การสอบแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2560

  รหัสสมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน อาคารห้องสอบที่เลขที่นั่งสอบ
0455 เด็กหญิงกนกพร สุคันธรังษี วาปีปทุม อาคาร55211
0454 นางสาวกมลา คุณโน วาปีปทุม อาคาร55212
0393 นายกรวิชญ์ ค้อชากุล ร้อยเอ็ดวิทยาลัย อาคาร55213
0455 นายกฤตภพ ศรีประย่า วาปีปทุม อาคาร55214
0421 นายกฤษฎา ดาแสง วาปีปทุม อาคาร55215
0380 เด็กชายกฤษดินทร์ นินทะราช วาปีปทุม อาคาร55216
0265 นายกวิน ศักดิ์สกุลวัฒนา สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) อาคาร55217
0454 เด็กหญิงกัญญาณัฐ คำโต วาปีปทุม อาคาร55218
0362 นางสาวกัญญาณัฐ ปัตตานัง วาปีปทุม อาคาร55219
0380 นางสาวกัญญารัตน์ บุญสิทธิ์ วาปีปทุม อาคาร552110
0378 เด็กหญิงกัญญารัตน์ แสงจันทร์ วาปีปทุม อาคาร552111
0447 เด็กหญิงกัญญารัตน์ โม้ทองศรี วาปีปทุม อาคาร552112
0421 นางสาวกัญญารัตน์ โสมนัส วาปีปทุม อาคาร552113
0378 เด็กหญิงกัลยพัชร ปะวะโข วาปีปทุม อาคาร552114
0455 เด็กชายกิตติศักดิ์ ภารตุ้มเหลา วาปีปทุม อาคาร552115
0681 เด็กชายกิตติ์พิพัฒน์ เรืองสมบัติ วาปีปทุม อาคาร662211
0366 เด็กหญิงกิติญาดา ลิมเรืองรอง ร้อยเอ็ดวิทยาลัย อาคาร552116
0454 เด็กหญิงกิ่งกาญจน์ มูลสมบัติ วาปีปทุม อาคาร552117
0421 เด็กหญิงกีรติกานต์ วัฒนบุตร วาปีปทุม อาคาร552118
0380 นางสาวกุลณัฐ ปะมาระตา วาปีปทุม อาคาร552119
0421 เด็กหญิงกุลธิดา จันชา วาปีปทุม อาคาร552120
0378 นางสาวกุลธิดา จำเริญโชค วาปีปทุม อาคาร552121
0421 นางสาวกุลนรี ครองศรี วาปีปทุม อาคาร552122
0380 เด็กชายขจรศักดิ์ ประธาน วาปีปทุม อาคาร552123
0454 นางสาวขวัญชีวา ดาแพง วาปีปทุม อาคาร552124
0362 นายคงคา สุคุณา วาปีปทุม อาคาร552125
0378 เด็กชายคชา คำดำ วาปีปทุม อาคาร552126
0380 เด็กชายคณาทิป ภวภูตานนท์ วาปีปทุม อาคาร552127
0468 เด็กหญิงคณิศร ทมานนท์ วาปีปทุม อาคาร552128
0378 นายคณิศร อาจอารี วาปีปทุม อาคาร552129
0380 นายคีตภัทร สกุลแก้ว วาปีปทุม อาคาร552130
0380 นายคุณากร แตงอ่อน วาปีปทุม อาคาร552131
0421 นายจตุรวิทย์ ปักเขตานัง วาปีปทุม อาคาร552132
0455 เด็กหญิงจรัญญา ประจะเนย์ วาปีปทุม อาคาร552133
0422 เด็กชายจักรพงษ์ ปัจจัย วาปีปทุม อาคาร552134
0380 เด็กชายจักรพงษ์ เกิดสีทอง วาปีปทุม อาคาร552135
0378 เด็กชายจักรพันธ์ อินธิแสง วาปีปทุม อาคาร552136
0454 เด็กหญิงจันทร์จิรา ปะวะขัง วาปีปทุม อาคาร552137
0421 นางสาวจิดาภา สุ่มมาตย์ วาปีปทุม อาคาร552138
0406 เด็กหญิงจิดาภา ศรีชะตา สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) อาคาร552139
0704 นางสาวจิตาดา สุรดาวงศ์ วาปีปทุม อาคาร662234
0455 เด็กหญิงจิรฐา ธราวุธ วาปีปทุม อาคาร552140
0421 เด็กหญิงจิรนันท์ พลยุง วาปีปทุม อาคาร55221
0455 เด็กหญิงจิรนันท์ สายแก้วดี วาปีปทุม อาคาร55222
0378 นางสาวจิรวดี ปิยวัฒนปรีชา วาปีปทุม อาคาร55223
