การสอบแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2560

  รหัสสมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน อาคารห้องสอบที่เลขที่นั่งสอบ
0365 เด็กหญิงกัญญาสิริ ลิมเรืองรอง อนุบาลร้อยเอ็ด อาคาร44141
0296 เด็กชายกันตภณ เลิศฤทธฺ์ อนุบาลร้อยเอ็ด อาคาร44142
0483 เด็กชายกันย์ภวิทย์ เรืองสมบัติ เมืองวาปีปทุม อาคาร442122
0300 เด็กหญิงขวัญข้าว จันดาชัย อนุบาลร้อยเอ็ด อาคาร44143
0489 เด็กหญิงจารุวรรณ ลีนาค เมืองวาปีปทุม อาคาร442129
0266 เด็กหญิงจิรนันท์ บือขุนทด บ้านหนองกุง อาคาร44144
0431 เด็กหญิงจิราภา ปทุมพร อนุบาลวาปีปทุม อาคาร44145
0326 เด็กหญิงจิราภา วงษา อนุบาลวาปีปทุม อาคาร44146
0490 เด็กหญิงจีรณา อินวงศ์ เมืองวาปีปทุม อาคาร442130
0491 เด็กหญิงจุฑารัตน์ คำมั่น เมืองวาปีปทุม อาคาร442131
0298 เด็กหญิงฉันทิกา เท้าไม้สน อนุบาลร้อยเอ็ด อาคาร44147
0492 เด็กหญิงชญาดา สาจัง เมืองวาปีปทุม อาคาร442132
0351 เด็กหญิงชญาดา ข่าขันมะลี อนุบาลร้อยเอ็ด อาคาร44148
0220 เด็กชายชนวัตร สิทธิสาร บ้านหนองผือ อาคาร44149
0314 เด็กชายชนาธิป เตชาเสถียร อนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ อาคาร441410
0493 เด็กหญิงชมพูนุช โนศรี เมืองวาปีปทุม อาคาร442133
0294 เด็กหญิงญาณิดา เดิมทำรัมย์ อนุบาลเอี่ยมสุข อาคาร441411
0238 เด็กหญิงณภัทร ภาระบาล ศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ อาคาร441412
0431 เด็กชายณัฎฐชัย ทองสุทธิ อนุบาลวาปีปทุม อาคาร441413
0266 เด็กหญิงณัฎณิชา ไชยเสริม บ้านหนองกุง อาคาร441414
0300 เด็กหญิงณัฐนิชา นาคดี อนุบาลร้อยเอ็ด อาคาร441415
0326 เด็กหญิงณัฐวลัญ วงภูธร อนุบาลวาปีปทุม อาคาร441416
0283 เด็กชายณัฐวิทย์ พันโยศรี ประถมปรีดาภรณ์ อาคาร441417
0494 เด็กหญิงณัตติยา ภูสีดิน เมืองวาปีปทุม อาคาร442134
0295 เด็กหญิงณิชภัทร ซื่อตรง อนุบาลร้อยเอ็ด อาคาร441418
0495 เด็กหญิงณิชารีย์ แสงพิมพ์ เมืองวาปีปทุม อาคาร442135
0296 เด็กหญิงทินญาดา สุทธิบาก อนุบาลร้อยเอ็ด อาคาร441419
0202 เด็กชายธนดล แสงชูวงศ์ พระกุมารมหาสารคาม อาคาร441420
0441 เด็กชายธนะพัฒน์ กิตติธราสัณห์ เมืองวาปีปทุม อาคาร441421
0435 เด็กชายธนโชค แสนสุภา เมืองวาปีปทุม อาคาร441422
0496 เด็กหญิงธัญญรัตน์ สุนทะวงษ์ เมืองวาปีปทุม อาคาร442136
0300 เด็กหญิงธัญญารัตน์ พิมพะนิตย์ อนุบาลร้อยเอ็ด อาคาร441423
0300 เด็กหญิงธันยพร ตาแสง อนุบาลร้อยเอ็ด อาคาร441424
0524 เด็กชายธิรโชติ ชนะชัย อนุบาลร้อยเอ็ด อาคาร882424
0237 เด็กชายนนท์ธวัฒน์ นามทอง ปัญจรักษ์ อาคาร441425
