การสอบแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2560

  รหัสสมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน อาคารห้องสอบที่เลขที่นั่งสอบ
0565 เด็กหญิงกมลชนก แสนชน บ้านแคน อาคาร771133
0578 เด็กหญิงกมลพร สืบสุนทร เมืองวาปีปทุม อาคาร77176
0582 เด็กหญิงกมลลักษณ์ แซ่ฮัก เมืองวาปีปทุม อาคาร771710
0357 เด็กหญิงกมลวรรณ ประทุมคำ เมืองวาปีปทุม อาคาร44141
0356 เด็กหญิงกรกนก ประธิปอาราม เมืองวาปีปทุม อาคาร44142
0302 เด็กหญิงกรณิชา เสนาประทุม อนุบาลร้อยเอ็ด อาคาร44143
0370 เด็กชายกรภัทร์ ปะกิคา เมืองวาปีปทุม อาคาร44144
0414 เด็กชายกฤตภาส สีหาบุญนาค อนุบาลเอี่ยมสุข อาคาร44145
0368 เด็กหญิงกฤตภาส แพนลิ้นฟ้า บ้านโกทา อาคาร44146
0440 เด็กชายกฤตเมธ วรสาร พระกุมารมหาสารคาม อาคาร44147
0410 เด็กชายกฤษฎิ์กานต์ สีเฉลียว อนุบาลมหาสารคาม อาคาร44148
0355 เด็กหญิงกวินธิดา จันดี เมืองวาปีปทุม อาคาร44149
0334 เด็กหญิงกวิสรา ไปแดน อนุบาลวาปีปทุม อาคาร441410
0357 เด็กหญิงกัญญาวีร์ สืบสุนทร เมืองวาปีปทุม อาคาร441411
0560 เด็กหญิงกัญวรา หิตายะ เมืองวาปีปทุม อาคาร771128
0583 เด็กชายกันตภูมิ เถาขุนทด บ้านโกทา อาคาร771711
0577 เด็กหญิงกานต์นิชชา ไทรสี เมืองวาปีปทุม อาคาร77175
0328 เด็กชายกิตติพงษ์ ปิ่นขุนทด อนุบาลวาปีปทุม อาคาร441412
0574 เด็กชายกิตติศักด์ ชื่อรักษ์ พระกุมารศึกษา อาคาร77172
0590 เด็กชายกิรติ ทาสีแก้ว เมืองวาปีปทุม อาคาร771718
0302 เด็กหญิงกุลปรียา นาอ้อม อนุบาลร้อยเอ็ด อาคาร441413
0356 เด็กหญิงขนิษฐา คำสมัย เมืองวาปีปทุม อาคาร441414
0572 เด็กหญิงจิตปุณ อุ่นใจ อนุบาลเอียมสุข อาคาร771140
0304 เด็กหญิงจิรภิญญา บุญศรี อนุบาลร้อยเอ็ด อาคาร441415
0355 เด็กหญิงจิรัชญา ทับสุขวิวัฒนกุล เมืองวาปีปทุม อาคาร441416
0301 เด็กชายจิรายุทธ ศิริโยธา อนุบาลร้อยเอ็ด อาคาร441417
0356 เด็กชายจิราวรรณ ดีนอก เมืองวาปีปทุม อาคาร441418
0330 เด็กหญิงจิราวรรณ รชตสมบูรณ์ บ้านหนองข่า อาคาร441419
0263 เด็กหญิงจิราวรรณ วิศาลอาชีวะเจริญ สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) อาคาร441420
0555 เด็กหญิงจิริยา แพงสร้อยน้อย อนุบาลเอียมสุข อาคาร771123
0443 เด็กหญิงจีราพัชร ร่มจันทร์ เมืองวาปีปทุม อาคาร441421
0357 เด็กหญิงจุฑาทิพย์ ปองไป เมืองวาปีปทุม อาคาร441422
0324 เด็กหญิงชญาดา ข่าขันมะลี อนุบาลร้อยเอ็ด อาคาร441423
0354 เด็กหญิงชนกนันท์ เปลือยหนองแข้ อนุบาลร้อยเอ็ด อาคาร441424
