การสอบแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2560

  รหัสสมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน อาคารห้องสอบที่เลขที่นั่งสอบ
0420 เด็กหญิงกนกพร วิชา วาปีปทุม อาคาร44231
0327 เด็กหญิงกนกพร ประธิปอาราม วาปีปทุม อาคาร44232
0445 เด็กหญิงกนกวรรณ นาเมือง วาปีปทุม อาคาร44233
0343 เด็กหญิงกรรณิกา วันวาน วาปีปทุม อาคาร44234
0670 เด็กชายกฤตณัจ ลามะใท วาปีปทุม อาคาร771213
0420 เด็กชายกฤษฎา นินทะราช วาปีปทุม อาคาร44235
0252 เด็กชายกฤษณชาณัฏฐ์ แก้วอารีย์ พระกุมารศึกษา อาคาร44236
0420 เด็กหญิงกลิ่นสุคนธ์ สิงห์ดาว วาปีปทุม อาคาร44237
0445 เด็กหญิงกัญญากรณ์ ประพนแสน วาปีปทุม อาคาร44238
0343 เด็กหญิงกัญญาณัฐ สัตตรัตนำพร วาปีปทุม อาคาร44239
0420 เด็กหญิงกัญญารัตน์ ประทุมรุ่ง วาปีปทุม อาคาร442310
0348 เด็กหญิงกัญญารัตน์ พรอินทร์ วาปีปทุม อาคาร442311
0445 เด็กหญิงกัญญารัตน์ วัฒนบุตร วาปีปทุม อาคาร442312
0269 เด็กหญิงกัญญาวีร์ โมกศรี สารคามพิทยาคม อาคาร442313
0377 เด็กหญิงกัณฑิมา บุญศร วาปีปทุม อาคาร442314
0377 เด็กหญิงกัลยกร วงศ์วิศิษฐ์ วาปีปทุม อาคาร442315
0343 เด็กหญิงกัลยรัตน์ ปาปะขำ วาปีปทุม อาคาร442316
0429 เด็กหญิงกัลยา สกุลรักษ์ วาปีปทุม อาคาร442317
0429 เด็กหญิงกัลยาณี สมศรี วาปีปทุม อาคาร442318
0429 เด็กหญิงกาญจนรัตน์ ประมาระเต วาปีปทุม อาคาร442319
0216 เด็กหญิงกิตติมา กิตติสมสกุล ร้อยเอ็ดวิทยาลัย อาคาร442320
0420 เด็กหญิงกิตติยา ปะภูชะเน วาปีปทุม อาคาร442321
0327 เด็กหญิงกิตติยา บัวรัตน์ วาปีปทุม อาคาร442322
0327 เด็กชายกิตติ์พิพัฒน์ เรืองสมบัติ วาปีปทุม อาคาร442323
0366 เด็กหญิงกิติญาดา ลิมเรืองรอง ร้อยเอ็ดวิทยาลัย อาคาร442324
0343 เด็กหญิงกิติญาพร ไวจันทร์ วาปีปทุม อาคาร442325
0348 เด็กหญิงกิรตา สิงจานุสงค์ วาปีปทุม อาคาร442326
0445 เด็กชายกีรติ เพชรนาวาส วาปีปทุม อาคาร442327
0348 เด็กหญิงกุลปริยา ไชยปัญหา วาปีปทุม อาคาร442328
0187 เด็กหญิงกุลปรียา สุขคี้ สตรีศึกษา อาคาร442329
0445 เด็กหญิงขนิษฐา วิเศษศรี วาปีปทุม อาคาร442330
0657 เด็กชายขลิต ไชยดงรัตน์ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย อาคาร552140
0429 เด็กหญิงขวัญเนตร ปาริสาเก วาปีปทุม อาคาร442331
0348 เด็กชายคชพล สกุลจิตจินดา วาปีปทุม อาคาร442332
0420 เด็กชายคณาธิป กันยาสนธิ์ วาปีปทุม อาคาร442333
0377 เด็กชายครรชิท เสตสิทธิ์ วาปีปทุม อาคาร442334
0445 เด็กหญิงจตุพร อร่ามพัฒนพงษ์ วาปีปทุม อาคาร442335
0343 เด็กชายจรูญวิทย์ ปทุมชาติพัฒน์ วาปีปทุม อาคาร442336
0429 เด็กหญิงจอมขวัญ ประกิระสา วาปีปทุม อาคาร442337
0659 เด็กชายจักรินทร์ จุลรัตน์ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย อาคาร77122
0420 เด็กหญิงจารุวรรณ ปัญญาละ วาปีปทุม อาคาร442338
0445 เด็กหญิงจิรภัทร์ ชามาตร์ วาปีปทุม อาคาร442339
0429 เด็กชายจิรภาส ดงอุทิศ วาปีปทุม อาคาร442340
0420 เด็กชายจิรวัฒน์ ละทัยนิล วาปีปทุม อาคาร44241
0377 เด็กหญิงจิระนันท์ กำบังกาย วาปีปทุม อาคาร44242
0429 เด็กหญิงจิรัชญา รื่นเทียน วาปีปทุม อาคาร44243
0399 เด็กหญิงจิราภรณ์ ตะวัน ผดุงนารี อาคาร44244
0343 เด็กชายจิรายุ วันบัวแดง วาปีปทุม อาคาร44245
0429 เด็กหญิงจีรนันท์ เบ้าสิงห์ วาปีปทุม อาคาร44246
0429 เด็กหญิงจีรนันท์ แคนสุนิน วาปีปทุม อาคาร44247
0377 เด็กหญิงจีรวรรณ สิงห์กลิ่น วาปีปทุม อาคาร44248
0391 เด็กหญิงจุฑาทิพย์ จันทร์ชีวา กุฉินารายณ์ อาคาร44249
