การสอบแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2560

  รหัสสมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน อาคารห้องสอบที่เลขที่นั่งสอบ
0375 เด็กหญิงกนกอร มาตรสอน วาปีปทุม อาคาร44221
0325 เด็กหญิงกมลชนก ทิพศรีราช วาปีปทุม อาคาร44222
0325 เด็กหญิงกมลชนก ปานะสุโต วาปีปทุม อาคาร44223
0390 เด็กหญิงกมลชนก มะโนขันธ์ กุฉินารายณ์ อาคาร44224
0325 เด็กหญิงกมลชนก ยางจันทร์ วาปีปทุม อาคาร44225
0361 เด็กหญิงกมลวรรณ ซาหลาบ วาปีปทุม อาคาร44226
0325 เด็กชายกรกฎ กุมชาด วาปีปทุม อาคาร44227
0325 เด็กชายกรกฏ ป้อมยายับ วาปีปทุม อาคาร44228
0325 เด็กชายกรดนัย จันทศร วาปีปทุม อาคาร44229
0375 เด็กหญิงกรวี สุรินทรา วาปีปทุม อาคาร442210
0325 เด็กหญิงกฤติญา วัลภา วาปีปทุม อาคาร442211
0325 เด็กชายกฤษฏิ์ฑีฆะชนม์ ศรีโยวงค์ วาปีปทุม อาคาร442212
0325 เด็กหญิงกฤษณา น้อยศรี วาปีปทุม อาคาร442213
0325 เด็กหญิงกฤษณา ประทุมแสง วาปีปทุม อาคาร442214
0325 เด็กหญิงกฤษณา โคช่วย วาปีปทุม อาคาร442215
0624 เด็กชายกฤษณ์ พงษ์สวรรค์ วาปีปทุม อาคาร882513
0375 เด็กชายกฤษนัย สกุลแก้ว วาปีปทุม อาคาร442217
0394 เด็กชายกฤษวัฒน์ ประวันจะ วาปีปทุม อาคาร442218
0325 เด็กหญิงกลัชนันท์ สีหาบุญมาก วาปีปทุม อาคาร442219
0375 เด็กหญิงกัญญานิษฐ์ เพชรอาวุธ วาปีปทุม อาคาร442220
0325 เด็กหญิงกัญญารัตน์ ยาย่อ วาปีปทุม อาคาร442221
0325 เด็กหญิงกัญญาวีร์ วงศ์วิศิษฐ์ วาปีปทุม อาคาร442222
0631 เด็กหญิงกัลยาณี แสงโกโพธิ์ วาปีปทุม อาคาร882520
0375 เด็กหญิงกัลยารัตน์ จันดีกระยอม วาปีปทุม อาคาร442223
0325 เด็กชายกาจพล โกษาทอง วาปีปทุม อาคาร442224
0375 เด็กหญิงกาญจนาพร ท่อนแก้ว วาปีปทุม อาคาร442225
0325 เด็กหญิงกานต์ปริยา โยธราช วาปีปทุม อาคาร442226
0321 เด็กหญิงกานต์พิชชา เศรษโฐ สุวรรณภุมิพิทยไพศาล อาคาร442227
0591 เด็กชายกิตติกร ภูคำศักดิ์ นาดูนประชาสรรพ์ อาคาร551620
0234 เด็กหญิงกิตติญา สิทธิสวนจิก สตรีศึกษา อาคาร442228
0390 เด็กหญิงกุลจิรา ศรีทอง กุฉินารายณ์ อาคาร442229
0325 เด็กหญิงกุลปรียา สีวันดี วาปีปทุม อาคาร442230
0325 เด็กชายก้องเกียรติ สุ่มมาตย์ วาปีปทุม อาคาร442231
0325 เด็กชายก้องเกียรติ โคช่วย วาปีปทุม อาคาร442232
0390 เด็กหญิงขรินทร์ทิพย์ เฉลยกุล กุฉินารายณ์ อาคาร442233
0325 เด็กหญิงขวัญจิรา ดงตะใน วาปีปทุม อาคาร442234
0325 เด็กหญิงขวัญชนก ชมภูนุช วาปีปทุม อาคาร442235
0632 เด็กหญิงขวัญนภา คุณโน วาปีปทุม อาคาร882521
0601 เด็กหญิงขัติยาภรณ์ ชารีอัน นาดูนประชาสรรพ์ อาคาร551630
0325 เด็กหญิงขิมเงิน ศิริพรทุม วาปีปทุม อาคาร442236
0325 เด็กหญิงงามจิต โกษาทอง วาปีปทุม อาคาร442237
0398 เด็กหญิงจริยา โคช่วย ผดุงนารี อาคาร442238
0636 เด็กหญิงจริยาพร โคชิวย์ ผดุงนารี อาคาร882525
0375 เด็กชายจักรพงษ์ โยวะ วาปีปทุม อาคาร442239
0325 เด็กชายจักรรินทร์ ปะลาด วาปีปทุม อาคาร442240
0375 เด็กชายจักรินทร์ ประกิระโส วาปีปทุม อาคาร44231
0375 เด็กหญิงจันทิมา ประมาคะมา วาปีปทุม อาคาร44232
0325 เด็กชายจาตุรพงศ์ อันทะวงษ์ วาปีปทุม อาคาร44233
0592 เด็กชายจารุกิตติ์ อนุมา นาดูนประชาสรรพ์ อาคาร551621
0593 เด็กชายจารุวิทย์ อนุมา นาดูนประชาสรรพ์ อาคาร551622
0375 เด็กหญิงจินดามณี ศรีโสภา วาปีปทุม อาคาร44234
0375 เด็กหญิงจินตนา ปทุมเพ็ชร วาปีปทุม อาคาร44235
0325 เด็กหญิงจิรนุช กองแก้ม วาปีปทุม อาคาร44236
0325 เด็กหญิงจิรภิญญา ทดทศรี วาปีปทุม อาคาร44237
0325 เด็กชายจิรวัฒน์ ประมูลจะนัง วาปีปทุม อาคาร44238
0375 เด็กชายจิรวัตน์ ปะนะสุจะ วาปีปทุม อาคาร44239
0395 เด็กชายจิรัชชัย พิจุลย์ วาปีปทุม อาคาร442310