0266 เด็กชายนภัทรพล ปะวันโน บ้านหนองกุง อาคาร441426
0225 เด็กหญิงนภัสสร ศรีวิจารณ์ อนุบาลมหาสารคาม อาคาร441427
0272 เด็กหญิงนรรธพร อามาตย์พล เมืองวาปีปทุม อาคาร441428
0277 เด็กชายนราธิป สีลา อนุบาลอุดมพันธ์ อาคาร441429
0485 เด็กชายนัทธพงศ์ สีทอง เมืองวาปีปทุม อาคาร442124
0295 เด็กหญิงนัทธมน ร้อยมาลี อนุบาลร้อยเอ็ด อาคาร441430
0278 เด็กหญิงนัทธมน แดงคง เมืองปทุมรัตต์ อาคาร441431
0523 เด็กชายนาวิน มายเจริญกุล พระกุมารศึกษา อาคาร882423
0521 เด็กชายบุณยกร สีสันต์ เมืองร้อยเอ็ด อาคาร882421
0282 เด็กหญิงบุณรดา ครองศรัทธา อนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด อาคาร441432
0497 เด็กหญิงบุษกร สุตะนนท์ เมืองวาปีปทุม อาคาร442137
0296 เด็กชายปฏิภาณ วรรณพงศ์ อนุบาลร้อยเอ็ด อาคาร441433
0498 เด็กหญิงปนัดดา วงษ์คำสุข เมืองวาปีปทุม อาคาร442138
0499 เด็กหญิงปภาวรินท์ ชาวประสา เมืองวาปีปทุม อาคาร442139
0257 เด็กหญิงปรัชญนันท์ วงค์เสนา เมืองปทุมรัตต์ อาคาร441434
0326 เด็กหญิงปรารถนา แก้วบุญมี อนุบาลวาปีปทุม อาคาร441435
0300 เด็กชายปริญญา ศรีส่อง อนุบาลร้อยเอ็ด อาคาร441436
0188 เด็กชายปรีชากร ยาสมร สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) อาคาร441437
0300 เด็กหญิงปรียากร สระกาศ อนุบาลร้อยเอ็ด อาคาร441438
0297 เด็กหญิงปลื้มใจ ทองสุพล อนุบาลร้อยเอ็ด อาคาร441439
0486 เด็กชายปวเรศ โคตรพัฒน์ เมืองวาปีปทุม อาคาร442125
0295 เด็กหญิงปัญจพร เอื้อการ อนุบาลร้อยเอ็ด อาคาร441440
0373 เด็กหญิงปาณิธร พันธุ์ยางน้อย ศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่209 อาคาร44151
0295 เด็กหญิงปานตะวัน วิเศษศรี อนุบาลร้อยเอ็ด อาคาร44152
0500 เด็กหญิงปาลิตา นิมาลา เมืองวาปีปทุม อาคาร442140
0221 เด็กหญิงปิ่นมณี ราชณุวงษ์ อนุบาลร้อยเอ็ด อาคาร44153
0217 เด็กหญิงปุณณดา มงคลพิศ พระกุมารศึกษา อาคาร44154
0431 เด็กหญิงปุณณารมย์ พุ่มสุข อนุบาลวาปีปทุม อาคาร44155
0501 เด็กหญิงปุณยาพร ม่วงทา เมืองวาปีปทุม อาคาร88241
0326 เด็กชายพงษ์นรินทร์ จรบุรมณ์ อนุบาลวาปีปทุม อาคาร44156
0502 เด็กหญิงพรชนก ชนะมาร เมืองวาปีปทุม อาคาร88242
0503 เด็กหญิงพรธีรา พิณรัตน์ เมืองวาปีปทุม อาคาร88243
0295 เด็กหญิงพรนัชชา วิจิตรพันธ์ อนุบาลร้อยเอ็ด อาคาร44157
0257 เด็กหญิงพลอยวรินทร์ ศรีคราม เมืองปทุมรัตต์ อาคาร44158
0300 เด็กหญิงพัฐจิราภรณ์ เวียงนนท์ อนุบาลร้อยเอ็ด อาคาร44159
0295 เด็กชายพันตรี เขตเจริญ อนุบาลร้อยเอ็ด อาคาร441510