0429 เด็กหญิงจุฑามาศ จอมศรีกระยอม วาปีปทุม อาคาร442410
0377 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ อยู่หนูพะเนา วาปีปทุม อาคาร442411
0420 เด็กหญิงฉัตรพร ชาวด่าน วาปีปทุม อาคาร442412
0445 เด็กหญิงชญานิษฐ์ ปาปะเขา วาปีปทุม อาคาร442413
0348 เด็กหญิงชฎาพร มรกต วาปีปทุม อาคาร442414
0445 เด็กชายชนะชน สุกรี วาปีปทุม อาคาร442415
0429 เด็กหญิงชนัญชิดา ปะนะสุนา วาปีปทุม อาคาร442416
0429 เด็กหญิงชนิภา กิลี วาปีปทุม อาคาร442417
0224 เด็กหญิงชลฐิชา โปร่งจิตร สตรีศึกษา อาคาร442418
0348 เด็กหญิงชลธิชา ประพฤติใน วาปีปทุม อาคาร442419
0429 เด็กหญิงชลธิชา หลักคำพันธ์ วาปีปทุม อาคาร442420
0445 เด็กหญิงชลลดา ซุยสูงเนิน วาปีปทุม อาคาร442421
0399 เด็กหญิงชลิดา คำชาวงษ์ ผดุงนารี อาคาร442422
0343 เด็กหญิงชลิตา ฉายจิต วาปีปทุม อาคาร442423
0420 เด็กหญิงชัญญา พินิจมนตรี วาปีปทุม อาคาร442424
0327 เด็กชายชัยภัทร สุทธิจักร์ วาปีปทุม อาคาร442425
0343 เด็กชายชาคริต จันทรัตน์ วาปีปทุม อาคาร442426
0348 เด็กชายชาณวิทยา เก่งกว่าสิงห์ วาปีปทุม อาคาร442427
0377 เด็กหญิงชาณิดา ตรีประทุม วาปีปทุม อาคาร442428
0429 เด็กหญิงชิตชฏา ชัยมาตย์ วาปีปทุม อาคาร442429
0420 เด็กชายชิตดนัย โนราช วาปีปทุม อาคาร442430
0377 เด็กชายชุติพงศ์ มัชปโม วาปีปทุม อาคาร442431
0348 เด็กหญิงชุติมา ไปดง วาปีปทุม อาคาร442432
0348 เด็กหญิงฌัชฎาภรณ์ บุญเรือ วาปีปทุม อาคาร442433
0377 เด็กหญิงญดาวรรณ จูมเกตุ วาปีปทุม อาคาร442434
0343 เด็กชายญาณกร จิตรมั่น วาปีปทุม อาคาร442435
0420 เด็กหญิงญาณิศา ประสงค์คุณ วาปีปทุม อาคาร442436
0327 เด็กหญิงญาณิศา แสงเนตร วาปีปทุม อาคาร442437
0327 เด็กชายฐาปนา ทอดแสน วาปีปทุม อาคาร442438
0391 เด็กหญิงฐิติพร จันทร์แหล่ กุฉินารายณ์ อาคาร442439
0645 เด็กหญิงฑิตยา หนอสีหา นาดูนประชาสรรพ์ อาคาร552128
0429 เด็กหญิงณชา มะลาศรี วาปีปทุม อาคาร442440
0429 เด็กหญิงณภัสทรายแก้ว สิงห์ฉลาด วาปีปทุม อาคาร44251
0348 เด็กชายณัฎฐพล วาตรีบุญเรือง วาปีปทุม อาคาร44252
0429 เด็กหญิงณัฏฐณิชา พร้อมสมุด วาปีปทุม อาคาร44253
0641 เด็กชายณัฏฐ์กฤต พรหมบังเกิด วาปีปทุม อาคาร552124
0348 เด็กหญิงณัฐกาญจน์ หาญแรง วาปีปทุม อาคาร44254
0429 เด็กหญิงณัฐกานต์ สาพันธุ์ วาปีปทุม อาคาร44255
0420 เด็กชายณัฐกิตติ์ กิลี วาปีปทุม อาคาร44256
0377 เด็กหญิงณัฐณิชา ทองพันธ์ วาปีปทุม อาคาร44257
0642 เด็กชายณัฐปคัลภ์ คำจันทราช นาดูนประชาสรรพ์ อาคาร552125
0348 เด็กหญิงณัฐพร ยศม่าว วาปีปทุม อาคาร44258
0445 เด็กหญิงณัฐวดี โพธิ์ที วาปีปทุม อาคาร44259
0348 เด็กหญิงณัฐวิภา วาจาสัตย์ วาปีปทุม อาคาร442510
0429 เด็กชายณัฐวุฒิ ช่างเกวียน วาปีปทุม อาคาร442511
0348 เด็กชายณัฐวุฒิ ปะวันโน วาปีปทุม อาคาร442512
0429 เด็กชายณัฐวุฒิ สีหาบุญมาก วาปีปทุม อาคาร442513
0348 เด็กชายณัฐวุฒิ โยธามาศ วาปีปทุม อาคาร442514
0445 เด็กชายณัฐสิทธิ์ ศรีรักษ์ วาปีปทุม อาคาร442515
0399 เด็กหญิงณิตญา คำสมศรี ผดุงนารี อาคาร442516
0438 เด็กหญิงดลชนก ละมะให สารคามพิทยาคม อาคาร442517
0408 เด็กหญิงดลชนก ลามะให สารคามพิทยาคม อาคาร442518
0348 เด็กหญิงดลนภา ภู่โสภา วาปีปทุม อาคาร442519
0445 เด็กหญิงดวงหทัย ยะบุญมี วาปีปทุม อาคาร442520
0348 เด็กหญิงดัชณีกร มณีกัลป์ วาปีปทุม อาคาร442521
0323 เด็กชายดารากร ประมังคะตา ร้อยเอ็ดวิทยาลัย อาคาร442522
0429 เด็กชายตฤษนันท์ เกษมราษฏร์ วาปีปทุม อาคาร442523
0429 เด็กชายตะวัน สุวรรณโคตร วาปีปทุม อาคาร442524