0455 นางสาวจิระนันท์ จูมเกตุ วาปีปทุม อาคาร55224
0421 เด็กหญิงจิรัชญา โปสันเทียะ วาปีปทุม อาคาร55225
0380 เด็กหญิงจิราภา เนตะชาติ วาปีปทุม อาคาร55226
0455 เด็กหญิงจีรนันท์ อัยยะโก วาปีปทุม อาคาร55227
0378 เด็กหญิงจุฑาภรณ์ คุณหงษ์ วาปีปทุม อาคาร55228
0455 นางสาวจุฑามาศ อ่อนอุทัย วาปีปทุม อาคาร55229
0454 เด็กชายจุลจักร ปองตี วาปีปทุม อาคาร552210
0447 เด็กหญิงจุฬารัตน์ ปักการะนัง วาปีปทุม อาคาร552211
0421 นายฉลองชัย ปะกิเนทัง วาปีปทุม อาคาร552212
0380 เด็กชายฉัตรเพชร ปฏินัดตัง วาปีปทุม อาคาร552213
0421 เด็กหญิงชญาดา นงนวล วาปีปทุม อาคาร552214
0391 เด็กหญิงชญานี ศรีสมพร กุฉินารายณ์ อาคาร552215
0454 เด็กหญิงชฎาพร ปะกิระนำ วาปีปทุม อาคาร552216
0380 นางสาวชณัญชิดา เพ็ชรแสง วาปีปทุม อาคาร552217
0454 เด็กชายชนสรณ์ วรรณศรี วาปีปทุม อาคาร552218
0386 เด็กหญิงชรัญธร ประธรรมสาร วาปีปทุม อาคาร552219
0380 เด็กหญิงชรินรัตน์ ชาวไพร วาปีปทุม อาคาร552220
0421 เด็กหญิงชรินรัตน์ พิเมย วาปีปทุม อาคาร552221
0421 เด็กชายชลธาร อุดร วาปีปทุม อาคาร552222
0421 เด็กหญิงชลธิชา สุขประทัง วาปีปทุม อาคาร552223
0687 เด็กชายชลิต ไชยธงรัตน์ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย อาคาร662217
0455 นางสาวชัญญานุช ศรีภูวงษ์ วาปีปทุม อาคาร552224
0447 นายชัยพล เดชรักษา วาปีปทุม อาคาร552225
0673 นางสาวชาริณี พลฤทธิ์ วาปีปทุม อาคาร66223
0380 เด็กชายชินวัตร บุญโลก วาปีปทุม อาคาร552226
0362 นางสาวชุติกาญจน์ วันละ วาปีปทุม อาคาร552227
0380 เด็กหญิงชุติตา คงคำสี วาปีปทุม อาคาร552228
0391 เด็กหญิงชุติมน ฉายแม้น กุฉินารายณ์ อาคาร552229
0421 นางสาวชุติมา แคนวงษ์ วาปีปทุม อาคาร552230
0391 เด็กหญิงชุติรส รัตนนท์ กุฉินารายณ์ อาคาร552231
0421 เด็กหญิงญาณิศา ชุบสุวรรณ วาปีปทุม อาคาร552232
0455 เด็กหญิงญาลินดา ปาละโค วาปีปทุม อาคาร552233
0391 เด็กหญิงฐิตาภรณ์ โพธิ์เสือ กุฉินารายณ์ อาคาร552234
0421 นางสาวฐิติพร โพธิ์จักร์ วาปีปทุม อาคาร552235
0684 นางสาวฐิติพร ไชยรถ บ้านหนองหว้า อาคาร662214
0421 เด็กหญิงฐิติภา จันทศร วาปีปทุม อาคาร552236
0421 เด็กหญิงฑิตฐิตา คำนา วาปีปทุม อาคาร552237
0421 เด็กหญิงณภัทรชนก บุตคาม วาปีปทุม อาคาร552238
0455 นางสาวณัชชานันท์ ปทุมรุ่ง วาปีปทุม อาคาร552239
0421 นางสาวณัชดาภ์ นนยะโส วาปีปทุม อาคาร552240
0691 นายณัฎฐ์ธนกฤต แฝงสะโด ร้อยเอ็ดวิทยาลัย อาคาร662221
0380 นางสาวณัฐธิดา สมเด็จ วาปีปทุม อาคาร55231
0386 เด็กชายณัฐนันท์ ปลาปัง วาปีปทุม อาคาร55232
0378 เด็กหญิงณัฐนันท์ ปามุทา วาปีปทุม อาคาร55233
0454 เด็กหญิงณัฐนิชา กลิ่นสุคนธ์ วาปีปทุม อาคาร55234
0386 เด็กชายณัฐพงษ์ โยธะมาตย์ วาปีปทุม อาคาร55235
0421 นางสาวณัฐริกา ชาชำนาญ วาปีปทุม อาคาร55236
0468 นางสาวณัฐริกา ยะถา วาปีปทุม อาคาร55237
0454 เด็กหญิงณีรนุช ยามดี วาปีปทุม อาคาร55238
0438 เด็กหญิงดลชนก ละมะให สารคามพิทยาคม อาคาร55239