0505 เด็กหญิงพันธิตรา เอ้ตุโพธิ์ เมืองวาปีปทุม อาคาร88245
0504 เด็กหญิงพันธ์ทิพย์ อุปเก เมืองวาปีปทุม อาคาร88244
0443 เด็กหญิงพิชญา ตะภา เมืองวาปีปทุม อาคาร441511
0296 เด็กหญิงพิชญาภา เยาวเรศน์ อนุบาลร้อยเอ็ด อาคาร441512
0431 เด็กหญิงพิยดา ฉัตรศรี อนุบาลวาปีปทุม อาคาร441513
0296 เด็กหญิงพิรดา แย้มพจนา อนุบาลร้อยเอ็ด อาคาร441514
0300 เด็กชายพีรวิชญ์ ศรีวิจารย์ อนุบาลร้อยเอ็ด อาคาร441515
0326 เด็กหญิงภชรดา พวงศรีเคน อนุบาลวาปีปทุม อาคาร441516
0506 เด็กหญิงภัณฑิรา วัชรไกร เมืองวาปีปทุม อาคาร88246
0296 เด็กหญิงภัทรธิดา สุขดี้ อนุบาลร้อยเอ็ด อาคาร441517
0358 เด็กหญิงภัทรปภา ทยอมใหม่ พระกุมารศึกษา อาคาร441518
0507 เด็กหญิงภัทรภร ขายม เมืองวาปีปทุม อาคาร88247
0206 เด็กชายภัทรภูมิ สุกใส อนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ อาคาร441519
0266 เด็กหญิงภัทรมน โชติรัตน์ บ้านหนองกุง อาคาร441520
0508 เด็กหญิงภัทราพร รางศรี เมืองวาปีปทุม อาคาร88248
0374 เด็กชายภูบดินทร์ พันทะวัน อนุบาลร้อยเอ็ด อาคาร441521
0196 เด็กชายภูวเนศวร์ สาแก้ว อนุบาลเอี่ยมสุข อาคาร441522
0295 เด็กหญิงมนปริยาืืสวนเสริมผล อนุบาลร้อยเอ็ด อาคาร441523
0509 เด็กหญิงมุกมณี แดงสง่า เมืองวาปีปทุม อาคาร88249
0510 เด็กหญิงยุภารัตน์ เทียกนา เมืองวาปีปทุม อาคาร882410
0306 เด็กชายรพีพงศ์ แหล่งสนาม อนุบาลร้อยเอ็ด อาคาร441524
0525 เด็กหญิงรวิภา ใหญ่นอก เมืองวาปีปทุม อาคาร882425
0221 เด็กหญิงรุ้งไพลิน ราชณุวงษ์ อนุบาลร้อยเอ็ด อาคาร441525
0284 เด็กหญิงลภัสรดา ภูมิภักดิ์ พระกุมารศึกษา อาคาร441526
0472 เด็กหญิงลิลลดา อมรมรกต อนุบาลร้อยเอ็ด อาคาร441527
0266 เด็กชายวชิรวิทย์ ปะวะเสนะ บ้านหนองกุง อาคาร441528
0351 เด็กชายวรภัทร์ ทองประดิษฐ์ อนุบาลร้อยเอ็ด อาคาร441529
0225 เด็กหญิงวริยา เนื่องมัจฉา อนุบาลมหาสารคาม อาคาร441530
0300 เด็กหญิงวริศรา หอมละออ อนุบาลร้อยเอ็ด อาคาร441531
0511 เด็กหญิงวัชราภา ไชยสถาน เมืองวาปีปทุม อาคาร882411
0487 เด็กชายวัทธิกร คำมุก เมืองวาปีปทุม อาคาร442127
0512 เด็กหญิงวันย์ชนก ชาวเกวียน เมืองวาปีปทุม อาคาร882412
0263 เด็กชายวิชญ์ บุญมี สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) อาคาร441532
0295 เด็กชายวิชากร ก้อนทอง อนุบาลร้อยเอ็ด อาคาร441533
0326 เด็กหญิงวิมลณัฐ ปิดสายะ อนุบาลวาปีปทุม อาคาร441534
0488 เด็กชายวีรภัทร ประสีระตา เมืองวาปีปทุม อาคาร442128
0298 เด็กหญิงศตพร ถิ่นน้อย อนุบาลร้อยเอ็ด อาคาร441535
0319 เด็กหญิงศริณย์พร นิตุธร อนุบาลร้อยเอ็ด อาคาร441536