0391 เด็กหญิงตะวันนา เพ็ชรจรูญ กุฉินารายณ์ อาคาร442525
0429 เด็กชายติณห์ ผึ่งบรรหาร วาปีปทุม อาคาร442526
0445 เด็กชายถิรวุฒิ จันทร์ภักดิ์ วาปีปทุม อาคาร442527
0420 เด็กชายทักษิณ แสนทรัพย์ วาปีปทุม อาคาร442528
0420 เด็กหญิงทัตพิชา สีหาบุญมาก วาปีปทุม อาคาร442529
0429 เด็กหญิงทิพยรัตน์ ม่วงทำ วาปีปทุม อาคาร442530
0377 เด็กหญิงทิพย์วดี เละละ วาปีปทุม อาคาร442531
0348 เด็กหญิงทิพย์เนตร ประสงค์สุข วาปีปทุม อาคาร442532
0429 เด็กหญิงทิพาวตรี ปาติสัตย์ วาปีปทุม อาคาร442533
0343 เด็กชายธงชัย สุขสำราญ วาปีปทุม อาคาร442534
0212 เด็กชายธงทอง สังฆะ สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) อาคาร442535
0343 เด็กชายธนพล กองปัดชา วาปีปทุม อาคาร442536
0420 เด็กชายธนพัฒน์ เรืองชัง วาปีปทุม อาคาร442537
0348 เด็กชายธนภัทร อินทรณรงค์ วาปีปทุม อาคาร442538
0348 เด็กชายธนภัทร์ บุญเพชร วาปีปทุม อาคาร442539
0348 เด็กชายธนวัฒน์ ชัชวาลมงคล วาปีปทุม อาคาร442540
0429 เด็กชายธนวิชญ์ จันทร์จ่าย วาปีปทุม อาคาร44261
0643 เด็กชายธนวิทย์ ยางงาม นาดูนประชาสรรพ์ อาคาร552126
0420 เด็กชายธนะรัตน์ นามสมบูรณ์ วาปีปทุม อาคาร44262
0420 เด็กชายธนากร บุกกระโทก วาปีปทุม อาคาร44263
0429 เด็กชายธนาธิป ปัจจัยคา วาปีปทุม อาคาร44264
0429 เด็กหญิงธนาภรณ์ แสงแก้ว วาปีปทุม อาคาร44265
0429 เด็กชายธนินท์ แสนเสนา วาปีปทุม อาคาร44266
0420 เด็กชายธราดล นาสูงชน วาปีปทุม อาคาร44267
0327 เด็กชายธราเทพ บุตกะ วาปีปทุม อาคาร44268
0429 เด็กหญิงธรีรัตน์ นามสมบูรณ์ วาปีปทุม อาคาร44269
0646 เด็กหญิงธวัลรัตน์ คุ้มไพทูรย์ นาดูนประชาสรรพ์ อาคาร552129
0399 เด็กหญิงธัญจิรา ไชยสงค์ ผดุงนารี อาคาร442610
0311 เด็กหญิงธัญญวลักษ์ จอมคำสิงห์ สตรีศึกษา อาคาร442611
0327 เด็กหญิงธัญพิชชา ไชยเกตุ วาปีปทุม อาคาร442612
0445 เด็กหญิงธัทรินทร์ สีบุญ วาปีปทุม อาคาร442613
0445 เด็กหญิงธิติมา อุปมัย วาปีปทุม อาคาร442614
0445 เด็กหญิงธินัดดา ชาฤทธิ์ วาปีปทุม อาคาร442615
0429 เด็กชายธีรพงศ์ สืบสุนทร วาปีปทุม อาคาร442616
0429 เด็กชายธีรพงษ์ ชัยบุรี วาปีปทุม อาคาร442617
0474 เด็กชายธีรพัฒน์ ดอนโพธิ์ วาปีปทุม อาคาร442618
0429 เด็กชายธีรภัทร โพไพ วาปีปทุม อาคาร442619
0343 เด็กชายธีรภัทร ประวัดศรี วาปีปทุม อาคาร442620
0429 เด็กชายธีรวัฒน์ ขันบำรุง วาปีปทุม อาคาร442621
0429 เด็กชายธีรวัฒน์ เที่ยงดีฤทธิ์ วาปีปทุม อาคาร442622
0429 เด็กชายธีระวัฒน์ บุตตะกะ วาปีปทุม อาคาร442623
0660 เด็กชายธีระวัฒน์ จุลรัตน์ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย อาคาร77123
0348 เด็กชายธเนศพล ประภาศรี วาปีปทุม อาคาร442624
0445 เด็กชายธเนศวร สังโสม วาปีปทุม อาคาร442625
0429 เด็กชายนครินทร์ ชาวบ้านใน วาปีปทุม อาคาร442626
0429 เด็กหญิงนงนุช โยวะ วาปีปทุม อาคาร442627
0429 เด็กชายนนทวัช พรมบรรเทา วาปีปทุม อาคาร442628
0429 เด็กชายนพกฤต ทอนเสาร์ วาปีปทุม อาคาร442629
0343 เด็กชายนพคุณ เสริมแสง วาปีปทุม อาคาร442630
0343 เด็กหญิงนรินทรา พิจุลย์ วาปีปทุม อาคาร442631
0429 เด็กชายนรินธร ทุดปอ วาปีปทุม อาคาร442632
0445 เด็กหญิงนริสรา โยธาสุภาพ วาปีปทุม อาคาร442633
0377 เด็กหญิงนริสา รักธรรม วาปีปทุม อาคาร442634
0327 เด็กหญิงนวพร โนราช วาปีปทุม อาคาร442635
0391 เด็กหญิงนัฏภัสสร คนหาญ กุฉินารายณ์ อาคาร442636
0420 เด็กหญิงนัทกรานต์ แก้วหานาม วาปีปทุม อาคาร442637
0327 เด็กหญิงนันทิตา เฮงสวัสดิ์ วาปีปทุม อาคาร442638