0421 นางสาวดลยา นินทราช วาปีปทุม อาคาร552310
0391 เด็กหญิงดวงหทัย ศรีสัมฤทธิ์ กุฉินารายณ์ อาคาร552311
0380 นางสาวดาราพรรณ หนูแก้ว วาปีปทุม อาคาร552312
0455 เด็กหญิงตุลยาณีย์ บุญศิริ วาปีปทุม อาคาร552313
0378 เด็กชายทวีวัฒน์ คำโคกกลาง วาปีปทุม อาคาร552314
0380 เด็กหญิงทัตพิชา ลาดนอก วาปีปทุม อาคาร552315
0380 เด็กหญิงทับทิม พึ่งกุล วาปีปทุม อาคาร552316
0422 นางสาวทัศนีย์ สังออน วาปีปทุม อาคาร552317
0391 เด็กหญิงทิพทิวา โถทอง กุฉินารายณ์ อาคาร552318
0421 เด็กชายธนกร นามพุทธา วาปีปทุม อาคาร552319
0421 นายธนธัช สืบพันธ์ วาปีปทุม อาคาร552320
0421 เด็กชายธนบดี มีชัย วาปีปทุม อาคาร552321
0421 เด็กหญิงธนพร ชาวแขก วาปีปทุม อาคาร552322
0455 เด็กหญิงธนพร สมออ่อน วาปีปทุม อาคาร552323
0421 นายธนพล นะทะศิริ วาปีปทุม อาคาร552324
0362 เด็กชายธนพัทธ์ วันไชย วาปีปทุม อาคาร552325
0468 นางสาวธนวรรณ เฮียงเฮี่ย วาปีปทุม อาคาร552326
0680 นายธนันชัย ไปมา วาปีปทุม อาคาร662210
0380 เด็กหญิงธนันญพัช บุ้งทอง วาปีปทุม อาคาร552327
0380 เด็กชายธนาธิป กกฝ้าย วาปีปทุม อาคาร552328
0362 เด็กหญิงธวัลรัตน์ จันปุ่ม วาปีปทุม อาคาร552329
0692 นางสาวธัญชนก นามวงษา บ้านน้ำสร้างหนองบะ อาคาร662222
0421 เด็กหญิงธารทิพย์ กมุทรัตน์ วาปีปทุม อาคาร552330
0674 เด็กหญิงธารารินทร์ ปัตตาเนย์ นาดูนประชาสรรพ์ อาคาร66224
0391 เด็กหญิงธิดาพร วรรณทอง กุฉินารายณ์ อาคาร552331
0391 เด็กหญิงธิดามาศ หนวดคำ กุฉินารายณ์ อาคาร552332
0421 นางสาวธิดารัตน์ เข็มเอี่ยม วาปีปทุม อาคาร552333
0686 นางสาวธิดารัตน์ นามไห วาปีปทุม อาคาร662216
0454 นางสาวธิติมา ขุนพินี วาปีปทุม อาคาร552334
0386 เด็กหญิงธิติมา พลอ่อนสา วาปีปทุม อาคาร552335
0421 เด็กชายธีรพัทร์ มณีทัพ วาปีปทุม อาคาร552336
0454 นายธีรภัทร บุญเสนา วาปีปทุม อาคาร552337
0380 เด็กชายธีรภัทร วงค์คำจันทร์ วาปีปทุม อาคาร552338
0380 เด็กชายธีรภัทร อุดมเมฆ วาปีปทุม อาคาร552339
0380 เด็กชายธีรภัทร์ พลยางนอก วาปีปทุม อาคาร552340
0696 นายธีระพงษ์ วงศ์วัฒนวิบูลย์ วาปีปทุม อาคาร662226
0421 เด็กชายธีระพล พรไชยสงค์ วาปีปทุม อาคาร66121
0421 เด็กชายนนทวัฒน์ วันเว วาปีปทุม อาคาร66122
0455 เด็กชายนพัฒน์เกียรติ ประมาคะเต วาปีปทุม อาคาร66123
0454 นางสาวนราวัลย์ ครองสี วาปีปทุม อาคาร66124
0380 นางสาวนฤมล ปาปะเพ วาปีปทุม อาคาร66125
0391 เด็กหญิงนฤมล เกกาฤทธิ์ กุฉินารายณ์ อาคาร66126
0454 เด็กหญิงนลินทิพย์ ธนะศรี วาปีปทุม อาคาร66127
0421 เด็กหญิงนลินี กระทุ่มขันธ์ วาปีปทุม อาคาร66128
0421 เด็กหญิงนลินี ชาวพงษ์ วาปีปทุม อาคาร66129
0380 เด็กหญิงนลินี ศรีธรณ์ วาปีปทุม อาคาร661210
0454 นายนาวี นนมุลตรี วาปีปทุม อาคาร661211
0362 เด็กหญิงนิตชิตา ชมชา วาปีปทุม อาคาร661212
0455 เด็กหญิงนิธยาภรณ์ ศรีวรขันธุ์ วาปีปทุม อาคาร661213
0362 เด็กหญิงนิรัชพร ชัยยุทธ วาปีปทุม อาคาร661214
0362 นางสาวนิลาวรรณ ดาวยันต์ วาปีปทุม อาคาร661215
