทุม อาคาร662535
0450 นายอริญชัย ปาสานำ วาปีปทุม อาคาร662536
0360 นายอลงกรณ์ สิงห์ฉลาด วาปีปทุม อาคาร662537
0364 นางสาวอวัสดา สังโสม วาปีปทุม อาคาร662538
0360 นายอัครพล นันทชาด วาปีปทุม อาคาร662539
0360 นางสาวอัจฉรา จันโทสุทธิ์ วาปีปทุม อาคาร662540
0458 นางสาวอัญชริการ์ พัตรพักตร์ วาปีปทุม อาคาร88131
0425 นางสาวอัญชลี เพชรอาษา วาปีปทุม อาคาร88132
0450 นางสาวอัญญาณี ใจซื่อ วาปีปทุม อาคาร88133
0439 นายอัฒมันต์ เฉลิมแสน ร้อยเอ็ดวิทยาลัย อาคาร88134
0390 นางสาวอันทิษา ดลถวิล กุฉินารายณ์ อาคาร88135
0452 นางสาวอาทิญา อันทะวงษ์ วาปีปทุม อาคาร88136
0364 นางสาวอาทิตยา คัดทะจันทร์ วาปีปทุม อาคาร88137
0381 นางสาวอาทิตยา ปนัดสาโก วาปีปทุม อาคาร88138
0452 นางสาวอาทิติยา ปะบัวบาน วาปีปทุม อาคาร88139
0424 นางสาวอาภาพร สาวัตถี วาปีปทุม อาคาร881310
0390 นางสาวอามิตา หนวดคำ กุฉินารายณ์ อาคาร881311
0364 นางสาวอารยา มะธิตะนัง วาปีปทุม อาคาร881312
0390 นางสาวอารีญา อุดหนุน กุฉินารายณ์ อาคาร881313
0456 นางสาวอารียา ดงตะวัน วาปีปทุม อาคาร881314
0424 นางสาวอารียา บัวรัตน์ วาปีปทุม อาคาร881315
0381 นางสาวอารียา สุขเกษม วาปีปทุม อาคาร881316
0360 นางสาวอารียา วรรณวงษา วาปีปทุม อาคาร881317
0412 นางสาวอุณาโลม เกษมสุข สารคามพิทยาคม อาคาร881318
0364 นางสาวอุมา พานิชย์ วาปีปทุม อาคาร881319
0390 นางสาวเกตน์สิรี เลิศสงคราม กุฉินารายณ์ อาคาร881320
0381 นางสาวเกวลิน ประกอบกิจ วาปีปทุม อาคาร881321
0390 นางสาวเกศกนก เพิ่มขึ้น กุฉินารายณ์ อาคาร881322
0423 นางสาวเกศรา ประนัดถานัง วาปีปทุม อาคาร881323
0476 นางสาวเกียรติพร โชติชัยนิรันดร วาปีปทุม อาคาร881324
0425 นางสาวเขมิกา อัศวชัยยานันท์ วาปีปทุม อาคาร881325
0449 นางสาวเจนจิรา สุพะกำ วาปีปทุม อาคาร881326
0359 นายเจษฎา ศรีวรรณ์ วาปีปทุม อาคาร881327
0381 นางสาวเจษฎาภรณ์ นนทะคำจันทร์ วาปีปทุม อาคาร881328
0364 นายเจษฎาภรณ์ โคตธาดา วาปีปทุม อาคาร881329
0359 นางสาวเพชรรัตน์ เรืองวงษ์ วาปีปทุม อาคาร881330
0450 นางสาวเพ็ญนภา เวสา วาปีปทุม อาคาร881331
0424 นายเมธัส ธรรมมา วาปีปทุม อาคาร881332
0364 นางสาวเมธาวี บัวบุญ วาปีปทุม อาคาร881333
0451 นางสาวเสาวลักษณ์ โพธิ์ไพ วาปีปทุม อาคาร881334
0458 นายเอกรินทร์ คำชัย วาปีปทุม อาคาร881335
0457 นางสาวแก้วกัลยา เฮียงเหี่ย วาปีปทุม อาคาร881336
0425 นายโกเมน ปาปะกัง วาปีปทุม อาคาร881337
0390 นายโชคทวี เนตรสันเที๊ยะ กุฉินารายณ์ อาคาร881338
0742 นางสาวโสภารัชต์ พรมโชติ นาดูนประชาสรรพ์ อาคาร77131
0381 นางสาวโสภิดา ชินะรา วาปีปทุม อาคาร881339
0424 นางสาวไตรทิพย์สุดา ปักเคเต วาปีปทุม อาคาร881340
0458 นายไตรภพ รถทอง วาปีปทุม อาคาร88141
0729 นายไพฑูรย์ โพธิ์ผา นาดูนประชาสรรพ์ อาคาร881428
0364 นางสาวไพลิน ทุมพล วาปีปทุม อาคาร88142
0359 นางสาวไอรัตน์ดา โยธราช วาปีปทุม อาคาร88143