0303 เด็กหญิงชนัญชิดา สายสาคร อนุบาลร้อยเอ็ด อาคาร441425
0329 เด็กหญิงชนันท์ณัฐ สัตตรัตนำพร อนุบาลวาปีปทุม อาคาร441426
0356 เด็กหญิงชนากานต์ คุ้มเนตร เมืองวาปีปทุม อาคาร441427
0270 เด็กหญิงชลธิชา สาหลาด บ้านหนองกุง อาคาร441428
0430 เด็กหญิงชาลิสา นะตะสัตย์ อนุบาลวาปีปทุม อาคาร441429
0329 เด็กหญิงชิดชญา ตรีประทุม อนุบาลวาปีปทุม อาคาร441430
0587 เด็กชายชิวา ชาปัญญา บ้านหนองบัวกุดอ้อ อาคาร771715
0554 เด็กหญิงญดาพร ชำนาญจันทร์ บ้านหนองคูม่วง อาคาร771122
0549 เด็กหญิงญาณิดา เดิมทำรัมย์ อนุบาลเอียมสุข อาคาร771117
0355 เด็กชายฐปนัท พลกุล เมืองวาปีปทุม อาคาร441431
0267 เด็กหญิงฐิติชญา พรมโคตร บ้านหนองกุง อาคาร441432
0219 เด็กชายฐิติพงศ์ ชัยวงค์ษา บ้านบัวขาว(วันครู ๒๕๐๐) อาคาร441433
0561 เด็กหญิงฐิติรัตน์ ศิริมนตรี เมืองวาปีปทุม อาคาร771129
0330 เด็กชายฐิติศักดิ์ โพธิ์หล้า บ้านหนองข่า อาคาร441434
0303 เด็กชายณภัทร ผดุงกิจ อนุบาลร้อยเอ็ด อาคาร441435
0304 เด็กหญิงณภัทร พึ่งสันเทียะ อนุบาลร้อยเอ็ด อาคาร441436
0313 เด็กหญิงณัฏฐณิชา เสริมเหลา อนุบาลร้อยเอ็ด อาคาร441437
0407 เด็กหญิงณัฏฐวี วงศ์กระบากถาวร อนุบาลกิติยา อาคาร441438
0369 เด็กหญิงณัฏฐ์นรี นินทราช อนุบาลเอี่ยมสุข อาคาร441439
0355 เด็กหญิงณัฐฌา โพธิ์แกะ เมืองวาปีปทุม อาคาร441440
0324 เด็กหญิงณัฐนิชา นาคดี อนุบาลร้อยเอ็ด อาคาร44151
0443 เด็กชายณัฐภัทร พิจารณ์ เมืองวาปีปทุม อาคาร44152
0532 เด็กหญิงณัฐวรา สูงเนิน เมืองวาปีปทุม อาคาร442240
0303 เด็กหญิงณัฐสินี ยานู อนุบาลร้อยเอ็ด อาคาร44153
0335 เด็กชายตะวันรุ่ง จันทะจิต อนุบาลกิติยา อาคาร44154
0263 เด็กชายติณห์ บุญมี สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) อาคาร44155
0301 เด็กชายทีปกร จรบุรมย์ อนุบาลร้อยเอ็ด อาคาร44156
0328 เด็กชายธนกร จันหนองหว้า อนุบาลวาปีปทุม อาคาร44157
0267 เด็กชายธนกฤต ปะมา บ้านหนองกุง อาคาร44158
0328 เด็กชายธนวิชญ์ นามสนิท อนุบาลวาปีปทุม อาคาร44159
0441 เด็กชายธนะพัฒน์ กิตติธราสัณห์ เมืองวาปีปทุม อาคาร441510
0557 เด็กหญิงธนาธาร อุทปา อนุบาลเอียมสุข อาคาร771125
0543 เด็กชายธนโชค แสนสุภา เมืองวาปีปทุม อาคาร771111
0409 เด็กชายธราดล ศรีชะตา สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) อาคาร441511
0440 เด็กหญิงธวัลพร วรสาร พระกุมารมหาสารคาม อาคาร441512
0304 เด็กหญิงธวัลรัตน์ สุริยะวงศ์ อนุบาลร้อยเอ็ด อาคาร441513
0324 เด็กหญิงธัญญรัตน์ พิมพะนิตย์ อนุบาลร้อยเอ็ด อาคาร441514