0378 นางสาวนิสากร ปะติตังโข วาปีปทุม อาคาร661216
0455 นางสาวนุชจรี ศรีกระทุ่ม วาปีปทุม อาคาร661217
0380 เด็กหญิงนุศรา คำพันธ์ วาปีปทุม อาคาร661218
0380 เด็กหญิงน้ำผึ้ง พรมผุย วาปีปทุม อาคาร661219
0421 เด็กชายบริรักษ์ บุพตา วาปีปทุม อาคาร661220
0362 นางสาวบุญธิชา แก้วธานี วาปีปทุม อาคาร661221
0362 เด็กหญิงบุญษณิศา ไสยลักษณ์ วาปีปทุม อาคาร661222
0362 นางสาวบุณฑริกา บุตตะคาม วาปีปทุม อาคาร661223
0421 เด็กชายปฏิภัฒณ์ ทิมทอง วาปีปทุม อาคาร661224
0421 เด็กชายปฏิภาณ คำสมบัติ วาปีปทุม อาคาร661225
0421 เด็กชายปฏิวัติ ปาสาบุตร วาปีปทุม อาคาร661226
0421 เด็กหญิงปณิตรา สิทธิภา วาปีปทุม อาคาร661227
0378 นายปรวรรตน์ พลกุล วาปีปทุม อาคาร661228
0421 เด็กหญิงประภาณัท อาณารัตน์ วาปีปทุม อาคาร661229
0378 นายประสบโชค แสนสุภา วาปีปทุม อาคาร661230
0454 เด็กชายประสิทธิ์ ปาปะทา วาปีปทุม อาคาร661231
0393 นายปรัชญ์ สมทรัพย์ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย อาคาร661232
0682 นางสาวปรารถนา ยศคำลือ บ้านหนองหว้า อาคาร662212
0378 เด็กหญิงปราริฉัตร มลาศรี วาปีปทุม อาคาร661233
0422 นางสาวปริยฉัตร ปักสังคะเนย์ วาปีปทุม อาคาร661234
0421 นายปรเมศ ปะระทัง วาปีปทุม อาคาร661235
0380 เด็กชายปรเมษฐ์ แสงโชติ วาปีปทุม อาคาร661236
0362 เด็กชายปวริศ อุบลบาล วาปีปทุม อาคาร661237
0694 เด็กหญิงปวริศา ภูมิภักดิ์ วาปีปทุม อาคาร662224
0468 เด็กหญิงปวีณา ชิณละวงศ์ วาปีปทุม อาคาร661238
0421 เด็กหญิงปวีณา ทานาม วาปีปทุม อาคาร661239
0421 นางสาวปวีณา อุปมัย วาปีปทุม อาคาร661240
0675 เด็กหญิงปวีณา น้อยจันวงษ์ นาดูนประชาสรรพ์ อาคาร66225
0200 เด็กหญิงปัณณกร สุกใส ร้อยเอ็ดวิทยาลัย อาคาร66131
0362 เด็กหญิงปัทมาพร ยางจันทร์ วาปีปทุม อาคาร66132
0421 นางสาวปานทิพย์ รัตนฐานู วาปีปทุม อาคาร66133
0391 เด็กหญิงปาริชาติ วังสาไหว้ กุฉินารายณ์ อาคาร66134
0455 เด็กหญิงปิยดา พุดลา วาปีปทุม อาคาร66135
0362 นางสาวปิยพร จันทร์ดวง วาปีปทุม อาคาร66136
0421 นางสาวปิยพร ประมูลจะนัง วาปีปทุม อาคาร66137
0447 เด็กหญิงปิยมาลย์ ทะวะลัย วาปีปทุม อาคาร66138
0378 เด็กชายปิยวัฒน์ ดีสงคราม วาปีปทุม อาคาร66139
0676 นางสาวปิยะธิดา โกกิลารัตน์ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย อาคาร66226
0421 เด็กชายพงศธร ทองพา วาปีปทุม อาคาร661310
0378 นายพงศภัค ยุซิ วาปีปทุม อาคาร661311
0239 เด็กชายพงศ์ธนากร นามทอง ร้อยเอ็ดวิทยาลัย อาคาร661312
0378 นายพงษ์เจริญ ดอกแขมกลาง วาปีปทุม อาคาร661313
0362 เด็กชายพชร มัชปะโม วาปีปทุม อาคาร661314
0380 นางสาวพรณภา บัวรัตน์ วาปีปทุม อาคาร661315
0677 เด็กหญิงพรทิพา พรมจันทร์ นาดูนประชาสรรพ์ อาคาร66227
0421 เด็กหญิงพรนัชชา มัดถาปะตัง วาปีปทุม อาคาร661316
0421 นายพรพิพัฒน์ ปีติโกศล วาปีปทุม อาคาร661317
0378 เด็กหญิงพรรณวรินทร์ จันทะแสง วาปีปทุม อาคาร661318