0445 เด็กหญิงนันท์นภัส เทียมกลาง วาปีปทุม อาคาร442639
0343 เด็กหญิงนันท์นภัส อุทัยแพน วาปีปทุม อาคาร442640
0420 เด็กหญิงนัยน์ภัค ศรีบุระ วาปีปทุม อาคาร44271
0348 เด็กหญิงนิชนิภา เที่ยงเดช วาปีปทุม อาคาร44272
0327 เด็กหญิงนิชากรณ์ ปะกิคา วาปีปทุม อาคาร44273
0348 เด็กหญิงนิชานันท์ เกตุดี วาปีปทุม อาคาร44274
0327 เด็กชายนิติพัฒน์ ฆารสว่าง วาปีปทุม อาคาร44275
0429 เด็กชายนิธิกร นาคเกิด วาปีปทุม อาคาร44276
0445 เด็กหญิงนิศารัตน์ แวงดงบัง วาปีปทุม อาคาร44277
0377 เด็กหญิงน้ำฝน ศรีโยธา วาปีปทุม อาคาร44278
0445 เด็กชายบดินทร์ แสนสุข วาปีปทุม อาคาร44279
0647 เด็กหญิงบุญญิสา สายสิน นาดูนประชาสรรพ์ อาคาร552130
0420 เด็กหญิงบุณยจิตร ไปแดน วาปีปทุม อาคาร442710
0348 เด็กหญิงปฐวิกานต์ ประทุมรุ่ง วาปีปทุม อาคาร442711
0648 เด็กหญิงปณิษษา วารินกุต นาดูนประชาสรรพ์ อาคาร552131
0391 เด็กหญิงปทิตตา ศรียอด กุฉินารายณ์ อาคาร442712
0429 เด็กหญิงปนัดดา ทามาตย์ วาปีปทุม อาคาร442713
0420 เด็กหญิงปนัดดา อันสุวรรณ วาปีปทุม อาคาร442714
0317 เด็กหญิงปนัดดา มะสุริน นาดูนประชาสรรพ์ อาคาร442715
0445 เด็กชายปภังกร สิริโชคเจริญ วาปีปทุม อาคาร442716
0377 เด็กหญิงปภาธิดา เยาวนารถ วาปีปทุม อาคาร442717
0327 เด็กหญิงปภาวรินท์ อามาตย์พล วาปีปทุม อาคาร442718
0269 เด็กหญิงประภัสสร ทิศกระโทก สารคามพิทยาคม อาคาร442719
0327 เด็กหญิงปริณดา กึกก้อง วาปีปทุม อาคาร442720
0429 เด็กชายปรเมศ สุปะเม วาปีปทุม อาคาร442721
0429 เด็กชายปรเมษฐ์ ปะระทัง วาปีปทุม อาคาร442722
0327 เด็กหญิงปวริศา ภูมิภักดิ์ วาปีปทุม อาคาร442723
0656 เด็กหญิงปวีณา ถีอาสนา สาธิต มมส อาคาร552139
0445 เด็กหญิงปองขวัญ อินทร์ไชย วาปีปทุม อาคาร442724
0199 เด็กหญิงปัณณกร สุกใส ร้อยเอ็ดวิทยาลัย อาคาร442725
0429 เด็กหญิงปัณณพร โรมวาปี วาปีปทุม อาคาร442726
0391 เด็กหญิงปัทมาพร พยัคฆวงษ์ กุฉินารายณ์ อาคาร442727
0391 เด็กหญิงปาจารีย์ ศิริปะกะ กุฉินารายณ์ อาคาร442728
0445 เด็กหญิงปาณิสรา คำสีทา วาปีปทุม อาคาร442729
0429 เด็กหญิงปานชนก นัยวัฒน์ วาปีปทุม อาคาร442730
0445 เด็กหญิงปาริฉัตร อุปโก วาปีปทุม อาคาร442731
0445 เด็กหญิงปาริษา โพธิ์ที วาปีปทุม อาคาร442732
0343 เด็กชายปารเมศ ภูสำรอง วาปีปทุม อาคาร442733
0445 เด็กหญิงปิยฉัตร ประทุม วาปีปทุม อาคาร442734
0348 เด็กชายปิยบุตร ใจภักดี วาปีปทุม อาคาร442735
0343 เด็กชายปิยวัฒน์ ปะระตะโก วาปีปทุม อาคาร442736
0661 เด็กชายพงค์ภัค ตั้งกิจเจริญพงษ์ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย อาคาร77124
0343 เด็กชายพงพนา ศรีสุนนท์พันธ์ วาปีปทุม อาคาร442737
0239 เด็กชายพงศ์ธนากร นามทอง ร้อยเอ็ดวิทยาลัย อาคาร442738
0420 เด็กชายพงศ์ภรณ์ สีทอง วาปีปทุม อาคาร442739
0377 เด็กหญิงพรชิตา โยธานันท์ วาปีปทุม อาคาร442740
0420 เด็กหญิงพรทิดา มีสูนย์ วาปีปทุม อาคาร55121
0445 เด็กหญิงพรนภา สัตะโส วาปีปทุม อาคาร55122
0391 เด็กหญิงพรนภา ยิ่งเลิศ กุฉินารายณ์ อาคาร55123
0391 เด็กหญิงพรพราว บุญเรือน กุฉินารายณ์ อาคาร55124
0343 เด็กหญิงพรรณชมภู เสี่ยงบุญ วาปีปทุม อาคาร55125
0420 เด็กหญิงพรรณิภา แก้วภา วาปีปทุม อาคาร55126
0420 เด็กหญิงพรไพลิน จันทะแสง วาปีปทุม อาคาร55127
0420 เด็กหญิงพลอยชมพู สุพะกำ วาปีปทุม อาคาร55128
0377 เด็กชายพลาธิป ประกิระนัง วาปีปทุม อาคาร55129
0420 เด็กหญิงพัชรวรรณ ไปบน วาปีปทุม อาคาร551210
0399 เด็กหญิงพัชราภรณ์ อันพิมพ์ ผดุงนารี อาคาร551211