0303 เด็กหญิงธัญญลักษณ์ ทุมรินทร์ อนุบาลร้อยเอ็ด อาคาร441515
0245 เด็กหญิงธันชนก มายเจริญกุล พระกุมารศึกษา อาคาร441516
0324 เด็กหญิงธันยพร ตาแสง อนุบาลร้อยเอ็ด อาคาร441517
0533 เด็กหญิงธิรดา ศรีสังข์ เมืองวาปีปทุม อาคาร77111
0329 เด็กหญิงธีรพร ภูมาศ อนุบาลวาปีปทุม อาคาร441518
0209 เด็กหญิงธีรัตม์ บุญทา อนุบาลทองสตา อาคาร441519
0334 เด็กชายธีราทร ลิ้มเบญจทรัพย์ อนุบาลวาปีปทุม อาคาร441520
0237 เด็กชายนนท์ธวัฒน์ นามทอง ปัญจรักษ์ อาคาร441521
0302 เด็กหญิงนภัสวรรณ นันทะเสนา อนุบาลร้อยเอ็ด อาคาร441522
0534 เด็กหญิงนภัสสร ติณรัตน์ เมืองวาปีปทุม อาคาร77112
0329 เด็กหญิงนภาวี ภัทราบุญญากุล อนุบาลวาปีปทุม อาคาร441523
0355 เด็กหญิงนรรธพร อามาตย์พล เมืองวาปีปทุม อาคาร441524
0586 เด็กหญิงนริศรา บัวศรีภูมิ บ้านหนองบัวกุดอ้อ อาคาร771714
0580 เด็กหญิงนวพรรษ ทัดแก้ว หลักเมืองมหาสารคาม อาคาร77178
0304 เด็กหญิงนันธิตาพร วงศ์สมศรี อนุบาลร้อยเอ็ด อาคาร441525
0329 เด็กหญิงนาฏสิริ ภัทราบุญญากุล อนุบาลวาปีปทุม อาคาร441526
0330 เด็กหญิงนิตยา แสงราม บ้านหนองข่า อาคาร441527
0430 เด็กหญิงนิภาพร ช่อขุนทด อนุบาลวาปีปทุม อาคาร441528
0535 เด็กหญิงนิรภา ไปไหน เมืองวาปีปทุม อาคาร77113
0553 เด็กหญิงนิราตรี มะโนราช บ้านหนองคูม่วง อาคาร771121
0330 เด็กชายบารเมตร์ สายสิงห์ บ้านหนองข่า อาคาร441529
0285 เด็กชายปกป้อง คลังพระศรี เมืองร้อยเอ็ด อาคาร441530
0303 เด็กหญิงปนัดดา บุญกาพิมพ์ อนุบาลร้อยเอ็ด อาคาร441531
0330 เด็กหญิงปนิตา นันทะคา บ้านหนองข่า อาคาร441532
0356 เด็กหญิงปภาดา ปะเมนาโพธิ์ เมืองวาปีปทุม อาคาร441533
0589 เด็กชายปรรกาศิต ธนาเดชวัฒนกุล บ้านหนองบัวกุดอ้อ อาคาร771717
0536 เด็กหญิงประสิทธิพร พรมแพน เมืองวาปีปทุม อาคาร77114
0191 เด็กชายปรัช จันสำโรง อนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ อาคาร441534
0564 เด็กหญิงปราณีปรียา แดนสา บ้านแคน อาคาร771132
0544 เด็กหญิงปริยากร ชนาพิบูลย์ผล พระกุมารศึกษา อาคาร771112
0329 เด็กหญิงปัณฑิตา ตะนัยศรี อนุบาลวาปีปทุม อาคาร441535
0558 เด็กชายปัณณทัต ชัยรานี เมืองวาปีปทุม อาคาร771126
0302 เด็กหญิงปัณณพร ศิริแว่น อนุบาลร้อยเอ็ด อาคาร441536
0332 เด็กหญิงปาณิฉัตร ประสารีบุตร บ้านหนองข่า อาคาร441537
0331 เด็กหญิงปาลิตา ประนิล อนุบาลวาปีปทุม อาคาร441538
0302 เด็กหญิงปิยธิดา พิสุทธิเมธา อนุบาลร้อยเอ็ด อาคาร441539
0372 เด็กชายปิยวัฒน์ ขายม เมืองวาปีปทุม อาคาร441540