0455 เด็กหญิงพรรภษา ประทุมแสง วาปีปทุม อาคาร661319
0378 เด็กหญิงพรหมพร ภุมรินทร์ วาปีปทุม อาคาร661320
0454 เด็กหญิงพรอุมา ประกอบแสง วาปีปทุม อาคาร661321
0391 เด็กหญิงพลอยไพลิน รอยรส กุฉินารายณ์ อาคาร661322
0421 เด็กหญิงพัชญาภรณ์ อนุสา วาปีปทุม อาคาร661323
0422 เด็กหญิงพัชราภรณ์ นามหาพิสม์ วาปีปทุม อาคาร661324
0455 เด็กชายพัฒนพงศ์ ปิดสายะ วาปีปทุม อาคาร661325
0378 เด็กชายพิชชากร แก่นคำ วาปีปทุม อาคาร661326
0689 เด็กหญิงพิชชาธร ถิ่นน้อย สตรีศึกษา อาคาร662219
0455 เด็กหญิงพิชมญชุ์ บรรณศรี วาปีปทุม อาคาร661327
0421 นางสาวพิมพกา อัตเนย์ วาปีปทุม อาคาร661328
0455 เด็กหญิงพิมพ์ชนก ศรีสังข์ วาปีปทุม อาคาร661329
0378 นางสาวพิมพ์นรี สุนทรสนิท วาปีปทุม อาคาร661330
0386 นางสาวพิมลพรรณ ปาสาจะ วาปีปทุม อาคาร661331
0386 นางสาวพิราวรรณ สิงหาราโท วาปีปทุม อาคาร661332
0362 เด็กชายภชร พวงสีเคน วาปีปทุม อาคาร661333
0421 เด็กหญิงภัทรวรินทร์ สุจจะชารี วาปีปทุม อาคาร661334
0380 เด็กหญิงภัทราพร แคนเภา วาปีปทุม อาคาร661335
0362 นางสาวภัทราภรณ์ ตันติโน วาปีปทุม อาคาร661336
0378 เด็กชายภัทรเมธี ลิลากุด วาปีปทุม อาคาร661337
0422 เด็กชายภาคภูมิ พืชผักหวาน วาปีปทุม อาคาร661338
0700 เด็กชายภาณมาศ มะลาศรี วาปีปทุม อาคาร662230
0455 เด็กชายภานุพงศ์ นพคุณ วาปีปทุม อาคาร661339
0678 เด็กหญิงภารุณีย์ ปักกาโล นาดูนประชาสรรพ์ อาคาร66228
0378 เด็กหญิงภิญญดา หลาบมาลา วาปีปทุม อาคาร661340
0378 เด็กหญิงภิราวรรณ อิศรางกูร ณ อยุธยา วาปีปทุม อาคาร66141
0455 เด็กชายภูริภัทร โสมทอง วาปีปทุม อาคาร66142
0310 เด็กชายภูริเดช พิมพ์ชัยศรี ร้อยเอ็ดวิทยาลัย อาคาร66143
0454 นายภูวดล สาสีดา วาปีปทุม อาคาร66144
0386 เด็กชายมงคล อามาตร วาปีปทุม อาคาร66145
0380 นางสาวมณฑิรา สุทุม วาปีปทุม อาคาร66146
0454 เด็กหญิงมนต์นภา เวโสวา วาปีปทุม อาคาร66147
0421 นางสาวมนปริยา ขันตรี วาปีปทุม อาคาร66148
0455 เด็กหญิงมนัชญา จิตริต วาปีปทุม อาคาร66149
0362 เด็กหญิงมลชยา บุพตา วาปีปทุม อาคาร661410
0468 เด็กชายมังกร วิเศษศรี วาปีปทุม อาคาร661411
0455 เด็กหญิงมัณฑนา พานนิล วาปีปทุม อาคาร661412
0380 เด็กหญิงมัลลิกา บุญภักดี วาปีปทุม อาคาร661413
0386 เด็กหญิงมานิตา น้อยศรี วาปีปทุม อาคาร661414
0421 เด็กหญิงมาริษา โรมจันทร์ วาปีปทุม อาคาร661415
0421 เด็กหญิงมินตรา ขันมะณี วาปีปทุม อาคาร661416
0380 นางสาวมินตรา สร้อยคำ วาปีปทุม อาคาร661417
0455 นางสาวมุกระวี ศรีสุรักษ์ วาปีปทุม อาคาร661418
0455 เด็กหญิงมุทิตา เส็งนา วาปีปทุม อาคาร661419
0447 เด็กหญิงยลดา ทวีฤทธิ์ วาปีปทุม อาคาร661420
0421 เด็กหญิงยุภาวดี สาดแล่น วาปีปทุม อาคาร661421
0421 เด็กหญิงรจตนา เยื่องกระโทก วาปีปทุม อาคาร661422
0421 เด็กหญิงรชยา วาตรีบุญเรือง วาปีปทุม อาคาร661423
0362 เด็กชายรติพงษ์ ราชพันแสน วาปีปทุม อาคาร661424
0699 นางสาวรวีวรรณ พวงทิปี จุฬาภร บุรีรัมย์ อาคาร662229