0377 เด็กหญิงพัชรินทร์ ประทัง วาปีปทุม อาคาร551212
0420 เด็กหญิงพัณณิตา พิลาโท วาปีปทุม อาคาร551213
0663 เด็กหญิงพิชชาธร ถิ่นพ้อง สตรีศึกษา อาคาร77126
0649 เด็กหญิงพิชชาภา ลำภาย วาปีปทุม อาคาร552132
0429 เด็กหญิงพิชญธิดา ปะวะเสนะ วาปีปทุม อาคาร551214
0445 เด็กหญิงพิชญา นวลเอี่ยม วาปีปทุม อาคาร551215
0446 เด็กหญิงพิณทิพย์ หลักคำพันธ์ วาปีปทุม อาคาร551216
0327 เด็กหญิงพิมพ์ พลสีขาว วาปีปทุม อาคาร551217
0377 เด็กหญิงพิมพ์ญาดา ปทุมพร วาปีปทุม อาคาร551218
0343 เด็กหญิงพิมพ์นารา ทนอุบล วาปีปทุม อาคาร551219
0672 เด็กหญิงพิมพ์ภัสสร พิสุทธิเมธา สตรีศึกษา อาคาร771215
0650 เด็กหญิงพิมลนาฏ ศรีทุมมี นาดูนประชาสรรพ์ อาคาร552133
0343 เด็กชายพีรวิชญ์ ปะสังติโย วาปีปทุม อาคาร551220
0429 เด็กชายพีระวิชญ์ เพียนู วาปีปทุม อาคาร551221
0666 เด็กชายพีระศักดิ์ แก่นโน วาปีปทุม อาคาร77129
0668 เด็กชายพุฒิพงศ์ มั่งคั่ง วาปีปทุม อาคาร771211
0371 เด็กหญิงพุดพิชญา ปะกิคา วาปีปทุม อาคาร551222
0232 เด็กหญิงพุธิตา. สร้อยสุข ร้อยเอ็ดวิทยาลัย อาคาร551223
0377 เด็กชายฟ้าลิขิต ประมูลจะนัง วาปีปทุม อาคาร551224
0377 เด็กหญิงภควดี ปาปะไพ วาปีปทุม อาคาร551225
0429 เด็กชายภควัฒน์ ประกอบผล วาปีปทุม อาคาร551226
0662 เด็กหญิงภคอดี เมืองทอง ร้อยเอ็ดวิทยาลัย อาคาร77125
0391 เด็กหญิงภัคภร กีรติศรีกุล กุฉินารายณ์ อาคาร551227
0429 เด็กหญิงภัชญา หาคลัง วาปีปทุม อาคาร551228
0429 เด็กชายภัทรพล กงจันดา วาปีปทุม อาคาร551229
0445 เด็กหญิงภัทรมน ผลรักษ์ วาปีปทุม อาคาร551230
0445 เด็กหญิงภัทรลดา กัณหา วาปีปทุม อาคาร551231
0391 เด็กหญิงภัทรวดี โชติประเสริฐ กุฉินารายณ์ อาคาร551232
0207 เด็กหญิงภัทรวรรณ ไชยสงคราม สารคามพิทยาคม อาคาร551233
0327 เด็กชายภัทรศาสตร์ โพธิมาตย์ วาปีปทุม อาคาร551234
0343 เด็กหญิงภัทราพร มั่งมี วาปีปทุม อาคาร551235
0343 เด็กหญิงภัทราพรรณ พันชมภู วาปีปทุม อาคาร551236
0429 เด็กหญิงภาณินี มูละสิวะ วาปีปทุม อาคาร551237
0445 เด็กชายภูดิศ ธัญญศรี วาปีปทุม อาคาร551238
0429 เด็กชายภูธเนศ เมินเทียน วาปีปทุม อาคาร551239
0377 เด็กชายภูบดินทร์ ศรีสังข์ วาปีปทุม อาคาร551240
0377 เด็กชายภูมินทร์ คุณเทพ วาปีปทุม อาคาร55131
0377 เด็กชายภูวดล ต้นทอง วาปีปทุม อาคาร55132
0420 เด็กชายภูเบศ ทับสุวรรณ วาปีปทุม อาคาร55133
0429 เด็กชายมงคล ปองไป วาปีปทุม อาคาร55134
0429 เด็กหญิงมธุรส ลุนราษี วาปีปทุม อาคาร55135
0377 เด็กชายมนตรี กระทุ่มขันธ์ วาปีปทุม อาคาร55136
0429 เด็กหญิงมนัญญา สาโก วาปีปทุม อาคาร55137
0655 เด็กหญิงมาริกา กิลี วาปีปทุม อาคาร552138
0429 เด็กหญิงยลรดา อุปะเก วาปีปทุม อาคาร55138
0377 เด็กหญิงยุพเรศ ภวาระศรี วาปีปทุม อาคาร55139
0399 เด็กหญิงยุภาพร จอมคำสิงห์ ผดุงนารี อาคาร551310
0400 เด็กหญิงยุวรัตน์ นันทะรัด ผดุงนารี อาคาร551311
0377 เด็กหญิงรชยา คำขุลี วาปีปทุม อาคาร551312
0429 เด็กหญิงรดา วิศาลวิเศษวงศ์ วาปีปทุม อาคาร551313
0429 เด็กหญิงรสิตา ปาปะโพธิ์ วาปีปทุม อาคาร551314
0429 เด็กหญิงรังรอง ทองจุลละ วาปีปทุม อาคาร551315
0429 เด็กหญิงรัชฎาพร ปัตตายะโส วาปีปทุม อาคาร551316
0429 เด็กหญิงรัชฎาภรณ์ ปักกังวะยัง วาปีปทุม อาคาร551317
0327 เด็กชายรัฐชา วรหิน วาปีปทุม อาคาร551318
0446 เด็กหญิงรัตติกาล ไม่ยาก วาปีปทุม อาคาร551319
0420 เด็กชายรัตนพล มั่นทุกะ วาปีปทุม อาคาร551320
0343 เด็กหญิงรัตนาภรณ์ มะโนชาติ วาปีปทุม อาคาร551321
0391 เด็กหญิงรัตน์จิตตา สุนรกุมภ์ กุฉินารายณ์ อาคาร551322