0298 เด็กชายศักดินนท์ พลสุภาพ อนุบาลร้อยเอ็ด อาคาร441537
0296 เด็กหญิงศิมันตรา แฝนสะโด อนุบาลร้อยเอ็ด อาคาร441538
0513 เด็กหญิงศิรดา วงศ์โพธิ์สาร เมืองวาปีปทุม อาคาร882413
0514 เด็กหญิงศิริพร ปักเหนือ เมืองวาปีปทุม อาคาร882414
0370 เด็กหญิงศิริภัฏชา ศิริเสาร์ เมืองวาปีปทุม อาคาร441539
0526 เด็กชายศุกรวีร์ ยืนสุข อนุบาลวาปีปทุม อาคาร882426
0520 เด็กชายศุกลวิชญ์ ประโดทัง เมืองวาปีปทุม อาคาร882420
0266 เด็กหญิงศุจีภรณ์ พิมพา บ้านหนองกุง อาคาร441540
0298 เด็กชายศุภกร เล่งเวหาสถิตย์ อนุบาลร้อยเอ็ด อาคาร44211
0431 เด็กชายสินธุชา ปราเมต อนุบาลวาปีปทุม อาคาร44212
0296 เด็กชายสิรวิชญ์ ราชจันทร์ อนุบาลร้อยเอ็ด อาคาร44213
0298 เด็กชายสิรวิชญ์ โชติวัฒนวิบูล อนุบาลร้อยเอ็ด อาคาร44214
0352 เด็กหญิงสิริกานต์ เสมอ อนุบาลร้อยเอ็ด อาคาร44215
0431 เด็กหญิงสุกันญา สุวรรณธาตา อนุบาลวาปีปทุม อาคาร44216
0298 เด็กหญิงสุกานดา ดำรงวงศ์เจริญ อนุบาลร้อยเอ็ด อาคาร44217
0443 เด็กหญิงสุชัญญาพร มะโนชาติ เมืองวาปีปทุม อาคาร44218
0291 เด็กชายสุทธินันท์ เสนารินทร์ พระกุมารศึกษา อาคาร44219
0527 เด็กหญิงสุธามัย ศรีโฮง บ้านหนองคูม่วง อาคาร882427
0522 เด็กหญิงสุพัชญา พลเยี่ยม อนุบาลร้อยเอ็ด อาคาร882422
0443 เด็กหญิงสุพิชชา สวาศรี เมืองวาปีปทุม อาคาร442110
0298 เด็กชายสุภเวศ ทองสุพล อนุบาลร้อยเอ็ด อาคาร442111
0515 เด็กหญิงอฐิติยา โยอาศรี เมืองวาปีปทุม อาคาร882415
0516 เด็กหญิงอทิตยา อุปกัง เมืองวาปีปทุม อาคาร882416
0296 เด็กหญิงอธิชา พันธะไชย อนุบาลร้อยเอ็ด อาคาร442112
0315 เด็กหญิงอภิชญา ศรีมีเทียน อนุบาลร้อยเอ็ด อาคาร442121
0528 เด็กหญิงอภิญญา วงษ์อภัย บ้านหนองคูม่วง อาคาร882428
0257 เด็กหญิงอรชพร วงค์เสนา เมืองปทุมรัตต์ อาคาร442113
0517 เด็กหญิงอรปรีญา คึขุนทด เมืองวาปีปทุม อาคาร882417
0431 เด็กหญิงอรปรีญา พรมาแพน อนุบาลวาปีปทุม อาคาร442114
0298 เด็กชายอริญชัย ประดาสุข อนุบาลร้อยเอ็ด อาคาร442115
0518 เด็กหญิงอริสา จันทพรม เมืองวาปีปทุม อาคาร882418
0519 เด็กหญิงอังคณา หิตธิเดช เมืองวาปีปทุม อาคาร882419
0333 เด็กหญิงอินทิรา ชมภูหลง อนุบาลวาปีปทุม อาคาร442116
0484 เด็กชายเกียรติยศ บุตะโชติ เมืองวาปีปทุม อาคาร442123
0352 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา กุมผัน อนุบาลร้อยเอ็ด อาคาร442117
0326 เด็กหญิงเมทาวี ปักษี อนุบาลวาปีปทุม อาคาร442118
0298 เด็กชายเสกฐวุฒิ จุรีมาศ อนุบาลร้อยเอ็ด อาคาร442119
0295 เด็กหญิงใบข้าว ดอนไสว อนุบาลร้อยเอ็ด อาคาร442120