0375 เด็กชายจิรัฐติกาล กรไชยา วาปีปทุม อาคาร442311
0325 เด็กหญิงจิรัตติยา บาริศรี วาปีปทุม อาคาร442312
0325 เด็กหญิงจิราพร อ่อนมิ่ง วาปีปทุม อาคาร442313
0361 เด็กชายจิรายุทธ กางโหลน วาปีปทุม อาคาร442314
0361 เด็กชายจิรายุวัฒน์ กางโหลน วาปีปทุม อาคาร442315
0325 เด็กหญิงจีระนันท์ อัตเนย์ วาปีปทุม อาคาร442316
0325 เด็กหญิงจุฑามณี คำดำ วาปีปทุม อาคาร442317
0325 เด็กหญิงจุฑารัตน์ พึ่งศรี วาปีปทุม อาคาร442318
0325 เด็กหญิงฉัตรติยา อาปัดชิง วาปีปทุม อาคาร442319
0390 เด็กหญิงชญาฎา งอนรัตน์ กุฉินารายณ์ อาคาร442320
0390 เด็กหญิงชญาดา ตะวันคำ กุฉินารายณ์ อาคาร442321
0623 เด็กชายชญานนท์ แนวกำพล วาปีปทุม อาคาร882512
0390 เด็กหญิงชฎาภรณ์ แช่มชื่น กุฉินารายณ์ อาคาร442322
0375 เด็กชายชนะศึก ประจุดทะเนย์ วาปีปทุม อาคาร442323
0390 เด็กหญิงชนัดดา คนใจบุญ กุฉินารายณ์ อาคาร442324
0325 เด็กหญิงชนัสถ์นันท์ ศรีอ่อนหล้า วาปีปทุม อาคาร442325
0325 เด็กหญิงชนาภา คุรุทานัง วาปีปทุม อาคาร442326
0325 เด็กหญิงชนิกานต์ ลอยนอก วาปีปทุม อาคาร442327
0325 เด็กหญิงชนิดา เกิดเกตุ วาปีปทุม อาคาร442328
0375 เด็กชายชนิตนันทน์ บุตคาม วาปีปทุม อาคาร442329
0325 เด็กหญิงชนิสรา อภัยศรี วาปีปทุม อาคาร442330
0390 เด็กชายชยพล บุญไชยโย กุฉินารายณ์ อาคาร442331
0375 เด็กหญิงชลชนก ปุจฉาธรรม วาปีปทุม อาคาร442332
0375 เด็กหญิงชลธิชา ทัดไทย วาปีปทุม อาคาร442333
0627 เด็กหญิงชลธิชา ปะทัดตะเน วาปีปทุม อาคาร882516
0325 เด็กหญิงชลธิชา แก้วธานี วาปีปทุม อาคาร442334
0603 เด็กหญิงชลมาศ ไชยเนตร นาดูนประชาสรรพ์ อาคาร551632
0361 เด็กหญิงชลลดา บัวรัตน์ วาปีปทุม อาคาร442335
0325 เด็กชายชัชดนัย ศรีตระการ วาปีปทุม อาคาร442336
0325 เด็กชายชัชฤทธิ์ ทองพูล วาปีปทุม อาคาร442337
0375 เด็กชายชัยมงคล วังสาร วาปีปทุม อาคาร442338
0594 เด็กชายชาญวิทย์ บวรฐิติไพศาล นาดูนประชาสรรพ์ อาคาร551623
0325 เด็กหญิงชาลิสา คำจันดี วาปีปทุม อาคาร442339
0375 เด็กหญิงชุติกาญจน์ ทองมี วาปีปทุม อาคาร442340
0375 เด็กหญิงชุติมา คำมี วาปีปทุม อาคาร44241
0375 เด็กหญิงชุติมา มุงปุก วาปีปทุม อาคาร44242
0325 เด็กหญิงช่อผกามาศ รุ่งเรือง วาปีปทุม อาคาร44243
0325 เด็กหญิงญัฐวดี ภูดวงจตร์ วาปีปทุม อาคาร44244
0604 เด็กหญิงญานิศา อัปมระกา นาดูนประชาสรรพ์ อาคาร551633
0325 เด็กหญิงฐานิดา ศิริจำปากุล วาปีปทุม อาคาร44245
0325 เด็กหญิงฐิตาภรณ์ บุญสิทธิ์ วาปีปทุม อาคาร44246
0361 เด็กชายฐิติพงศ์ ปองไป วาปีปทุม อาคาร44247
0394 เด็กชายณรงค์กร มูลอุดม วาปีปทุม อาคาร44248
0416 เด็กหญิงณัฏฐณฺิชา เสริมเหลา อนุบาลร้อยเอ็ด อาคาร44249
0390 เด็กหญิงณัฏธณิชาวรรณ สุทธิประภา กุฉินารายณ์ อาคาร442410
0375 เด็กชายณัฐกร บุญสิทธิ์ วาปีปทุม อาคาร442411
0605 เด็กหญิงณัฐชา เข็มนาค นาดูนประชาสรรพ์ อาคาร551634
0394 เด็กหญิงณัฐธญา ปะบัวบาน วาปีปทุม อาคาร442412
0375 เด็กหญิงณัฐธิดา ชนะชัย วาปีปทุม อาคาร442413
0325 เด็กหญิงณัฐธิดา สาระพิน วาปีปทุม อาคาร442414
0325 เด็กหญิงณัฐธิดา สุขากาศ วาปีปทุม อาคาร442415
0325 เด็กชายณัฐพงศ์ ผาคำ วาปีปทุม อาคาร442416
0390 เด็กหญิงณัฐพร สินมา กุฉินารายณ์ อาคาร442417
0390 เด็กหญิงณัฐพร ไชยทองศรี กุฉินารายณ์ อาคาร442418
0390 เด็กชายณัฐพล วรรณรส กุฉินารายณ์ อาคาร442419
0325 เด็กชายณัฐพัชร์ ปะกำแหง วาปีปทุม อาคาร442420
0308 เด็กชายณัฐภัทร พุทธปัญโญ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย อาคาร442421
0606 เด็กหญิงณัฐริกา พุดสี นาดูนประชาสรรพ์ อาคาร551635
0325 เด็กหญิงณัฐวดี แคนสี วาปีปทุม อาคาร442422