0421 นายรัชชานนท์ สุธรรม วาปีปทุม อาคาร661425
0421 เด็กหญิงรัชฎาพร อุปมา วาปีปทุม อาคาร661426
0421 เด็กหญิงรัชนีกร กลิ่นขาว วาปีปทุม อาคาร661427
0468 เด็กหญิงรัชนีกร กองบุตร วาปีปทุม อาคาร661428
0378 เด็กชายรัฐนันท์ คำโคกกลาง วาปีปทุม อาคาร661429
0455 เด็กหญิงรัตนา อัตเนย์ วาปีปทุม อาคาร661430
0468 เด็กหญิงรินลดา เสตสิทธิ์ วาปีปทุม อาคาร661431
0468 นางสาวลลิตพรรณ นามสี วาปีปทุม อาคาร661432
0380 เด็กหญิงลินดา ไลออน วาปีปทุม อาคาร661433
0703 นางสาวลิริยากร สังเจิด วาปีปทุม อาคาร662233
0421 เด็กหญิงวชิรญาณ์ สังฆมณี วาปีปทุม อาคาร661434
0455 เด็กหญิงวรนุช บุษบา วาปีปทุม อาคาร661435
0362 นางสาววรนุช หนูแก้ว วาปีปทุม อาคาร661436
0468 นายวรพจน์ ปัตตายะโส วาปีปทุม อาคาร661437
0380 เด็กชายวรากร ใสโพธิ์ วาปีปทุม อาคาร661438
0447 นางสาววราพร พันธากุล วาปีปทุม อาคาร661439
0386 เด็กหญิงวรารัตน์ นนพิภักดิ์ วาปีปทุม อาคาร661440
0386 เด็กหญิงวสุนันท์ แก้วหะวงศ์ วาปีปทุม อาคาร66151
0421 เด็กชายวัชรพล สุพะกำ วาปีปทุม อาคาร66152
0421 เด็กหญิงวัชรมน ปัจจัยคา วาปีปทุม อาคาร66153
0421 เด็กชายวัชระ ชะชำ วาปีปทุม อาคาร66154
0380 เด็กชายวัชราดล ทองภูธร วาปีปทุม อาคาร66155
0380 เด็กชายวัฒนา ปักกะสาตัง วาปีปทุม อาคาร66156
0362 นายวัทธิกร มะธุเสน วาปีปทุม อาคาร66157
0387 นางสาววันวิสาข์ พลขันธ์ สารคามพิทยาคม อาคาร66158
0422 เด็กหญิงวิจิตรา ดงอุทิศ วาปีปทุม อาคาร66159
0391 เด็กหญิงวิจิตรา บัวดี กุฉินารายณ์ อาคาร661510
0455 นางสาววิชชุลดา สืบสุนทร วาปีปทุม อาคาร661511
0380 นางสาววิชญาดา ปะวะเสนะ วาปีปทุม อาคาร661512
0386 นางสาววิภารัตน์ ปาสานัง วาปีปทุม อาคาร661513
0454 เด็กหญิงวิภาวีณี ไผ่ป้อง วาปีปทุม อาคาร661514
0391 เด็กหญิงวิมลศิริ จิตสวา กุฉินารายณ์ อาคาร661515
0469 เด็กชายวิศวะ พรดี วาปีปทุม อาคาร661516
0378 เด็กชายวิศวะ ไชยรักษ์ วาปีปทุม อาคาร661517
0380 เด็กชายวุฒิชัย มาตตรา วาปีปทุม อาคาร661518
0454 เด็กชายวุฒิพงษ์ ดาวงษ์ วาปีปทุม อาคาร661519
0447 เด็กชายวุฒิสิทธิ์ แสนบุญศิริ วาปีปทุม อาคาร661520
0454 นางสาวศรสวรรค์ วันไชย วาปีปทุม อาคาร661521
0454 เด็กหญิงศรุตา น้อยศรี วาปีปทุม อาคาร661522
0447 นางสาวศศิกานต์ ปักกาเต วาปีปทุม อาคาร661523
0455 เด็กหญิงศศิณี ศรีบัวบาล วาปีปทุม อาคาร661524
0454 เด็กหญิงศศิธร พลกำแหง วาปีปทุม อาคาร661525
0386 นางสาวศศิประภา สุนทะวงค์ วาปีปทุม อาคาร661526
0380 เด็กหญิงศศิวิมล เรืองพร วาปีปทุม อาคาร661527
0454 นายศักดิ์สิทธิ์ ไชยคุณ วาปีปทุม อาคาร661528
0380 เด็กหญิงศิรประภา ปาปะทัง วาปีปทุม อาคาร661529
0380 เด็กหญิงศิริกัญญา อยู่เย็น วาปีปทุม อาคาร661530
0679 เด็กหญิงศิริญาพร นามวิเศษ นาดูนประชาสรรพ์ อาคาร66229
0386 เด็กหญิงศิริลักษณ์ ตะชา วาปีปทุม อาคาร661531
0380 นางสาวศิริลักษณ์ อันทะชัย วาปีปทุม อาคาร661532
0362 นายศิริเกียรติ สิงห์ไชย วาปีปทุม อาคาร661533