0328 เด็กชายปุญญพัฒน์ กองปัดชา อนุบาลวาปีปทุม อาคาร44211
0329 เด็กหญิงปุณยาพร มูลบุญ อนุบาลวาปีปทุม อาคาร44212
0448 เด็กชายปุระชัย นัดที อนุบาลร้อยเอ็ด อาคาร44213
0562 เด็กชายพงศ์พิสิฏฐ์ ประทุม พระกุมารศึกษา อาคาร771130
0556 เด็กหญิงพงษ์พิพัฒน์ ชนะโม เมืองวาปีปทุม อาคาร771124
0537 เด็กหญิงพรชนก ชนะมาร เมืองวาปีปทุม อาคาร77115
0264 เด็กหญิงพริมรตา ศักดิ์สกุลวัฒนา สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) อาคาร44214
0322 เด็กหญิงพัชรนันท์ สรรพิสุทธิ์ สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) อาคาร44215
0268 เด็กหญิงพัชราภา พูลสุวรรณ บ้านหนองกุง อาคาร44216
0302 เด็กหญิงพิชญาวดี ไวนิยมพงศ์ อนุบาลร้อยเอ็ด อาคาร44217
0293 เด็กหญิงพิชาภรณ์ นาเมือง อนุบาลอุดมพันธ์ อาคาร44218
0309 เด็กหญิงพิมพ์ศิริ พิมพ์ชัยศรี พระกุมารร้อยเอ็ด อาคาร44219
0332 เด็กหญิงพิยดา เซี่ยงฉิน บ้านหนองข่า อาคาร442110
0357 เด็กหญิงพิริสา บุตรวิชา เมืองวาปีปทุม อาคาร442111
0267 เด็กชายพีรภัทร ไปวันเสาร์ บ้านหนองกุง อาคาร442112
0547 เด็กชายพีรวิชญ์ บัรีสุนท์ พระกุมารศึกษา อาคาร771115
0302 เด็กหญิงพุทธรักษา บุญกาพิมพ์ อนุบาลร้อยเอ็ด อาคาร442113
0550 เด็กหญิงภชรัชดา พวาสีเคฟ อนุบาลวาปีปทุม อาคาร771118
0198 เด็กชายภัทรภูมิ สุกใส อนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ อาคาร442114
0538 เด็กหญิงภัทรลดา อินทร์ชู เมืองวาปีปทุม อาคาร77116
0546 เด็กชายภัสวัน ปะวะโข หนองกุง อาคาร771114
0328 เด็กชายภาณุพงศ์ ปางวิภาศ อนุบาลวาปีปทุม อาคาร442115
0567 เด็กชายภานุวิชญ์ จันทรจำนง บ้านแคน อาคาร771135
0204 เด็กชายภูริณัฐ วันดี บ้านนาฝาย อาคาร442116
0301 เด็กชายภูริณัฐ วีระพันธ์ อนุบาลร้อยเอ็ด อาคาร442117
0268 เด็กชายภูริพัฒน์ ปะวะเสนัง บ้านหนองกุง อาคาร442118
0541 เด็กชายมฆวาล โคตรพัฒน์ เมืองวาปีปทุม อาคาร77119
0282 เด็กหญิงยมลภัทร จีนภักดี อนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด อาคาร442119
0328 เด็กชายยศพัทธ์ พรหมบังเกิด อนุบาลวาปีปทุม อาคาร442120
0282 เด็กหญิงรชยา ครองศรัทธา อนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด อาคาร442121
0306 เด็กชายรพีพงศ์ แหล่งสนาม อนุบาลร้อยเอ็ด อาคาร442122
0304 เด็กหญิงรวงข้าว ดอนไสว อนุบาลร้อยเอ็ด อาคาร442123
0437 เด็กหญิงรวิภา ใหญ่นอก เมืองวาปีปทุม อาคาร442124
0330 เด็กหญิงรวิวรรณ วงษา บ้านหนองข่า อาคาร442125