0325 เด็กหญิงณัฐวิภา เกตะลาด วาปีปทุม อาคาร442423
0390 เด็กชายณิชยพน นพคุณ กุฉินารายณ์ อาคาร442424
0390 เด็กหญิงณิชาภัทร ตรีกุล กุฉินารายณ์ อาคาร442425
0325 เด็กหญิงดวงใจ ปัดทุม วาปีปทุม อาคาร442426
0325 เด็กหญิงดาววิกา ศรีกระทุ่ม วาปีปทุม อาคาร442427
0390 เด็กหญิงดิรัญดา ตาลอำไพ กุฉินารายณ์ อาคาร442428
0390 เด็กหญิงดุสิตา จองลีพันธ์ กุฉินารายณ์ อาคาร442429
0325 เด็กชายตะวันฉาย จันบัวลา วาปีปทุม อาคาร442430
0325 เด็กหญิงตะวันฉาย สกุลจร วาปีปทุม อาคาร442431
0325 เด็กหญิงต้องตา พรมทอง วาปีปทุม อาคาร442432
0325 เด็กชายทรงพล คำภา วาปีปทุม อาคาร442433
0375 เด็กชายทวีทรัพย์ ช่วยไชยศรี วาปีปทุม อาคาร442434
0325 เด็กหญิงทักษอร พาลเหนือ วาปีปทุม อาคาร442435
0325 เด็กหญิงทัศนีย์ ศัพเสนาะ วาปีปทุม อาคาร442436
0325 เด็กหญิงทิฆัมพร เเคนมี วาปีปทุม อาคาร442437
0325 เด็กหญิงทิชาพร ปิดสายะ วาปีปทุม อาคาร442438
0375 เด็กหญิงทิพย์สุดา มูลวัต วาปีปทุม อาคาร442439
0375 เด็กหญิงทิพศิริ ทิพศรีราช วาปีปทุม อาคาร442440
0325 เด็กชายทิวธวัช จันทะศร วาปีปทุม อาคาร44251
0375 เด็กชายทิวากร วารีเขต วาปีปทุม อาคาร44252
0375 เด็กชายทิวากร อุทัยแพน วาปีปทุม อาคาร44253
0325 เด็กชายธนกร อินทกรอุดม วาปีปทุม อาคาร44254
0442 เด็กชายธนธัช ปินะถา วาปีปทุม อาคาร44255
0325 เด็กชายธนพัฒน์ สีบุญ วาปีปทุม อาคาร44256
0325 เด็กชายธนภัทร จำปาโอ้ก วาปีปทุม อาคาร44257
0325 เด็กชายธนภัทร เตชะนอก วาปีปทุม อาคาร44258
0325 เด็กชายธนภูมิ จันทา วาปีปทุม อาคาร44259
0432 เด็กชายธนภูมิ วีระพันธ์ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย อาคาร442510
0375 เด็กชายธนวัฒน์ ปาระจูม วาปีปทุม อาคาร442511
0325 เด็กชายธนวัฒน์ ดียิ่ง วาปีปทุม อาคาร442512
0325 เด็กชายธนวัฒน์ พรมชัย วาปีปทุม อาคาร442513
0607 เด็กหญิงธนัชชา ปะโพทะกัง นาดูนประชาสรรพ์ อาคาร551636
0325 เด็กหญิงธนัชพร บัวรัตน์ วาปีปทุม อาคาร442514
0595 เด็กชายธนัท จันทศิลป์ นาดูนประชาสรรพ์ อาคาร551624
0390 เด็กชายธนากร สุวรรณเพ็ชร กุฉินารายณ์ อาคาร442515
0325 เด็กหญิงธนิดา ประจิมทิศ วาปีปทุม อาคาร442516
0276 เด็กชายธนิสร สงนางรอง ร้อยเอ็ดวิทยาลัย อาคาร442517
0325 เด็กชายธนเดช วาตรีบุญเรือง วาปีปทุม อาคาร442518
0325 เด็กหญิงธมลวรรณ ปฏิตัง วาปีปทุม อาคาร442519
0390 เด็กชายธราธร จันคำ กุฉินารายณ์ อาคาร442520
0398 เด็กหญิงธวัลรัตน์ เรืองทอง ผดุงนารี อาคาร442521
0215 เด็กหญิงธัญชนก ภาคมฤค กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ อาคาร442522
0325 เด็กหญิงธัญญารัตน์ ชาวพงศ์ วาปีปทุม อาคาร442523
0635 เด็กหญิงธันชนก มายเจริญกุล พระกุมารศึกษา อาคาร882524
0398 เด็กหญิงธาราทิพย์ พลคำ ผดุงนารี อาคาร442524
0375 เด็กหญิงธารารัตน์ หิตายะโส วาปีปทุม อาคาร442525
0325 เด็กหญิงธิดาภรณ์ โพธิรุกข์ วาปีปทุม อาคาร442526
0375 เด็กหญิงธิดารัตน์ ลีนาค วาปีปทุม อาคาร442527
0375 เด็กหญิงธีรดา อาวะรีย์ วาปีปทุม อาคาร442528
0375 เด็กชายธีรภัทร ดงปะขา วาปีปทุม อาคาร442529
0634 เด็กชายธีระวัฒน์ กุลรัตน์ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย อาคาร882523
0390 เด็กชายธีระวิสิฐ แจ้งภูเขียว กุฉินารายณ์ อาคาร442530
0209 เด็กหญิงธีรัตม์ บุญทา อนุบาลทองสตา อาคาร442531
0325 เด็กหญิงธีร์สุดา ภิบาลจอมมี วาปีปทุม อาคาร442532
0375 เด็กหญิงนพวรรณ การค้า วาปีปทุม อาคาร442533
0375 เด็กชายนพัตธร วงศ์ภูธร วาปีปทุม อาคาร442534
0361 เด็กหญิงนภัสสร ทับสุวรรณ วาปีปทุม อาคาร442535
0375 เด็กชายนรบดี โคตธา วาปีปทุม อาคาร442536