0688 เด็กชายศิวกร หงส์พิพิธ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย อาคาร662218
0362 เด็กหญิงศิวพร ครองสาดี วาปีปทุม อาคาร661534
0380 เด็กหญิงศิวัชญา คำพันธ์ วาปีปทุม อาคาร661535
0421 นายศุภกฤต สุนทะวงศ์ วาปีปทุม อาคาร661536
0362 นางสาวศุภาวรรณ ศิริสำราญ วาปีปทุม อาคาร661537
0380 นายสถาพร ปะกิระคะ วาปีปทุม อาคาร661538
0421 เด็กหญิงสรัลพร ปาปะขัง วาปีปทุม อาคาร661539
0362 นายสหรัฐ ไฝจันทึก วาปีปทุม อาคาร661540
0380 นายสิทธิพร หันดี วาปีปทุม อาคาร66161
0455 นายสิทธิศักดิ์ เอกศิริ วาปีปทุม อาคาร66162
0362 นายสิริชัย อุปกัง วาปีปทุม อาคาร66163
0421 เด็กหญิงสิริธิดา คำสะไมล์ วาปีปทุม อาคาร66164
0362 เด็กหญิงสิรินาถ จันทรเจริญ วาปีปทุม อาคาร66165
0421 เด็กหญิงสิริยากร เราะไทยสงค์ วาปีปทุม อาคาร66166
0386 เด็กหญิงสุกัญญา สาระลัย วาปีปทุม อาคาร66167
0685 นางสาวสุกัญญา มีแก้ว วาปีปทุม อาคาร662215
0455 เด็กหญิงสุกุลยา แขวงเมือง วาปีปทุม อาคาร66168
0455 นางสาวสุชัญญา สุริขันธ์ วาปีปทุม อาคาร66169
0455 เด็กหญิงสุชาวดี นนตะสี วาปีปทุม อาคาร661610
0702 นางสาวสุดารัตน์ กาฬเนตร์ วาปีปทุม อาคาร662232
0421 เด็กหญิงสุปรียา ชนะพจน์ วาปีปทุม อาคาร661611
0362 เด็กหญิงสุปรียา ศรีวะรมย์ วาปีปทุม อาคาร661612
0421 เด็กหญิงสุพรรษา สีหาบุดโต วาปีปทุม อาคาร661613
0421 เด็กหญิงสุพัฒนา มีหา วาปีปทุม อาคาร661614
0454 เด็กหญิงสุพัตรา ปิสายะสา วาปีปทุม อาคาร661615
0701 เด็กหญิงสุพิชชา รัตนแสง วาปีปทุม อาคาร662231
0386 นางสาวสุภาพร จันดำ วาปีปทุม อาคาร661616
0380 เด็กหญิงสุภาภรณ์ นันทริด วาปีปทุม อาคาร661617
0455 เด็กหญิงสุภาวดี ชินคำ วาปีปทุม อาคาร661618
0421 เด็กหญิงสุภาวดี สารถี วาปีปทุม อาคาร661619
0421 นายสุภาษิต พัฒนิบูลย์ วาปีปทุม อาคาร661620
0362 นางสาวสุมิตรา ยะถา วาปีปทุม อาคาร661621
0455 เด็กชายสุริยันต์ มาดาโต วาปีปทุม อาคาร661622
0378 นายสุรเกียรติ ภิบาลจอมมี วาปีปทุม อาคาร661623
0386 เด็กหญิงสุวนันท์ หมั่นพุ่ม วาปีปทุม อาคาร661624
0421 เด็กชายสุวัฒน์ วชิรปัญญาวัฒน์ วาปีปทุม อาคาร661625
0362 เด็กหญิงสุวิชา ปะนันโต วาปีปทุม อาคาร661626
0380 เด็กหญิงสโรชา ปะเสระกัง วาปีปทุม อาคาร661627
0455 นางสาวสไบทิพย์ เพชรอินทร์ วาปีปทุม อาคาร661628
0386 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย แนบกลาง วาปีปทุม อาคาร661629
0380 เด็กหญิงหฤทัย สุนนนาม วาปีปทุม อาคาร661630
0380 นางสาวอชิรญา สนุกล้ำ วาปีปทุม อาคาร661631
0454 นายอดิศักดิ์ อาจเจริญ วาปีปทุม อาคาร661632
0455 เด็กชายอติคุณ ปิดสาโย วาปีปทุม อาคาร661633
0386 เด็กชายอติชาต ปิดสาโย วาปีปทุม อาคาร661634
0698 เด็กหญิงอทิตติยา ชมภูหลง วาปีปทุม อาคาร662228
0695 เด็กหญิงอนันตาย์ ศรีสอาด วาปีปทุม อาคาร662225
0362 เด็กชายอนุวัฒน์ คอนรัมย์ วาปีปทุม อาคาร661635
0454 เด็กชายอนุวัฒน์ พลนวน วาปีปทุม อาคาร661636