0348 เด็กหญิงรัศมีรุ่ง อนุศิริ วาปีปทุม อาคาร551323
0377 เด็กหญิงรามาวดี อังคะ วาปีปทุม อาคาร551324
0429 เด็กชายรุจิกร นาวาอนุรักษ์ วาปีปทุม อาคาร551325
0429 เด็กหญิงลดาวัลย์ นนลือชา วาปีปทุม อาคาร551326
0445 เด็กชายลัญชพัฒน์ แข็งแรง วาปีปทุม อาคาร551327
0664 เด็กชายวชิรวิทย์ ปองไป สาธิต มมส อาคาร77127
0348 เด็กหญิงวณิชฌา ทรงมั่นศีล วาปีปทุม อาคาร551328
0420 เด็กชายวทัญญู ทิพยะบูลย์ วาปีปทุม อาคาร551329
0420 เด็กหญิงวนิดา ปฏิสัจจ์ วาปีปทุม อาคาร551330
0327 เด็กหญิงวนิดา ปองดี วาปีปทุม อาคาร551331
0420 เด็กหญิงวรนันท์ แก้วภา วาปีปทุม อาคาร551332
0665 เด็กชายวรภัทร จอชูวณิทร์ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย อาคาร77128
0377 เด็กหญิงวรรณธิดา เปการี วาปีปทุม อาคาร551333
0327 เด็กหญิงวรรณษา โคตรก่ำ วาปีปทุม อาคาร551334
0327 เด็กหญิงวรัญญา ปาสาจัง วาปีปทุม อาคาร551335
0327 เด็กหญิงวรัญญา พันเชื้อ วาปีปทุม อาคาร551336
0429 เด็กหญิงวรางคณา เอกรักษา วาปีปทุม อาคาร551337
0420 เด็กหญิงวราพร ด้วงกระยอม วาปีปทุม อาคาร551338
0420 เด็กหญิงวรารัตน์ ปาสานะโม วาปีปทุม อาคาร551339
0327 เด็กหญิงวริศรา ติดวงษา วาปีปทุม อาคาร551340
0429 เด็กหญิงวศินี ประวรรณถา วาปีปทุม อาคาร55141
0429 เด็กหญิงวัชชิราวรรณ แสงวิเชียร วาปีปทุม อาคาร55142
0445 เด็กชายวัชรพงษ์ แสนแก้ว วาปีปทุม อาคาร55143
0348 เด็กหญิงวัชราภรณ์ สังสนั่น วาปีปทุม อาคาร55144
0348 เด็กชายวัชรินทร์ พิมสอน วาปีปทุม อาคาร55145
0377 เด็กหญิงวันวิสา ปักสังขาเนย์ วาปีปทุม อาคาร55146
0420 เด็กหญิงวัลลภา ทองคำนุช วาปีปทุม อาคาร55147
0348 เด็กหญิงวาริน พุฒพันธ์ วาปีปทุม อาคาร55148
0327 เด็กหญิงวิชชุดา บุษเนตร วาปีปทุม อาคาร55149
0348 เด็กหญิงวิภาดา ประภาวะนัง วาปีปทุม อาคาร551410
0420 เด็กหญิงวิภาลินี ปริเตสัง วาปีปทุม อาคาร551411
0429 เด็กหญิงวิยะดา เขียวชอ้อน วาปีปทุม อาคาร551412
0348 เด็กหญิงวิรัญญา หมื่นฤทธิ์ วาปีปทุม อาคาร551413
0327 เด็กหญิงวิรัลพัชร วงศ์คำมา วาปีปทุม อาคาร551414
0429 เด็กชายวีรภัทร จอมศรีกระยอม วาปีปทุม อาคาร551415
0420 เด็กชายวีรภัทร ศรีเสนา วาปีปทุม อาคาร551416
0377 เด็กชายศราวุฒิ สีทาป วาปีปทุม อาคาร551417
0429 เด็กหญิงศศิธร ปะนัดตัง วาปีปทุม อาคาร551418
0445 เด็กหญิงศศิพิมพ์ ศรีวรรณะ วาปีปทุม อาคาร551419
0327 เด็กชายศาสตรานนท์ ปุญยะสาร วาปีปทุม อาคาร551420
0445 เด็กหญิงศิริกานต์ แพงคำ วาปีปทุม อาคาร551421
0343 เด็กหญิงศิริญาภรณ์ ก้อนทอง วาปีปทุม อาคาร551422
0343 เด็กหญิงศิรินทร์ญา ปวงประชัน วาปีปทุม อาคาร551423
0429 เด็กหญิงศิรินภา คะมาปะเต วาปีปทุม อาคาร551424
0377 เด็กหญิงศิริประภา จันสนิท วาปีปทุม อาคาร551425
0377 เด็กหญิงศิริพร ปะโสติยัง วาปีปทุม อาคาร551426
0429 เด็กหญิงศิริยากร บุญเขื่อง วาปีปทุม อาคาร551427
0348 เด็กหญิงศิริรรัตน์ ช่างทำ วาปีปทุม อาคาร551428
0222 เด็กหญิงศิริวัลย์ ไหลหาโคตร์ สารคามพิทยาคม อาคาร551429
0420 เด็กชายศิริเทพ ปิยะกาโน วาปีปทุม อาคาร551430
0348 เด็กหญิงศิริโชค พินิจ วาปีปทุม อาคาร551431
0658 เด็กชายศิวกร หงส์พิพิธ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย อาคาร77121
0671 เด็กชายศีวกร โอนุสา วาปีปทุม อาคาร771214
0327 เด็กชายศุภกร อุ่นพิกุล วาปีปทุม อาคาร551432
0429 เด็กหญิงศุภกานต์ พันธุวาปี วาปีปทุม อาคาร551433
0445 เด็กชายสรวิชญ์ ยงไธสง วาปีปทุม อาคาร551434