0375 เด็กหญิงนริศรา ชินเพ็ง วาปีปทุม อาคาร442537
0375 เด็กหญิงนริศรา ดงประการ วาปีปทุม อาคาร442538
0390 เด็กหญิงนริศรา วรพันธุ์ กุฉินารายณ์ อาคาร442539
0390 เด็กหญิงนฤมล ถิ่นนามน กุฉินารายณ์ อาคาร442540
0325 เด็กชายนวมินทร์ สาแก้ว วาปีปทุม อาคาร44261
0375 เด็กหญิงนวรัตน์ งามแสง วาปีปทุม อาคาร44262
0375 เด็กหญิงนันทพร มัจจุราช วาปีปทุม อาคาร44263
0325 เด็กหญิงนันท์นภัส แก้วภา วาปีปทุม อาคาร44264
0325 เด็กหญิงนิตยา ประมังคะตา วาปีปทุม อาคาร44265
0325 เด็กชายนิติภูมิ พวงจำปี วาปีปทุม อาคาร44266
0375 เด็กหญิงนิธิพร ชัยลิ้นฟ้า วาปีปทุม อาคาร44267
0325 เด็กหญิงนิภาพร ปาปะสา วาปีปทุม อาคาร44268
0375 เด็กหญิงนิลุบล อัคราช วาปีปทุม อาคาร44269
0325 เด็กชายนเรศ น้อยศรี วาปีปทุม อาคาร442610
0375 เด็กหญิงน้ำค้าง เล็กอรินทร์ วาปีปทุม อาคาร442611
0325 เด็กหญิงบุญยิ่ง ปัจจัย วาปีปทุม อาคาร442612
0325 เด็กหญิงบุณณิศา ปะกิสังข์ วาปีปทุม อาคาร442613
0398 เด็กหญิงบุลพร ฉายาพัฒน์ ผดุงนารี อาคาร442614
0375 เด็กหญิงปฏิญญา คณะศรี วาปีปทุม อาคาร442615
0390 เด็กหญิงปณิตตา วารินทร์ กุฉินารายณ์ อาคาร442616
0398 เด็กหญิงปนัดชา ภาณุทัต ผดุงนารี อาคาร442617
0393 เด็กหญิงปพิชญา สมทรัพย์ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย อาคาร442618
0394 เด็กหญิงปภัสรา น้อยกัญญา วาปีปทุม อาคาร442619
0325 เด็กหญิงปภาวรินทร์ จันทะโลก วาปีปทุม อาคาร442620
0375 เด็กชายปรมินทร์ วงษ์เพ็ง วาปีปทุม อาคาร442621
0325 เด็กหญิงประกายมาศ ธิตาแสง วาปีปทุม อาคาร442622
0375 เด็กหญิงประดับเดือน ทาหาร วาปีปทุม อาคาร442623
0398 เด็กหญิงประทานพร ดีจันทร์จ้อย ผดุงนารี อาคาร442624
0325 เด็กหญิงประภัสรา จันดาเรือง วาปีปทุม อาคาร442625
0325 เด็กหญิงประวีณา บุญกันหา วาปีปทุม อาคาร442626
0608 เด็กหญิงประไพแก้ว ปะติโต นาดูนประชาสรรพ์ อาคาร551637
0375 เด็กหญิงปราถนา ผลาผล วาปีปทุม อาคาร442627
0325 เด็กชายปราโมทย์ มุ่งร่วมกลาง วาปีปทุม อาคาร442628
0390 เด็กหญิงปริชาติ ยอดยศ กุฉินารายณ์ อาคาร442629
0628 เด็กหญิงปริญญาภรณ์ ศรีส่อง ร้อยเอ็ดวิทยาลัย อาคาร882517
0325 เด็กหญิงปริยา บัวรัตน์ วาปีปทุม อาคาร442630
0626 เด็กหญิงปริยากร ชนาพิบูลย์ผง พระกุมารศึกษา อาคาร882515
0375 เด็กชายปรีชาพล ปะเภโส วาปีปทุม อาคาร442631
0375 เด็กชายปรเมศร์ ป้อมปาปัง วาปีปทุม อาคาร442632
0375 เด็กหญิงปวิตรา พรมป้อง วาปีปทุม อาคาร442633
0621 เด็กหญิงปวีณา สัยลนา สาธิต มมส อาคาร882510
0325 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา นาคมี วาปีปทุม อาคาร442634
0325 เด็กหญิงปวีณ์สุดา ปะสังติโย วาปีปทุม อาคาร442635
0375 เด็กหญิงปัญชิตา ยางเครือ วาปีปทุม อาคาร442636
0442 เด็กหญิงปานตะวัน มัชปาโต วาปีปทุม อาคาร442637
0325 เด็กหญิงปายวดี มูลกิตติ วาปีปทุม อาคาร442638
0375 เด็กหญิงปาริศรากุล บุบผาลา วาปีปทุม อาคาร442639
0375 เด็กชายปารเมศ ปาสานะตา วาปีปทุม อาคาร442640
0325 เด็กชายปิติภูมินทร์ วงษา วาปีปทุม อาคาร44271
0325 เด็กหญิงปิยมาศ แสงเนตร วาปีปทุม อาคาร44272
0361 เด็กชายปิยวชิรวีร์ เอกศิริ วาปีปทุม อาคาร44273
0325 เด็กหญิงปิยวรรณ ทาทิพย์ วาปีปทุม อาคาร44274
0375 เด็กหญิงปิยะพร สมภูมิ วาปีปทุม อาคาร44275
0325 เด็กหญิงปุณฑริกา อันทรินทร์ วาปีปทุม อาคาร44276
0325 เด็กชายพงศ์พล นิสยันท์ วาปีปทุม อาคาร44277
0390 เด็กชายพงศ์พิสุทธิ์ สระสีสม กุฉินารายณ์ อาคาร44278
0375 เด็กชายพงษกร วรรณะวาโค วาปีปทุม อาคาร44279
0596 เด็กชายพชร บัวศรีภูมิ นาดูนประชาสรรพ์ อาคาร551625
0325 เด็กชายพชรพงศ์ มงคลศรี วาปีปทุม อาคาร442710