0330 เด็กหญิงรุจิรา จันทลาด บ้านหนองข่า อาคาร442126
0328 เด็กชายรุ่งรวิน ประนิล อนุบาลวาปีปทุม อาคาร442127
0221 เด็กหญิงรุ้งไพลิน ราชณุวงษ์ อนุบาลร้อยเอ็ด อาคาร442128
0331 เด็กหญิงวรนงค์ ปัตโต อนุบาลวาปีปทุม อาคาร442129
0267 เด็กหญิงวรรณภา โทนะหงษา บ้านหนองกุง อาคาร442130
0570 เด็กหญิงวรรณวิษา ศิริสำราญ บ้านหนองหว้า อาคาร771138
0357 เด็กหญิงวรรนิษา ประพาน เมืองวาปีปทุม อาคาร442131
0539 เด็กหญิงวรัฏฐา จันทร์พินิจ เมืองวาปีปทุม อาคาร77117
0329 เด็กหญิงวรางคนาง พิมพ์พันธุ์ อนุบาลวาปีปทุม อาคาร442132
0301 เด็กชายวรินทร จังพานิชกุล อนุบาลร้อยเอ็ด อาคาร442133
0448 เด็กหญิงวสุธิดา วรภูมิ อนุบาลร้อยเอ็ด อาคาร442134
0530 เด็กชายวัทธิกร คำมุก เมืองวาปีปทุม อาคาร442238
0581 เด็กชายวิชญ์ บุญมี สาธิต มมส อาคาร77179
0301 เด็กชายวิชรวิชญ์ ผิวหอม อนุบาลร้อยเอ็ด อาคาร442135
0540 เด็กหญิงวิรัญญา หนูแก้ว เมืองวาปีปทุม อาคาร77118
0304 เด็กหญิงวิรัลพัชร ขนันแข็ง อนุบาลร้อยเอ็ด อาคาร442136
0566 เด็กหญิงวิสสุตา จันทะคัด บ้านแคน อาคาร771134
0548 เด็กหญิงศตพร ถิ่นน้อย อนุบาลร้อยเอ็ด อาคาร771116
0357 เด็กหญิงศรัญญา ยางโว เมืองวาปีปทุม อาคาร442137
0243 เด็กหญิงศรัณย์พร สารบรรณ อนุบาลร้อยเอ็ด อาคาร442138
0319 เด็กหญิงศริณย์พร นิตุธร อนุบาลร้อยเอ็ด อาคาร442139
0303 เด็กชายศรุตน์ จำปาแดง อนุบาลร้อยเอ็ด อาคาร442140
0255 เด็กหญิงศศิพรรณ เอี่ยมแบน อนุบาลร้อยเอ็ด อาคาร44221
0569 เด็กหญิงศิราณี ปักถังวะยัง บ้านหนองหว้า อาคาร771137
0330 เด็กหญิงศิรินทรา สิมพงษ์ บ้านหนองข่า อาคาร44222
0267 เด็กหญิงศิริอัมพร ปัญญะพิมพ์ บ้านหนองกุง อาคาร44223
0407 เด็กชายศิวกร เงินทองเนียม อนุบาลกิติยา อาคาร44224
0267 เด็กหญิงศิวนาถ บุดา บ้านหนองกุง อาคาร44225
0552 เด็กชายศุกรวีย์ ยืนสุข อนุบาลวาปีปทุม อาคาร771120
0542 เด็กชายศุกลวิชญ์ ประโคทัง เมืองวาปีปทุม อาคาร771110
0330 เด็กชายศุภกร ทองจันทร์ บ้านหนองข่า อาคาร44226
0303 เด็กชายศุภมงคล อินทรวิเชียร อนุบาลร้อยเอ็ด อาคาร44227
0415 เด็กชายศุภสัณห์ พรมจันทร์ อนุบาลมหาสารคาม อาคาร44228
0301 เด็กชายศุภเวช ภูพลผัน อนุบาลร้อยเอ็ด อาคาร44229
0303 เด็กชายสรธร บุญเรือง อนุบาลร้อยเอ็ด อาคาร442210
0194 เด็กชายสฤษธิชัย ทองบัวบาน หลักเมืองมหาสารคาม อาคาร442211
0301 เด็กชายสาวิตร อภินันท์มงคล อนุบาลร้อยเอ็ด อาคาร442212
0267 เด็กชายสิริมงคลชัย ประวันเณย์ บ้านหนองกุง อาคาร442213