0644 เด็กชายสรวิชญ์ บุญเพ็ชร นาดูนประชาสรรพ์ อาคาร552127
0429 เด็กหญิงสราวดี อังคะ วาปีปทุม อาคาร551435
0445 เด็กหญิงสร้อยทิพย์ ปะกิตานัง วาปีปทุม อาคาร551436
0377 เด็กหญิงสาวิตรี เขียวบัว วาปีปทุม อาคาร551437
0429 เด็กหญิงสาวิตรี แผงบุดดา วาปีปทุม อาคาร551438
0343 เด็กชายสิทธิภูมิ ปักกุนนัน วาปีปทุม อาคาร551439
0651 เด็กหญิงสิรินทรา พลมีศักดิ์ นาดูนประชาสรรพ์ อาคาร552134
0377 เด็กหญิงสิรินธร ปะนะภูเต วาปีปทุม อาคาร551440
0445 เด็กหญิงสิรินยา กะวิทาโล วาปีปทุม อาคาร55151
0377 เด็กหญิงสิรินยา สีกิ้ว วาปีปทุม อาคาร55152
0327 เด็กหญิงสิริยุพา มะธิปิไข วาปีปทุม อาคาร55153
0391 เด็กหญิงสิริวิมล รัตนวรรณี กุฉินารายณ์ อาคาร55154
0377 เด็กหญิงสิรีธร โทโล วาปีปทุม อาคาร55155
0429 เด็กหญิงสุกัญญา สุขบำรุง วาปีปทุม อาคาร55156
0429 เด็กหญิงสุจิตรา สมภาร วาปีปทุม อาคาร55157
0420 เด็กหญิงสุจิรา ชัยบำรุง วาปีปทุม อาคาร55158
0327 เด็กหญิงสุจิรา ดีปัญญา วาปีปทุม อาคาร55159
0420 เด็กหญิงสุชาดา บุญวิเศษ วาปีปทุม อาคาร551510
0420 เด็กหญิงสุชาดา สุขปะโค วาปีปทุม อาคาร551511
0348 เด็กหญิงสุดารัตน์ ประภูชะเนย์ วาปีปทุม อาคาร551512
0377 เด็กหญิงสุธาสินี ปัดตาลาคะ วาปีปทุม อาคาร551513
0348 เด็กหญิงสุธิตา โทอุดทา วาปีปทุม อาคาร551514
0445 เด็กชายสุประวีณ์ มาดาโต วาปีปทุม อาคาร551515
0429 เด็กหญิงสุพรรษา สุวะมาตย์ วาปีปทุม อาคาร551516
0377 เด็กหญิงสุพัตชา ปะวันเนย์ วาปีปทุม อาคาร551517
0429 เด็กหญิงสุพัตรา ปะริเตสัง วาปีปทุม อาคาร551518
0391 เด็กหญิงสุพิชญา แสงกล้า กุฉินารายณ์ อาคาร551519
0420 เด็กหญิงสุภจิรา จ่าพา วาปีปทุม อาคาร551520
0420 เด็กหญิงสุภัสตรา นันทชาด วาปีปทุม อาคาร551521
0429 เด็กหญิงสุภาพร แสงอรุณ วาปีปทุม อาคาร551522
0343 เด็กหญิงสุภาวดี ศรีวันคำ วาปีปทุม อาคาร551523
0420 เด็กหญิงสุภาวิณี สิทธิสาร วาปีปทุม อาคาร551524
0327 เด็กหญิงสุภาวิดา เหลาคม วาปีปทุม อาคาร551525
0445 เด็กหญิงสุรัชนี วรรณศรี วาปีปทุม อาคาร551526
0429 เด็กหญิงสุวดี สว่างภพ วาปีปทุม อาคาร551527
0210 เด็กชายสุวิจักษณ์ บุญทา ร้อยเอ็ดวิทยาลัย อาคาร551528
0348 เด็กชายสุวิชชา อ่านเขียน วาปีปทุม อาคาร551529
0377 เด็กหญิงสุวิสา ภูตาเลิศ วาปีปทุม อาคาร551530
0445 เด็กชายสุเมธัส โคตรโสภา วาปีปทุม อาคาร551531
0327 เด็กหญิงสโรชา ธิศาเวช วาปีปทุม อาคาร551532
0377 เด็กหญิงหทัยรัตน์ ประเมทะโก วาปีปทุม อาคาร551533
0377 เด็กชายอดิศร เละละ วาปีปทุม อาคาร551534
0429 เด็กชายอติชาต คัดทะจันทร์ วาปีปทุม อาคาร551535
0343 เด็กหญิงอทิตติยา ชมภูหลง วาปีปทุม อาคาร551536
0391 เด็กหญิงอทิตยา คำลาย กุฉินารายณ์ อาคาร551537
0348 เด็กชายอนพัทย์ มาแก้ว วาปีปทุม อาคาร551538
0429 เด็กชายอนุวัฒน์ ปาปะเพ วาปีปทุม อาคาร551539
0429 เด็กหญิงอภิชญา บุญมาศ วาปีปทุม อาคาร551540
0377 เด็กหญิงอภิญญา นามเหลา วาปีปทุม อาคาร55161
0399 เด็กหญิงอภิญญา มาอ้น ผดุงนารี อาคาร55162
0420 เด็กชายอภิรักษ์ เลาป้อมวาปี วาปีปทุม อาคาร55163
0399 เด็กหญิงอภิสรา เดชบุรัมย์ ผดุงนารี อาคาร55164
0429 เด็กชายอภิสิทธิ์ บัวสอน วาปีปทุม อาคาร55165
0348 เด็กชายอภิสิทธิ์ ประทุมแสง วาปีปทุม อาคาร55166
0327 เด็กชายอภิสิทธิ์ จรรยา วาปีปทุม อาคาร55167
0348 เด็กหญิงอมรรัตน์ จันทร์ภักดิ์ วาปีปทุม อาคาร55168
0445 เด็กหญิงอรกัญญา ปานจำลอง วาปีปทุม อาคาร55169
0391 เด็กหญิงอรกัญญา หลายพา กุฉินารายณ์ อาคาร551610
0391 เด็กหญิงอรปรียา ไชยทองดี กุฉินารายณ์ อาคาร551611