0375 เด็กหญิงพชรพร กองเพ็ง วาปีปทุม อาคาร442711
0325 เด็กชายพชรพล อันทะลัย วาปีปทุม อาคาร442712
0375 เด็กชายพณิชพงษ์ ปะนะภูเต วาปีปทุม อาคาร442713
0609 เด็กหญิงพรชิตา ปัตตาเนย์ นาดูนประชาสรรพ์ อาคาร551638
0325 เด็กหญิงพรนภัส ราชแก้ว วาปีปทุม อาคาร442714
0390 เด็กชายพรมตระกูล โคตรพัฒน์ กุฉินารายณ์ อาคาร442715
0325 เด็กหญิงพรรณรายณ์ ผ่องศรีงาม วาปีปทุม อาคาร442716
0398 เด็กหญิงพรรณวรินทร์ ไชยโย ผดุงนารี อาคาร442717
0325 เด็กหญิงพรสวรรค์ บุตรศรีภูมิ วาปีปทุม อาคาร442718
0375 เด็กหญิงพรสุดา บุบผา วาปีปทุม อาคาร442719
0325 เด็กหญิงพฤกษา ชาวไพร วาปีปทุม อาคาร442720
0375 เด็กชายพลพล ปะกิลาพัง วาปีปทุม อาคาร442721
0453 เด็กหญิงพักตร์เพียงเพ็ญ ชนะโม วาปีปทุม อาคาร442722
0375 เด็กหญิงพัชชา อำนวยโชติสกุล วาปีปทุม อาคาร442723
0375 เด็กชายพัชรพร ศรีกลับ วาปีปทุม อาคาร442724
0375 เด็กหญิงพัชราภรณ์ สระตังหมอง วาปีปทุม อาคาร442725
0325 เด็กหญิงพัชราภา ธินวล วาปีปทุม อาคาร442726
0325 เด็กหญิงพัชราภา บุญศรี วาปีปทุม อาคาร442727
0325 เด็กหญิงพัชรีย์ภรณ์ สอนวงษ์ วาปีปทุม อาคาร442728
0597 เด็กชายพันชาติ ปทุมทอง นาดูนประชาสรรพ์ อาคาร551626
0325 เด็กหญิงพันธิฌา นามพิลา วาปีปทุม อาคาร442729
0375 เด็กหญิงพัสสรีพร ประกายสี วาปีปทุม อาคาร442730
0610 เด็กหญิงพิชามญชุ์ แก้วพลอย นาดูนประชาสรรพ์ อาคาร551639
0390 เด็กหญิงพิชามญชุ์ สุนทรพรพัฒน์ กุฉินารายณ์ อาคาร442731
0375 เด็กชายพิชิตชัย สืบสุนทร วาปีปทุม อาคาร442732
0325 เด็กหญิงพินยดา ทิพพิชัย วาปีปทุม อาคาร442733
0390 เด็กชายพิพัฒน์ ทรัพย์ประเสริฐ กุฉินารายณ์ อาคาร442734
0611 เด็กหญิงพิมพ์ตะวัน มะชิโกวา นาดูนประชาสรรพ์ อาคาร551640
0375 เด็กหญิงพิมพ์พิไล สมวงษ์ วาปีปทุม อาคาร442735
0612 เด็กหญิงพิมพ์ศิริ ไวจันทร์ นาดูนประชาสรรพ์ อาคาร88251
0325 เด็กหญิงพิริยะดา ทะลุจิตร์ วาปีปทุม อาคาร442736
0325 เด็กชายพิษณุวัชร์ หงส์วิไล วาปีปทุม อาคาร442737
0325 เด็กชายพีรพัฒน์ นิราราศน์ วาปีปทุม อาคาร442738
0598 เด็กชายพีรภัทร ตะลุวัน นาดูนประชาสรรพ์ อาคาร551627
0325 เด็กชายภควัฒน์ จันทะค่อม วาปีปทุม อาคาร442739
0325 เด็กชายภทรธร ปาสารักษ์ วาปีปทุม อาคาร442740
0292 เด็กหญิงภัควลัญชญ์ ศิริสอน ร้อยเอ็ดวิทยาลัย อาคาร55121
0251 เด็กหญิงภัททิยา กัลพฤกษ์ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย อาคาร55122
0390 เด็กชายภัทรดนัย ยศบุญ กุฉินารายณ์ อาคาร55123
0325 เด็กหญิงภัทรธิดา ภาภักดี วาปีปทุม อาคาร55124
0325 เด็กชายภัทรพร นุพัฒน์ วาปีปทุม อาคาร55125
0325 เด็กชายภัทรพันธ์ เพิ่งจันดา วาปีปทุม อาคาร55126
0375 เด็กหญิงภัทราวดี กมลวราพิทักษ์ วาปีปทุม อาคาร55127
0361 เด็กหญิงภัทราวดี หารสระคู วาปีปทุม อาคาร55128
0375 เด็กชายภาคภูมิ บุตรกาศ วาปีปทุม อาคาร55129
0325 เด็กหญิงภิชญาภา จันทร์พรม วาปีปทุม อาคาร551210
0325 เด็กชายภูตะวัน โยธะมาตย์ วาปีปทุม อาคาร551211
0325 เด็กชายภูธเนศ พวงศรี วาปีปทุม อาคาร551212
0638 เด็กชายภูมิพัฒน์ ลีลา ชานุมานวิทยาคม อาคาร882527
0361 เด็กชายภูมิพิทักษ์ ส่อนราช วาปีปทุม อาคาร551213
0390 เด็กชายภูมิรักข์ ชื่นชม กุฉินารายณ์ อาคาร551214
0204 เด็กชายภูริณัฐ วันดี บ้านนาฝาย อาคาร551215
0305 เด็กชายภูริณัฐ วีระพันธ์ อนุบาลร้อยเอ็ด อาคาร551216
0325 เด็กชายภูรินท์ เวียงอินทร์ วาปีปทุม อาคาร551217
0361 เด็กชายภูริภัทร พิมขวัญ วาปีปทุม อาคาร551218
0325 เด็กชายภูวริศว์ ยาโพนทัน วาปีปทุม อาคาร551219
0375 เด็กชายมงคล สืบสุนทร วาปีปทุม อาคาร551220
0633 เด็กชายมงคลรัฒน์ พลเยี่ยม ร้อยเอ็ดวิทยาลัย อาคาร882522