0303 เด็กหญิงสิริรัตน์ สิทธิลา อนุบาลร้อยเอ็ด อาคาร442214
0579 เด็กหญิงสุจินดา คำสมัย เมืองวาปีปทุม อาคาร77177
0267 เด็กหญิงสุดารัตน์ เหลาพล บ้านหนองกุง อาคาร442215
0551 เด็กชายสุทธินันท์ เสนารินทร์ พระกุมารศึกษา อาคาร771119
0584 เด็กชายสุทธิภัทร วันจันทร์ บ้านหนองคูม่วง อาคาร771712
0585 เด็กหญิงสุทธิมา กุงเรือง บ้านหนองบัวกุดอ้อ อาคาร771713
0332 เด็กหญิงสุนิสา อุไรลักษณ์ บ้านหนองข่า อาคาร442216
0353 เด็กชายสุภวัฒก รัตนเมกุล อนุบาลร้อยเอ็ด อาคาร442217
0328 เด็กชายสุวัจ ราชบุรี อนุบาลวาปีปทุม อาคาร442218
0250 เด็กหญิงสโรชรัตน์ รมเพ็ง อนุบาลร้อยเอ็ด อาคาร442219
0304 เด็กหญิงหทัย สังซา อนุบาลร้อยเอ็ด อาคาร442220
0563 เด็กหญิงอนัญญา มะธิปิไข เมืองวาปีปทุม อาคาร771131
0268 เด็กหญิงอนัญพร เหล่าทับ บ้านหนองกุง อาคาร442221
0267 เด็กหญิงอนันดา หมัดนะฮู บ้านหนองกุง อาคาร442222
0575 เด็กหญิงอภิชญา ปทุมพร อนุบาลวาปีปทุม อาคาร77173
0355 เด็กชายอภิวัฒน์ ชาวประสา เมืองวาปีปทุม อาคาร442223
0355 เด็กหญิงอรปรียา ปะนาโท เมืองวาปีปทุม อาคาร442224
0355 เด็กหญิงอรพนิต แก้วสังข์ เมืองวาปีปทุม อาคาร442225
0357 เด็กหญิงอรวรรณ วิสุงเร เมืองวาปีปทุม อาคาร442226
0332 เด็กหญิงอราวดี ผาวิรัตน์ บ้านหนองข่า อาคาร442227
0559 เด็กหญิงอรุณรัตน์ ตะโคตร เมืองวาปีปทุม อาคาร771127
0301 เด็กชายอัครพนธ์ นนทะภา อนุบาลร้อยเอ็ด อาคาร442228
0576 เด็กชายอัจฉริยพงศ์ พลเรือง สาธิต มมส อาคาร77174
0331 เด็กหญิงอัญรัตน์ ชัยลิ้นฟ้า อนุบาลวาปีปทุม อาคาร442229
0571 เด็กหญิงอินทิรา กาหลง อนุบาลเอียมสุข อาคาร771139
0588 เด็กชายอิศเรศ ปัตตานี บ้านหนองบัวกุดอ้อ อาคาร771716
0355 เด็กชายอิสรภาพ พิลาวุฒิ เมืองวาปีปทุม อาคาร442230
0545 เด็กหญิงอุไรพร แสนวัง เทศบาลสวนสนุก อาคาร771113
0573 เด็กหญิงอุ่นฤทัย อุ่นใจ อนุบาลเอียมสุข อาคาร77171
0529 เด็กชายเกียรติยศ บุตะโขติ เมืองวาปีปทุม อาคาร442237
0301 เด็กชายเทพพิทักษ์ เวฬุนารักษ์ อนุบาลร้อยเอ็ด อาคาร442231
0331 เด็กหญิงเนตรนภัส พลดร อนุบาลวาปีปทุม อาคาร442232
0355 เด็กชายเมธิชัย ลามะให เมืองวาปีปทุม อาคาร442233
0531 เด็กชายเศรษฐพงศ์ เหล่าสิทธิ์ เมืองวาปีปทุม อาคาร442239
0328 เด็กชายเสฎฐวุฒิ มิตะนุ อนุบาลวาปีปทุม อาคาร442234
0568 เด็กหญิงเสาวณี ประสีระวิเส บ้านมะแซวหนองโง้ง อาคาร771136
0331 เด็กหญิงแพรวประกาย ปักโกทะสัง อนุบาลวาปีปทุม อาคาร442235
0329 เด็กหญิงไอริน ละสามา อนุบาลวาปีปทุม อาคาร442236