0429 เด็กหญิงอรพรรณ แตงอ่อน วาปีปทุม อาคาร551612
0653 เด็กหญิงอริสรา โลหากาศ นาดูนประชาสรรพ์ อาคาร552136
0445 เด็กหญิงอรุณรุ่ง ฝางเสน วาปีปทุม อาคาร551613
0445 เด็กหญิงอรุโณทัย ฝางเสน วาปีปทุม อาคาร551614
0348 เด็กหญิงอลิษา พัฒอำพันธ์ วาปีปทุม อาคาร551615
0336 เด็กหญิงอักษราภัค จันทะจิต สารคามพิทยาคม อาคาร551616
0420 เด็กชายอังกูร ผาสุข วาปีปทุม อาคาร551617
0429 เด็กหญิงอัจฉรา ชาวแขก วาปีปทุม อาคาร551618
0400 เด็กหญิงอัญญรา หินดำ ผดุงนารี อาคาร551619
0429 เด็กหญิงอันธิกา มะลาศรี วาปีปทุม อาคาร551620
0348 เด็กชายอัษฎาวุธ บุตรกาศ วาปีปทุม อาคาร551621
0348 เด็กชายอาชัญ อ่านเรื่อง วาปีปทุม อาคาร551622
0343 เด็กหญิงอาทิติยา แผงบุดดา วาปีปทุม อาคาร551623
0344 เด็กหญิงอาภาพชร ศรีจันทร์ ขอนแก่นวิทยายน อาคาร551624
0429 เด็กหญิงอาภาพร ปะมาคะเต วาปีปทุม อาคาร551625
0667 เด็กชายอายุทัย โนนแก้ว ร้อยเอ็ดวิทยาลัย อาคาร771210
0420 เด็กหญิงอารียา พรดี วาปีปทุม อาคาร551626
0343 เด็กหญิงอารียาภรณ์ ราชจันทร์ วาปีปทุม อาคาร551627
0654 เด็กหญิงอารีรัตน์ ชัยมีเขียว นาดูนประชาสรรพ์ อาคาร552137
0399 เด็กหญิงอินทิรา เดชบุรัมย์ ผดุงนารี อาคาร551628
0429 เด็กหญิงอิศราภรณ์ สุวรรณสนธิ์ วาปีปทุม อาคาร551629
0273 เด็กชายอิสรพงษ์ สงไพรสน ร้อยเอ็ดวิทยาลัย อาคาร551630
0429 เด็กชายเกริกชัย สุวรรณพันธ์ วาปีปทุม อาคาร551631
0429 เด็กหญิงเกวลิน มณีรักษ์ วาปีปทุม อาคาร551632
0429 เด็กหญิงเกวลิน แก้วสามสี วาปีปทุม อาคาร551633
0327 เด็กหญิงเกวลิน ม่วงสุด วาปีปทุม อาคาร551634
0377 เด็กชายเกียรติศักดิ์ มาตตรา วาปีปทุม อาคาร551635
0391 เด็กหญิงเขมิกา อัคชาติ กุฉินารายณ์ อาคาร551636
0669 เด็กชายเจตริน ลุนสอน วาปีปทุม อาคาร771212
0429 เด็กหญิงเจนจิรา แสนโท วาปีปทุม อาคาร551637
0201 เด็กชายเจษฎา แสงชูวงศ์ สารคามพิทยาคม อาคาร551638
0343 เด็กชายเจษฎาวุฒิ แปะสา วาปีปทุม อาคาร551639
0420 เด็กชายเฉลิมศักดิ์ สีเทา วาปีปทุม อาคาร551640
0377 เด็กชายเด่นภูมิ พันทองหล่อ วาปีปทุม อาคาร55211
0429 เด็กหญิงเติมทรัพย์ ไปวันเสาร์ วาปีปทุม อาคาร55212
0348 เด็กหญิงเบญจมาศ สีกุลา วาปีปทุม อาคาร55213
0429 เด็กหญิงเบญจวรรณ น้อยตาแสง วาปีปทุม อาคาร55214
0445 เด็กหญิงเบญยทิพย์ แสนบุญมา วาปีปทุม อาคาร55215
0429 เด็กหญิงเมธาวี ปะลาด วาปีปทุม อาคาร55216
0343 เด็กหญิงเสาวภา เพชรอาษา วาปีปทุม อาคาร55217
0652 เด็กหญิงเสาวลักษณ์ อุทิศ วาปีปทุม อาคาร552135
0256 เด็กหญิงเหม่ยเหมย วงมาเกษ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย อาคาร55218
0429 เด็กชายเอกกวี บุญสืบ วาปีปทุม อาคาร55219
0429 เด็กหญิงเอมธิตรา ชาญฉลาด วาปีปทุม อาคาร552110
0343 เด็กหญิงแคทลียา วาระทัน วาปีปทุม อาคาร552111
0445 เด็กหญิงแพรกาญจน์ หงส์วิไล วาปีปทุม อาคาร552112
0445 เด็กหญิงแพรวา พรมแสง วาปีปทุม อาคาร552113
0420 เด็กหญิงแพรวา อันทะไชย วาปีปทุม อาคาร552114
0348 เด็กหญิงแพรวา แก้วสีขาว วาปีปทุม อาคาร552115
0348 เด็กชายโชติพัฒน์ สีหาบุญมาก วาปีปทุม อาคาร552116
0348 เด็กหญิงโชษิตา ซามาตย์ วาปีปทุม อาคาร552117
0348 เด็กหญิงโรจน์รินทร์ เปียจำปา วาปีปทุม อาคาร552118
0391 เด็กหญิงโสภิดา แสงเทพ กุฉินารายณ์ อาคาร552119
0348 เด็กชายไตรพัฒน์ พอใจ วาปีปทุม อาคาร552120
0429 เด็กหญิงไพริน ปะติตังโข วาปีปทุม อาคาร552121
0429 เด็กชายไพรโรจน์ โยวะ วาปีปทุม อาคาร552122
0399 เด็กหญิงไอยรัตน์ ภักดี ผดุงนารี อาคาร552123