0325 เด็กหญิงมณฑาทิพย์ มาฤทธิ์ วาปีปทุม อาคาร551221
0325 เด็กหญิงมธุรส สอนนอก วาปีปทุม อาคาร551222
0613 เด็กหญิงมนพร แดนวงล้อม นาดูนประชาสรรพ์ อาคาร88252
0325 เด็กหญิงมนศิชา มาตจินดา วาปีปทุม อาคาร551223
0375 เด็กหญิงมนัสชนก แสงเนตร วาปีปทุม อาคาร551224
0375 เด็กชายมัชพล ชะชำ วาปีปทุม อาคาร551225
0375 เด็กชายมามูน ราห์มัน วาปีปทุม อาคาร551226
0614 เด็กหญิงมาริษา คำหล่าแก้ว นาดูนประชาสรรพ์ อาคาร88253
0325 เด็กหญิงมาริษา มังคลัง วาปีปทุม อาคาร551227
0325 เด็กหญิงมิลดา บัวรัตน์ วาปีปทุม อาคาร551228
0280 เด็กชายยศวัจน์ ตั้งตระกูลวงศ์ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย อาคาร551229
0325 เด็กหญิงยุพารัตน์ เปลี่ยนรัมย์ วาปีปทุม อาคาร551230
0599 เด็กชายรพีภัฒน์ ระรงค์ นาดูนประชาสรรพ์ อาคาร551628
0325 เด็กหญิงรมิดา ชลเดช วาปีปทุม อาคาร551231
0325 เด็กหญิงรวินท์ หารศรีภูมิ วาปีปทุม อาคาร551232
0325 เด็กชายระพีภัทร บุตรมะ วาปีปทุม อาคาร551233
0375 เด็กหญิงรังสินี ราชพันแสน วาปีปทุม อาคาร551234
0637 เด็กชายรัฐภูมิ มหาวงค์ ชานุมานวิทยาคม อาคาร882526
0325 เด็กชายรัฐศาสตร์ ประวัดศรี วาปีปทุม อาคาร551235
0325 เด็กชายรัตนชัย พิมสิม วาปีปทุม อาคาร551236
0325 เด็กหญิงรัตนภรณ์ มูลต้น วาปีปทุม อาคาร551237
0398 เด็กหญิงรัตนาพร จันทร์ต่อ ผดุงนารี อาคาร551238
0375 เด็กหญิงรัศมี สีชะนะ วาปีปทุม อาคาร551239
0390 เด็กหญิงรินลดา ทองตา กุฉินารายณ์ อาคาร551240
0325 เด็กหญิงรุจิรา คุณหงส์ วาปีปทุม อาคาร55131
0390 เด็กชายรุ่งสุริยา ด่ำกระโทก กุฉินารายณ์ อาคาร55132
0325 เด็กหญิงลลิลสิริ ปิดสายะตัง วาปีปทุม อาคาร55133
0615 เด็กหญิงลักขณา ฤทธิราช นาดูนประชาสรรพ์ อาคาร88254
0375 เด็กชายวงศกร ปาปะทา วาปีปทุม อาคาร55134
0375 เด็กชายวงศกร หิตายะโส วาปีปทุม อาคาร55135
0325 เด็กชายวงศกร คุณแก้ว วาปีปทุม อาคาร55136
0640 เด็กหญิงวชิรวิทย์ ปองไป สาธิต มมส อาคาร882529
0375 เด็กชายวชิรากร ปะกินังเต วาปีปทุม อาคาร55137
0325 เด็กหญิงวนัสนันท์ ทองอ่ำ วาปีปทุม อาคาร55138
0473 เด็กหญิงวรรณลดา อมรมรกต ร้อยเอ็ดวิทยาลัย อาคาร55139
0307 เด็กหญิงวรวรรณี พลศรี สารคามพิทยาคม อาคาร551310
0375 เด็กชายวรวุธ มาลัยวงศ์ วาปีปทุม อาคาร551311
0616 เด็กหญิงวรัญญา ปะนามะเท นาดูนประชาสรรพ์ อาคาร88255
0325 เด็กหญิงวรัญญา ปทุมานนท์ วาปีปทุม อาคาร551312
0375 เด็กหญิงวราพร เกตุมาตย์ วาปีปทุม อาคาร551313
0325 เด็กหญิงวรินญา คำมุก วาปีปทุม อาคาร551314
0375 เด็กหญิงวรินยา ปาปะไม วาปีปทุม อาคาร551315
0375 เด็กหญิงวริศรา รินกระโทก วาปีปทุม อาคาร551316
0325 เด็กหญิงวริศรา พิมยาง วาปีปทุม อาคาร551317
0325 เด็กหญิงวริศรา แก้วกุ่ม วาปีปทุม อาคาร551318
0390 เด็กหญิงวริษฐา พิรมแหยม กุฉินารายณ์ อาคาร551319
0325 เด็กหญิงวลิตา โคหาจักร์ วาปีปทุม อาคาร551320
0442 เด็กชายวสุกฤต ประจุดทะศรี วาปีปทุม อาคาร551321
0325 เด็กชายวสุพล สนามพรม วาปีปทุม อาคาร551322
0600 เด็กชายวัชระชัย แขนคันรัมย์ นาดูนประชาสรรพ์ อาคาร551629
0361 เด็กชายวัชรากร อักษรพิมพ์ วาปีปทุม อาคาร551323
0325 เด็กชายวัชรากร ดงขันตี วาปีปทุม อาคาร551324
0442 เด็กชายวิชญะ ปะกิสังข์ วาปีปทุม อาคาร551325
0325 เด็กชายวิชญ์ภาส แปลงมาลย์ วาปีปทุม อาคาร551326
0325 เด็กหญิงวิภาดา เหลาสนิท วาปีปทุม อาคาร551327
0375 เด็กชายวุฒินัน นันทะปัต วาปีปทุม อาคาร551328
0375 เด็กชายวุฒิพงษ์ ศิริภักดิ์ วาปีปทุม อาคาร551329
0325 เด็กชายศตวรรษ พลพิทักษ์ วาปีปทุม อาคาร551330
0375 เด็กชายศรัณยู สุปะเท วาปีปทุม อาคาร551331