0454 เด็กชายอนุศร รัดพรม วาปีปทุม อาคาร661637
0362 นางสาวอนุสรา เภาศรี วาปีปทุม อาคาร661638
0454 เด็กหญิงอภิรดา ปาปะแพ วาปีปทุม อาคาร661639
0455 นายอภิรักษ์ ปาปะกัง วาปีปทุม อาคาร661640
0421 เด็กชายอภิรักษ์ มูลจันทร์ วาปีปทุม อาคาร66211
0421 เด็กชายอภิวัฒน์ ปะนัดเท วาปีปทุม อาคาร66212
0421 เด็กชายอภิสิทธิ์ จิตริต วาปีปทุม อาคาร66213
0378 นายอภิสิทธิ์ มิมาชา วาปีปทุม อาคาร66214
0421 เด็กหญิงอรทัย ประพลแสน วาปีปทุม อาคาร66215
0421 เด็กหญิงอรอิศรา อินศร วาปีปทุม อาคาร66216
0380 เด็กหญิงอรัญญา หิตธิเดช วาปีปทุม อาคาร66217
0690 เด็กหญิงอริสา อารพล วาปีปทุม อาคาร662220
0455 เด็กชายอัมรินทร์ ฮาดภักดี วาปีปทุม อาคาร66218
0391 เด็กหญิงอาทิติยา เสลจุล กุฉินารายณ์ อาคาร66219
0380 เด็กชายอิทธิเดช โคตรแก้ว วาปีปทุม อาคาร662110
0421 นางสาวอินทิรา ปัดถามา วาปีปทุม อาคาร662111
0391 เด็กหญิงอินทุอร บุญอาษา กุฉินารายณ์ อาคาร662112
0273 เด็กชายอิสรพงษ์ สงไพรสน ร้อยเอ็ดวิทยาลัย อาคาร662113
0454 นายอิสระ ครองก่ำ วาปีปทุม อาคาร662114
0693 นางสาวเกตวดี ผลสง่า วาปีปทุม อาคาร662223
0447 เด็กหญิงเกตุแก้ว ดอนขันธ์ วาปีปทุม อาคาร662116
0454 เด็กหญิงเกวลิน พลพิทักษ์ วาปีปทุม อาคาร662117
0378 นางสาวเกวลี เรืองบุญ วาปีปทุม อาคาร662118
0421 เด็กหญิงเกศกนก มูลสมบัติ วาปีปทุม อาคาร662119
0380 เด็กชายเกษฎาพงษ์ ปาปะไมล์ วาปีปทุม อาคาร662120
0380 เด็กหญิงเจษฎาพร ผันอากาศ วาปีปทุม อาคาร662121
0421 เด็กชายเจษฎาภรณ์ เยาวเสริฐ วาปีปทุม อาคาร662122
0455 นายเดชฤทธิ์ จิตฤทธิ์ วาปีปทุม อาคาร662123
0380 เด็กชายเทวฤทธิ์ มามี วาปีปทุม อาคาร662124
0391 เด็กหญิงเนตรชนก วิเศษศรี กุฉินารายณ์ อาคาร662125
0362 เด็กหญิงเนตรดาว คำภูมี วาปีปทุม อาคาร662126
0455 เด็กหญิงเนตรดาว วรเท่า วาปีปทุม อาคาร662127
0380 เด็กหญิงเบญจมาศ ดวงศรี วาปีปทุม อาคาร662128
0362 เด็กหญิงเบญจมาศ นวลไธสง วาปีปทุม อาคาร662129
0380 นางสาวเบญจมาศ ประนัดถานัง วาปีปทุม อาคาร662130
0697 นางสาวเบญจวรรณ จันทศร วาปีปทุม อาคาร662227
0421 นางสาวเบญญทิพย์ นนทะนำ วาปีปทุม อาคาร662131
0378 นางสาวเบญญทิพย์ ปลื้มไธสง วาปีปทุม อาคาร662132
0380 เด็กหญิงเบญญาภา นนเทศา วาปีปทุม อาคาร662133
0380 เด็กหญิงเพชรี ผลสง่า วาปีปทุม อาคาร662134
0468 นางสาวเพลินพิศ แก้วสังข์ วาปีปทุม อาคาร662135
0454 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา ปักเขมายัง วาปีปทุม อาคาร662136
0455 เด็กหญิงเพ็ญพิชญา ศรีโฮง วาปีปทุม อาคาร662137
0380 เด็กชายเมธาสิทธิ์ ปะโสติยัง วาปีปทุม อาคาร662138
0386 เด็กหญิงเสาวภา เจียงยี่หว้า วาปีปทุม อาคาร662139
0421 เด็กชายเอกภพ แสนบุตรดา วาปีปทุม อาคาร662140
0683 นางสาวแก้วทิดา ฤทธิ์ฤาวงศ์ บ้านหนองหว้า อาคาร662213
0323 เด็กชายแทนภูมินทร์ จุนทวิเทศ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย อาคาร66221
0378 เด็กชายโสภณัฐ ปราณี วาปีปทุม อาคาร66222