0340 เด็กหญิงศรัณย์ภัทร จันทร์เพ็ง ร้อยเอ็ดวิทยาลัย อาคาร551332
0390 เด็กหญิงศวรรยา วิลาศรี กุฉินารายณ์ อาคาร551333
0375 เด็กหญิงศศิกานต์ สารขันธ์ วาปีปทุม อาคาร551334
0325 เด็กหญิงศศิกานต์ สุคันธาพฤกษ์ วาปีปทุม อาคาร551335
0325 เด็กหญิงศศิธร ชัยธานี วาปีปทุม อาคาร551336
0325 เด็กหญิงศศิธร สมีแจ้ง วาปีปทุม อาคาร551337
0442 เด็กหญิงศศินิภา แจ่มใส วาปีปทุม อาคาร551338
0325 เด็กหญิงศศิประภา ประจวบสุข วาปีปทุม อาคาร551339
0617 เด็กหญิงศศิวิมล สิงหาราโท นาดูนประชาสรรพ์ อาคาร88256
0325 เด็กหญิงศิริญา โพธิ์พยัคฆ์ วาปีปทุม อาคาร551340
0325 เด็กหญิงศิรินญา วิเศษ วาปีปทุม อาคาร55141
0325 เด็กหญิงศิรินพร สิงธิมาตย์ วาปีปทุม อาคาร55142
0390 เด็กชายศิริวัฒน์ สุดศักดา กุฉินารายณ์ อาคาร55143
0375 เด็กชายศิวนารถ ปะกิลาพัง วาปีปทุม อาคาร55144
0375 เด็กชายศิวัช ดงอุทิศ วาปีปทุม อาคาร55145
0325 เด็กหญิงศุภกาญจน์ วานิชชัง วาปีปทุม อาคาร55146
0325 เด็กชายศุภณัฐ โยวะ วาปีปทุม อาคาร55147
0215 เด็กหญิงศุภธวดี ไวยเวช กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ อาคาร55148
0325 เด็กชายสกลพัฒน์ ศรีสุข วาปีปทุม อาคาร55149
0325 เด็กชายสกลพัฒน์ โคตรโสภา วาปีปทุม อาคาร551410
0375 เด็กชายสมชาย โดเคน วาปีปทุม อาคาร551411
0325 เด็กหญิงสมฤทัย อภัยศรี วาปีปทุม อาคาร551412
0325 เด็กชายสรวิศ ปาปะไมล์ วาปีปทุม อาคาร551413
0405 เด็กชายสฤษธิชัย ทองบัวบาน หลักเมืองมหาสารคาม อาคาร551414
0305 เด็กชายสาวิตร อภินันท์มงคล อนุบาลร้อยเอ็ด อาคาร551415
0325 เด็กหญิงสาวิตรี ใหปะโท วาปีปทุม อาคาร551416
0375 เด็กชายสิทธิชัย อุปมัย วาปีปทุม อาคาร551417
0375 เด็กชายสิทธิพงษ์ บุญเรือง วาปีปทุม อาคาร551418
0325 เด็กชายสิรวิชญ์ โยธามาตย์ วาปีปทุม อาคาร551419
0390 เด็กหญิงสิริกัลยา วิชัยโย กุฉินารายณ์ อาคาร551420
0629 เด็กหญิงสิริยาพร โยอาศรี วาปีปทุม อาคาร882518
0375 เด็กหญิงสิรีธร จันทิชัย วาปีปทุม อาคาร551421
0375 เด็กชายสิโรฒน์ ปะกิคะเน วาปีปทุม อาคาร551422
0390 เด็กชายสืบสกุล อุทโท กุฉินารายณ์ อาคาร551423
0325 เด็กชายสุกฤษฏิ์ หนูอยู่ วาปีปทุม อาคาร551424
0325 เด็กหญิงสุชาดา จันทะรักษ์ วาปีปทุม อาคาร551425
0325 เด็กหญิงสุชาดา บุญสงคราม วาปีปทุม อาคาร551426
0625 เด็กหญิงสุชานันท์ สุวรรณพันธ์ วาปีปทุม อาคาร882514
0325 เด็กหญิงสุชาวดี จงจิตต์ วาปีปทุม อาคาร551427
0375 เด็กหญิงสุดธิดา ปักกะสาตัง วาปีปทุม อาคาร551428
0375 เด็กหญิงสุดารัตน์ รมเพ็ง วาปีปทุม อาคาร551429
0390 เด็กชายสุทธิพจน์ ศรีโพนทอง กุฉินารายณ์ อาคาร551430
0375 เด็กหญิงสุทราศิณี ม่วงทำ วาปีปทุม อาคาร551431
0630 เด็กหญิงสุพัตรา โพธิ์นอก วาปีปทุม อาคาร882519
0325 เด็กหญิงสุพิชฌา แก้วธานี วาปีปทุม อาคาร551432
0325 เด็กชายสุพีรภัทร ศรีบุญเรือง วาปีปทุม อาคาร551433
0305 เด็กชายสุภวัฒ รัตนเมกุล อนุบาลร้อยเอ็ด อาคาร551434
0375 เด็กหญิงสุภัชชา ถาวรรัมย์ วาปีปทุม อาคาร551435
0397 เด็กหญิงสุภาภร สอนนา วาปีปทุม อาคาร551436
0325 เด็กหญิงสุภารัตน์ รอดสุโข วาปีปทุม อาคาร551437
0325 เด็กหญิงสุภิสรัตน์ ธรรมโส วาปีปทุม อาคาร551438
0210 เด็กชายสุวิจักษณ์ บุญทา ร้อยเอ็ดวิทยาลัย อาคาร551439
0442 เด็กชายสุวิทย์ มูลอำคา วาปีปทุม อาคาร551440
0375 เด็กหญิงหนูวัน กระทุ่มขันธ์ วาปีปทุม อาคาร55151
0325 เด็กหญิงหฤทัย อุดมเมฆ วาปีปทุม อาคาร55152
0375 เด็กหญิงอณัฐชา ชาวบ้านใน วาปีปทุม อาคาร55153
0325 เด็กชายอดิรัณณ์ ศรีชาดา วาปีปทุม อาคาร55154
0375 เด็กชายอดิเทพ ดีเลิศ วาปีปทุม อาคาร55155
0397 เด็กหญิงอติกานต์ พัตรพักตร์ วาปีปทุม อาคาร55156
0361 เด็กหญิงอธุรดา มาฤทธิ์ วาปีปทุม อาคาร55157
0618 เด็กหญิงอนันตญา เผือกสีสุข นาดูนประชาสรรพ์ อาคาร88257
0325 เด็กชายอนุภัทร เสนาโนฤทธิ์ วาปีปทุม อาคาร55158
0325 เด็กหญิงอภิญญา สีวันทา วาปีปทุม อาคาร55159
0375 เด็กหญิงอภิวรรณ โยอาศรี วาปีปทุม อาคาร551510
0325 เด็กชายอภิวิชญ์ ภูญาดาว วาปีปทุม อาคาร551511
0325 เด็กหญิงอภิสมัย บุตรศรีภูมิ วาปีปทุม อาคาร551512
0375 เด็กชายอภิสิทธิ์ พืชสิงห์ วาปีปทุม อาคาร551513
0325 เด็กชายอภิเดช จันโทสุทธิ์ วาปีปทุม อาคาร551514
0375 เด็กหญิงอรณี สุนทวงศ์ วาปีปทุม อาคาร551515
0375 เด็กหญิงอรนลิน อาทิตย์ตั้ง วาปีปทุม อาคาร551516
0375 เด็กชายอรรถวิทย์ นาราษฏร์ วาปีปทุม อาคาร551517
0390 เด็กชายอรรถโกวิท วิเศษไชย กุฉินารายณ์ อาคาร551518
0375 เด็กหญิงอรัชญา นครศรี วาปีปทุม อาคาร551519
0619 เด็กหญิงอริษา ศรีภูวงษ์ นาดูนประชาสรรพ์ อาคาร88258
0361 เด็กหญิงอลิสา พันชาด วาปีปทุม อาคาร551520
0375 เด็กชายอัครพล ฉัตรศรี วาปีปทุม อาคาร551521
0390 เด็กชายอัครพล สีแก้วก่ำ กุฉินารายณ์ อาคาร551522
0375 เด็กชายอัครเสดีย์ บัวลอย วาปีปทุม อาคาร551523
0325 เด็กหญิงอัจจิมา เลาป้อมวาปี วาปีปทุม อาคาร551524
0325 เด็กชายอัจฉริยพงศ์ คำสะอาด วาปีปทุม อาคาร551525
0620 เด็กหญิงอัญชรินทร์ ปะโพทะกัง นาดูนประชาสรรพ์ อาคาร88259
0375 เด็กหญิงอัญชลี บุญสิทธิ์ วาปีปทุม อาคาร551526
0375 เด็กชายอัษฎาวุธ บุญเลี้ยง วาปีปทุม อาคาร551527
0325 เด็กชายอัษฎาวุธ มาดาโต วาปีปทุม อาคาร551528
0325 เด็กชายอัสนี ปทุมขำ วาปีปทุม อาคาร551529
0375 เด็กหญิงอาทิติยา สุปะโค วาปีปทุม อาคาร551530
0375 เด็กชายอานุภาพ ปะกิคะเนย์ วาปีปทุม อาคาร551531
0325 เด็กหญิงอาภัสรา สังครีต วาปีปทุม อาคาร551532
0325 เด็กหญิงอารยา บุบผารัตน์ วาปีปทุม อาคาร551533
0622 เด็กหญิงอารีรัตน์ ศิริเลี้ยง วาปีปทุม อาคาร882511
0375 เด็กหญิงอินทิรา เทพวงค์ วาปีปทุม อาคาร551534
0427 เด็กชายอิศวรักษ์ ยะถา วาปีปทุม อาคาร551535
0325 เด็กชายเกริกพล นามภักดิ์ วาปีปทุม อาคาร551536
0325 เด็กหญิงเกวริน คำทอง วาปีปทุม อาคาร551537
0325 เด็กชายเกียรติก้อง โคช่วย วาปีปทุม อาคาร551538
0325 เด็กชายเกียรติศักดิ์ ชัยเฉลิม วาปีปทุม อาคาร551539
0602 เด็กหญิงเขมมิการ์ บุญเจียม นาดูนประชาสรรพ์ อาคาร551631
0325 เด็กชายเจตน์สฤษฎิ์ แก้วแผ่ว วาปีปทุม อาคาร551540
0375 เด็กหญิงเจนจิรา จันโทสุทธิ์ วาปีปทุม อาคาร55161
0299 เด็กชายเจษฎาพร อุปเถย์ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย อาคาร55162
0325 เด็กชายเจษฎาภรณ์ สอนจันทร์ วาปีปทุม อาคาร55163
0375 เด็กหญิงเจียรนัย ทองดี วาปีปทุม อาคาร55164
0375 เด็กชายเธียรภัต เวโสวา วาปีปทุม อาคาร55165
0375 เด็กหญิงเนตรชนก แก้ววัง วาปีปทุม อาคาร55166
0390 เด็กหญิงเบญญาภา ใจอ่อน กุฉินารายณ์ อาคาร55167
0361 เด็กหญิงเบญธิทรา ศิริเลิศ วาปีปทุม อาคาร55168
0375 เด็กหญิงเบ็ญทิวา มะปะเม วาปีปทุม อาคาร55169
0325 เด็กหญิงเพียงขวัญข้าว โยทัยเที่ยง วาปีปทุม อาคาร551610
0325 เด็กหญิงเภตรา โบรด วาปีปทุม อาคาร551611
0639 เด็กหญิงเมธันดา อัตถากร ร้อยเอ็ดวิทยาลัย อาคาร882528
0390 เด็กชายเศรษฐพล ทวีโคตร กุฉินารายณ์ อาคาร551612
0375 เด็กชายเสกสันต์ สุขสนิท วาปีปทุม อาคาร551613
0398 เด็กหญิงเสาวลักษณ์ หล่มศักดิ์ ผดุงนารี อาคาร551614
0375 เด็กหญิงเอริกะ มาทสึอุระ วาปีปทุม อาคาร551615
0375 เด็กหญิงแพรลดา ชาวพงษ์ วาปีปทุม อาคาร551616
0325 เด็กหญิงแพรวพรรณ ปะวะขัง วาปีปทุม อาคาร551617
0375 เด็กหญิงโยษิตา พันธา วาปีปทุม อาคาร551618
0390 เด็กหญิงโยษิตา ไชยเลิศ กุฉินารายณ์ อาคาร551619